1441UVODNI DEO O MONETARNOJ EKONOMIJI I NOVCU 93

Report
Milena Lutovac, asistent
Ekonomski fakultet, Beograd

Monetarna ekonomija i nemonetarna
ekonomija
◦ Kada monetarni faktori izazivaju odgovarajuće
efekte u realnom sektoru privrede?
◦ Kada je poremećena monetarna ravnoteža tj.kada
postojeće količina novaca nije jednaka tražnji za
novcem


Predmet monetarne politike je regulisanje
količine novca, obima i strukture kredita, sa
ciljem da se obezbedi potrebna količina
novca i deluje u određenom pravcu na realna
privredna kretanja.
Monetarna
politika
predstavlja
sintezu
monetarne teorije i prakse
◦ Monetaristi (Milton Fridman, Karl Brunner, Allan
Meltzer)
◦ Nemonetaristi, neokenzijanci, postkenzijanci itd.







James Tobin
Uvode u monetarni model želju da se održi
određeni obim i struktura imovine
Teorija portfolio ravnoteže
Obuhvatio varijable rizika i neizvesnosti
Monetarni poremećaj
Novac je samo jedan oblik finansijske aktive
među mnogim drugim oblicima
Ravnotežna stopa prinosa od kapitala


1.
2.
Oni novcu kao delu imovine ekonomskih
subjekata pridaju posebnu važnost
Pokušavaju da kvantifikuju uticaj promene
količine novca na iznos nacionalnog dohotka
i kurs privredne aktivnosti
Efekat novca na proizvodnju
Efekat novca na kamatne stope
Međusodni odnosi promena nominalne
količine novca i promena novčanih sredstava
u realnom izrazu
 Drugi bitan element savremene kvantitativne
teorije novca je odnos promena nominalne
količine novca, cena i kamatnih stopa
 Promene u stopi monetarnog rasta i kretanje
kamatnih stopa
1. Efekat likvidnosti
2. Dohodni efekat
3. Efekat očekivanja cena

1.
Metalistička teorija novca
2.
Nominalistička teorija novca
3.
Bankarska teorija

1.
2.
Novac mora imati svoju unutrašnju
materijalnu vrednost
Klasični metalizam
Savremeni metalizam


Vrednost novca potiče od njegove nominalne, od
države određene vrednosti
Novac ne mora imati svoju supstancu vrednosti,
već državnim aktom određenu vrednost

Nedostaci teorije se najbolje vide kroz inflaciju

Iz nje se razvila bankarska teorija novca
4.1. Karakteristike i geneza savremenog novca

Prost slučaj vrednosti podrazumeva da se
roba jedne vrste upoređuje sa vrednošću
samo jedne vrste druge robe
x robe A= y robe B, odnosno
x robe A vredi koliko i y robe B


Sa razvojem tržišta i proizvodnje prost oblik
vrednosti postaje potpuniji
Vrednosti svih ostalih roba izražavaju se
kroz vrednost jedne jedine robe
y robe B= z robe C= v robe D= x robe A

Dakle da bi neka roba postala opšti ekvivalent
druge robe moraju prihvatiti njenu vrednost

y robe B=
z robe C=
X robe A=

Roba D je opšti ekvivalent


v robe D


Novčanica predstavlja svaki oblik novca
(surogat novca), koji se pojavljuje u obliku
papirne cedulje
Novčanice nemaju nikakvu “unutrašnju”
vrednost ili materijalnu vrednost



Papirni novac ima nominalnu vrednosti i ima
prinudan kurs
Kako prestaje obaveza konverzije novčanica u
zlato novčanice u prometu postaju praktično
čisti papirni novac
Država je papirni novac proglasila
definitivnim zakonskim sredstvom prometa i
plaćanja
Razvio se iz funkcije novca kao platežnog
sredstva
 Stvaranje depozitnog novca se odvija u celom
bankarskom sistemu
 U razvijenim privredama na depozitni novac
otpada oko 90-92% ukupnog novca
 Primarni i sekundarni novac
 Depoziti se dele na:
1. Stvarne
2. Fiktivne




Kakva bi bila privreda sa apsolutno totalnim
planiranjem?
Da li u savremenim uslovima postoje
nemonetarne privrede?
Ako nominalan količina novca ostane
nepromenjena u novčanom izrazu, a ali se
nivo cena udvostruči šta će se desiti sa
postojećim iznosom novca u u privrednom
sistemu u realnom izrazu?


Koje teorije vrednosti novca postoje?
Na čemu se zasniva metalistička teorija?
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents