Zvuková rovina jazyka

Report
Zvuková rovina jazyka
vnútorne usporiadaný, systémovo organizovaný
súbor prostriedkov a pravidiel, ktorými sa utvára
zvuková podoba hlások, slabík, slov a výpovedí
v reči
jazykovedné disciplíny: fonetika(hláska) ,
fonológia(fonéma)
1. Fonológia
• je najmenšia komplexná jednotka zvukového systému jazyka
• zaoberá sa funkčnou stránkou
• - využitie zvukov reči v praxi, skúma vzájomné vzťahy medzi
fonémami a ich zvukovými vlastnosťami z hľadiska ich
významovo rozlišovacej funkcie
2. Fonetika
• základná jednotka – hláska
• skúma zvuky reči – tvorbu zvukov, fyziologická a akustická
stránka – pomoc sluchu, zraku, hmatu
Pojmy
• Graféma – hlásky a fonémy zaznamenávané v grafickej
podobe, v znaku
• Transkripcia – fonetický zápis textu, v hranatých
zátvorkách [ďeťi], uvádzané v Pravidlá slovenskej
výslovnosti (PSV), Príručný slovník slovenskej výslovnosti
• Ortoepia – jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá
výslovnosťou slovenčiny, pomáha nám normatívna príručka
– PSV
• Logopédia – naprávaním organických chýb vo výslovnosti
(sykavky, ráčkovanie
• Ortografia – zaoberá sa pravopisom slovenčiny, jej
spisovnou a normatívnou podobou, príručky- PSP, KSSJ
Systém slovenských hlások
• Samohlásky
• Dvojhlásky
• Spoluhlásky
Samohlásky
• Tóny, hlasivky kmitajú, priechod výdychového
prúdu ostáva voľný
• slabikotvorná funkcia
• členenie: krátke: a, ä, e, i /y, o, u
dlhé: á, é, í, ó, ú
Dvojhlásky
• spojenie dvoch samohláskových prvkov v 1
slabike
• majú slabikotvornú funkciu
• Členenie: ia, ie, iu, ô
Spoluhlásky
• členenie podľa a) vplyvu na pravopis i-y
(mäkké – tvrdé – obojaké )
•
b) účasti hlasiviek pri
artikulácii (znelé /neznelé)
• tvrdé: d t n l k g h ch
• mäkké: ď ť ň ľ c č š dz dž ž j
• obojaké: b m p r s v z f
Znelostná asimilácia
• Znelé spoluhlásky - hlasivky tu kmitajú
• b, d, ď , dz, dž, g, h, z, ž, v
• Nepárové znelé - m, n, ň, l, ľ, r, j
• Neznelé – bez účasti hlasivek
• p, t, ť, c, č, k, ch, s, š, f
Slabika
• tvorí ju spojenie spoluhlások so samohláskami
• najmenšia zvuková jednotka reči, ktorá nesie
prozodické vlastnosti (prízvuk, kvantitu,
melódiu)
• v slovách sa striedajú krátke s dlhými
slabikami

similar documents