Milica_Nogulovic_prezentacija

Report
Vitez A
Vitez B
Šta se to dešava
sa mačevima?
Uvek kada se jedan posmatrač kreće u
odnosu na drugog, bez obzira na to da li
se približava ili udaljava,
obojici će izgledati kao da se onaj drugi
skratio u pravcu kretanja.
Medjutim, ni jedan posmatrač neće
zapaziti promenu u svom sistemu.
Milica Nogulovic IV-6
A kako
publika
(posmatrač)
sve to vidi?
Primer 2
Raketa 1:
kreće se brzinom U=0,6c
rakete:
Raketa 2:
Kreće se brzinom U=0,8c
U
U
Raketa A
Iz perspektive posmarača na raketi A, raketa B se skratila.
Raketa B
Iz perspektive posmarača na raketi B, raketa A se skratila.
Dimenzije
tela se
skraćuju u
pravcu
kretanja.
Milica Nogulovic IV-6
Milica Nogulovic IV-6
Milica Nogulovic
IV6
Dužina štapa (ili nekog rastojanja)
u pravcu kretanja različita.
Ta pojava se naziva relativističko
skraćenje dužine.
Za posmatrača iz stanja
mirovanja (sa Zemlje),
kugla koja proleće iznad njega
(brzinom približnoj brzini
svetlosti) izgledaće spljošteno.
Što je brzina kugle izraženija, to
je deformacija veća.
Milica Nogulovic IV-6
Brzina 10% od c
Kako posmatrač vidi raketu
kada se ona kreće brzinom
manjom od brzine svetlosti.
BRZO
Brzina 88% od c
BRŽE
Brzina 99.99% od c
Kako posmatrač vidi raketu kada
se kreće brzinom uporedivom sa
brzinom svetlosti. C=3x10-8 m/s
NAJBRŽE
Milica Nogulovic IV-6
 U specijalnoj teoriji relativnosti,
rastojanje izmedju dve tačke je relativno.
Tj. Relativne su linearne dimenzije.
Dužina tela pri kretanju je manja
od sopstvene dužine tela.
- gama
 Ako telo ima proizvoljan oblik
(pravougaonik, kvadrat..),
skraćuje se samo dimenzija koja je u
pravcu kretanja.
Sledi da su z=z’ i y=y’. To znači da je
oblik tela relativan.
l=x2-x1
lo>l
lo=x2’- x1’
Milica Nogulovic IV-6
DA?
Da li je ikome išta jasno?
...Videćemo kroz zadatak...
1. Sopstvena dužina štapa je 1m. Kolika je dužina tog štapa u sistemu u
kojem se on kreće brzinom 0,6c u pravcu svoje dužine?
Formule koje će nam trebati:
NE?
Podaci: l0=1m
U=0,6c
c=3x10-8
m
/s
l=?
Korak1: Zamenićemo podatke u formulu:
Korak2: Kada dobijemo
ubacićemo dobijenu vrednost
umesto game u formulu za duzinu koju telo ima pri kretanju.
Takodje, zamenićemo da je l0=1m
Krajnje rešenje
ćeNogulovic
biti: l=0,8m
tj. 80 cm.
Milica
IV-6
Milica Nogulovic IV-6
Literatura:
Fizika za četvrti razred gimnazije, Nataša Čaluković
“Krug”, Beograd 2008
Fizika za 4. razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Milan O. Raspopović,
Zavod za udžbenike, Beograd, 2008
Web izvori:
http://www.svetnauke.org/195-duzina-masa-i-brzina-u-str
http://static.astronomija.co.rs/teorije/relativno
st/teorije/kontrakcija.htm
Milica Nogulovic IV-6

similar documents