Hur skriver man PM? - Svenska 3

Report
Vetenskapligt PM
Svenska 3
Svenska som andraspråk 3
Så skriver du PM
Källor
• Källorna ska vara valda utifrån din frågeställning
• Källorna ska redovisas löpande i texten
• Använd Harvardsystemet
Så skriver du PM
Källor i texten
Referatmarkörer:
Författaren skriver/berättar/kommenterar/hävdar/konstaterar
I boken ”Vart är vart på väg” (Norstedts 2011) konstaterar Siv
Strömqvist att …
Författare/skribent nämns med hela namnet första gången –
därefter bara förnamnet
Så skriver du PM
Disposition
RUBRIK
INLEDNING
UTREDNING
AVSLUTNING
KÄLLFÖRTECKNING
Att skriva PM
1. INLEDNING
• Väcka intresse och leda in läsaren på ämnet
• Presentera frågeställningen
2. UTREDANDE DEL
• Presentera och sammanfatta dina källor
- Referera och citera
• Objektivt – inte värdera
• Källhänvisningar
- löpande i texten
3. AVSLUTNING
• Diskutera resultaten och dra slutsatser
• Slutsatserna måste …
…vara väl underbyggda
… utgå från de källor du använt
• Gå tillbaka till frågeställningen
Skrivtips
1. Skriv klart och koncentrerat
- Inga onödiga utvikningar
- Följ skriftspråkets regler
2. Förklara och förtydliga
- Förklara svåra begrepp
3. Saklighet: fokus på innehållet i källorna
Skrivtips
4. Håll ihop texten
- Använd sambandsord
När du refererar
1.
2.
3.
4.
Skriv med egna ord och formuleringar
Var neutral
Citera ”….”
Ange källa:
I artikeln ”Brottsligheten ökar” (Dagens Nyheter, 2012-1212) skriver Lars Larsson om…
Citatteknik
• Kortare citat markeras med citattecken
”Om du vill citera en eller flera meningar måste du skriva av
dem ordagrant och markera dem med citattecken
(Markstedt 2012, s. 216).
• Längre citat skriv som blockcitat. Då väljer du kortare
radlängd och mindre storlek på texten.
• Ange alltid vem du citerar
• Citat ska alltid kommenteras.

similar documents