Улаанбаатар Хотын Агаарын Бохирдол

Report
УБ Агаар Судлалын Шинжлэх
Ухааны Клуб
Америкийн Соёлын Төв
10 сарын 17, 2012
Улаанбаатар Хотын
Агаарын Бохирдол:
Нийтийг Хамарсан Хямрал
Батбаяр Б., Батгэрэл О., Батмѳнх Э., Криста Х., Мѳнхсаруул Б.,
Мѳнхжаргал Ч., Оюдарь В., Тунгалаг Э.
Монгол Улсын Их Сургууль & Колорадогийн Их Сургууль
Улаанбаатар Хотын
Агаарын
Бохирдлын
Суурь Мэдээлэл
UB - 1990
 20 жилд = 2
дахин их оршин
суугч
Зургийг:
www.everyculture.com
UB - 2010
Зургийг:
Hunter Causey
Улаанбаатaрын хүн
амын эрс өсөлт
 Эрчим хүчний
хэрэглээний өсөлт
Өвлийн улирлын халаалт = Эрчим хүчний гол эх үүсвэр
 Хотын төвийн дулааны
эрчим хүчний гол эх
үүсвэр нь нүүрсээр
галладаг дулааны
цахилгаан станцууд юм
 Гэр хорооллууд
уламжлалт зуух болон
пийшэнгээр галлаж
дулаан авдаг.
PM гэж юу вэ?
Tоос
Галт уулын
дэлбэрэлт
Биоаэрозол
Их нартын чулуу 2005 он
Гэгээн Хелена уул 1980
Бактер
Шаталтын эх үүсвэрүүд
PM нь янз бүрийн хэмжээтэй байдаг
Энгийн хүний үс
PM10 (Диаметр ≤ 10μм)
~ 50 μm
PM2.5 (Диаметр ≤ 2.5μм)
PM ба эрүүл мэнд
Маш том> PM10
ДЭМБ-с жилд
Том PM:
дунджаар 3,3 сая2.5хүн
μм < PM < 10 μм
PM-с хамааралтай
Жижиг PM:
PM 2.5 μm
үхлээр нас бардаг гэсэн
судалгаа гаргажээ.
Улаанбаатар Хотын
Агаарын
Бохирдлын
Мэдээ
УБ хотын агаарын бохирдол - Харьцуулалт
2011 оны ДЭМБ-ын Гадаад орчны агаарын бохирдолын мэдээлэлийн сан болон 2011 оны
Дэлхийн Банкны тайлан: Улаанбаатар хотын Агаарын Чанарт Хийсэн Анализ
УБ хотын агаарын бохирдол - Харьцуулалт
2011 оны ДЭМБ-ын Гадаад орчны агаарын бохирдолын мэдээлэлийн сан болон 2011 оны
Дэлхийн Банкны тайлан: Улаанбаатар хотын Агаарын Чанарт Хийсэн Анализ
Энэ нь хэр их
агаарын
бохирдол вэ?
Бидний мэдэх ёстой зүйлс:
×
×
Хүн жилд хэдэн
удаа амьсгалдаг вэ?
Алхам алхмаар
авч үзье.
Жилийн дундаж:
PM10 ~ ? μг/м3
Хэр их агаарыг хүн
амьсгалдаг вэ?
×
=
УБ-д хэдэн хүн
амьдардаг вэ?
Хэр их PM тоосонцор УБ-н
оршин суугчид амьсгалж
байна вэ?
Бидний мэдэх ёстой зүйлс:
×
Жилийн дундаж:
PM10 ~ 250 μг/м3
Хэр их агаарыг хүн
амьсгалдаг вэ?
Бид үүнийг үлээдэг бөмбөлөгөөр
хэмжиж үзэж болно!
Бидний мэдэх ёстой зүйлс:
×
×
Жилийн дундаж:
PM10 ~ 250 μг/м3
~0.5
???литр
Хүн жилд хэдэн
удаа амьсгалдаг вэ?
Эхлээд бид 60
секунтэд хэдэн
удаа амьсгалж
байгааг тус бүрдээ
хэмжиж үзье ….
Нийлүүлээд бодъё!!
×
Жилийн дундаж:
PM10 ~ 250 μг/м3
10-30 амьсгал
Мин
×
×
Хүн жилд хэдэн
удаа амьсгалдаг вэ?
~0.5 литр
60 мин
Цаг
×
24 цаг
Ѳдѳр
×
365 ѳдѳр
Жил
5-15 сая амьсгал/жил!
=
Нийлүүлээд бодъё!!
×
Жилийн дундаж:
PM10 ~ 250 μг/м3
×
??? хүн
×
~0.5 литр
5-15 сая
амьсгал/жил
Нийлүүлээд бодъё!!
×
Жилийн дундаж:
PM10 ~ 250 μг/м3
×
~1-2 сая хүн
×
~0.5 литр
5-15 сая
амьсгал/жил
Нийлүүлээд бодъё!!
×
Жилийн дундаж:
PM10 ~ 250 μг/м3
×
×
~0.5 литр
5-15 сая
амьсгал/жил
=
~1-2 сая хүн
Хэр их тоосонцор УБ-н оршин
суугчид амьсгалж байна вэ?
Хариулт:
Хариултууд
×
×
тооцооноос
Жилийн дундаж:
~0.5 литр
хамаарч
өөр өөр
PM10 ~ 250 μг/м
байх болно!
5-15 сая
амьсгал/жил
3
×
=
~1-2 сая хүн
PM10-р жилд
амьсгалаж байна!
x5-10
Ингээд эцсийн дүнд
= Гэртээ өдөрт
~60 ширхэг тамхи
татахтай ижил
Өрөөний хэмжээ ~ 300 м3
Өвлийн улиралд Зуун Айл орчмын
энэ хүүхдийн цэцэрлэг дэхь өдрийн
дундаж PM10-ын түвшин нь…
...гал сөнөөгч ойн түймэр унтраахад
амьсгалж болох утаатай тэнцэх
буюу зарим тохиолдолд бүр
ТҮҮНЭЭС Ч ӨНДӨР үзүүлэлттэй
гарах өдрүүд их байна!
=
Хүнийн эрүүл
мэндэд хэрхэн
нөлөөлж байна
вэ?
10-25%
Хүний эрүүл мэндэд
нөлөөлөх
нөлөөллийг тоогоор
харуулвал
₮
650 тэрбум
PM-ийн
улмаас
үүдэлтэй
нас
баралтын түвшин
жилд (Allen et al., 2011
болон Дэлхийн
2011 ).
Банк
PM-ийн улмаас УБ
хотын эдийн засагт
гарах алдагдал (ам
доллараар) – УБ
хотын ДНБ-ийн 20%
(Дэлхийн Банк 2011).
Одоогоор
ямар арга
хэмжээ авч
байна вэ?
Агаарын бохирдолыг бууруулахаар авч
байгаа арга хэмжээнүүд
Монголын Засгийн Газар
 Өнгөрсөн өвөл УБ хотын
9 дүүргийн 1-д нь түүхий
нүүрс түлэхийг
хориглосон
 “өөрөөр орлох түлш”ийг (хагас коксжсон
нүүрс, түлээний мод)
 Автобус, таксиг сайжруулсан
Агаарын бохирдолыг
бууруулахаар авч байгаа
одоогийн арга хэмжээнүүд

ММСС  $45 сая ам. доллар 2010-2013 оны байдлаар

Түлшинд хэмнэлттэй зуух сонгон шалгаруулж, туршиж
үзэж, борлуулсан: нэг зуух нь PM-ыг 70-80% бууруулах ба
түүхий нүүрс ний хэрэглээг 30-50% багасгасан.
- уламжлалт зуухнаас 5-8 дахин хямд өртөгтэй
(Засгийн газар болон Монголын МСС-ын
тусламжаар)
- ~70,000 зуух 2011 оны өвөл зарагдсан
Зуухнаас өөр авч буй арга
хэмжээ
 Олон талт арга хэмжээ:
 9000 гэрийн давхарга
 2800 гэрийн үүдний амбаар
 100 түлшний хэмнэлттэй шавар бетонон гэр
 Дээрх зүйлсийг УБ хотын хорооны бүтээгдэхүүн
хуваарилж нийлүүлэх төвүүдэд худалдаалж
борлуулсан
Бусад богино болон урт хугацааны арга
хэмжээнүүд
Агаарын бохирдлыг
бууруулахад
Гэр Орон Өөр орлох
Stoves
сууц түлш
одоо авч байгаа болон
цаашид
ирээдүйд хэрэгжүүлж болох олон
арга хэмжээнүүд байна. Тэдгээрийг
үр дүнтэй болгохын тулд бидэнд сайн
Modifying
Electric мониторинг
агаарын чанарын
болон
Ignition
Stoves
хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж буй
нөлөөллийн талаар бодит дата
мэдээлэл хэрэгтэй.
зуух
Дүгнэлт
УБ хотын агаарын бохирдолыг
шийдэхийн тулд бид агаарын
чанарын мониторингоор
агаарын бохирдолыг
бууруулж, үнэлгээ хийх үе,
шат дараалсан арга хэмжээ
авах хэрэгтэй.
10-25%
УБ хотын нас
баралт
Ямар УБ?
Хамгийн чухал нь бид энэ
нөхцлийг нь аль болох хурдан
хугацаанд дуусгавар болгох
хэрэгтэй юм.
Төгсөв
Баярлалаа!
Асуулт байна уу?
Та шинжлэх ухааны салбарт тэргүүлэгч лидер
болохыг хүсэж байна уу? Агаарын бохирдолын
талаарх асуудлыг хөндөж мэдээлэхийг хүсэж
байна уу? УБ хотын ард иргэдэд агаарын
бохирдолын талаар мэдээлэхийг хүэж байна уу?
Хэрэв тийм бол манай клубэд орж бидэнтэй
нэгдэн ирэх сард Америкийн Соёлын Төвд
болох бидний дараагийн үйл ажиллагаанд
идэвхтэй оролцож тусалж дэмжээрэй !
Email: [email protected]

similar documents