Kommuners insynsrätt i fristående skolor

Report
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Kommuners insynsrätt i
fristående skolor
Christer Blomkvist
Enhetschef, uppföljningsenheten
PM från Skolinspektionen
 Syftet med insynen i den nya skollagen handlar /…/om att
kommunen ska kunna hålla sig informerad om hur den
fristående verksamheten utvecklas.
 Ett annat viktigt syfte är också att försäkra sig om att
allmänheten har insyn i fristående skolor.
 Det är /…/ viktigt att skilja insyn från tillsyn. Insynen ger inte
kommunen rätt att göra påpekanden eller begära förändringar i
verksamheten genom t.ex. föreläggande.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
PM från Skolinspektionen
 Den viktigaste orsaken till att kommunernas insyn förändrats är
att bidragen till fristående skolor har förändrats i skollagen och
numera ska ges på samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till sina egna skolor. Kommunen behöver
därför inte ta del av en fristående skolas räkenskaper för att
kunna göra en rättvis bedömning av skolans bidragsbehov.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
PM från Skolinspektionen
 Det finns /…/ inget som hindrar att kommuner erbjuder
huvudmännen för fristående skolor att delta i kommunens
uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. I
propositionen framhölls att sådan uppföljning och utvärdering
bör omfatta de nationella målen för verksamheten.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
PM från Skolinspektionen
Internationella skolor
 Kommunen har även insyn i denna ovanligare skolform på
samma villkor som för de skolformer som ingår i skolväsendet.
Bestämmelsen anknyter till formuleringen för fritidshemmet och
skolformerna i skolväsendet och finns i 24 kap. 7 § skollagen.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
PM från Skolinspektionen
 När Skolinspektionen granskar fristående skolor tas
kommunernas insyn i den fristående skolan upp under avsnittet
Beskrivning av skolan. Syftet är att Skolinspektionen, genom den
information kommunen eventuellt har fått, kan få ytterligare
kunskap om den fristående skolan och även få signaler om
förhållanden som kan behöva granskas.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
PM från Skolinspektionen
Varför bör kommunerna utöva sin rätt till insyn?
 Det går att urskilja några områden där kommunernas nytta
framträder särskilt. Det kan t.ex. gälla hur verksamheten
utvecklas både kvantitativt och kvalitativt, allmänhetens intresse
av information, skolpliktbevakning, verksamhetens stabilitet
eller vilka kunskapsresultat den fristående skolan uppnår.
Kommunens intresse av att utöva sin rätt till insyn balanseras
dock mot de fristående skolornas affärsmässiga intressen av
skydd mot insyn.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
PM från Skolinspektionen
Hur utvecklas den fristående skolans verksamhet?
 En kommun kan behöva hålla sig informerad om den fristående
skolans planering eller om förändringar i deras verksamhet som
t.ex. ökningar av elevantalet, om en fristående gymnasieskola
kommer att ansöka om att få anordna flera program eller om
skolans profil.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
PM från Skolinspektionen
Allmänhetens intresse av information
 Offentlighetsprincipen gäller inte för fristående skolor och
insynen i deras verksamheter kan därför inte ske på samma sätt
som allmänhetens insyn i kommunernas verksamhet.
Kommunerna kan därför, genom sin rätt till insyn, bidra till att
öka allmänhetens kunskap om verksamheten i den fristående
skolan. Det kan gälla sammanställningar om kunskapsresultat,
undersökningar om elevers upplevelse av sin trygghet och
studiero och annan information som kan underlätta för elever
och vårdnadshavare att välja skola.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
PM från Skolinspektionen
Skolpliktsbevakning
 Enligt 7 kap. 22 § skollagen ska kommunen se till att eleverna i
deras grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Samma
ansvar vilar på huvudmannen för specialskolan och sameskolan.
Om en elev i en fristående skola t.ex. börjar eller slutar eller är
ogiltigt frånvarande i större omfattning ska den fristående
skolan snarast möjligt underrätta hemkommunen.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
PM från Skolinspektionen
Verksamhetens stabilitet
 Ekonomisk instabilitet kan i förlängningen innebära en risk för
att elever kommer att sluta på skolan på grund av dess dåliga
ekonomi eller att skolan på grund av konkurs eller av andra skäl
läggs ner. Rätten till insyn är dock som tidigare sagts begränsad i
ekonomiska förhållanden dvs. kommunen har inte rätt att direkt
granska den fristående skolans interna dokument som ingår i
den löpande bokföringen under ett verksamhetsår. En kommun
kan dock använda sig av andra källor, t.ex. uppgifter från UC,
som framgått ovan.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
PM från Skolinspektionen
Sammanfattning




Kommunens rätt till insyn är inte preciserad i skollagen. Det går
att urskilja några områden där kommunen kan använda
möjligheten till insyn:
Hur utvecklas den fristående skolans verksamhet?
Allmänhetens intresse av information.
Skolpliktsbevakning.
Verksamhetens stabilitet.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Stockholms stads tillämpning av sin
insynsrätt
 Staden använder sig av alla de fyra av Skolinspektionen angivna
områdena.
 Grunden för stadens insyn ska vara en god kommunikation med
alla fristående skolors huvudmän.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Stockholms stads tillämpning av sin
insynsrätt
 Exempel på vad staden hittills, sedan den nya skollagen trädde i
kraft, har gjort:
- Försök att samordna statistikinsamling till SCB
- Extern utvärdering (endast delvis avsett som insynsåtgärd)
- Brukarundersökningar (kan delvis uppfattas som insynsåtgärd)
- Besök på fristående skolor gällande elevhälsa
- Sammanställning av fristående skolors resultat på aggregerad
nivå till utbildningsnämndens verksamhetsplan
- UC-kontroller
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Stockholms stads tillämpning av sin
insynsrätt
 Extern utvärdering (Kan uppfattas som del av insynen)
- Ersätter den kommunala inspektionen
- Har tydligt fokus på att bidra till utveckling genom formativ
bedömning
- Är obligatorisk för kommunala skolor
- Erbjuds huvudmännen för fristående skolor
- Har startat i mars 2012 med grundskolor/grundsärskolor och
fritidshem
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN

similar documents