Ard Leferink

Report
De klant staat centraal …
maar vreselijk in de weg!!
Bart Lammers
Ard Leferink
De producten en diensten in Nederland
Extramurale begeleiding
Rouwbegeleiding
HH1
Cursus
Inventarisatie schulden
Tillift
PV-speciaal
Begeleiding groep
Beeldtelefoon
Casemanagement
HH2
PV
Sociale activering PV-extra
Activerende begeleiding
Vraagverheldering
VP-speciaal
E-consult
Signalering
huisartsconsult
Informatie en advies
VP-extra
Persoonsalarmering
VP
Hoog laag bed Waakvlam contacten
Budgetbegeleiding
Spoedconsult
Scootmobiel
Anti Decubitusmatra
En die bieden we dan heel gericht aan!
Client
Burger
Kind (0-4)
Diabeet
Kind (5-19)
Multiprobleem geval
Revaliderende
Zwangere
Oudere
Psychopaat
BewonerChronisch zieke
Dementerende
Patient
Schuldenmaker
Verslaafde
Via prachtige kanalen!
Uitleenpunt
Zorgloket
CIZ
CJG
Wijkwinkel
Thuiszorgwinkel
Inloopspreekuur
Alzheimercafe
Huisarts
Gezondheidscentrum
Wijkkantoor
Internet
WMO servicepunt
Steunpunt
En slimme intermediairs
Zichtbare schakel
Indicatiesteller
Intaker
Zorgmakelaar
Casemanager
WMO-consulent
Eerstverantwoordelijke
PGB-bemiddelaar
Servicemedewerker Doktersassistent
Persoonlijk begeleider
Met overzichtelijke leveringsvoorwaarden
Indicatiebesluit
Zorgtoewijzing
Prestatie / Klasse
Eigen bijdrage
Toeslagen
ZZP 1
Beperkende voorwaarden
In natura
ZZP 6a
Particulier
DBC
PGB
Beschikking
Aanvullende verzekering
Basisverzekering
Overbruggingszorg
Allemaal hebben we de client centraal!
Client
Extramurale Burger
begeleiding
HH1
Zichtbare schakel
Indicatiebesluit
Cursus
Inventarisatie schulden
Zorgtoewijzing
Tillift
Kind (0-4)
Indicatiesteller
Diabeet
Prestatie / Klasse
Intaker
PV-speciaal
Begeleiding
Kind (5-19)groep
Sociale activering PV-extra
Eigen bijdrage
klant
Toeslagen
Zorgmakelaar
Multiprobleem
geval
Beeldtelefoon
Casemanagement
Activerende
begeleiding
Casemanager
Revaliderende
ZZP
1
HH2
In natura
Vraagverheldering
WMO-consulent
Zwangere
E-consult
ZZP 6a
Beperkende
voorwaarden
PV
VP-speciaal
Signalering
Oudere
Particulier
Dementerende
Patient
Psychopaat huisartsconsult
PGB-bemiddelaar
Spoedconsult
DBC
Basisverzekering
Eerstverantwoordelijke
PGB
VP-extra
Persoonsalarmering
Scootmobiel
VP
Bewoner
Servicemedewerker
Schuldenmaker
Persoonlijk begeleider
Beschikking
Budgetbegeleiding
Informatie en advies
Overbruggingszorg
Verslaafde
HoogChronisch
laag bed zieke
Doktersassistent
Aanvullende
verzekering
Waakvlam contacten
Anti Decubitusmatras
Heimwee naar de toekomst
We signaleren het probleem
Maar lossen het op met nog meer complexiteit:
–
–
–
–
Nieuwe initiatieven met behoud van bestaande,
Ter coördinatie:Loketten,ketens, keten- en case managers,
Regie wordt een aparte professie&organisatie
Dit alles met tijdelijke extra financiering
De toekomst volgens Buurtzorg
• Vier pijlers
– De cliënt
– De medewerker
– Het bedrijfsmodel
– De omgeving
» Bij elkaar de werkwijze
De client
•
•
•
•
Is eigenaar van zijn eigen zorgdossier
Verleent zelf toegang tot hulpverleners
Stelt eigen team samen
Oplossing is leidend; niet de leveringsvoorwaarden
• DE INTEGRALE CLIENT
De medewerker
•
•
•
•
•
•
Uitvoering is leidend
Er is altijd een primaire hulpverlener
Organisatie van nabijheid
Team verantwoordelijkheid d.m.v zelfsturing
Breed samengesteld in rollen en kennis
De keten in de persoon
Het bedrijfsmodel
• Denk niet meer in processen. Die zijn er niet!
• Er is een genetwerkt virtueel team
• Met eenduidige grammatica/registratie:
– Welke problemen zijn er?
– Welke interventies plegen we?
– Wat willen we daarmee bereiken?
• Die verantwoorden in het dossier van de client
• Afrekening via een Wijkbudget
De omgeving
• Van kerk en buurt naar netwerk,
• Gericht werken i.p.v. wijkgericht werken
• Van ketenorganisatie naar ketenpersoon
De zusjes van Buurtzorg
•
•
•
•
De wijkverpleegkundige = Buurtzorg
De gezinsverzorging = Buurtdiensten
De kwetsbare jongere = Buurtzorg Jong
De psychiatrische patiënt = BuurtzorgT
De organisatie van nabijheid
•
•
•
•
Een web omgeving met centraal cliënt (dossier)
Stelt team samen Buurtzorg breed
Herkenbare oplossingen
Gemeenschappelijke taal&registratie
Nieuwe werkwijze
Nieuwe organisatie

similar documents