Akutflöden VGR

Report
Akutflöden VGR
Område uppföljning och analys
Catarina Karlberg
Anna Kjellström
Jarl Torgerson
1. Inflöden - Primärvård
Område Uppföljning och Analys
Sammanfattning (inflöden)
•
•
•
•
•
•
•
•
Besöken i PV minskar 2013, efter att ha ökat mellan 2005 och 2011 (Figur 1)
Kvinnor söker i högre grad än män PV. (Figur 3)
1/3 har ett besök i PV 0-7 dagar före ett akutmottagningsbesök. (Figur 4)
ALS och NU har en högre andel besök i PV samma dag eller inom 7 dagar före ett
besök på akutmottagningen. (kan inte avgöra vilket som varit före det andra vilket
gör att det skulle kunna handla om hänvisningar från akutmottagningen) (Figur 5)
7-17 åringar har i högre grad varit hos PV samma dag som de har ett besök på
akutmottagningen (Figur 6)
Undvikbar slutenvård är ett mått på kvalitet och tillgänglighet i öppenvården, VGR
genomsnittet är 5% per invånare har ett undvikbart slutenvårdstillfälle, Östra
Göteborg ligger högst med 6,5% lägst ligger Öckerö med lite mer än 3% (Figur 7)
Dominerade sjukdomsgrupper inom undvikbarslutenvård är: Hjärtsvikt, KOL,
Njurbäckeninflammation, Diabetes samt Kärlkramp (Figur 8)
Kan idag inte göra någon sammanställning över de Vårdcentraler som remitterar
till akutmottagningarna och med vilken frekvens det sker.
Område Uppföljning och Analys
Figur 1
Ej MVC, BVC, UM
Besök i primärvård, per år
Alla besök
Övriga besök
Andel av befolkningen - läkarbesök
3 500
3 000
190%
3 241 3 278
3 016
3 303
130%
2 000
1 796 1 764
1 444 1 514
1 675
1 341
1 793
1 510
0
110%
90%
1 000
500
170%
150%
2 500
1 500
Andel (%) av befolkningen
som besökt PV
Antal besök per 1000 invånare
4 000
Läkarbesök
Andel av befolkningen - alla besök
68% 70%
59%
50%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
63%
56%
64%
56%
64%
57%
65%
57%
66%
59%
68%
60%
69%
61%
69%
61%
Besöken i PV minskar 2013, efter att ha ökat mellan 2005 och
2011
Område Uppföljning och Analys
Figur 2
Antal besök per 1000 invånare
2005
8 000
7 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Läkarbesök: nedre delen av stapeln
Övriga besök: övre delen av stapeln med svart linje
Ej MVC, BVC, UM
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Åldersgrupp
Besök i PV minska 2013 jämfört med 2012 i alla åldersgrupper utom
80-89 år.
Område Uppföljning och Analys
Figur 3
120
Andel av befolkningen som besökt primärvård minst en gång, Exkluderat MVC, BVC, UC
per ålder och kön 2013
Andel (%) av befolkningen
100
80
Kvinnor alla besök
60
Män alla besök
Kvinnor läkarbes
Män läkarbesök
40
20
0
0-9
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89
Åldersgrupp
Kvinnor söker i högre grad än män PV.
Område Uppföljning och Analys
90+
Andel med besök i PV samma dag eller 1-7 dagar före ett besök
på akutmottagningen, jämför åren 2012-2013 per kön
Figur 4
1.00
0.90
Andel samma dag
Andel 1 -7 dagar innan AM
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.14
0.14
0.12
0.12
0.13
0.12
0.19
0.18
0.19
0.19
0.19
0.19
2012
2013
2012
2013
2012
2013
0.20
0.10
0.00
Kvinna
Man
VGR
1/3 har ett besök i PV 0-7 dagar före ett akutmottagningsbesök
Område Uppföljning och Analys
Andel med besök i PV samma dag eller 1-7 dagar före ett besök på
akutmottagningen, jämför åren 2012-2013 per förvaltning
Figur 5
1.00
0.90
Andel samma dag
Andel 1 -7 dagar innan AM
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.12
0.11
0.10
0.14
0.30
0.13
0.12
0.20
0.35
0.35
0.12
0.12
0.14
0.14
0.15
0.16
0.15
0.15
2012
2013
2012
2013
0.12
0.12
0.20
2012
0.13
0.12
0.20
0.19
0.19
2013
2012
2013
0.35
0.28
0.10
0.19
0.19
2012
2013
0.00
2012
2013
ALS
KS
2012
2013
NU
SkaS
SU
SÄS
VGR
ALS och NU har en högre andel besök i PV samma dag eller inom 7 dagar före ett
besök på akutmottagningen. (kan inte avgöra vilket som varit före det andra vilket
gör att det skulle kunna handla om hänvisningar från akutmottagningen)
Område Uppföljning och Analys
Andel med besök i PV samma dag eller 1-7 dagar före ett besök på
akutmottagningen, jämför åren 2012-2013 per åldersgrupper
Figur 6
1.00
Andel samma dag
Andel 1 -7 dagar innan AM
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.18
0.18
0.11
0.08
0.12
0.12
0.11
0.17
0.18
0.18
2013
2012
2013
0.11
0.11
0.18
2012
0.12
0.14
0.15
0.14
0.14
0.16
0.15
2012
2013
0.20
0.10
0.23
0.23
0.18
0.17
2012
2013
0.21
0.20
0.20
0.19
0.00
2012
0-6
2013
7-17
18-24
25-44
2012
2013
45-64
2012
2013
65-79
7-17 åringar har i högre grad varit hos PV samma dag som de
har ett besök på akutmottagningen
Område Uppföljning och Analys
80+
Figur 7
65 år och äldre
De dominerande sjukdomsgrupperna för
undvikbar slutenvård
Figur 8
Undvikbar slutenvård är ett mått på kvalitet och
tillgänglighet i öppenvården, VGR genomsnittet är 5%
per invånare har ett undvikbart slutenvårdstillfälle,
Östra Göteborg ligger högst med 6,5% lägst ligger
Öckerö med lite mer än 3%
Dominerade sjukdomsgrupper inom
undvikbarslutenvård är: Hjärtsvikt, KOL,
Njurbäckeninflammation, Diabetes samt Kärlkramp
Område Uppföljning och Analys
2. Flöden på Akutmottagningen
Område Uppföljning och Analys
Sammanfattning (på akutmottagningen)
•
•
•
•
•
•
De äldre är den dominerande patientgruppen på akutmottagningarna (Figur 9)
Andelen besök i åldrarna 18-44år har fortsatt öka under 2012 och 2013. (Figur 9)
Kvinnorna är dominerade i åldrarna 18-44 år. (Figur 10)
Andelen inskrivna minskar mellan 2009 till 2013 i alla förvaltningar. (Figur 13)
F o m 50år skrivs minst 50% in vid ett besök på akutmottagningen. (Figur 13)
Män skrivs in i större utsträckning än kvinnor för åldersgrupperna 45-79år i
åldersgruppen 80+ utjämnas det.
• SU och ALS är de förvaltningar som har lägst andel inskrivna vid ett besök på
akutmottagningen.(20-25% medan de andra förvaltningarna ligger runt 33%) (Figur
14)
• Hälften av alla besök får gul triagefärg och 4% får röd. (Figur16)
• 7-17åringar är i högre grad än andra åldersgrupper gultriagerade. (Figur 17 och Figur 18)
• Ledtiderna, här finns fortfarande en bit kvar till målvärden. SkaS är den förvaltning
som ligger närmast att klara målen. (Figur 19 och Figur 20)
Område Uppföljning och Analys
Figur 9
Andelen av befolkningen som besökt AM inom VGR, 1-års åldersklasser
åren 2009-2010-2011-2012
Åren 2009-2013
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100+
0
Andel 09
Andel 10
Andel 11
Andel 12
Andel 13
De äldre är den dominerande patientgruppen på
akutmottagningarna. Andelen besök i åldrarna 18-44år har
fortsatt öka under 2012 och 2013.
Område Uppföljning och Analys
0 år
2 år
4 år
6 år
8 år
10 år
12 år
14 år
16 år
18 år
20 år
22 år
24 år
26 år
28 år
30 år
32 år
34 år
36 år
38 år
40 år
42 år
44 år
46 år
48 år
50 år
52 år
54 år
56 år
58 år
60 år
62 år
64 år
66 år
68 år
70 år
72 år
74 år
76 år
78 år
80 år
82 år
84 år
86 år
88 år
90 år
92 år
94 år
96 år
98 år
100+ år
Andel
Figur 10
1,4
Jämför andelen Kvinnor och Män på akutmottagnen per 1-års åldersgrupper, år 2013
Andel KV 13
Område Uppföljning och Analys
Andel M 13
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Kvinnorna är dominerade i åldrarna 18-44 år.
Andelen av befolkningen som har besök på akutmottagning jämför
åren 2012 och 2013 per förvaltningarna
Figur 11
0,500
0,450
0,400
0,350
0,300
0,250
0,260 0,262
0,249
0,232
0,270 0,269
0,264
0,257
0,255 0,257
0,248
0,258
0,232 0,236
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
ALS
KS
NU
SkaS
Total(12)
SU
SÄS
VGR
Total(13)
Andelen av befolkningen som sökt på akutmottagning i VG ökar
2013 jämfört med 2012, ökningen märks på alla förvaltningarna
utom SkaS och SU, där andelen minskar något.
Område Uppföljning och Analys
Andelen av befolkningen som har besök på akutmottagning jämför
åren 2012 och 2013 för förvaltningarna och åldersgrupper
Figur 12
100%
Andel 80+
90%
80%
Andel 6579
70%
Andel 4564
60%
Andel 2544
50%
40%
Andel 1824
30%
Andel 7-17
20%
10%
Andel 0-6
0%
2012
2013
ALS
2012
2013
KS
2012
2013
NU
2012
2013
SkaS
2012
2013
SU
2012
2013
SÄS
2012
2013
VGR
Fördelningen av åldersgrupper är likartade för alla VG´s
akutmottagningar med undantag för Kungälv, vilket beror på
avsaknaden av barnåldersgruppen 0-6 år
Område Uppföljning och Analys
Figur 13
Andelen
inskrivna
vid
besök på åldersgrupps
akutmottagningen,
Andelen
inskrivna
vid ett besök
på ett
akutmottagningen,
indelat, åren 209-2013
per åldersgrupp åren 2009 till 2013
1,00
Andel in-09
Andel in-10
Andel in-11
Andel in-12
Andel in-13
0,90
0,80
0,70
Andel
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0-6
7-17
18-24
25-44
45-64
65-79
80-
VGR
Åldersgrupper
Andelen inskrivna minskar mellan 2009 till 2013 i alla förvaltningar.
F o m 50år skrivs minst 50% in vid ett besök på akutmottagningen.
Område Uppföljning och Analys
Figur 14
Andelen inskrivna vid ett besök på akutmottagningen per
Andelen inskrivna förvaltning
vid ett besök på akutmottagningen
per förvaltning
2012 och 2013
jämför 2012
ochjämför
2013
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,34
0,32
0,34
0,33
0,35
0,36
0,33
0,30
0,30
0,26
0,23
0,35
0,29
0,25
0,22
0,20
0,10
0,00
andel insk- andel andel insk- andel insk- andel andel insk- andel insk- andel insk- andel andel insk- andel insk- andel insk- andel insk- andel insk12
insk-13
12
13
insk-12
13
12
13
insk-12
13
12
13
12
13
ALS
KS
NU
SkaS
SU
SÄS
VGR
SU och ALS är de förvaltningar som har lägst andel inskrivna vid ett besök på
akutmottagningen.(20-25% medan de andra förvaltningarna ligger runt 33%)
Område Uppföljning och Analys
Figur 15
Andelen inskrivna per förvaltning och åldersgrupper åren 2012 0ch 2013
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
ALS andel
insk-12
ALS andel
insk-13
KS andel
insk-12
KS andel
insk-13
NU andel
insk-12
0-6
7-17
NU andel
insk-13
18-24
SkaS andel
insk-12
25-44
45-64
SkaS andel
insk-13
65-79
SU andel
insk-12
80-
TOTAL alla åldrar
Andelen inskrivna ökar med stigande ålder
Område Uppföljning och Analys
SU andel
insk-13
SÄS andel
insk-12
SÄS andel
insk-13
VGR andel
insk-12
VG andel
insk-13
Figur 16
Jämför fördelning av triagefärger för kön åren 2012 och 2013
100%
90%
Män 2013
17%
Män 2012
18%
Kvinnor 2012
18%
Män 2013
Män 2013
19%
Män 2012
Män 2013
25%
48%
Kvinnor 2012
Män 2012
24%
48%
Kvinnor 2013
4%
23%
51%
Kvinnor 2013
4%
22%
51%
Män 2013
4%
Män 2012
10%
Kvinnor 2013
20%
Kvinnor 2012
30%
Kvinnor 2013
40%
Kvinnor 2012
50%
Män 2012
60%
Kvinnor 2013
70%
Kvinnor 2012
80%
2%
2%
2%
5%
2%
0%
Röd
Orange
Gul
Grön
Hälften av alla besök får gul triagefärg och 4% får röd.
Område Uppföljning och Analys
Blå
Figur 17
Fördelninga av triagefärger för åldersgrupper år 2012
100%
Röd
Orange
Gul
Grön
Blå
90%
80%
70%
58%
60%
51%
50%
50%
51%
51%
50%
46%
Figur 18
40%
30%
27%
21%
21%
20%
10%
20%
20%
23%
1%
20%
Röd
16%
13%
3%
2%
70%
24%
15%
4%
Fördelninga av triagefärger för åldersgrupper år 2013
29%
27%
24%
3%
3%
3%
2%
8%
6%
4%
2%
1%
0-6
7-17
18-24
25-44
45-64
65-79
60%
1%
0%
80+
Orange
Gul
Grön
Blå
60%
51%
51%
50%
51%
50%
50%
47%
Åldersgrupper
40%
30%
29%
30%
26%
25%
23%
22%
21%
21%
20%
22%
19%
20%
15%
14%
11%
10%
8%
6%
4%
1%
3%
2%
3%
2%
3%
2%
4%
2%
1%
1%
0%
0-6
7-17
18-24
25-44
Åldersgrupper
7-17åringar är i högre grad än andra åldersgrupper gultriagerade.
Område Uppföljning och Analys
45-64
65-79
80+
Figur 19
Ledtiderna, här finns fortfarande en bit kvar till målvärden. SkaS är
den förvaltning som ligger närmast att klara målen.
Område Uppföljning och Analys
Figur 20
Ledtiderna, här finns fortfarande en bit kvar till målvärden. SkaS är
den förvaltning som ligger närmast att klara målen.
Område Uppföljning och Analys
3. Utflöden
Område Uppföljning och Analys
Sammanfattning (utflöden)
• ca 20% har ett besök hos PV inom 14 dagar efter en utskrivning från
sjukhus. (Tabellerna 1,2 och 3)
• Lägst andel återinskrivningar per invånare har Dals-Ed(ca4%) högst
andel har Färgelanda (med ca 7,5%) (Figur 22)
• Dominerande sjukdomsgrupper vid återinskrivningar är sjukdomar i:
Cirkulationsorganen, Andningsorganen samt Matsmältningsorganen.
(Figur 23)
• Det finns en stor variation mellan vårdcentralerna i
återinskrivningsfrekvens (Figur 24)
• Samvariation mellan ÅI30 dagar och undvikbar slutenvård på
vårdcentralsnivå (Figur 25)
• ALS och SkaS ligger år 2013 lite lägre än de andra förvaltningarna
avseende Återinskrivningar inom 30dagar i förhållande till antal
vårdtillfällen. (Figur 26)
Område Uppföljning och Analys
Andelen vårdtillfällen med besök i PV inom 14 dagar från
utskrivningen.
Tabell 1
2012
Förvaltning Andel 0-14
Andel 0-14
ALS
0,22
KS
0,22
NU
0,24
SkaS
0,22
SU
0,20
SÄS
0,18
VGR
0,21
Tabell 2
2013
0,23
0,23
0,24
0,23
0,22
0,18
0,22
Åldersgrupp Andel 0-14
Andel 0-14
0-6
0,31
7-17
0,09
18-24
0,15
25-44
0,16
45-64
0,23
65-79
0,24
800,21
VGR
0,21
0,35
0,10
0,16
0,15
0,24
0,24
0,21
0,22
Tabell 3
Kön
Kvinna
Man
VGR
2012
2013
Andel 0-14 Andel 0-14
0,20
0,21
0,22
0,23
0,21
0,22
Område Uppföljning och Analys
ca 20% har ett besök hos PV inom 14 dagar
efter en utskrivning från sjukhus.
Figur 21
65 år och äldre
De dominerande sjukdomsgrupperna för
återinskrivningar 30 dagar
Figur 22
Skador,
Blandat små
förgiftningar
grupper; 1%
Sjukdomar i
och toxiska
öga och
effekter; 1% Sjukdomar i njure
närliggande
och urinvägar; 7%
organ; 1%
Sjukdomar i
nervsystemet; 6%
Sjukdomar i öra,
Andra oc
näsa, mun och
Saknas ; 1%
ospecificer
hals; 2%
hälsoproblem
Andningsorganens
sjukdomar; 14%
Blodsjukdoma
immunlogis
rubbningar;
Sjukdomar i
muskler, skelett
och bindväv; 8%
Sjukdomar i manliga
könsorgan; 1%
Sjukdomar i lever,
gallvägar och
bukspottkörtel; 4%
Sjukdomar i
kvinnliga könsorgan;
1%
Psykiska
sjukdomar,
Sjukdomar
i hud Myeloproliferativa
beteendestörningar
och underhud; sjukdomar och icke
och alkoholeller
specificerade
2%
drogberoende; 2%
tumörer; 6%
Cirkulationsorganen
s sjukdomar; 21%
Matsmältningsorgan
ens sjukdomar; 12%
Endokrina
Infektions-och
o
parasitsjukdomar nutrition
inklusive HIV; 4%
;
Lägst andel återinskrivningar per invånare har Dals-Ed
(ca4%) högst andel har Färgelanda (med ca 7,5%)
Dominerande sjukdomsgrupper vid återinskrivningar är
sjukdomar i: Cirkulationsorganen, Andningsorganen samt
Matsmältningsorganen.
Område Uppföljning och Analys
Figur 24
Det finns en stor variation mellan vårdcentralerna i återinskrivningsfrekvens
Område Uppföljning och Analys
Figur 25
Samvariation mellan ÅI30 dagar och undvikbar slutenvård på vårdcentralsnivå
Område Uppföljning och Analys
Figur 26
65 år och äldre
ALS och SkaS ligger år 2013 lite lägre än de andra förvaltningarna
avseende Återinskrivningar inom 30dagar i förhållande till antal vårdtillfällen.
Område Uppföljning och Analys
Iakttagelser
• Regiongemensam besöksorsakslista för akutmottagningarna skulle
möjliggöra uppföljning av patientgrupper. (Ett akutbesök diagnossätts
inte i så hög utsträckning)
• Man kan idag inte följa upp vilka Vårdcentraler som remitterar
patienter till akutmottagningarna
• Besökstyperna på en akutmottagning bör vara: Akut och
jourmottagninsbesök
samt Inskrivningsbesök andra typer av besök bör ske någon
annanstans än på
akutmottagningen, här får man se till att ha subakuta tider på berörd
specialistmottagning. På totalt årsflöde utgör problemet 1% men vid
enskild akutmottagning kan det vara så stort som 18%(AM sjukhuset i
Lidköping) Beräknat på 2013 års värden
Område Uppföljning och Analys
Detta är olika besökstyper
som registreras på
akutmottagningarna i
regionen.
Akut och
jourmottagningsbesök
Inskrivningsbesök
Besökstyperna under
strecket
utgör 1% av besöken
beräknat för hela VGR.
Vid enskild akutmottagning
kan dessa besökstyper
utgöra18% av besöken(AM
sjukhuset i Lidköping)
Beräknat på 2013 års
värden
Område Uppföljning och Analys
Första besök
Efterföljande besök
Vaccination
Not Defined
Behandling, ej operation
Dagkirurgi
Efterföljande besök, första kontakt
Hemsjukvårdsbesök
Utredning/undersökning
Intyg
Konsultation, ska ej till Vega
Preoperativt besök

similar documents