Νόμοι_Αερίων_παρουσίαση_1

Report
Νόμοι αερίων
Γιατί ασχολούμαστε με τα αέρια;
Οι Μηχανές αυτοκινήτων,
 Οι Ατμοστρόβιλοι
 Οι Αερόσφυρες ( κομπρεσέρ)
 ….
 Βασίζουν τη λειτουργία τους σε
διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν
ΑΕΡΙΑ

Βασικά χαρακτηριστικά αερίων
1.
2.
3.
4.
5.


Αποστάσεις μορίων πολύ μεγάλες
Δυνάμεις αλληλεπίδρασης πολύ μικρές
Διαρκής κίνηση και σύγκρουση μεταξύ τους ή με τα
τοιχώματα του δοχείου
Μεταξύ δυο συγκρούσεων η κίνηση θεωρείται
ευθύγραμμη και ομαλή
Ταχύτητες της τάξης 1600 Km/h
Δεν έχουν σταθερό όγκο και σχήμα ( συνέπεια των 1 και 2)
Βρείτε διαφορές στις ιδιότητες μεταξύ των μορίων αερίων- στερεών υγρών ….
Τρόποι μελέτης των φαινομένων

Μακροσκοπική μελέτη

Δεν υπεισέρχονται:





Υποθέσεις
Θεωρίες
Μεγέθη
Που έχουν σχέση με τη δομή ή τη σύσταση των
αντικειμένων που συμμετέχουν στο φαινόμενο
Μικροσκοπική μελέτη όταν υπεισέρχονται …
Ισόθερμη μεταβολή
Νόμος
Boyle - Mariotte
V
Τ
Διάγραμμα P-V
7
300 K
6
P (Atm)
5
200 K
4
P .V     .
3
100 K
2
για Τ= σταθ.
1
0
0
2
4
6
8
10
V (lit)
«Όταν η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή
τότε η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου.»
Παράσταση ισόθερμης
εκτόνωσης σε διάγραμμα P-V
P
PA


PB
VA
T
VB
V
Παράσταση ισόθερμης
συμπίεσης σε διάγραμμα P-V
P
PB


PA
VB
VA
T
V
P
PA
PB


T
P-T
Παράσταση ισόθερμης
εκτόνωσης σε διάγραμμα P-Τ
T
P
PA
PB


T
P-T
Παράσταση ισόθερμης
συμπίεσης σε διάγραμμα P-Τ
T
V
VB
VA


T
V-T
Παράσταση ισόθερμης
εκτόνωσης σε διάγραμμα V-T
T
V
VB
VA


T
V-T
Παράσταση ισόθερμης
συμπίεσης σε διάγραμμα V-T
T
Ισόχωρη μεταβολή
Νόμος Charles
Όταν V = σταθ, τότε :
P
T
   .
Διάγραμμα P - T
4.5
4
3.5
P (Atm)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
T (K)
«Όταν ο όγκος του αερίου παραμένει σταθερός τότε η
πίεση είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας.»
P-T P

Ισόχωρη
Θέρμανση
PB
PA

TA
TB
T
P-T P

Ισόχωρη
Ψύξη
PB
PA

TA
TB
T
Ισόχωρη
Θέρμανση
V-T V
V


TA
TB
T
Ισόχωρη
Ψύξη
V-T V
V


TA
TB
T
P-V
P
B
Ισόχωρη Θέρμανση
A
TB
TA
V
P-V
Ισόχωρη Ψύξη
P
B
A
TB
TA
V
Ισοβαρής μεταβολή
Νόμος Gay Lussac
Όταν P = σταθ, τότε :
V
T
   .
F
W
F
Γιατί η πίεση του αερίου είναι σταθερή ;
Αςέμβολο
την υπολογίσουμε.
Το
κινείται με σταθερή ταχύτητα ,
επομένως :
F  F  W 
F W 
F






W 
 P  P 

H πίεση , επομένως , του
αερίου είναι σταθερή.
Διάγραμμα V-T
4.5
4
V (lit)
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
T (K)
«Όταν η πίεση του αερίου παραμένει σταθερή
τότε ο όγκος του είναι ανάλογος της απόλυτης
θερμοκρασίας του.»
V

VB
VA

TA
V-T
TB
Ισοβαρής Θέρμανση
T
V

VB
VA

TA
V-T
TB
Ισοβαρής Ψύξη
T
P
P


TA
P-T
TB
Ισοβαρής Θέρμανση
T
P
P


TA
P-T
Ισοβαρής Ψύξη
TB
T
P
A
B
TB
TA
V
P-V
Ισοβαρής Θέρμανση
P
A
B
TB
TA
V
P-V
Ισοβαρής Ψύξη
ΣΥΝΟΨΗ
Όταν T = σταθ, τότε :
P .V     .
P
Όταν V = σταθ, τότε :
   .
T
Όταν P = σταθ, τότε :
V
T
   .

similar documents