จ่าย - thefirstforlife.com

Report
กำรขึน้ ตำแหน่ ง
ผูบ้ ริ โภค ที่สมัครสมาชิก ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แบบไม่กาจัดการซื้ อและต้องการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ มีโอกาสเป็ นสมาชิกบริ ษทั โดยการสะสมคะแนนส่ วนตัวโดยซื้อผลิตภัณฑ์ต้ งั แต่ 100PV ขึ้นไป
ตำแหน่ ง
กำรขึน้ ตำแหน่ ง
ซื้อสิ นค้าครบ 500 PV
Agent
สะสมคะแนนครบ 1000 PV
Leader (LE)
สะสมคะแนนครบ 3000 PV หรื อแนะนา LE 5 คน
Super Visor (SV)
Manager (MA)
Senior Manager (SM)
Director (DI)
Senior Director (SD)
Vice President (VP)
President (PR)
สะสมคะแนนครบ 5000 PV หรื อบริ หารทีม SV 5 คน
บริ หารทีม ขึ้นตาแหน่ง MA 5 คน
บริ หารทีม ขึ้นตาแหน่ง SM 5 คน
บริ หารทีม ขึ้นตาแหน่ง DI 5 คน
บริ หารทีม ขึ้นตาแหน่ง SD 3 คน
บริ หารทีม ขึ้นตาแหน่ง VP 3 คน
รายได้ทางที่ 1
กำไรจำกกำรขำยปลีก 20 - 35%
) ค่าขยายธุรกิจ 4 ชัน้
2. รายได้จากค่าแนะนา (
คุณ
ลูก
หลำน
เหลน
โลน
ตาแหน่ง
ชัน้
Agent
Leader
Super Visor
Manager
Senior Manager
Director
Senior Director
Vice President
President
2
2
3
3
4
4
4
4
4
) ค่าขยายธุรกิจ 4 ชัน้
2. รายได้จากค่าแนะนา (
1,000 PV
1,000 PV
30%
1,000 PV
1,000 PV
A1
A2
10,000 PV
5,000 PV
20%
10%
10%
3. รายได้บริหารทีม ( Weak / Strong )
จากทีมแข็งและทีมอ่อน (ทีมซ้ายและทีมขวา)
S
ตาแหน่ง
Leader
25%
30%
Manager
35%
Director
40%
Agent
President
45%
A2
W
A1
A3
A4
A5
จ่ายสูงสุด 1,080,000 บาท / เดือน
3. รายได้บริหารทีม ( Weak / Strong )
จากทีมแข็งและทีมอ่อน (ทีมซ้ายและทีมขวา)
ตาแหน่ง
ทีมแข็ง
ทีมอ่อน
คะแนนทีมแข็งเก็บไว้
คานวณวันถัดไป
1,080,000 บาท / เดือน
Agent
Leader
Super Visor
Manager
Senior Manager
Director
Senior Director
Vice President
President
วันละ เดือนละ
1,250
37,500
3,000
90,000
6,000
180,000
10,500
315,000
17,500
525,000
24,000
720,000
28,000
840,000
32,000
960,000
36,000 1,080,000
4. รายได้จากการบริหารทีมแข็ง(โตข้างเดียว)
เมื่อท่านขึ้นตาแหน่ง Manager
ทีมแข็ง
ทีมอ่อน
ไม่ มคี ะแนน
คะแนนทีมแข็งทีเ่ ก็บไว้ นำมำคำนวณวันทีไ่ ม่มีคะแนนทีมอ่อน ตำมโครงสร้ำงกำร
ต่อสำยงำน นำมำคำนวณแบบ Roll-up จะมีกำรคำนวณทุกวันทีไ่ ม่มีคะแนนทีมอ่อน
4. รายได้จากการบริหารทีมแข็ง(โตข้างเดียว)
ทีมแข็ง
ทีมอ่อน
ไม่ มีคะแนน
ทีมงาน ชัน้ ที่ % จ่าย
1
1 2%
2
2 2%
4
3 2%
8
4 2%
16
5 2%
32
6 2%
64
7 2%
128 8 2%
256 9 2%
512 10 2%
จ่ำยแบบRoll-up
4. รายได้จากการบริหารทีมแข็ง(โตข้างเดียว)
ทีมแข็ง
ทีมอ่อน
ไม่ มีคะแนน
ตาแหน่ง
Agent
Leader
Super Visor
Manager
Senior Manager
Director
Senior Director
Vice President
President
ชัน้
ชัน้ ที่
% จ่าย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
6
8
8
10
10
10
จ่ายแบบ Roll-up
รายได้ขอ้ ที่ 3 จ่ำยเมื่อ มีคะแนน ทัง้
ขำแข็งและขำอ่อน เกิดขึ้นในวันนัน้ ๆ
ทีมแข็ง
ทีมอ่อน
รายได้ขอ้ ที่ 4 จ่ำยเมื่อ มีคะแนนเฉพำะฝั่งขำแข็ง
( ฝั่งขำอ่อนไม่มีคะแนน) ทีเ่ กิดขึ้นในวันนัน้ ๆ
ทีมแข็ง
ทีมอ่อน
ไม่ มคี ะแนน
5. รายได้จากการบริหารทีม (Matching Bonus)
นาโบนัสที่ได้ จากทีมแข็งของคนที่เราแนะนา มาคานวณ
จากโบนัส 4 ชัน้ แบบ Roll-up จ่าย 170%
ทีมแข็ง
ทีมอ่อน
ชัน้ ที่
ลูก
%จ่าย
100%
หลำน 50%
เหลน
10%
โหลน
10%
แบบ Roll-up
5. รายได้จากการบริหารทีม (Matching Bonus)
นาโบนัสที่ได้ จากทีมแข็งของคนที่เราแนะนา มาคานวณ
จากโบนัส 4 ชัน้ แบบ Roll-up จ่าย 170%
ทีมแข็ง
ทีมอ่อน
ชัน้ ที่ %จ่าย จานวนทีมงาน
ลูก 100%
5
หลาน 50%
25
เหลน 10%
125
โหลน 10%
625
แบบ Roll-up
5. รายได้จากการบริหารทีม (Matching Bonus)
นาโบนัสที่ได้ จากทีมแข็งของคนที่เราแนะนา มาคานวณ
จากโบนัส 5 ชัน้ แบบ Roll-up
ชัน้ ที่
ลูก
ทีมแข็ง
ทีมอ่อน หลาน
เหลน
โหลน
%จ่าย
100%
50%
10%
10%
ตาแหน่ง
Agent
Leader
Super Visor
Manager
ชัน้
รักษาสิทธิ
2
2
3
3
4
4
4
4
4
100 PV
100 PV
200 PV
300 PV
300 PV
600 PV
600 PV
Senior Manager
Director
Senior Director
1000 PV
Vice President
1000 PV
President
จ่ำยแบบ Roll-up
6.โบนัสบริหาร 1% จากยอดขายของบริษทั (All Sale)
โบนัสบริหาร All sale ของบริษทั สาหรับผูด้ ารงตาแหน่ง Vice President
และ President
ทีมแข็ง
ทีมอ่อน
7.โบนัสจำกกำรรักษำสิ ทธิ์
คานวณจาก PV ของผูท้ ่ีคุณแนะนาและสายเลือดซื้อรักษาสิทธิ์
ตามตาแหน่ง โดยใช้วิธีคานวณตามแผน Unilevel
ตาแหน่ง
ลูก
หลาน
เหลน
โหลน
15 ชัน้
จ่ายแบบ Roll-up
Agent
Leader
Super Visor
Manager
Senior Manager
Director
Senior Director
Vice President
President
รักษาสิทธิ
100 PV
100 PV
200 PV
300 PV
300 PV
600 PV
600 PV
1000 PV
1000 PV
ชัน้ ที่
จ่าย
1
2
3
4
5
6
20%
10%
10%
10%
10%
5%
15

similar documents