Rovina

Report
Rovina
Analytická geometria lineárnych
útvarov
Čím je rovina určená
• pevným bodom (A)
• 2 smerovými vektormi (u,v)
u
A
v
• rovinu z rovnobežných
rovín určuje pevný bod
Ako rovinu vyjadriť
1. parametrické vyjadrenie
2. všeobecná rovnica roviny
Parametrické vyjadrenie roviny
PVR:
X = A + t.u + s.v, t,s R
u
A
v
A[a1;a2;a3]
u = (u1;u2;u3)
v = (v1;v2;v3)
podľa súradníc:
α:x = a1 + t.u1 + s.v1
y = a2 + t.u2 + s.v2
z = a3 + t.u3 + s.v3
Príklad 1
Napíšte PV roviny, ktorá prechádza bodom
A[1,-3,2] a má smerové vektory u = (2,-4,1),
v = (4,1,-3)
α:x = a1 + t.u1 + s.v1
y = a2 + t.u2 + s.v2
z = a3 + t.u3 + s.v3
α: x = 1 + 2t + 4s
y = -3 – 4t + 1s
z = 2 + 1t – 3s
Príklad 2
Napíšte PV roviny, ktorá prechádza bodmi
A[2,-4,1], B[0,-3,-1], C[3,-2,0]
u  AB  B  A  (  2 ;1;  2 )
v  AC  C  A  (1; 2 ;  1)
α :x = a1 + t.u1 + s.v1
y = a2 + t.u2 + s.v2
z = a3 + t.u3 + s.v3
α : x = 2 – 2t + s
y = -4 + t + 2s
z = 1 – 2t – s
Príklady
1. Napíšte PV roviny, ktorá prechádza bodom
F[-2,6,-1] a má smerové vektory u = (-8,9,3),
v = (3,-5,6).
2. Napíšte PV roviny, ktorá prechádza bodmi
S[-3,3,-5], T[1,7,-6], R[-2,3,6].
3. Napíšte PV roviny, ktorá prechádza bodmi
E[-1,0,2], F[3,-2,0], G[-2,1,1].
Príklady
4. Napíšte PV roviny, ktorá prechádza bodom
K[-2,0,-3] a je rovnobežná s rovinou α: x = 1 +
3t – 2s, y = 4 – 5t + 3s, z = 1 – 2t – 3s.
5. Zistite, či body G[10,-11,0], H[-5,14,7] ležia v
rovine α : x = 1 + 3t – 2s, y = 4 – 5t + 3s, z = 1
– 2t – 3s.
Príklady
učebnica M5
– riešené 79/Pr.68 – 71
– neriešené 80/1 – 4
Všeobecná rovnica roviny
• pevným bod (A)
• normálový vektor (n)
A[a1; a2;a3]
u = (u1;u2;u3)
v = (v1;v2;v3)
n = (a;b;c)
unvn
u
n
A
v
VRR:
ax + by + cz + d = 0
Ako určiť normálový vektor
• je kolmý na 2 rôzne smerové vektory 
skalárny súčin smerového a normálového
vektora je 0
a .u1  b .u 2  c .u 3  0
a .v1  b .v 2  c .v 3  0
• treba nájsť tri čísla a, b, c také, aby to platilo
Príklad 3
Nájdite kolmý vektor na vektory: u = (2,1,0), v = (1,2,3)
n = (a,b,c)
2 a  1b  0 c  0
1a  2 b  3 c  0
b  2a
a  4 a  3c  0
 3a  3c  0
a c
Zvolíme napr. a = 1
Potom b = -2, c = 1
Normálový vektor je:
n = (a,b,c) = (1,-2,1)
Príklad 4
Nájdite kolmý vektor na vektory: u = (-1,2,-3), v = (0,-1,1)
n = (a,b,c)
 a  2b  3c  0
bc  0
bc
Zvolíme napr. c = 1
 a  2b  3c  0
Potom a = -1, b = 1
ac0
a  c
Normálový vektor je:
n = (a,b,c) = (-1,1,1)
Príklady
Nájdite kolmý vektor na vektory:
1. u = (2,-2,1), v = (0,1,-2)
2. u = (0,0,1), v = (1,1,2)
3. u = (3,2,-3), v = (2,-1,3)
4. u = (1,1,1), v = (-3,1,-1)
5. u = (0,0,1), v = (0,1,1)
Príklad 5
Napíšte všeobecnú rovnicu roviny, ktorá má smerové
vektory: u = (-1,2,-3), v = (0,-1,1) a v ktorej leží bod
A[2,-3,4]
n = (a,b,c) sme určili v Príklade 4
Normálový vektor je:
n = (a,b,c) = (-1,1,1)
Dosadíme za a, b, c do základného tvaru: ax  by  cz  d  0
x yzd 0
Dosadíme súradnice bodu A za x, y, z
23 4 d  0
1 d  0
d 1
 :x  y  z 1  0
Príklad 6
Napíšte všeobecnú rovnicu roviny, ktorá má smerové vektory:
u = (1,2,3), v = (0,0,1) a v ktorej leží bod A[1,4,-5]
Normálový vektor je:
n = (a,b,c) = (-2,1,0)
a  2 b  3c  0
c0
a  2b  0
a   2b
Dosadíme za a, b, c do základného tvaru:
 2x  y  0z  d  0
Dosadíme súradnice bodu A za x, y, z
24d  0
d  2
 : 2 x  y  2  0
Príklad 7
Napíšte VR roviny, ktorá prechádza bodmi A[2,-4,0],
B[-3,-1,1] a C[3,1,1]
u  AB  B  A  (  5 ;3;1)
u  AC  C  A  (1;5 ;1)
n  (a; b; c )
 5 a  3b  c  0
a  5b  c  0
c   a  5b
x  3 y  14 z  d  0
2  3 .(  4 )  14 . 0  d  0
d   14
 5 a  3b  a  5 b  0
 6 a  2b  0
 3a  b  0
b   3a
n = (1;-3;14)
 : x  3 y  14 z  14  0
Príklad 8
Napíšte VR roviny, ktorá má PV : x = 2 – 2t + s;
y = 1 + 3t – 2s; z = t + 3s
u  (  2 ;3;1)
 2 a  3b  c  0
a  2 b  3c  0
v  (1;  2 ;3 )
A 2 ;1; 0 
n  (11 ; 7 ;1)
a  2 b  3c
 4 b  6 c  3b  c  0
7c  b
11 x  7 y  z  d  0
22  7  d  0
d   29
11 x  7 y  z  29  0
Príklady
1. Napíšte VR roviny, ktorá prechádza bodom F[-2,6,1]
a je kolmá na vektor n = (-8,9,6).
2. Napíšte VR roviny, ktorá prechádza bodom H[3,5,-7]
a je rovnobežná s vektormi a = (0,2,-1) a b = (1,1,0).
3. Napíšte VR roviny, ktorá je kolmá na priamku, ktorá
prechádza bodmi S[-3,-3,1] a T[0,7,-6] a prechádza
bodom T.
4. Napíšte VR roviny, ktorá prechádza bodmi E[0,-1,4],
F[4,5,0] a G[1,-2,3].
Príklady
5. Napíšte VR roviny, ktorá má vyjadrenie : x
= 4t + s; y = 4 + t; z = 1 + t – s.
6. Napíšte súradnice aspoň troch bodov roviny,
ktorá má rovnicu : 2x – 3y + z + 6 = 0
7. Nájdite aspoň tri vektory, ktoré sú rovnobežné
s rovinou : x – y + 2z + 4 = 0
8. Napíšte parametrické vyjadrenie rovniny, ktorá
má všeobecnú rovnicu : x – y + z + 1 = 0
Príklady
učebnica M5
– riešené 82-83/Pr.72 - 76
– neriešené 84/1 - 7
koniec

similar documents