TiORB_W17_MK

Report
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA
ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MONOLITYCZNE – PREFABRYKACJA
OPRACOWANE NA PODSTAWIE WYKŁADY P. WOYCIECHOWSKI I A. CHUDAN
PREFABRYKACJA W BUDOWNICTWIE
Technika projektowania, wykonywania elementów
wznoszenia budowli, charakteryzująca się:
 podziałem budowli na elementy
 podziałem i specjalizacją wykonawstwa obejmującą





i
produkcję elementów prefabrykowanych
transport elementów na miejsce przeznaczenia
montaż elementów
specjalizacją
w
zastosowaniu
materiałów
oraz
mechanizacją pracy
ograniczeniem robocizny na budowie wyłącznie do
montażu
PREFABRYKACJA BETONOWA

proces wytwarzania prefabrykatów zwykle sposobami
przemysłowymi, najczęściej poza miejscem budowy, w
celu ułatwienia i przyspieszenia montażu konstrukcji
ZALETY PREFABRYKACJI
duża szybkość wznoszenia budowli, wynikająca z :
 krótkiego czasu montażu
 ciągłości produkcji prefabrykatów i w efekcie ograniczenia
do minimum przerw technologicznych
 eliminacji bądź ograniczenia robót wykończeniowych na
budowie
ZALETY PREFABRYKACJI
optymalne zużycie materiałów osiągane dzięki:
 wysokim
parametrom
eksploatacyjnym
i
jakościowym prefabrykatów możliwym do uzyskania w
dobrze opanowanym procesie
produkcyjnym,
obejmującym
także produkcję półfabrykatów
tj.
mieszankę betonową i zbrojenie
 systematycznej i wysoko specjalizowanej
kontroli
jakości na poszczególnych
etapach
produkcji,
możliwej dzięki znajdującemu się na miejscu zapleczu
laboratoryjnemu
ZALETY PREFABRYKACJI
wszechstronność wykończenia
 różnorodność
wykończenia powierzchni ( faktury,
beton architektoniczny)
 wyposażenie prefabrykatów
np. w
przewody
instalacyjne, stolarkę itp.
mniejsze odchylenia wymiarowe w stosunku do
konstrukcji monolitycznych
WADY PREFABRYKACJI
transport prefabrykatów
 specjalistyczne środki transportu ze względu na masę,
kształt, wymiary i wykończenie prefabrykatów
 sprzęt do rozładunku i montażu
 ograniczona odległość transportu
wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
KIERUNKI STOSOWANIA
PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
w budownictwie przemysłowym
 elementy hal fabrycznych - dźwigary i płyty przekryć
dachowych, słupy, elementy ścian osłonowych, belki,
elementy komunikacji
 elementy konstrukcji wsporczych
- dla instalacji
przemysłowych, estakad transportowych, magazynów
w budownictwie mieszkaniowym
 elementy ścienne i stropowe, wentylacyjne
KIERUNKI STOSOWANIA
PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
w budownictwie rolniczym
 elementy konstrukcyjne , osłonowe i
wyposażenia
budynków inwentarskich i magazynowych
 elementy drobnowymiarowe i do melioracji
w budownictwie drogowym
 elementy
konstrukcyjne
mostów ,
wiaduktów ,
przejazdów i przejść, przepusty, płyty drogowe i
chodnikowe, krawężniki i obrzeża, kostka brukowa,
płyty torowisk tramwajowych i przejazdów itp.
KIERUNKI STOSOWANIA
PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
w budownictwie kolejowym
 podkłady
kolejowe
strunobetonowe, elementy
wsporcze sieci trakcyjnej, elementy wyposażenia linii i
stacji kolejowych
w budownictwie komunalnym
 rury wodociągowe, kanalizacyjne i sieci cieplnych,
kręgi studzienne, słupy oświetleniowe i trakcyjne,
elementy małej architektury itp.
w górnictwie
 elementy obudowy szybów i chodników oraz komunikacji
podziemnej
KRYTERIA KLASYFIKACJI I RODZAJE
PREFABRYKATÓW
KSZTAŁT

elementy prętowe - o stałym lub zmiennym przekroju,
prostoliniowe, krzywoliniowe i o linii łamanej . (np.belki, słupy,
żerdzie, maszty, podkłady kolejowe )

elementy płytowe - o stałym, pełnym przekroju ( np. stropy,
płyty drogowe, płyty ścienne); o przekroju zmiennym i ażurowe
( np. płyty żebrowe, korytkowe, wielootworowe, biegi
schodowe, płyty drogowe ażurowe) ; płaskie i krzywoliniowe
(np. tubingi, elementy obudowy szybów, elementy zbiorników);
o linii łamanej ( np. mury oporowe)
KRYTERIA KLASYFIKACJI I RODZAJE
PREFABRYKATÓW

elementy blokowe - np. bloki wentylacyjne, stopy
fundamentowe, średnio- i drobnowymiarowe elementy
ścian zewnętrznych, krawężniki, elementy małej
architektury

elementy rurowe - o przekroju kolistym, owalnym lub
wielobocznym ( np. rury, kręgi, przepusty, słupy, maszty )

elementy przestrzenne - o różnych bryłach ( np.
kabiny sanitarne, szyby windowe, zbiorniki, garaże )
KRYTERIA KLASYFIKACJI I RODZAJE
PREFABRYKATÓW
WYMIARY I MASA
 elementy drobne
 elementy średniowymiarowe
 elementy wielkowymiarowe
KRYTERIA KLASYFIKACJI I RODZAJE
PREFABRYKATÓW
PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNO –
UŻYTKOWE

elementy pełniące wyłącznie funkcję konstrukcyjną ( np.
słupy, belki, dźwigary, stopy fundamentowe)

elementy pełniące jednocześnie funkcję konstrukcyjną
oraz użytkową ( np. płyty stropowe i dachowe, belki
podsuwnicowe, elementy nośnych przegród)

elementy osłonowe ( np. osłonowe ściany zewnętrzne,
kabiny sanitarne)
KRYTERIA KLASYFIKACJI I RODZAJE
PREFABRYKATÓW

elementy konstrukcji wsporczych
( np. instalacji
przemysłowych, sieci energetycznych, maszyn)

elementy urządzeń technologicznych ( np. elementy
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, kanałów
wentylacyjnych i dymowych , zbiorników)

elementy budowlano architektoniczne nie konstrukcyjne
( np. elementy elewacyjne i małej architektury)
KRYTERIA KLASYFIKACJI I RODZAJE
PREFABRYKATÓW
ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE
 elementy betonowe nie zbrojone
 elementy zbrojone: żelbetowe, siatkobetonowe
 elementy sprężone : kablobetonowe, strunobetonowe
KRYTERIA KLASYFIKACJI I RODZAJE
PREFABRYKATÓW
ZRÓŻNICOWANIE BUDOWY WEWNĘTRZNEJ

zróżnicowanie budowy przekroju poprzecznego :
elementy jednowarstwowe, wielowarstwowe, otworowe

zróżnicowanie zbrojenia elementów

zróżnicowanie rozwinięcia powierzchni elementów przy
stałych gabarytach zewnętrznych: różne kształty obrzeży
elementów, otwory w elementach
KRYTERIA KLASYFIKACJI I RODZAJE
PREFABRYKATÓW
ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

rodzaj materiału podstawowego np. beton zwykły, lekki
wysokowartościowy, komórkowy

rodzaj materiałów wykończeniowych : np.
ozdobne, płytki ceramiczne
kruszywo
KRYTERIA KLASYFIKACJI I RODZAJE
PREFABRYKATÓW
STOPIEŃ WYKOŃCZENIA




elementy o stanie surowym powierzchni
elementy z powierzchnią wykończoną
elementy wymagające dodatkowych powłok malarskich,
tynkarskich, antykorozyjnych
elementy w pełni lub częściowo wyposażone
w
dodatkowe akcesoria ( np. stolarka, instalacje) bądź bez
wyposażenia
WYTWÓRNIE PREFABRYKATÓW



wytwórnie stałe - mają charakter zakładów przemysłowych o
wysokim stopniu uprzemysłowienia. Produkcja, z zasady
całoroczna, dużych serii prefabrykatów głównie określonych
typów
wytwórnie polowe
(poligonowe) - mniejszy stopień
zmechanizowania niż w wytwórniach stałych . Produkcja
prowadzona na otwartej przestrzeni , często z wykorzystaniem
jako podkładu odpowiednio przygotowanego podłoża.
Wytwarzanie prefabrykatów odbywa się okresowo.
wytwórnie przyobiektowe ( na placu budowy) - są
wytwórniami wyłącznie przenośnymi i służą do wykonywania
elementów nietypowych , uciążliwych przy wykonywaniu jako
monolityczne
PROCES PRODUKCYJNY - ZESPÓŁ CZYNNOŚCI MAJĄCY NA
CELU OTRZYMANIE GOTOWEGO WYROBU
Procesy podstawowe w produkcji prefabrykatów
 montaż, czyszczenie i smarowanie formy
 ułożenie zbrojenia
 formowanie tj. układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 dojrzewanie betonu
 rozformowanie elementu
 spedycja elementu do magazynu wyrobów gotowych

Procesy pomocnicze
 rozładunek i magazynowanie materiałów
 przygotowanie zbrojenia
 przygotowanie mieszanki betonowej
PODSTAWOWE METODY PRODUKCJI
PREFABRYKATÓW

metoda potokowa - ruchome przedmioty produkcji.
Istotą jest rozdzielenie procesu technologicznego na
operacje lub grupy operacji i ich realizacja przez
specjalistyczne brygady robocze na określonych
stanowiskach produkcyjnych , na które przemieszczany
jest przedmiot produkcji w takim samym lub zbliżonym
rytmie
PODSTAWOWE METODY PRODUKCJI
PREFABRYKATÓW

metoda stacjonarna - nieruchome przedmioty
produkcji. Charakteryzuje się stałym
położeniem
przedmiotów produkcji w całym procesie produkcyjnym,
przetwarzanych przez brygadę roboczą przygotowaną do
wykonania wszystkich czynności
PODSTAWOWE METODY PRODUKCJI
PREFABRYKATÓW

metoda mieszana ( potokowo - stacjonarna)- część
procesu przebiega według modelu potokowego a część
według stacjonarnego np. potokowy proces roboczy i
stacjonarne dojrzewanie.
FORMY DO PRODUKCJI PREFABRYKATÓW

Forma - konstrukcja stanowiąca część składową
stanowiska produkcyjnego elementów prefabrykowanych
, której zadaniem jest uformowanie wyrobu o określonym
kształcie z zachowaniem zadanych tolerancji i wyglądu
zewnętrznego
FORMY DO PRODUKCJI PREFABRYKATÓW



metalowe - najczęściej stosowane; zapewniają dużą
dokładność prefabrykatu; wykonywane
z blach i
kształtowników stalowych, rzadziej jako żeliwne
drewniane - stosowane przy produkcji małych partii
wyrobów, elementów o szczególnych kształtach
i
naturalnym dojrzewaniu betonu ( odkształcenie drewna
przy obróbce cieplnej ); dla przedłużeni żywotności
najczęściej formy z drewna obija się blachą i wzmacnia
płaskownikami a formy ze sklejki pokrywa się tworzywem
sztucznym
z tworzyw sztucznych - ograniczony zakres
stosowania; najczęściej wykonuje się niektóre części form
KLASYFIKACJA FORM
W zależności od rodzaju elementów, przyjętej technologii i
organizacji produkcji i zapotrzebowania na elementy formy
można sklasyfikować następująco:






stacjonarne
niestacjonarne
pojedyńcze lub wielo sztukowe ( bateryjne)
poziome, pionowe, obrotowe, uchylne
przystosowane do różnych technik zagęszczania np. przez
wibrowanie objętościowe, wibrowanie bezpośrednie ( wibratory
wgłębne), wibrowanie pośrednie ( wibratory przyczepne),
wirowanie, prasowanie, wibroodpowietrzanie itd.
przystosowane do realizacji różnych technik obróbki cieplnej np. w
komorach, dołach , tunelach oraz formy wyposażone w układy
grzewcze
KLASYFIKACJA FORM
Klasyfikacja form wg, rozwiązania konstrukcyjnego
uwzględnia następujące czynniki:
 sposób montażu i demontażu
 sztywność
 zamki
 zamocowanie podczas zagęszczania mieszanki betonowej
 sposób przemieszczania na linii produkcyjnej

similar documents