rp w5 zaoczni - e

Report
Różnice trwałe i okresowe.
Różnice między WF a dochodem.
Wynik finansowy ustalony zgodnie z UoR z
reguły jest różny od dochodu ustalonego wg
przepisów podatkowych.
 Przekształcenie WF do dochodu służy jedynie
do
prawidłowego
ustalenia
podatku
dochodowego.


Nastąpiło „rozejście się” różnic na potrzeby
ustalania podatku dochodowego i odroczonego
podatku dochodowego.
Różnice trwałe i okresowe.
Odmienne traktowanie przychodów i kosztów wg
prawa bilansowego i podatkowego prowadzi do
powstawania
różnic
między
wynikiem
finansowym (zyskiem) a wynikiem podatkowym
(dochodem).
Na charakter różnic zawsze spoglądamy z punktu
widzenia rachunkowości.
Różnice trwałe i okresowe.
Jeżeli wynik rachunkowy jest wyższy niż
podatkowy, różnica ma charakter dodatni.
Dzieje się tak, gdy:
 Przychody
rachunkowe są wyższe od
przychodów podatkowych lub
 Koszty rachunkowe są niższe od podatkowych

Różnice trwałe i okresowe.
Jeżeli wynik rachunkowy jest niższy niż wynik
podatkowy różnica ma charakter ujemny.
 Dzieje się tak, gdy:
 Przychody
rachunkowe
są
niższe
od
przychodów podatkowych lub
 Koszty
rachunkowe
są
wyższe
od
podatkowych.

Różnice trwałe i okresowe.
Ze względu na kryterium czasu rozpatrywania
różnic dzielimy je na:
 Trwałe ( stałe )
 Okresowe

Różnice trwałe są to nieodwracalne, definitywne
różnice pomiędzy przychodami i kosztami wg
prawa bilansowego i podatkowego.
Różnice trwałe i okresowe.
Różnice trwałe są wynikiem odmiennego
podejścia przez prawo bilansowe i podatkowe
do źródeł przychodów i kosztów.
Trwałość różnic oznacza, że nigdy nie zostaną
wyrównane i nie wpłyną na wynik finansowy
lub dochód w latach następnych.
Różnice trwałe mają wpływ wyłącznie na
podatek w roku bieżącym.
Różnice trwałe i okresowe

Różnice okresowe spowodowane są tym, iż
inny jest moment uznania danego przychodu
za osiągnięty, a kosztu za poniesiony wg prawa
bilansowego i podatkowego.

Różnice te
następnych.
wyrównują
się
w
okresach
Różnice trwałe i okresowe.
Różnice okresowe powodują że podatek
dochodowy policzony od wyniku finansowego
jest wyższy (różnice dodatnie)
lub niższy (różnice ujemne)
od podatku dochodowego policzonego od
podstawy opodatkowania.
Różnice trwałe i okresowe.

Różnice trwałe dodatnie w przychodach.

Oznaczają, że dane przychody są przychodami
wg prawa bilansowego, natomiast nie są
przychodami wg prawa podatkowego (i nigdy
nie będą w żadnym okresie).
Różnice trwałe i okresowe.






Są to np.:
Przychody z działalności rolniczej z wyjątkiem
działów specjalnych
Przychody
uzyskane
przez
podatników
mających siedzibę za granicą opodatkowane w
sposób zryczałtowany
Zwrócone podatki i opłaty niezaliczone do
kosztów uzyskania przychodów
Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem
nadpłaconych podatków
Dywidendy
podlegające
zryczałtowanemu
opodatkowaniu
Różnice trwałe i okresowe.
Różnice trwałe ujemne w przychodach.
 Oznaczają, że niektóre przychody stanowią
przychody podatkowe, natomiast nie stanowią
przychodów rachunkowych.
 Przychody te z zasady nie są ujmowane w
księgach rachunkowych i nie podwyższają WF
– są ujmowane w odrębnej ewidencji dla celów
podatkowych.

Różnice trwałe i okresowe.



Są to np.:
Wartość
otrzymanych
nieodpłatnie
lub
częściowo nieodpłatnie rzeczy lub praw, a
także wartość innych nieodpłatnych lub
częściowo odpłatnych świadczeń
Przychody ustalone w drodze decyzji US
dotyczące
zbycia
rzeczy
lub
praw
majątkowych, jeżeli cena sprzedaży bez
uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od
wartości rynkowej tych rzeczy lub praw.
Różnice trwałe i okresowe.
Różnice trwałe dodatnie w kosztach.
 Oznaczają, iż koszty rachunkowe są trwale
niższe od kosztów podatkowych tzn. dany
koszt jest kosztem podatkowym a nie jest i
nigdy nie będzie nigdy kosztem rachunkowym.
 Te różnice mają charakter teoretyczny i mogą
być związane z przychodami podatkowymi nie
stanowiącymi przychodów rachunkowych.

Różnice trwałe i okresowe.
Różnice trwałe ujemne w kosztach.
 Oznaczają, iż koszty stanowiące element
kosztów rachunkowych nie będą stanowić nigdy
kosztów podatkowych.
 Są to koszty uzyskania przychodów nieobjętych
uopdoop np. koszty związane z przychodami z
działalności rolnej lub leśnej.
 Oprócz ww. są to koszty wymienione w art. 16
ust.1 uopdoop.

Różnice trwałe i okresowe


Są to np.:
Odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego
dokonane wg zasad określonych w ustawie w
części ustalonej od wartości samochodu
przewyższającej równowartość 20.000 euro
przeliczonej na złote wg kursu średniego NBP z
dnia przekazania do samochodu do użytku
Różnice trwałe i okresowe


Kary, opłaty i odszkodowania oraz
odsetki od tych zobowiązań z tytułu
nieprzestrzegania przepisów BHP oraz
przepisów
w
zakresie
ochrony
środowiska
Grzywny i kary pieniężne orzeczone w
postępowaniu
karnym,
karno
skarbowym,
administracyjnym
oraz
odsetki od tych grzywien, kar
Różnice trwałe i okresowe




Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad
dostarczonych towarów
Koszty reprezentacji w szczególności
poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup
żywności oraz napojów, w tym alkoholowych
Wpłaty na PFRON
Rezerwy tworzone zgodnie z UoR inne niż
określone w uopdoop jako koszt
Różnice trwałe i okresowe.
Składki
na
ubezpieczenie
samochodu
osobowego w wysokości przekraczającej
proporcję równowartości 20.000 euro i wartości
samochodu przyjętej dla celów ubezpieczeń
 Składki na rzecz organizacji do których
przynależność nie jest obowiązkowa (są
wyjątki)

Różnice trwałe i okresowe.
Różnicę trwałą ujemną w kosztach stanowią
również odpisy amortyzacyjne od niektórych
środków trwałych dokonywane wg UoR a
niepodlegające amortyzowaniu wg przepisów
podatkowych.
 Są to np.:
 Grunty i prawa wieczystego użytkowania
gruntów

Różnice trwałe i okresowe.
Dzieła sztuki i eksponaty muzealne
 Budynki, lokale, budynki i urządzenia zaliczane
do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych
 Składniki majątku nie używane na skutek
zaprzestania działalności, w której były
używane
 Wartość firmy powstała inaczej niż w drodze
kupna, przyjęcia do odpłatnego używania lub
wniesienia do spółki

Różnice trwałe i okresowe.
Różnice okresowe dodatnie w przychodach.
 Występują
gdy
w
danym
okresie
sprawozdawczym
dana
kategoria
jest
przychodem rachunkowym a jeszcze nie jest
przychodem podatkowym.
 Inaczej
mówiąc
przychody
dla
celów
rachunkowości wykazywane są wcześniej –
dlatego wynik rachunkowy jest czasowo wyższy
niż wynik podatkowy.

Różnice trwałe i okresowe.
Są to np.:
 Naliczone
lecz nieotrzymane odsetki od
należności w tym również od udzielonych
pożyczek.
W myśl UoR należności i zobowiązania w tym
również z tytułu pożyczek wycenia się na dzień
bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
W ujęciu podatkowym liczy się moment
faktycznego otrzymania odsetek.

Różnice trwałe i okresowe
Różnice kursowe dodatnie ustalone na moment
bilansowy (niezrealizowane)
Wg UoR dodatnie różnice kursowe powstałe w
związku z wyceną na dzień bilansowy aktywów
i pasywów wyrażonych w walutach obcych
stanowią przychody finansowe.

Różnice trwałe i okresowe.
Różnice okresowe ujemne w przychodach.
 Występują gdy przychód podatkowy powstaje
wcześniej niż przychód rachunkowy.
 Są to np.:
 Pobrane z góry czynsze

Różnice trwałe i okresowe.
Różnice okresowe dodatnie w kosztach.
 Występują gdy dane koszty rachunkowe
występują później niż koszty podatkowe.
 Są to np.:
 Koszty
amortyzacji naliczane dla celów
bilansowych liniowo a dla celów podatkowych
degresywnie.
 Korzystanie z ulgi inwestycyjnej

Różnice trwałe i okresowe.
Różnice
okresowe
ujemne
w
kosztach.
 Występują gdy dane koszty rachunkowe
występują
wcześniej
niż
koszty
podatkowe.

Różnice trwałe i okresowe.
Są to np.:
 Różnice kursowe ujemne ustalone na moment
bilansowy (niezrealizowane)
 Naliczone lecz niezapłacone odsetki od
zobowiązań w tym również od kredytów i
pożyczek
 Odpisy amortyzacyjne dokonane dla celów
bilansowych w kwotach wyższych niż
przewidują przepisy podatkowe

Różnice trwałe i okresowe.





Niewypłacone, niedokonane lub niepostawione
do
dyspozycji
osobom
fizycznym
wynagrodzenia
Nieopłacone do ZUS składki
Rezerwy na przyszłe wydatki
Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z
działalności gospodarczej
Aktualizacja wyceny składników majątkowych
będąca następstwem utraty wartości użytkowej
czy rynkowej na moment bilansowy (są wyjątki)
Różnice trwałe i okresowe.
Wynik rachunkowy brutto (WF)
 - różnice dodatnie
 + różnice ujemne
 = wynik podatkowy (Dochód)

Dochód
 - dochody wolne od podatku
 - odliczenia od dochodu
 + kwoty zwiększające dochód
 = Podstawa opodatkowania

Różnice trwałe i okresowe.

W informacji dodatkowej - „Dodatkowe
informacje i objaśnienia” należy ująć
rozliczenie głównych pozycji różniących
dochód od wyniku finansowego brutto.

similar documents