3. Biomasa - Eszkola

Report
BIOMASA
Co to jest biomasa ?
Biomasa – masa materii zawarta w
organizmach. Biomasa podawana jest w
odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na
metr lub kilometr kwadratowy) lub objętości
(np. w środowisku wodnym – metr
sześcienny). Wyróżnia się czasem fitomasę
(biomasę roślin) oraz zoomasę (biomasę
zwierząt), a także biomasę mikroorganizmów
(np. plankton). Inny podział wyróżnia w
ekosystemach biomasę producentów i
biomasę konsumentów, które składają się na
całkowitą biomasę biocenozy. Biomasa
producentów tworzona jest w procesie
fotosyntezy . Konsumenci i rededucenci
tworzą swoją biomasę kosztem biomasy
producentów.
Produkcja biomasy
Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie,
początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także
zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów
człowieka. Polega to na przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie
biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się
ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii, np. energię
elektryczną.
Biomasa wyrażana jest w postaci świeżej masy (organizmów żywych lub
naturalna masa organizmów żywych) oraz suchej masy (masa organizmów
żywych po wysuszeniu lub odparowaniu wody). Biomasa wyrażana jest w
jednostkach wagowych (np. gram lub kilogram) a także w przeliczeniu na
węgiel organiczny lub w jednostkach energii (kaloria, dżul).
Pomiar biomasy pozwala obliczyć produkcję biologiczną (zob. produktywność)
poszczególnych jednostek organizacji biologicznej: osobnika, populacji,
biocenozy, ekosystemu, biomu czy całej biosfery.
Mobilna linia peletyzacji biomasy
Rodzaje biomasy
Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej:
 drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe
 odchody zwierząt
 osady ściekowe
 słomę, makuch uprawiane specjalnie w celach energetycznych
 odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy,
trawy, lucerny
 oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.
W Polsce na potrzeby produkcji biomasy można uprawiać
rośliny szybko rosnące:
 wierzba wiciowa
 ślazowiec pensylwański lub inaczej malwa pensylwańska
 topinambur czyli słonecznik bulwiasty
 róża wielokwiatowa znana też jako róża bezkolcowa, rdest
sachaliński
 trawy wieloletnie, jak np.:
 miskant:
 miskant olbrzymi czyli trawa słoniowa
 miskant cukrowy
 spartina preriowa
 palczatka Gerarda
 proso rózgowe
Rodzaje biomasy
Zalety i wady
Zalety :
- pewna dostaw surowca z kraju (w
przeciwieństwie do importu ropy i gazu)
- możliwość uzyskania dochodu przy
nadprodukcji żywności
- nowe miejsca pracy i aktywacja lokalnych
społeczności (głównie na wsi)
- zmniejszenie emisji CO2 z paliw
nieodnawialnych, który (w przeciwieństwie
do CO2 z biomasy) może zwiększać efekt
cieplarniany
- decentralizacja produkcji energii
(bezpieczeństwo energetyczne)
Wady:
- ryzyko wprowadzenia monokultury
w uprawie roślin
- spalanie każdych paliw także
biopaliw powoduje wydzielanie
tlenków azotu (NOx)
- spalanie biomasy zawierającej
pestycydy, tworzyw sztuczne czy
związki chloropochodne powoduje
powstanie związków o toksycznym i
rakotwórczym działaniu
Regulacja rynku biomasy
W Unii Europejskiej przemysł energetyczny ma obowiązek korzystania z
biomasy jako paliwa. Ze względu na niewystarczającą podaż w Europie i
wyższe ceny praktyczną konsekwencją tych regulacji jest import
biomasy spoza Unii Europejskiej, np. z Afryki czy Azji, co niweczy
korzyści związane z ograniczeniem emisji.
W Polsce z importu pochodzi 85% biomasy. Przykładem może być
elektrownia Dalkia Łódź, która importuje biomasę (zrębki drzewne) z
Republiki Komi (Rosja), przewożąc co miesiąc około 7 tys. ton zrębków
na odległość ponad 7 tys. km. Równocześnie znaczna część polskiej
biomasy jest spalana przez elektrownie niemieckie.
Strony pomocnicze :
-
www.nazeleno.cz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biomasa
importzchin.chiny24.com
www.elb2.pl
www.ozenergia.com.pl
www.carabustrade.cz
www.est.net.pl
www.kierunekenergetyka.pl
http://www.kotlarskie.info/

similar documents