Prezentacja Modeli realizacji usług o określonym

Report
Model realizacji usług o
określonym standardzie w
powiecie
Przygotowała: Katarzyna Misiuna
Warszawa 29 listopada 2011 r.
Rola Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
•
•
1.
Kluczowe założenia z
punktu widzenia
określenia roli i miejsca
powiatowych centrów
pomocy rodzinie w
systemie pomocy
społecznej
•
•
•
Pcpr pełni funkcję koordynatora i realizatora zadań z
zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej powiatu
(zadania wynikające z obowiązujących ustaw, programów
MPiPS i innych, projektów z EFS, itd.).
Pcpr dysponuje pakietami usług pomocy i integracji
społecznej, do których jednakowe prawo i dostęp powinien
mieć każdy mieszkaniec powiatu, który takiego wsparcia
potrzebuje.
Pcpr pełni rolę doradczą (dotyczącą np. metodyki pracy,
edukacji, implementacji dobrych praktyk i rozwiązań) oraz
wspierającą (poprzez udostępnienie np. poradnictwa
specjalistycznego) dla powiatowych i gminnych,
publicznych a także niepublicznych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej.
Pcpr jest inkubatorem i kreatorem inicjatyw społecznych,
m.in. poprzez inspirowanie powstawania, rozwoju,
wzmocnienia organizacji pozarządowych (w zależności od
potrzeb poszczególnych powiatów), tak aby mogły być
partnerem w realizacji usług pomocy społecznej.
Pcpr jest instytucją otwartą na współpracę z innymi
partnerami i aktywizującą grupy o jednorodnych
problemach społecznych, współpracującą z instytucjami
publicznymi i niepublicznymi zapewniającymi usługi
społeczne, w tym: z gminami na rzecz reintegracji rodziny,
wzmocnienia kompetencji wychowawczych etc.; z pup-ami
w zakresie osób bezrobotnych, m.in. poprzez stworzenie
na szczeblu powiatu zespołów aktywizacji zawodowej (w
zależności od potrzeb stałych lub doraźnych) złożonych z
przedstawicieli tych instytucji.
Konsekwencje ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Nowa ustawa ma szereg konsekwencji:
• Zdecydowana większość świadczeń wypłacanych dotychczas w
pcpr-ach na mocy ustawy o pomocy społecznej, tj. świadczenia dla
rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, przechodzi do
systemu pieczy zastępczej. Nie jest przewidziane zadanie: praca
socjalna.
• Inną rolę i pozycję przypisuje się rodzinom zastępczym. Nowa
ustawa jasno wskazuje rodziny zastępcze jako partnerów
działających wspólnie z organizatorem pieczy zastępczej na rzecz
dzieci potrzebujących czasowej pomocy i wsparcia oraz na rzecz
rodzin biologicznych tych dzieci, przy jasno określonej pomocy i
działaniu ops-ów.
• Jasno zostały określone formy wspierania rodzin zastępczych,
dające organizatorowi ogromne możliwości kreowania i
aktywizowania tego środowiska poprzez nowe instrumenty, np.
szkolenia i dokształcanie rodzin, wsparcie finansowe itp.
Konsekwencje ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Zatem ustawa wprowadza jeszcze jedną ważną zmianę:
• Wprowadza dwóch pracowników udzielających pomocy rodzinom
zastępczym i usamodzielnionym wychowankom: koordynatora
pieczy zastępczej i pracownika przyznającego świadczenia
materialne (nazywanego dalej pracownikiem ds. świadczeń),
podczas gdy pod rządami ustawy o pomocy społecznej zadania te
wykonywał jeden pracownik – pracownik socjalny.
• Wprowadza też obligatoryjnie innych pracowników świadczących
usługi rodzinom zastępczym i usamodzielnionym wychowankom,
np. psycholog, prawnik.
Sposób załatwiania spraw przez rodziny zastępcze i usamodzielnianych
Rodziny zastępcze
Osoby usamodzielniane
Usamodzielniane
STANOWISKO
INFORMACYJNE
Zgłoszenie problemu
Zgłoszenie potrzeby świadczeń
Pracownik
ds. świadczeń
Koordynator pieczy
zastępczej
Psycholog
Prawnik
Inni specjaliści
(np. pedagog,
mediator)
Przebieg postępowania administracyjnego w sprawach o przyznanie
świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków
•
•
Pracownik ds. świadczeń bada
sytuację, aby ustalić czy są
spełnione wszystkie warunki
konieczne do przyznania
świadczenia. W tym celu
pracownik ds. świadczeń:
•
•
•
Bada spełnienie warunków do
przyznania świadczeń, o których
mowa w art. 80‒84 dla rodzin
zastępczych oraz dla osób
usamodzielnianych w art. 140‒143,
145‒149.
Ustala okoliczności, których
zbadanie jest niezbędne do
określenia rozmiaru świadczenia
(art. 81; art. 83; art. 84; art. 146 ust
7; 149 ust. 3, ) – zasada
uznaniowości.
Bada, czy wychowanek pieczy
zastępczej realizuje proces
usamodzielniania – zasada
aktywizacyjnej formuły świadczeń.
Ustala, czy nie były lub nie są
marnotrawione przyznane środki
(art. 88 ust. 6; art. 151 ust. 3)–
zasada prawidłowego wykorzystania
świadczeń.
Rodzaje informacji przekazywanych przez koordynatora pieczy zastępczej
pracownikowi ds. świadczeń:
Pracownik
ds. świadczeń
Opinia koordynatora o zasadności przyznania pomocy
Opinia o IPU
informowanie o rodzaju i
formie przyznanych świadczeń
Informacja o realizacji lub nie IPU
Informacja o faktach mogących świadczyć o
marnotrawieniu
Koordynator pieczy
zastępczej
Informacja o istotnych dla postępowania faktach
Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń dla rodzin zastępczych i osób
usamodzielnianych.
Pracownik
ds. Świadczeń
Złożenie wniosku
Rodziny zastępcze
Osoby
Usamodzielniane
Ustalanie warunków koniecznych
do przyznania świadczenia
Konieczna
informacja
koordynatora
Wydanie decyzji
administracyjnej
Skierowanie do
koordynatora
pieczy
zastępczej
zastępczej
Koordynator
pieczy
zastępczej
czynności ustalone w ustawie
Czynności pracownika ds. świadczeń w prowadzeniu
postępowania administracyjnego
Czynności koordynatora w przygotowywaniu
dowodów w postępowaniu administracyjnym
Przykładowy schemat organizacyjny dla małego pcpr-u, uwzględniający
stanowiska kluczowe z punktu widzenia wdrażania modelu realizacji usług
Powiatowe centrum pomocy rodzinie
Organizator pieczy zastępczej
Zespół ds. pieczy
zastępczej
koordynatorzy
pieczy
zastępczej
Zespół ds.
świadczeń
pracownik
ds.
świadczeń
zespół specjalistów
Organizator usług pomocy społecznej
Zespół ds. usług
pomocy społecznej
koordynator ds. usług,
w tym poradnictwa
specjalistycznego i
interwencji
kryzysowej
Przykładowy schemat organizacyjny dla dużego pcpr-u, uwzględniający stanowiska kluczowe z
punktu widzenia wdrażania modelu realizacji usług.
Zespół ds.
innych usług
pomocy
społecznej
Powiatowe centrum pomocy
rodzinie
Organizator usług pomocy społecznej
Organizator pieczy zastępczej
Zespół ds. pieczy
zastępczej
koordynatorzy
pieczy
zastępczej
zespół
specjalistów
Zespół ds.
świadczeń
pracownik ds.
świadczeń
Zespół ds. osób
niepełnosprawnych
koordynator ds.
poradnictwa
specjalistycznego
dla osób
niepełnosprawnych
zespół
specjalistów
Zespół ds.
interwencji
kryzysowej i
rodzin z
dziećmi
koordynator
ds.
interwencji
kryzysowej
zespół
specjalistów
Zespół ds.
rodziny z
dziećmi
Koordynator ds.
poradnictwa
specjalistycznego
dlarodzin z dziećmi
zespół
specjalistów

similar documents