Strategický management udržitelnosti CR v NP

Report
Josef Zelenka: Metodika pro
udržitelnost cestovního ruchu v
národních parcích
Kontext
• NP byly vyhlášeny a zřízeny s motivací antropogenní („zachování a
krásných přírodních či kulturních scenérií pro příští generace“) či
biocentrickou („ochrana podmínek pro endemické druhy a ochrana
geologického dědictví, vytvoření divočiny pro zachování podmínek
pro vývoj druhů“)
• tvoří velmi různě velké a různě ovlivněné lidskými aktivitami
ovlivněnými ostrovy uprostřed kulturní krajiny
• NP a přírodní (případně kulturně přírodní) památky zapsané na
seznamu UNESCO patří celosvětově k atraktivitám, které mohou být
hlavním důvodem cesty do dané země
• patří k intenzivně navštěvovaným místům se všemi potenciálně
nebezpečnými dopady návštěvnosti a budování a využívání
infrastruktury CR na národní park a jeho okolí
několik krajních tvrzení:
• Pro NP je CR velkou hrozbou a měl by být co
nejvíce regulován a omezován.
• V NP lze nalézt rovnováhu mezi uspokojením
poptávky CR a ochranou přírody a krajiny v
rámci realizace přístupů udržitelného rozvoje.
• V NP může být CR prospěšný pro zachování a
dokonce rozvoj přírodního dědictví.
• chybně položenou otázkou by bylo, které
z těchto tvrzení je správné
• každé z těchto tvrzení může být platné v jiné
části konkrétního NP či jeho okolí
• strategickou vizí udržitelného rozvoje CR v NP
je dosáhnout současné platnosti tvrzení č.2 a 3
Základní východisko
NP je složitý systém zejména v kontextu
geografickém, historickém, časové dynamiky,
rozdílných lidských zájmů a externích vlivů a
jakákoli úspěšná koncepce managementu
musí vycházet ze systémového managementu.
Motivace, mentální a percepční mapy a
udržitelnost rozvoje CR v NP
• zatím nejrozšířenější mentální mapou NP v ČR je jejich
vnímání jako osamělých ostrovů chráněné přírody, jehož
existence stojí státní finance, jeho vyhlášení prosadili
environmentální fundamentalisté, který brání rozvoji
ekonomických aktivit, včetně rozvoje CR, a jemuž „vládnou“
nekompromisní správy NP se svými zákazy a pokutami
• součástí mentální mapy NP je také vnímání cestovního
ruchu jako vždy rušivého faktoru pro ochranu přírody a
krajiny v NP
• tato mentální mapa je již značně archaická, podle výzkumu
však mají mentální mapy značnou setrvačnost a mění se
v horizontu až desítek let vlivem osobní zkušenosti,
případně i vhodně zvolené a opakované marketingové
komunikace
Motivace, mentální a percepční mapy a
udržitelnost rozvoje CR v NP
• „aktualizovaná“ mentální mapa NP by měla ostrov změnit
na rozsáhlý region kulturní krajiny s kvalitním krajinným
plánováním, jehož perlou pro přírodu i člověka, vzácným
místem zachovávajícím a do budoucna snad i rozvíjejícím
biodiverzitu, kterou člověk dlouhodobě tak výrazně
narušuje, je NP
• součástí mentální mapy NP ve veřejnosti by se měl stát
vedle moderního vnímání jeho multifunkčnosti
– majestátní genius loci jejich mnohých míst
– příležitost pro spíše individuální přírodní CR v jeho různých
formách
– pocit hrdosti a sounáležitosti místních obyvatel s hodnotným
územím NP a možnost pro rezidenty v něm podnikat
– správa NP jako respektovaný partner udržitelného využívání NP
Motivace, mentální a percepční mapy a
udržitelnost rozvoje CR v NP
• výsledky výzkumu percepce krajiny ukazují, že
percepční mapy návštěvníků zatím ještě neoceňují
všechna přírodně zajímavá místa a jsou zaměřeny
zejména na ocenění „tradičních“ atraktivit (vodopády,
skalní města aj.)
• percepční mapa návštěvníků by mohla být obohacena:
– o místa s lesem ponechaným vlastnímu vývoji a bez
pravidelných udržovaných stromořadí stejnověkého lesa
– místa, kde člověk může utéci přes masovým CR a být sám
s několika kameny, kapradím a studánkou, které si sám
objevil
– i takovéto percepční mapy se objevují u návštěvníků a
dokážou odhalovat krásu mnohých míst
Strategický management udržitelnosti CR v NP
• mnozí autoři a organizace formulovali ucelené přístupy
managementu CR v NP a dalších chráněných územích,
založené na strategickém managementu, vyvážené
kombinaci několika různých přístupů a nástrojů,
respektování místních podmínek a zapojení různých aktérů
• doporučený postup strategického managementu vychází
z obecných postupů strategického managementu a přístupů
integrovaného managementu, jejichž základními
východisky jsou postupné zlepšování s rozvojem zdrojů
managementu, rozhodování vycházející z přesných
informací a znalostí, systémové myšlení a systémový a
procesní přístup, plánování, prevence problémů, zapojení
všech lidí v organizaci a řízení vstupů i výstupů a vliv na
okolí organizace
Strategický management udržitelnosti CR v NP
• postup strategického managementu má dvě
základní části:
– úvodní část s analýzou dostupných informací a
znalostí , stanovení mise, vize, strategie,
základních nástrojů
– ve vhodně zvolených časových cyklech několika let
se opakující část plánování, realizace plánu a jeho
evaluace
Strategický management udržitelnosti CR v NP
úvodní část
• na základě získání a analýzy (o způsobu realizace
managementu CR v NP, o aktérech CR, charakteristikách a
hodnotách území NP, dopadech CR, rizicích, problémech aj.)
provedení syntézy s cílem popsat stav CR v NP a přístupy
k jeho managementu
• stanovení (mise), vize, strategie, záměrů, priorit, politiky
udržitelnosti CR v NP a způsobu realizace managementu CR
• tři základní výstupy:
– komplexní analýza vstupních podmínek
– stanovení vize a strategických přístupů (součástí mimo jiné volby
míry participace aktérů CR; vize a strategie důsledně vychází z
místních podmínek NP)
– vytvoření základních podmínek jejich realizace (koncipování
základních postupů plánování, aktivace zdrojů, konstituování
pracovního týmu aj.)
Strategický management udržitelnosti CR v NP
– Stanovení vize - žádoucí stav udržitelnosti CR v NP (a
okolí), dostupnost zdrojů realizace managementu NP (a
okolí), budoucí realizované přístupy managementu a
přístupy k zapojení různých aktérů CR
– Analýza vstupních informací a znalostí pro management
CR by měla zahrnovat
• Znalosti segmentů návštěvníků území a jejich typických aktivit.
• Znalosti dopadů CR tříděné podle typů dopadů a jejich
intenzity/závažnosti pro území jako celek i podle geografického
místa dopadu.
• Úvodní představy o ÚK a charakteristikách území, významných
pro předmět ochrany přírody a krajiny.
• Stav monitorování území.
• Základní cíle výzkumu CR v území, požadované výstupy a
metodiku výzkumu.
• Stav spolupráce managementu CR s aktéry CR, možnosti
spolupráce a její slabá místa.
Strategický management udržitelnosti CR v NP
Plánování
• posouzení alternativních scénářů dosažení záměrů a cílů
• vytvoření časového plánu (dlouhodobého a typicky i ročního)
s ohledem na míru realizace záměrů a cílů, na dostupné zdroje
i způsob získávání zdrojů, způsoby průběžné i periodické
kontroly realizace plánu
• vytvoření časového harmonogramu, způsoby průběžné i
periodické kontroly realizace plánovaných cílů a postupů,
postupy, odpovědnosti, plánované zdroje, souvislosti
managementu CR a dalších oblastí aktivit správy NP
• významnou součástí je způsob využití typických nástrojů a
postupů, které má management NP k dispozici –
časoprostorové zonace NP ve vztahu k CR, návštěvnického a
participativního managementu, managementu aktivit CR,
územního rozsahu managementu, monitoringu, výzkumu,
podpory vhodných produktů CR atd.
Strategický management udržitelnosti CR v NP
Plánování
• výzkum a monitoring návštěvnosti (včetně segmentace
návštěvníků), infrastruktury CR a jejich dopadů;
• postup rozvoje participativního managementu
• postup zpřesňování únosné kapacity území, resp. nalezení
limitních charakteristik území;
• přístupy, techniky a zdroje návštěvnického managementu;
• způsob podpory vhodných produktů CR vedoucí k
vytěsňování nevhodných forem CR a certifikace
environmentálních aspektů služeb CR
• marketing udržitelnosti CR – cílové skupiny, obsah a formy
komunikace, kontrola efektivity;
• časová a prostorová regionalizace území ve vztahu k CR.
Participativní management
• je často významnou součástí různých konceptů managementu v
chráněném území, zpracovaných v různých metodikách
• participativní management a spolupráce s aktéry CR jsou zásadní
pro rozšíření aktivit managementu CR v NP i do okolí NP a jeho
význam spočívá nejen ve využití potenciálu různých aktérů CR pro
udržitelnost CR v NP, ale také ve snížení negativních dopadů jejich
aktivit, chování, rozhodnutí a investic
• nabízí velké možnosti zejména pro vytváření povědomí a společné
sdílení hodnot NP, pro zvýšení efektivity ochrany přírody a krajiny i
realizace projektů udržitelnosti cestovního ruchu i pro zvýšení
kvality managementu CR v NP
• jeho základním východiskem je důraz na postupné a místními
podmínkami a zkušenostmi podmíněné vytváření sítí (clusterů)
správy NP a dalších aktérů CR a také kvalitní komunikace s aktéry
CR, jejímž základem je by měla být empatie, zvážení různých
pohledů aktérů CR na NP a také vhodný obsah a odborná úroveň
komunikace
Participativní management
• zapojení aktérů CR vyžaduje zpočátku vyšší „investici
zdrojů“ (času, lidí, financí) v porovnání s okamžitým
přínosem spolupráce s aktéry CR
• profit ze zapojení aktérů CR se projevuje postupně, je
dlouhodobý, kvantitativně i kvalitativně přesahuje
„investici zdrojů“ a řadu záměrů a cílů vůbec nelze bez
participace aktérů CR dosáhnout
• spolupráce správy NP a aktérů CR a vytváření sítí
prohloubí vzájemnou informovanost, ochranu přírody a
krajiny NP a jeho okolí, podpoří environmentální
vzdělávání, žádoucí formy zaměstnanosti, dopravu
s minimalizovanými dopady na životní prostředí,
selektivní dostupnost NP ve vztahu k potřebám
cestovního ruchu, zlepšování informačních a
interpretačních služeb atd.
Zonace NP ve vztahu k CR
• respektuje přírodní a krajinné hodnoty území a
vychází také z historie a možností rozvoje CR v NP
a v jeho okolí
• podle hodnot NP a dalších kritérií určuje časová a
prostorová zonace ve vztahu k CR, která je
zobecněním pevně geograficky stanovených zón a
zohledňuje různou citlivost různých částí NP v
různých obdobích roku, základní způsoby využití
NP pro cestovní ruch s prioritou ochrany přírody a
krajiny
Zonace NP ve vztahu k CR by měla být
• pravidelně vyhodnocována na základě nových poznatků
monitoringu a výzkumu v daném NP i v dalších chráněných územích
• Rozšířena geograficky i na okolí NP, neboť mnohé dopady
cestovního ruchu v okolí NP mohou mít vliv i na NP; naopak okolí
NP by mělo být přednostně využíváno pro environmentálně citlivý
rozvoj infrastruktury CR a produktů CR
• časově podmíněná složka zonace území ve vztahu k CR by se měla
stát běžnou součástí komunikace s návštěvníky a dalšími aktéry CR
(např. omezení vstupu/vyšší stupeň ochrany území v době hnízdění
ptáků)
• navržená zonace by měla být výsledkem komplexního vyhodnocení,
jehož součástí je zhodnocení dosavadní zonace ze zákona i případně
již dříve realizované zonace území ve vztahu k CR, výsledků
monitoringu, poznatků výzkumu, vzájemné souvislosti jednotlivých
zón, překryvu různě stanovených zón včetně zonace ve vztahu k CR,
stanovisek aktérů CR a případného modelování toků návštěvníků a
dopadů cestovního ruchu
Shrnutí
• Úspěšný management CR v NP vyžaduje:
– strategický a systémový přístup
– dlouhodobou realizaci s plánováním a
kontinuálním zlepšováním
– dostatečné množství zdrojů včetně výstupů
výzkumu a monitoringu
– vyváženou aplikaci různých nástrojů a přístupů, u
nichž je nutné uvažovat jejich přínosy, rizika,
časový faktor i zdroje pro jejich realizaci
Zdroje
•
•
•
•
BENKHARD, B. (2004): Relations Between IUCN-Zoning and Tourism in the
Hungarian National Parks. In: Proceedings of the Second International Conference
on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected
Areas, June 16–20, Rovaniemi, Finland, pp. 230-235, ISBN 951-40-1930-X, pp. 377381, online na http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2004/mwp00255.pdf, staženo 27.6.2010
BODNÁR, R. (2004): The effect of the tourism of the Hortobágy National Park on
the surrounding settlements – lesson of a questionnaire survey. In: Proceedings of
the Second International Conference on Monitoring and Management of Visitor
Flows in Recreational and Protected Areas, June 16–20, Rovaniemi, Finland, pp.
230-235, ISBN 951-40-1930-X, online na
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2004/mwp002-56.pdf, staženo
27.6.2010
CBD (2007): Managing Tourism & Biodiversity. User’s Manual on the CBD
Guidelines on Biodiversity and Tourism Development. CBD a UNEP, ISBN 92-9225069-8, 125 p., dostupné online na http://tourism.cbd.int/manual.shtml, staženo
26.6.2010
CEBALLOS-LASCURAIN, H. (2001): Integrating Biodiversity into the Tourism Sector:
Best Practice Guidelines. Report to UNEP/UNDP/GEF/BPSP, dostupné online na
www.cbd.int/doc/case-studies/tour/cs-tour-unep.pdf, staženo 27.6.2010
Zdroje
•
•
•
•
•
COMMITTEE (2002): Public Participation in Protected Area Management Best
Practice. Parks and Wildlife Commission of the Northern Territory. dostupné online
na http://www.environment.gov.au/parks/publications/best-practice/pubs/publicparticipation.doc, staženo 27.6.2010
EAGLES, P. J. F. – MCCOOL, S. F. – HAYNES, Ch. D. (2002): Sustainable Tourism in
Protected Areas: Guidelines for Planning and Management. UNEP/IUCN (World
Commission on Protected Areas)/WTO, Best Practice Protected Area Guidelines
Series No. 8, 183 p., 175 p., ISBN 2-8317-0648-3, dostupné online na
http://www.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-008.pdf
GOKHELASHVILI, R. ET AL (2002): Tourism Infrastructure Planning in Tusheti
National Park of Georgia. In: Monitoring and Management of Visitor Flows in
Recreational and Protected Areas. Conference Proceedings ed. by A. Arnberger, C.
Brandenburg, A. Muhar, pp. 74-77, online na
http://www.boku.ac.at/ifl/veranst/mmvconference/, staženo 27.6.2010
KOL. (2008): Percepce krajiny a genius loci. Gaudeamus Hradec Králové, 326 str.,
ISBN 978-80-7041-191-9
MOSE, I., WEIXLBAUMER, N. (2006): Protected Areas as a Tool for Regional
Development? In: Siegrist, D. ET AL (eds.). Proceedings of the Third International
Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and
Protected Areas. Rapperswil, Switzerland, 13-17 September, ISBN 3-033-00935-2,
pp. 149-154, online na http://www.wsl.ch/mmv-3/, staženo dne 26.6.2010
Zdroje
• PEDERSEN, A. (2002): Managing Tourism at World Heritage Sites: a
Practical Manual for World Heritage Site Managers. UNESCO World
Heritage Centre, dostupné online na
whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-113-2.pdf, staženo
27.6.2010
• SUCHANT, R. – SCHÄFER, A. (2002): Integrating Tourism and Grouse
Habitat Protection in the Black Forest. In: Monitoring and Management of
Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. Conference Proceedings
ed. by A. Arnberger, C. Brandenburg, A. Muhar, pp. 95-101, online na
http://www.boku.ac.at/ifl/veranst/mmvconference/, staženo 27.6.2010
• TARBAEVA, V. – FOMICHYOVA, T. (2002): Development of Ecotourism in
the Largest National Park "Yugyd va". In: Monitoring and Management of
Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. Conference Proceedings
ed. by A. Arnberger, C. Brandenburg, A. Muhar, pp. 371-372, dostupné
online na http://www.boku.ac.at/ifl/veranst/mmvconference/, staženo
27.6.2010
• ZELENKA, J., MARTÍNKOVÁ, A., FLÖGELOVÁ, A. (2008): Mostecko. Poznatky
z provedených anketárních a dotazníkových šetření a řízených rozhovorů
ve vybraných oblastech v období VII-XII/2007. Czech Hospitality and
Tourism Papers, roč.4, zvláštní č.2, str. 150-164, ISSN 1801-1535

similar documents