Organizacja procesu

Report
Organizacja procesu edukacyjnego
z uwzględnieniem
monitorowania wdrażania
nowej podstawy programowej
– wnioski i uwagi do rozważenia
przez dyrektorów szkół
Delegatura w Płocku
Przepisy rozp. MEN dot. Ramowych planów nauczania
stosuje się od dnia 1 września 2012 r.:
w kl. I i IV szkoły podstawowej, w kl. I gimnazjum, w kl. I szkół
ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, LO,
technikum, szkoły policealnej i szkoły przysposabiającej do pracy
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz w klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego
z oddziałami dwujęzycznymi. (Dz. U. z 2012 r., poz. 204)
Delegatura w Płocku
Rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół
weszło w życie od 1 września 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r., poz. 977)
-przepisy ww. rozp. określają terminy stosowania nowej
podstawy programowej w poszczególnych typach szkół
Delegatura w Płocku
MONITOROWANIE
podstawy programowej jest obowiązkiem
nauczycieli i dyrektorów szkół.
Jak się z niego wywiązać, żeby rzeczywiście
podnieść jakość nauczania?
Biurokratyczny nakaz może przerodzić się
w skutecznie narzędzie kierowania procesem
dydaktycznym.
Delegatura w Płocku
MONITOROWANIE to inaczej sprawdzanie oraz
systematyczne i zorganizowane
obserwowanie osiąganej jakości pracy.
Monitorowanie przebiega w trzech płaszczyznach.
Możemy ująć to na schemacie:
Delegatura w Płocku
MONITORING ILOŚCIOWY, np.:
- zgodność liczby godz. zajęć z ramowymi planami nauczania,
- ilość godz. zrealizowanych,
- frekwencję uczniów,
- liczbę uczniów w konkursach, olimpiadach,
- liczbę finalistów, laureatów,
- ilość imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek, zajęć
pozalekcyjnych, kół zainteresowań
Delegatura w Płocku
MONITORING JAKOŚCIOWY, np.:
1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone przez:
a) wyniki egzaminów zewnętrznych
b) wyniki egzaminów próbnych
c) wyniki testów diagnozujących wiedzę i umiejętności
d) wyniki analiz ocen śródrocznych i rocznych
2. Aktywność szkolną i pozaszkolną uczniów
3. Relacje interpersonalne
4. Dokonania wychowawcze nauczycieli
Delegatura w Płocku
MONITORING ORGANIZACYJNY, dotyczy w szczególności:
wypełniani zalecanych warunków i sposobu
realizacji podstawy programowej.
1. Na początku roku szkolnego zebranie rady pedagogicznej
powinno zaowocować istotnymi działaniami, wskazaniami,
wnioskami, które można wykorzystać podczas
monitorowania wdrażania i realizacji nowej podstawy
programowej kształcenia ogólnego.
Delegatura w Płocku
2. Prowadząc posiedzenie rady pedagogicznej
na początku roku szkolnego warto omówić i przyjąć
narzędzia do planowania i rozliczania realizacji
minimalnej ilości godzin z danego przedmiotu
i wszystkich przedmiotów w szkole
na dany etap edukacyjny.
Delegatura w Płocku
3. Nauczyciel winien zaplanować realizację godzin
na 32/33 tygodnie w ciągu roku. Łączna liczba godzin
zaplanowanych na 33 tygodnie do realizacji w ciągu
roku będzie nieco większa od minimalnej liczby
godzin wskazanej przez MEN,
co zapewni szkole bezpieczną ich realizację.
Delegatura w Płocku
Dalsze zadania szkoły, to np.:
1) Podjęcie decyzji o planowaniu realizacji minimalnej
ilości godzin w roku szkolnym (np. za pomocą rozkładów
materiału, planów kierunkowych, planów wynikowych).
2) Zaplanowanie i obserwacja zajęć prowadzonych przez
nauczycieli pod kątem realizacji treści z podstawy
programowej (realizacja gł. umiejętności przedmiotowych
i umiejętności szczegółowych z realizowanych treści danego
przedmiotu).
Delegatura w Płocku
3) Zaplanowanie podsumowania realizacji podstawy
programowej na koniec cyklu kształcenia (można za pomocą
oświadczenie nauczyciela, które potwierdza, że cele
i umiejętności określone w podstawie programowej
w poszczególnych klasach w trzyletnim cyklu kształcenia
zostały przez nauczyciela zrealizowane w ramach
nauczanego przedmiotu) lub na podstawie krótkiego
badania za pomocą ankiety, którą wypełniają nauczyciele.
Delegatura w Płocku
4) Umieszczenie w protokole rady pedagogicznej, raz/dwa
razy w roku, zapisu dotyczącego podsumowania realizacji
podstawy programowej.
5) Zestawienie wniosków z realizacji podstawy
programowej dokonywanej przez nauczycieli z wynikami
egzaminów zewnętrznych i z wnioskami z prowadzonego
nadzoru pedagogicznego.
Delegatura w Płocku
W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego należy
pamiętać o obowiązku:
- monitorowania wdrażanej przez nauczycieli nowej
podstawy programowej,
- ocenie stopnia opanowania przez uczniów określonej
wiedzy i umiejętności,
- nadzorowaniu wdrażania wniosków wynikających z analizy
opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów.
Delegatura w Płocku
WNIOSKI wynikające z ubiegłorocznego
monitorowania realizacji podstawy programowej
- zbyt rzadko monitoruje się postęp w osiągnięciach uczniów
poprzez recenzowanie projektów edukacyjnych
oraz prac domowych;
- podczas lekcji języka polskiego nauczyciele stosują
aktywizujące metody, np. dyskusję, dramę,
ale w małym stopniu wprowadzają prezentację,
przydatną potem w gimnazjum;
Delegatura w Płocku
- najbardziej popularną formą uczestnictwa w kulturze
jest udział uczniów w seansach filmowych, nieco rzadziej
uczniowie mają okazję do obejrzenia sztuki teatralnej,
sporadycznie zwiedzają wystaw i uczestniczą w koncertach;
- na lekcjach przyrody zbyt rzadko prowadzi się zajęcia
w terenie, mało doświadczeń, obserwacji mikroskopowych
i terenowych; w niewielkim zakresie realizuje się zajęcia
w ogrodzie botanicznym czy zoologicznym;
Delegatura w Płocku
- z edukacji polonistycznej w klasie III SP – w zalecanych
warunkach realizacji podstawy programowej wskazano na
potrzebę rozwijania zamiłowania do czytelnictwa u uczniów;
W Ankiecie monitorowania nauczyciel
nie wybrał ani jednej
formy realizacji, ze wskazanych w ankiecie, np. słuchanie
pięknego czytania, rozmowy o przeczytanych utworach,
uczenie na pamięć (np. wierszy), korzystanie z księgozbioru
klasowego lub biblioteki szkolnej.
O czym to może świadczyć?
Delegatura w Płocku
Realizując treści z zakresu edukacji społecznej i historycznej
nauczyciel klasy III SP nie wybrał ani jednej formy
zalecanej w podstawie programowej
(np. lekcja w muzeum, miejsca historyczne, spotkanie
z uczestnikami wydarzeń historycznych, edukacyjne filmy
historyczne, udział w uroczystości upamiętniającej
wydarzenia historyczne)
O czym to może świadczyć?
Delegatura w Płocku
Realizując treści z zakresu edukacji matematycznej
nauczyciel klasy III SP nie wybrał ani jednej formy
zalecanej w podstawie programowej
(np. zabawy dydaktyczne nastawione na rozwój
umiejętności kluczowych, sytuacje zadaniowe, ćwiczenia
manipulacyjne, gimnastyka umysłowa z wykorzystaniem
gier, konkursy matematyczne z udziałem wszystkich
uczniów)
O czym to może świadczyć?
Delegatura w Płocku
Realizując treści z zakresu edukacji przyrodniczej
nauczyciel klasy III SP nie wybrał ani jednej formy
zalecanej w podstawie programowej
(np. obserwacje w terenie, ćwiczenia w terenie, pokaz
doświadczenia prezentowany w szkole, wycieczki i filmy
dydaktyczne)
Nauczyciel nie wybrał miejsca poza salą lekcyjną,
gdzie od początku roku szkolnego w badanej klasie
realizowano zajęcia z edukacji przyrodniczej.
O czym to może świadczyć?
Delegatura w Płocku
Zajęcia
WF powinny być prowadzone
w sali sportowej, bądź na boisku szkolnym
już od klasy I szkoły podstawowej.
Delegatura w Płocku
ZDANIEM MINISTERSTWA SPORTU blisko połowa chłopców
w wieku 13 lat spędza ponad dwie godziny dziennie przy
komputerze (ponad 20 proc. ma w tym wieku nadwagę).
Aż 18 proc. polskich 18-latków narzeka na bóle pleców
i stawów. Wady postawy ma nawet 60 proc. dzieci.
Tylko 10 proc. 14-latków podejmuje jakąkolwiek aktywność
fizyczną, np. jeździ na rowerze lub gra w piłkę.
Te dane powinny wzbudzić nasze refleksje…
Delegatura w Płocku
Ministerstwo Sportu rozpoczyna ogólnopolską kampanię
„Stop zwolnieniom z WF”
Proponujemy, by wspólnie z rodzicami uczniów, organami
prowadzącymi, społecznością lokalną,
podjąć rozmowy i działania
na temat przyczyn i skutków
unikania przez dzieci i młodzież zajęć WF-u,
kiedy dzieci nie muszą być zwalniane
z zajęć i dlaczego zwolnienia są szkodliwe.
Delegatura w Płocku
Uwagi dot. wypełniania Ankiet monitorowania podstawy
programowej
I przykład:
Wypełnianie informacji wzajemnie się wykluczających, np.
rodzice uczniów byli informowani podczas spotkań
klasowych/szkolnych i nie byli informowani
II przykład:
Nie wskazano żadnej formy uczestnictwa rodziców
w życiu szkoły z inicjatywy tej szkoły - wygląda na to , że
w szkole nie zorganizowano żadnego zebrania z rodzicami.
Delegatura w Płocku

similar documents