Prevádzkovateľ KC - Fond sociálneho rozvoja

Report
Národný projekt
Komunitné centrá
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.iazasi.gov.sk
Základné informácie
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom Národného projektu Komunitné centrá (NP KC) je
podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom
na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných
centrách.
Špecifický cieľ projektu:
Komunitné centrá fungujúce jednotne podľa vytvorených Štandardov KC a
metodík
Cieľové skupiny projektu:
• Skupiny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením.
• Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej
inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore.
Plánované aktivity
Hlavná aktivita
Systémové nastavenie fungovania KC, rozvoj a podpora činnosti siete KC
Podaktivity
1.1 Vytvorenie riadiaceho výboru a skupiny expertov, činnosť riadiaceho výboru
1.2 Prieskum fungovania existujúcich KC, analýza a vyhodnotenie získaných údajov
1.3 Tvorba systému metodického riadenia a koordinácie KC
1.4 Tvorba a schválenie štandardov KC a metodík
1.5 Tvorba systému benchmarkingu, monitoring a evaluácia dosiahnutých výsledkov
1.6 Tvorba siete KC a podpora činnosti KC
1.7 Vzdelávanie
1.8 Vytvorenie databázy KC podporených v rámci NP a ich výsledky
1.9 Podpora senzibilizačných aktivít
1.10 Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov projektu a naplnenosti cieľov projektu
Výzva na zapojenie sa do NP KC
Oprávnený subjekt na zapojenie sa v rámci Výzvy do NP KC:
•
obec a mesto, občianske združenie, nezisková organizácia, cirkevná organizácia, nadácia, príspevková
organizácia, neinvestičný fond, vyšší územný celok.
Oprávnené miesta výkonu odborných činností, iných činností a aktivít KC:
•
všetky samosprávne kraje okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Oprávnená cieľová skupina výkonu odborných činností, iných činností a aktivít KC:
•
skupiny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske
komunity.
Podmienky pre Prevádzkovateľa KC na zapojenie sa v rámci Výzvy do NP KC:
I.
Prevádzkovateľ KC má zaregistrovanú sociálnu službu Komunitné centrum v súlade s § 62 až § 66
zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov alebo poskytuje aspoň jednu z
odborných činností, iných činností uvedených v § 24 d zákona o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov a do 30.09.2015 si podá žiadosť o registráciu sociálnej služby Komunitné centrum
na príslušný VÚC.
II. Prevádzkovateľ KC disponuje samostatnými priestormi, pozostávajúcimi minimálne z jednej
oddelenej miestnosti a sociálneho zariadenia.
III. Prevádzkovateľ KC bude poskytovať odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC klientom počas
celého roka s pravidelnosťou 5 pracovných dní do týždňa, minimálne 30 hodín týždenne.
Ako sa zapojiť do NP KC
Prevádzkovateľ KC
IA ZaSI
Prevádzkovateľ KC:
spracuje elektronicky žiadosť (uvedenú na webovej stránke www.iazasi.gov.sk) a na
IA ZaSI doručí:
vytlačenú žiadosť
originál alebo overenú kópiu zmluvy o účte
kópiu listu vlastníctva (nie staršieho ako tri mesiace) alebo kópiu nájomnej zmluvy
alebo kópiu zmluvy o výpožičke, ktorých predmetom je nájom (výška nájmu) alebo
výpožička priestorov, v ktorých sa poskytujú odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC
minimálne po dobu trvania projektu NP KC
4. dokument uvedený v nižšie uvedenom bode a alebo b, ktorým preukazuje výkon
sociálnej služby:
a) výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb (ak má Prevádzkovateľ KC
zaregistrovanú sociálnu službu Komunitné centrum)
b) čestné prehlásenie (ak Prevádzkovateľ KC nemá zaregistrovanú sociálnu službu
Komunitné centru), prevádzkovateľ použije VZOR uverejnený na stránke
http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-komunitne-centra/dokumenty2.
5. Prevádzkovateľ KC (okrem obce a VÚC) predloží i doklad o zriadení organizácie.
1.
2.
3.
Určovanie počtu pracovníkov KC
podporených z NP KC
Oznámenie o počte
pracovníkov KC
I.
IA ZaSI
Prevádzkovateľ
KC
II.
Stanovisko
k navrhovanému
počtu pracovníkov KC
Počet pracovníkov v KC závisí od veľkosti
marginalizovanej
rómskej
komunity
a
počtu
evidovaných klientov za posledný rok.
Vypracuje Zmluvu o
spolupráci a uzatvorí
zmluvný vzťah s
Prevádzkovateľom KC
Pracovné miesta na jednotlivé pracovné pozície
uvedené v Zmluve o spolupráci je nutné
obsadiť (výberovým konaním alebo preklopením
existujúcich pracovníkov) do 2 mesiacov odo dňa
účinnosti Zmluvy.
Finančné prostriedky
OPPRKC 990,47€ /1010,20 €
Transfer (2014/2015)
IA ZaSI
OPKC 881,64 €/899,19 €
Prevádzkovateľ
KC
Transfer (rok 2014/2015)
PKC 656,67 €/669,73 €
Transfer (rok 2014/2015)
Z
poskytnutých finančných prostriedkov (transferu)
pracovníka KC môže Prevádzkovateľ KC uhradiť:
 hrubú mzdu + odvody za jednotlivého zamestnanca
 cestovné v sume 3,90 €
na
príslušného
Predpoklady pre úhradu
finančných prostriedkov
Prevádzkovateľ
KC
IA ZaSI
 dodržanie podmienok Zmluvy o spolupráci, Príručky pre zapojenie sa do NP
KC a aj jej príloh,
 zdokladovanie výkonu odborných činností, iných činností a aktivít KC:
•
•
•
správa od koordinátora, ktorý je zamestnanec IA
ZaSI, vypracovaná
v mesačných intervaloch,
vyhlásenie k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP KC + výplatné pásky
zamestnancov KC,
v prípade, ak Prevádzkovateľom KC nie je obec, v ktorej je KC zriadené,
Prevádzkovateľ KC predkladá na IA ZaSI aj potvrdenie obce o prevádzkovaní
KC v danom mesiaci.
Metodické riadenie
Metodický
tím
(IA ZaSI)
IA ZaSI
Koordinátori
(IA ZaSI)
Zmluva o
spolupráci
OPPRKC
OPKC
PKC
Cieľová skupina
Prevádzkovateľ
KC
Podpora činností v KC
Zapojením sa do NP KC Prevádzkovateľ KC bude podporený
prostredníctvom:
•
•
•
•
•
•
transferov,
výpočtovej techniky,
základného interiérového vybavenia do KC,
materiálu pre prácu s cieľovou skupinou,
vzdelávania pre zamestnancov KC,
koordinačnej a supervíznej podpory zo strany IA ZaSI a iných
inštitúcií.
Kvalifikačné predpoklady a požadované
vzdelanie OPPRKC
Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu OPPRKC:
Vzdelanie, zodpovedajúce požiadavkám zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov (§ 84, ods. 4, písm. a - c);
a) vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu v študijných
odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú
pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a
charitatívno-misijnú činnosť,
b) vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v bakalárskom študijnom programe alebo
magisterskom alebo vyššom študijnom programe zameranom na sociálnu prácu, sociálne
služby a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku,
psychológiu,
c) akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach uvedených v písmenách a) a b), v rozsahu
najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej
troch rokov, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v
písmene b).
Výberové kritériá:
•
•
Preukázateľná prax min. 2 roky v oblasti sociálnej alebo komunitnej práce; výhodou je prax
so sociálne znevýhodnenými skupinami.
Znalosť slovenského jazyka.
Kvalifikačné predpoklady a
požadované vzdelanie OPKC, PKC
Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu OPKC:
Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
Výberové kritériá:
• Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod. a/alebo
absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
• Znalosť slovenského jazyka.
Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu PKC:
Minimálne úspešne ukončené základné vzdelanie.
Výberové kritériá:
• Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľno časových aktivít a pod.
a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
• Znalosť slovenského jazyka.
• Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a podobne).
• Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho
dĺžka a podobne).
Prínosy NP KC
V rámci realizácie NP KC sa očakávajú nasledujúce prínosy:
•
Podpora 120 KC, čo bude mať pozitívny dopad na rozšírenie výkonu sociálnej
a komunitnej práce a zvýšenie rozsahu aktivít realizovaných v oblasti sociálnej
inklúzie.
•
Štandardizácia výkonu poskytovaných odborných činností, iných činností a
aktivít KC.
•
Zabezpečenie vzdelávania, ktoré sa odzrkadlí v profesionálnom raste
zamestnancov KC.
•
Zvýšenie počtu poskytovaných primeraných, dostupných a kvalitných služieb
pre osoby sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením.
Aktuány stav zapájania sa KC do NP KC
Ďakujem Vám za pozornosť

similar documents