Idea harm reduction

Report
IDEA
HARM REDUCTION
Filozofia
Metoda
Praktyka
REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA
 Ok 100 % populacji inicjuje kontakt ze środkiem chemicznym
zmieniającym samopoczucie / lub doświadcza wpływu na
swoje samopoczucie innych „nie chemicznych” czynników/,
 Inicjacje te mogą być postrzegane jako pozytywne
doświadczenie,
 Postrzeganie pozytywnego aspektu tych doświadczeń prowadzi
do ich powtarzania- co może lecz nie musi wywołać stan
uzależnienia,
 Geneza wejścia w kontakt z substancja, dostrzegająca aspekt
przyjemności
doświadczania
wyklucza
jednoznacznie
negatywną ocenę tej aktywności,
 Zaprzestanie kontaktu z substancją nie jest jedynym
rozwiązaniem jakie może poprawić kondycję jednostki.
REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA
Współpraca pomiędzy
specjalistą a klientem jest
możliwa w każdym momencie
kontaktu z substancją.
REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA
Działania musza brać pod uwagę
zróżnicowanie szkodliwości konsumpcji
substancji pod kontem:
 sposobu użycia,
 fazy kontaktu z substancją:
eksperyment ,konsumpcja z zagrożeniem, uzależnienie.
 dynamiki degradacji psychicznej, fizycznej i
społecznej,
 postrzegania społecznego,
 prawa,
REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA
Oferta działań musi brać pod
uwagę stan i potrzeby klienta
zgodnie z zasadą: „tu i teraz”
jednocześnie akceptując jego
poziom mocy sprawczej .
REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA
Abstynencja nie jest jedynym
kryterium oceny poprawy
funkcjonowania i sukcesu.
REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA
Sukcesem jest :
????????
REDUKCJA SZKÓD - ZAŁOŻENIA
Sukcesem jest :
Każda pozytywna zmiana w
funkcjonowaniu klienta.
REDUKCJA SZKÓD - METODA
Redukcja szkód jest naturalną
aktywnością dotycząca wielu
aspektów funkcjonowania
jednostki w rzeczywistości.
REDUKCJA SZKÓD - METODA
Czy ludzie maja prawo uprawiać
turystykę górska ?
Czy jest to niebezpieczne ?
Czy staramy się zredukować
niebezpieczeństwo?
Co robimy by zredukować
niebezpieczeństwo ?
REDUKCJA SZKÓD - METODA
Czy ludzie maja prawo jeździć
samochodami?
Czy jest to niebezpieczne ?
Czy staramy się zredukować
niebezpieczeństwo?
Co robimy by zredukować
niebezpieczeństwo ?
REDUKCJA SZKÓD - METODA
Alkohol ???
REDUKCJA SZKÓD - METODA
Szkodliwość przy konsumpcji substancji
psychoaktywnych:
 szkody indywidualne: degradacja psychofizyczna
:utrata zdrowia, dyskryminacja, marginalizacja,
kalectwo, śmierć itd..
 szkody społeczne: w rodzinach, w zdrowiu
publicznym, w ekonomii, w zakresie prawa itd..
 ekonomia: koszty leczenia, koszty egzekwowania
prawa, zasiłki socjalne, bezrobocie, marginalizacja
itd..
 prawo: produkcja nielegalnych narkotyków, handel
narkotykami, przemoc, kradzieże, paserstwo,
kryminalizacja, skupienie działań instytucji itd .
REDUKCJA SZKÓD - PRAKT YKA
Skierowane do eksperymentujących i konsumentów z
substancjami :
 Programy edukacyjne: np. „Party Serwis” ….
 Programy psychoprofilaktyczne: np. zgodne z art.72,
działania w placówkach penitencjarnych,
 Terapia ambulatoryjna,
 Interwencja kryzysowa , mediacje,
 Pomoc prawna
 Profilaktyka selektywna – np.: „FreD Goes Net”
 inne . …..
REDUKCJA SZKÓD - PRAKT YKA
Skierowane do osób uzależnionych od substancji :
 edukacja : programy wymiany sprzętu iniekcyjnego,
edukacja w zakresie bezpieczniejszych form
przyjmowania narkotyków, wydawnictwa edukacyjna
np. „Magazyn MnB” ,
 farmakoterapia: programy leczenie substytucyjnego
/metadon, buprenorfina ,suboxon/,
 Pomoc prawna,
 Pomoc socjalna,
 Placówki opieki np. noclegownie,
 „Terapia stacjonarna”
REDUKCJA SZKÓD - PRAKT YKA
Działania specjalistyczne /nie realizowane na terenie RP/:
 Testowanie jakości substancji,
 Profilaktyka przedawkowań: edukacja i zaopatrywanie w
farmaceutyki przeciwdziałające przedawkowaniu np. naloxon.,
 Edukacja społeczna w zakresie redukcji szkód np.
przeciwdziałająca stygmatyzacji konsumentów i osób
uzależnionych, przeciwdziałanie postawom narkofobicznym,
 Prawo- zmiany,
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Rafał Wieczorek
Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie
ul. Św. Katarzyny 3
31-063 Kraków
Tel/fax. 12 430 61 35
[email protected]
GSM. 601 93 16 83

similar documents