Efektywność organizacyjno-metodyczna procesu

Report
EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNOMETODYCZNA PROCESU WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO A BEZPIECZEŃSTWO
UCZNIÓW
Dr doc. Krzysztof Skalik
Kierownik Zakładu Metodyki
Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego im.
Jerzego Kukuczki w Katowicach
 Proces
kształcenia i wychowania fizycznego
przyniesie pełne efekty, jeżeli nauczyciel
roztoczy opiekę nad wszystkimi podstawowymi
sferami osobowości ucznia. Powinien on się
wyrażać w trosce o stronę fizyczną wychowanka,
jak również w zaspokojeniu jego potrzeb
psychicznych takich jak: potrzeba
bezpieczeństwa, potrzeba dodatniej
samooceny, potrzeba sukcesu, potrzeba
samorealizacji, potrzeba uznania i prestiżu itp.
(Stanisław Strzyżewski)
DIAGNOZA PEDAGOGICZNA PODSTAWOWĄ
POWINNOŚCIĄ NAUCZYCIELI W RACJONALNYM I
BEZPIECZNYM PLANOWANIU PROCESU
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Diagnoza osobnicza (niektóre zakresy)
 Stan zdrowia ucznia a jego bezpieczeństwo na
zajęciach ruchowych:
 Choroby układu krążenia i oddechowego a konieczność
ograniczenia intensywności wysiłku fizycznego
 Wady postawy ciała, zróżnicowany poziom sprawności
fizycznej uczniów a konieczność indywidualizacji zadań
w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa
fizycznego i psychicznego na zajęciach (zasada
przystępności)

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA CD.
 Diagnoza
 Poznanie
grupowa
stosunków interpersonalnych w
zespole klasowym punktem wyjścia do
tworzenia właściwej atmosfery w
zajęciach i redukowania zachowań
agresywnych wśród uczniów poprzez
integrację grupy
NIEKTÓRE SPOSOBY INTEGROWANIA GRUPY
NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO






Ćwiczenia w parach:
Współpraca w rozwiązywaniu zadań problemowych
(uczniowie antagoniści razem)
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo drugiego (np.
asekuracja)
Ekspresja ruchowa w parach (zabawa – efekt katharsis)
Drużyny i rywalizacja (wspieranie słabszych w grze
poprzez wprowadzanie dodatkowych przepisów)
Praca w zastępach stałych (taki podział umożliwia
współpracę uczniów o różnym poziomie sprawności
fizycznej, poprzez wzajemną kontrolę i asekurację; daje
możliwość zaistnienia każdemu uczniowi w kierowaniu
zespołem np. przy wyborze ćwiczeń)
SPRAWNA I BEZPIECZNA ORGANIZACJA
ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO-NIEKTÓRE
UWARUNKOWANIA
Mniej urazów w zajęciach dzięki zdobywaniu
przez uczniów umiejętności samoochrony
czynnej (np. umiejętność upadania podczas
rywalizacji w grach zespołowych)
 Przydatność ćwiczeń gimnastycznych w celu
zwiększenia bezpieczeństwa ucznia w zajęciach
ruchowych (przewrót w przód, przewrót w tył,
przerzut bokiem, ćwiczenia równowagi na
przyrządach, skoki przez przeszkody)

SPRAWNA I BEZPIECZNA ORGANIZACJA
CD.
Bezpieczne stosowanie wybranych form
organizacyjnych prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego:
 Tor przeszkód
 Bezpieczne przenoszenie sprzętu
 Bezpieczne odległości pomiędzy przeszkodami
 Właściwy dobór ćwiczeń na przeszkodach
znajdujących się blisko ścian (najlepiej ćwiczenia
w miejscu)
 Ćwiczenia na torach przeszkód powinny być
możliwe do wykonania przez każdego ucznia
(wprowadzać zadania łatwiejsze dla uczniów
mniej sprawnych fizycznie)

SPRAWNA I BEZPIECZNA ORGANIZACJA
CD.




Bezpieczne stosowanie wybranych form
organizacyjnych prowadzenie zajęć wychowania
fizycznego:
Zajęcia w zespołach w trybie zmiennym
(przestrzeganie zasady jednego niebezpieczeństwa)
Nauczyciel musi znajdować się na stanowisku z
uczniami, gdzie wykonywane jest ćwiczenie
wymagające jego asekuracji, na pozostałych dwóch
lub trzech stanowiskach uczniowie wykonują znane
ćwiczenia lub też takie, przy których potrafią
wzajemnie się asekurować
Formę zajęć w zespołach można stosować z uczniami
zdyscyplinowanymi, odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo własne i swoich kolegów
SPRAWNA I BEZPIECZNA ORGANIZACJA
CD.







Prowadzenie bezpiecznych zajęć wychowania fizycznego
równolegle na dwóch połowach sali
Właściwa komunikacja wzrokowa pomiędzy nauczycielami
Używanie sygnałów wzrokowych podczas manewrowania grupą
(nie rozpraszają ćwiczących po „drugiej stronie”)
Podczas rozgrzewki w ustawieniu w rozsypce uczniowie ćwiczący na
dwóch połowach sali powinni być ustawieni tyłem do siebie
Przekazywanie informacji uczniom nie powinno zakłócać
prowadzenia zajęć drugiej grupie (np. podczas nauki techniki odbić
sposobem górnym w siatkówce (ćwiczenia w parach), należy gestem
„zwołać” grupę na linię końcową i wyjaśnić niedociągnięcia)
Najlepiej aby zajęcia wychowania fizycznego na dwóch połowach sali
były podobne organizacyjnie i dotyczyły tej samej formy
aktywności fizycznej (jeśli to możliwe połączenie dwóch grup i
prowadzenie wspólnych zajęć)
Podstawowe nawyki uczniów związane z bezpiecznym uczestnictwem
w lekcjach na ograniczonej przestrzeni (sygnał STOP)
SPRAWNA I BEZPIECZNA ORGANIZACJA
CD.
Aktywizacja uczniów niećwiczących do
czynności pomocniczych (zabezpieczających) w
lekcjach wychowania fizycznego istotnym
elementem wpływającym na
bezpieczeństwo ćwiczących
 Zabezpieczenie miejsca do ćwiczeń (np. siad na
niestabilnej ławeczce)
 Pomoc przy rozdawaniu przyborów itp.


similar documents