Horyzont 2020

Report
Wsparcie
przedsiębiorstw.
Co oprócz RPO?
Dorota NahrebeckaSobota – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Funduszy Europejskich
ds. Wdrażania EFS
Umowa Partnerstwa
Umowa Partnerstwa:
dokument opisujący strategię wykorzystania środków UE
do realizacji celów rozwojowych kraju)
Krajowe
Programy
Operacyjne
w ramach
polityki
spójności
Krajowe
Programy
Operacyjne
w ramach
WPR
i WPRyb
Regionalny
Program
Operacyjny
Programy
EWT
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Najważniejsze założenia Programu:
• realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,
• wsparcie projektów od pomysłu do rynku,
• szczególne wsparcie dla firm z sektora MSP,
• koncentracja na obszarach inteligentnych specjalizacji,
• preferencje dla ekoinnowacji,
• preferencje dla klastrów kluczowych.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Główni odbiorcy wsparcia w ramach PO IR:
• przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
• jednostki naukowe, uczelnie,
• instytucje otoczenia biznesu (IOB),
• podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np.
konsorcja, klastry, platformy technologiczne).
W przypadku działań o charakterze systemowym,
bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą jednostki
administracji publicznej, natomiast pośrednimi –
przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Pomysł
• Wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw przez wyspecjalizowanie
IOB
B&R
• Projekty badawczo-rozwojowe inicjowane przez firmy lub jednostki naukowe
• Współpraca (otwarte innowacje, bony na innowacje)
Rynek
• Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności firm – rozwój
instrumentów finansowych
• Umiędzynarodowienie innowacyjnych firm
Go global!
PO IR Oś priorytetowa I
Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenie prac B&R przez
przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe
Np.:
• Programy B&R prowadzone przez konsorcja naukowoprzemysłowe
• Wsparcie projektów B&R przedsiębiorstw
• Wsparcie prowadzenia prac B&R z udziałem funduszy
kapitałowych
Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw,
konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz
uczelni, jednostki administracji publicznej
PO IR Oś priorytetowa II
Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Np.:
• Wsparcie wdrożeń wyników B&R
• Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia
działalności B&R przez przedsiębiorstwa
• Kredyt na innowacje technologiczne
• Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych
przedsiębiorstw
• Wsparcie przedsiębiorstw poprzez fundusze VC, kapitału
zalążkowego oraz sieci aniołów biznesu
Beneficjenci: przedsiębiorstwa, koordynatorzy klastrów,
fundusz funduszy
PO IR Oś priorytetowa III
Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału
innowacyjnych przedsiębiorstw
Np.:
• Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw
• Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw
• Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje
• Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB
• Wsparcie rozwoju klastrów
• Promocja turystyczna Polski
Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, IOB,
jednostki naukowe, uczelnie, SSE, koordynatorzy klastrów,
jednostki administracji publicznej
PO IR Oś priorytetowa IV
Oś priorytetowa IV: Zwieszenie potencjału naukowo-badawczego
Np.:
• Finansowanie badań naukowych
• Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
• Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych
• Rozwój kadr sektora B&R
Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, IOB, naukowcy,
studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek
naukowych, jednostki administracji publicznej
PO IR system instytucjonalny
Oś priorytetowa
IP
I: Wsparcie prowadzenie prac B&R przez
przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe
NCBiR
II: Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach
MG
III: Wsparcie otoczenia i potencjału
innowacyjnych przedsiębiorstw
MG
IV: Zwieszenie potencjału naukowobadawczego
NCBiR
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
• zapewnienie ram dla efektywnej realizacji polityk publicznych
(m.in. w obszarze przedsiębiorczości, zatrudnienia, edukacji,
dobrego rządzenia)
• wdrożenie reform systemowych w wybranych obszarach,
kluczowych z punktu widzenia realizacji celów strategii Europa
2020
• wsparcie procesu dydaktycznego w szkolnictwie wyższym
• wsparcie na rzecz współpracy ponadnarodowej i innowacji
społecznych (innowacyjnych sposobów rozwiązywania
problemów społecznych)
• realizacja Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych (Youth
Employment Initiative) – wsparcie na rzecz osób poniżej 25
roku życia na rynku pracy
Zmiana podejścia do wspierania MŚP
w perspektywie 2014-2020
PO KL 2007-2013
RPO 2014-2020
System realizacji projektów ograniczał
wpływ przedsiębiorstw na treść oferty
szkoleniowej (dominacja strony
podażowej nad popytową)
Instytucje edukacyjne oferują jedynie
usługi rozwojowe i nie pośredniczą w
udzielaniu wsparcia jako projektodawcy
Niewielka liczba projektów „szytych na
miarę”, dostosowanych do potrzeb
konkretnych przedsiębiorstw
Przedsiębiorca samodzielnie decyduje o
wyborze usługi rozwojowej
odpowiadającej na jego potrzeby
(narzędzie: np. bon edukacyjny,
refundacja kosztów)
Doraźny i fragmentaryczny charakter
podejmowanych działań (przewaga
prostych szkoleń, np. kursów
komputerowych, nad kompleksowymi
projektami rozwojowymi dla MŚP)
Położenie większego nacisku na diagnozę
potrzeb rozwojowych, większa
dywersyfikacja świadczonych usług (np.
doradztwo biznesowe, mentoring,
optymalizacja procesów zarządzania, itp.)
Zmiana podejścia do wspierania MŚP
w perspektywie 2014-2020
Podmiotowy
System
Finansowania
Usług
Rozwojowych
Rejestr
Przedsiębiorstwo
Usług
Rozwojowych
Regionalny Program Operacyjny
(IZ RPO)
PO Wiedza Edukacja Rozwój
(PARP)
Wsparcie MŚP w PO WER
Dodatkowo, na poziomie krajowym planowane jest wsparcie na rzecz:
• podniesienia jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw (m.in.
realizacja działań budujących świadomość właścicieli i kadry
zarządzającej MŚP na temat korzyści z zarządzania rozwojem)
• opracowanie modeli wykorzystania narzędzi ICT i internetu w
działalności gospodarczej (wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych
przedsiębiorców i pracowników)
• wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MŚP w rynku zamówień
publicznych
• poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego
reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze (w tym m.in.
stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom
kryzysowym przedsiębiorstw, badanie i prognozowanie dynamiki
zmian gospodarczych, itp.)
Wsparcie MŚP w PO WER
Rejestr Usług Rozwojowych – baza administrowana przez PARP, zawierająca:
• informację na temat potencjału podmiotów świadczących usługi
rozwojowe (jednolite kryteria wiarygodności)
• informację na temat oferty rozwojowej
• możliwość dokonywania oceny świadczonych usług bezpośrednio przez
odbiorców wsparcia
Zalety systemu:
• pełny dostęp do informacji na temat dostępnej oferty rozwojowej
(jednolite kryteria rejestracji dla wszystkich podmiotów, wszystkie
dostępne usługi rozwojowe zgromadzone w jednym miejscu)
• możliwość dokonywania oceny jakości usług (informacja zwrotna dla
przyszłych uczestników szkoleń)
• monitorowanie jakości udzielanego wsparcia
A może poziom UE?
Programy na lata 2014-2020:
• COSME - program na rzecz konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz MSP
• Horyzont 2020 – program ramowy na rzecz badan
naukowych i innowacji
• Program „Kreatywna Europa” na rzecz sektorów kultury i
kreatywnego
• Program na rzecz przemian i innowacji społecznych
(„EaSI”)
COSME
Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz
MŚP
Program na lata 2014 - 2020
Budżet programu – 2,3 miliarda €, z czego co najmniej 60%
(1,4 mld €) zostanie przeznaczone na instrumenty
finansowe
Program skierowany do przedsiębiorców oraz osób, które
prowadzą lub chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą
COSME
Cele programu:
• wzmocnienie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw z
UE, szczególnie MŚP
• propagowanie kultury przedsiębiorczości
• wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP
Osiągnięte poprzez:
• poprawę dostępu do finansowania MŚP
• poprawę dostępu MŚP do rynków unijnych oraz światowych
• poprawę warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
• promocję przedsiębiorczości i jej kultury
COSME
Poprawa dostępu do finansowania dla MŚP
• Instrumenty dłużne (Loan Guarantee Facility)
• Instrumenty kapitałowe (Equity Facility for Growth)
• Innowacyjne instrumenty finansowe
Poprawa dostępu MŚP do rynków unijnych oraz światowych
• Enterprise Europe Network – http://een.ec.europa.eu/
• China IPR SME Helpdesk – http://www.china-iprhelpdesk.eu/
COSME
Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
• Ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych
• Identyfikacja i wymiana najlepszych praktyk między
administracjami lokalnymi, regionalnymi oraz krajowymi w celu
poprawy polityki MŚP
• Narzędzia analityczne dla lepszej polityki dot. MŚP
•Wspieranie poszczególnych sektorów, z dużym naciskiem na
turystykę
Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości
• Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości
• Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej
• Pomoc dla wybranych grup
COSME
Jak można uzyskać dostęp do funduszy COSME:
• za pośrednictwem lokalnego ośrodka Enterprise Europe
Network
• poprzez lokalnych pośredników finansowych gwarancji
kredytowych lub kapitału podwyższonego ryzyka http://www.access2finance.eu/
• poprzez zaproszenia do składania wniosków/ofert, które są
opublikowane na stronie programu http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.ht
m
Horyzont 2020
Program na lata 2014 – 2020
Budżet programu – 80 miliardów €
Program skierowany do przedsiębiorców, naukowców,
instytucji badawczych oraz uczelni wyższych
Skupia wszystkie dotychczasowe fundusze na badania
naukowe i innowacje: 7PR, CIP oraz EIT.
Horyzont 2020
Cele programu
• Doskonała europejska baza naukowa
• Wiodąca pozycja Europy w przemyśle
• Wyzwania społeczne
Struktura Programu
• Doskonałość w nauce (Excellence in science)
• Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)
• Wyzwania społeczne (Societal challenges)
Horyzont 2020
Doskonałość w nauce (Excellence in science)
• Wsparcie pionierskich badań przez Europejską Radę ds.
Badań Naukowych – Frontier research funded by the
European Research Council (ERC) - Budżet: 13.095
miliardów €
• Działania Marie Skłodowska – Curie – Marie
Skłodowska-Curie Actions - Budżet: 6,162 miliarda €
• Przyszłe i wyłaniające się technologie – Future and
emerging technologies - Budżet: 2,696 miliarda €
• Światowej klasy infrastruktura badawcza – World-class
infrastructure - Budżet: 2,488 miliarda €
Horyzont 2020
Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)
• Przywództwo we wschodzących i przemysłowych
technologiach – Leadreship in enabling and industrial
technologies – Budżet: 13,557 miliardów €
• Zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji
w MŚP – Innovation in SMEs - Budżet: 3 miliardy €
• Dostęp do kapitału wysokiego ryzyka – Access to risik
finance - Budżet: 2,842 miliardy €
Horyzont 2020
Wyzwania społeczne (Societal challenges)
• Zdrowie, zmiany demograficzne, dobrobyt – Health,
demogrphic change and wellbeing -Budżet: 7,472
miliardów €
• Bezpieczna żywność i zrównoważone wykorzytanie
zasobów biologicznych – Food security and sustainable
use of bilogical resources – Budżet: 3,851 miliardów €
• Zrównoważona energia – Sustainable energy – Budżet:
5,931 miliardów €
• Zielony i zintegrowany transport – Green, integrated
mobility – Budżet 6,339 miliardów €
Horyzont 2020
Wyzwania społeczne (Societal challenges)
• Działania na rzecz klimatu, środowiska, efektywne
wykorzystanie zasobów i surowców - Climate action,
environment, resource efficiency and raw materials – Budżet:
3,081 miliardów €
• Europa w zmieniającym się świecie, Włączające, innowacyjne i
rozważne społeczeństwa – Europe in a changing world;
Inclusive, innovative and reflective societes – Budżet: 1,309
miliardów €
• Bezpieczne społeczeństwa; Ochrona wolności i bezpieczeństwa
Europy i jej obywateli – Secure societies; Protecting freedom
and security of Europe and its citizens – Budżet: 1,695 miliarda €
Horyzont 2020
Horyzont 2020: Typy działań / Kto może aplikować:
• Działania badawcze i innowacyjne – konsorcja Partnerów z
różnych krajów, przemysłu i środowiska akademickiego.
• Działania innowacyjne - konsorcja Partnerów z różnych krajów,
przemysłu i środowiska akademickiego.
• Działania koordynacyjne i wspierające – podmioty
jednoosobowe lub konsorcja Partnerów z różnych krajów,
przemysłu i środowiska akademickiego.
• Graniczne granty badawcze; Europejska Rada ds. Badań
naukowych – młodzi, rozpoczynający karierę badacze oraz
niezależni naukowcy o dowolnej narodowości a także dowolnym
charakterze projektu.
Horyzont 2020
Horyzont 2020: Typy działań / Kto może aplikować (2):
• Wsparcie na rzecz kształcenia i rozwoju kariery zawodowej;
Działania Marie Skłodowska-Curie – młodzi oraz doświadczeni
naukowcy dowolnej narodowości, personel techniczny
krajowych i regionalnych programów na rzecz mobilności
badawczej.
• Instrumenty dla MŚP – pojedyncze MŚP lub konsorcjum MŚP z
krajów UE bądź z krajów stowarzyszonych.
• Szybka ścieżka do innowacji – podmioty związane z przemysłem,
w tym MŚP; konsorcjum złożone z co najmniej 3 a maksymalnie
z 5 Partnerów, gdzie maksymalny wkład UE do projektu to 3
miliony €.
Horyzont 2020
Więcej informacji:
• http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
• http://www.kpk.gov.pl
Kreatywna Europa
• Kreatywna Europa: nowy program Unii Europejskiej
• Wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury
i kreatywnych.
• Program realizowany w latach 2014-2020
• 3 komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorowa z
nowym instrumentem finansowym od 2016 r.
Kreatywna Europa: Komponent Kultura
Skierowany do instytucji, organizacji i innych podmiotów
działających w sektorach kultury i kreatywnych.
Cele:
• promocja europejskiej kultury i sztuki,
• zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich,
• budowanie współpracy kulturalnej na poziomie
ponadnarodowym,
• rozwijanie europejskiej publiczności oraz
• dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii
cyfrowych i wdrażania innowacji.
Kreatywna Europa: Komponent Media
Skierowany do producentów filmów i gier komputerowych,
dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń,
festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących
i rozwijających widownię filmów europejskich oraz projektów
współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform
internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży
audiowizualnej, kin promujących filmy europejskie.
Cel: wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej,
zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora
audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom
rewolucji cyfrowej i globalizacji.
Program na rzecz zatrudnienia
i innowacji społecznych EaSI
Służy realizacji celów Unii w zakresie:
• promowania wysokiego poziomu zatrudnienia,
• gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej,
• zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz
• poprawy warunków pracy
Szczegółowe informacje o programie:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
Program na rzecz zatrudnienia
i innowacji społecznych EaSI
Kontynuacja dotychczasowych programów: PROGRESS, EURES oraz
Progress Microfinance.
Trzy główne osie EaSI, wspierające:
• modernizację unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i kwestii
społecznych (oś Progress, na którą przeznaczono 61% budżetu
programu),
• mobilność pracowników (oś EURES, 18% budżetu programu),
• dostęp do finansowania dla grup w trudnej sytuacji i
mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczną (oś
mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej, dysponująca
21% budżetu programu).
Całkowity budżet programu to 919,5 mln euro
Dziękuję za uwagę

similar documents