Prezentacja_K. Madej - POKL w Rządowym Centrum Legislacji

Report
Zasady korzystania
z szablonu aktów prawnych
przy opracowywaniu
obwieszczenia w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W dniu 4 października 2012 r. stały komitet Rady Ministrów
przyjął informację nt. wdrażania opracowanego w RCL
jednolitego szablonu dla projektów aktów normatywnych
Komitet pozytywnie odniósł się do rozwiązań w niej
przedstawionych i zalecił
– z początkiem 2013 r. –
wdrożenie i stosowanie ujednoliconego wzoru formatowania
tekstu aktu normatywnego (szablonu)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W dniu 29 lipca 2014 r. szefowie Kancelarii Sejmu, Kancelarii
Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz
Prezes Rządowego Centrum Legislacji
przyjęli deklarację w sprawie stosowania stylów
zdefiniowanych w szablonie przy przekazywaniu aktów
prawnych między tymi instytucjami
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Założenia
 Ujednolicenie wyglądu projektów aktów normatywnych
przygotowywanych przez różne organy oraz wyglądu
aktów skierowanych do ogłoszenia
 Zapewnienie jednoznaczności jednostek redakcyjnych
projektu aktu normatywnego i jego zgodności z Zasadami
techniki prawodawczej
 Zmniejszenie czasochłonności związanej z konwersją
projektu aktu normatywnego na wszystkich etapach
procesu legislacyjnego oraz przy ogłaszaniu aktu
 Przygotowanie do ogłaszania aktów normatywnych
w postaci tekstu strukturalnego (XML)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szczegóły rozwiązania
 Szablon MS Word, dający możliwość korzystania także
z innych edytorów (Open Office, Office Libre)
 Ustalone, niezmienne zasady formatowania jednostek
redakcyjnych (blokada niektórych funkcji)
 Nazwy stylów odnoszące się do nazw jednostek redakcyjnych
i systematyzacyjnych aktu normatywnego
 Ok. 250 stylów, w tym ok. 40 podstawowych
 Makroinstrukcje wspierające typowe czynności legislatora
(na razie tylko w MS Word)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szablon udostępniony na stronie RCL
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygląd ekranu
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygląd ekranu
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Makroinstrukcje
Narzędzia główne:
Legislacja:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Makroinstrukcje – pasek narzędzi
Szybki dostęp
Przejście do
jednostki
redakcyjnej
niższego/
wyższego
stopnia
Przejście do
nowelizacji/
aktu głównego
Indeks
górny
Indeks
dolny
Kolory do
wyróżniania tekstu
Wstawienie
zakładki
Zmiana numeracji
Kursywa
Pogrubienie
Usunięcie
kolorów
Korekta stylów
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Usunięcie
stylu
znakowego
Funkcjonowanie szablonu
Szablon projektu.dotm
Dokument1.docx
OBWIESZCZENIE
<Nazwa organu>
z dnia <data wydania obwieszczenia>
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
<tytuł aktu normatywnego, bez
podawania daty>
Początkowa
zawartość
Definicje
stylów
Kod makroinstrukcji
Nowy
plik
OBWIESZCZENIE
<Nazwa organu>
z dnia <data wydania obwieszczenia>
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
<tytuł aktu normatywnego, bez
podawania daty>
Początkowa
zawartość
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Definicje
stylów
Makroinstrukcji szukaj w pliku
Szablon projektu.dotm
Nazwy stylów (1)
Nazwy stylów składają się ze skrótu nazwy jednostki redakcyjnej
pisanego wielkimi literami oraz krótkiego opisu, np.:
CZĘŚĆ(KSIĘGA) – oznaczenie i przedmiot części lub księgi
ART(§) – art. ustawy (§ np. rozporządzenia)
UST(§) – ust. (§ np. kodeksu)
PKT – punkt
CZ_WSP_PKT – część wspólna punktów
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwy stylów (2)
Nazwy stylów nowelizacji wprowadzonych na poziomie artykułu
lub punktu aktu nowelizującego zaczynają się od Z/…, np.:
Z/CZĘŚCI(KSIĘGI) – zm. ozn. i przedm. części (księgi) artykułem (punktem)
Z/ART(§) – zm. art. (§) artykułem (punktem)
Nazwy stylów nowelizacji wprowadzonych na poziomie litery
lub tiret aktu nowelizującego zaczynają się od Z_LIT/…
i Z_TIR/…, np.:
Z_LIT/UST(§) – zm. ust. (§) literą
Z_LIT/PKT – zm. pkt literą
Z_TIR/PKT – zm. pkt tiret
Z_TIR/LIT – zm. lit. tiret
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwy stylów (3)
Style, które mogą być niezbędne w wyjątkowych
przypadkach (nowelizacja przepisu zmieniającego,
podwójny tiret), np.:
ZZ/ART(§) – zmiana zm. art. (§)
ZZ/TIR_w_LIT – zmiana zm. tir. w lit.
2TIR – podwójny tiret
ZZ/2TIR_w_TIR – zmiana zm. podw. tir. w tir.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwy stylów (4)
Style wykorzystywane przy formatowaniu jednostek
redakcyjnych obwieszenia tekstu jednolitego
TEKST”OBWIESZCZENIE”(NAZWA_ORGANU_WYDAJĄCEGO_OTJ)
DATA_OTJ – data wydania obwieszczenia tekstu jednolitego
TYTUŁ_OTJ – przedmiot obwieszczenia tekstu jednolitego
PKT_OTJ – punkt obwieszczenia tekstu jednolitego np. „1.”
PPKT_OTJ – podpunkt obwieszczenia tekstu jednolitego np. „1)”
CZ_WSP_PPKT_OTJ – część wsp. podpunktów w obwieszczeniu tekstu jednolitego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwy stylów (5)
Zdefiniowano ponadto style znakowe, pozwalające na
formatowanie czcionki tekstu aktu np.:
_K_ – kursywa
_P_ – pogrubienie
_IG_ – indeks górny
_ID_ – indeks dolny
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapraszam
na warsztatową część zajęć
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents