I.DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) V.MEHMET REŞAT (1909-1918) İtilaf Devletleri İngiltere, Fransa, Rusya, Yunanistan, Japonya, Romanya, İtalya, Sırbistan, ABD İttifak Devletleri Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya (İtilaf olacak), Osmanlı, Bulgaristan.

Report
I.DÜNYA SAVAŞI
(1914-1918)
V.MEHMET REŞAT
(1909-1918)
İtilaf Devletleri
İngiltere, Fransa, Rusya,
Yunanistan, Japonya, Romanya,
İtalya, Sırbistan, ABD
İttifak Devletleri
Almanya, Avusturya-Macaristan,
İtalya (İtilaf olacak), Osmanlı,
Bulgaristan
Temel Nedenleri:
 1789
Fransız ihtilali’nin getirmiş olduğu
sonuçlardan özgürlük ve milliyetçilik
fikirleri imparatorlukların yıkılmasına
sebep olacaktır. Milliyetçilik; İtalya ve
Almanya’nın siyasi birliklerini
tamamlamalarına sebep olmuştur.
 Sanayi
inkılabı sonucunda doğan
hammadde ve pazar arayışı,
sömürgecilik ve ekonomik rekabeti
getirmiştir.
Özel Nedenleri:
 1. Almanya
ve İngiltere arasındaki
ekonomik rekabet (en önemli neden).
 2. Fransa’nın 1871 Sedan savaşında
Almanya’ya kaptırdığı Alsas-Loren
kömür havzasını geri almak istemesi.
 3. Rusya’nın panslavist politikasından,
Avusturya-Macaristan’ın ve
Almanya’nın rahatsız olması.
Almanya & Fransa
Alsas-Loren Kömür
Havzası (madenleri)
Almanya
Fransa
Avusturya
BALKANLARDA
ÇIKAR ÇATIŞMASI
Rusya
Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki
emelleri ve sıcak denizlere inme politikası.
 5. Sömürgeci devletler arasına girmeye
çalışan Almanya ve İtalya’nın politikaları.
 6. Avusturya-Macaristan’ın, Bosna Hersek’i ilhakının Sırbistan ile arsında
yarattığı gerginlik.
 7. Avusturya-Macaristan veliahtının
Saraybosna’da bir Sırplı tarafından
öldürülmesi. (Görünen nedendir ve Savaşı
başlatan olaydır).
 4.
I.DÜNYA SAVAŞI;
Almanya ve İngiltere’nin aynı bölgeleri
hammadde ve pazar kaynağı olarak
kullanmak istemeleri sonucu ortaya çıkan
bir savaştır.
VURGU:
“Hammadde ve pazar paylaşımı”
BUNA GÖRE:
I.Dünya Savaşı: Sömürgecilik savaşıdır.
I.Dünya Savaşı: Sanayi Devrimi’nin etkisi
ile ortaya çıkmıştır.
İNGİLTERE REVAL GÖRÜŞMELERİ İLE;
Rusya’ya boğazları verdi ve onu
Balkanlarda serbest bıraktı.
BU DURUM İNGİLTERE’NİN;
• Osmanlı ile ilgili politikasının
değiştiğinin,
• Osmanlı’yı koruma politikasından
vazgeçtiğinin,
• Ayrıca; İngiltere’nin Rusya ile ittifak
kurduğunun da kanıtıdır.
JEOPOLİTİK KONUMUN ÖNEMİ;
Almanya, Osmanlı Devleti ile birlikte
savaşa girmek istiyordu.
AMAÇ:
“Jeopolitik” konumdan faydalanmak.
BU DURUM ALMANYA’nın;
* Boğazları ve sömürge yollarını denetim
altına almak istediğinin göstergesidir.
* Böylece Almanya rakiplerine karşı askeri
ve siyasi üstünlük sağlayacaktı.
İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Kabul
Etmeme Nedenleri:
 1. Osmanlı, askeri ve ekonomik yönden
zayıflamıştı.
 2. Osmanlı toprakları paylaşılmak
isteniyordu.
 3. Rusya’nın Osmanlı üzerindeki emelleri
ve İngiltere’nin Rusya’yı kaybetmek
istememesi.
 4.
Osmanlı’nın, kapitülasyonlar, Ege adaları,
Mısır sorununun çözülmesini istemesi.
Osmanlı’nın Almanya’yı Tercih
Nedenleri:
1. Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi.
2. Turan idealini gerçekleştirme düşüncesi.
3. Almanya’nın savaşı kazanacağına kesin
gözüyle bakılması.
4. Yalnızlık politikasından kurtulmak istemesi.
5. Kapitülasyonlardan dolayı İngiltere ve
Fransa’nın baskısı.
6. İttihatçı Subayların Alman hayranlığı.
7. Yunan “Megalo İdeası”nı engellemek.
Almanların Osmanlı’yı Savaşa Çekme
Nedenleri:
1. Yeni cepheler açmak, kendi yüklerini
hafifletmek.
2. Osmanlı’nın jeopolitik konumu.
3. Halifelik nüfuzundan faydalanmak (cihad)
4. Petrol bölgelerini kontrol altına almak.
5. İngilizlerin, sömürgeleri ile olan bağlarını
koparmak.
6. Osmanlı’nın asker potansiyelinden
faydalanmak.
7. Boğazları kontrol altında tutmak ve
Rusya’ya yardım edilmesini önlemek.
Almanya
İtalya
I.DÜNYA SAVAŞI
RUSYA
İNG.
Savaşa Giriş:
Alman, Goben ve Breslav isimli
savaş gemileri İngiliz
donanmasından kaçarak
Osmanlı’ya sığındı. Yavuz ve
Midilli isimlerini alan gemiler daha
sonra Rus limanlarını bombaladı
(23 Ekim 1914).
Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesinin
Sonuçları:
1. Yeni cepheler açıldı, savaş alanı
genişledi.
2. Almanya kısmen rahatladı.
3. İngiltere Kıbrıs’ı topraklarına kattığını
açıkladı.
4. Osmanlı, kapitülasyonları tek taraflı
olarak kaldırdığını ilan etti.
5. Osmanlı, İtilaf devletleri arasında gizli
anlaşmalar ile paylaşıldı.
OSMANLI DEVLETİ I.DÜNYA SAVAŞI
SIRASINDA;
• Kapitülasyonları ve Duyun-u Umumiye
İdaresini kaldırdı.
BU DURUM:
Osmanlı Devleti’nin savaşa tam
bağımsızlığını sağlamak için girdiğini
göstermektedir.
Yani Osmanlı, savaşa ekonomik ve
siyasi bağımsızlığını sağlamak için
girmiştir.
KAFKAS
CEPHESİ
IRAK
CEPHESİ
SURİYE-FİLİSTİN
CEPHESİ
KANAL
CEPHESİ
HİCAZ-YEMEN
CEPHESİ
CEPHELER
ÇANAKKALE
M.Kemal
Cephede
Çanakkale Savaşları:
Sebep: İngiltere’nin, boğazları ele geçirerek Osmanlı’yı
savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım yetiştirmek.
Sonuçları:
1. Savaş en az iki yıl uzadı.
2. Bulgaristan, Osmanlı yanında savaşa girdi.
3. İngiltere ve Fransa’nın itibarı sarsıldı.
4. Gizli antlaşmalar gündeme geldi.
5. Rusya yardım alamayınca Çarlık rejimi zor
duruma düştü ve 1917 Bolşevik ihtilaline zemin
hazırlanmış oldu.
6. M. Kemal, başarılarından dolayı milli
mücadeleye lider olacaktır.
1915 TEHCİR (Ermeni Göçü)
I.DÜNYA SAVAŞI BAŞLAYINCA;
İngilizler ve İtilaf devletleri
Çanakkale’ye saldırdılar.
AMAÇLARI (Sebepleri) ???
1. Rusya’ya yardım ulaştırıp savaşa
devam etmelerini sağlamak.
2. Savaşa girmemiş olan Balkan
Devletleri’ni İtilaf devletlerinin yanına
çekmek.
3. İstanbul’u alıp Osmanlı Devleti’ni savaş
dışı bırakmak.
BU DURUM
İTİLAF DEVLETLERİNİN;
I.DÜNYA Savaşı’nı kısa
sürede sonuçlandırmak
istediğinin kanıtıdır.
I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları:
1. Yaklaşık 10 milyon insan öldü.
2. Bazı büyük devletler yıkıldı, yeni devletler
kuruldu (Avusturya, Macaristan, Yugoslavya,
Polonya, Çekoslovakya).
3. Bazı devletlerde rejim değişikliği oldu
(Rusya’da Komünizm, İtalya’da Faşizm,
Almanya’da Nazizm, Türkiye’de Cumhuriyet).
4. Yeni silahlar kullanıldı (Uçak, Tank, Denizaltı).
5. Kurtuluş savaşına sebep olmuştur.
6. II. Dünya savaşına sebep olmuştur.
7. Milletler Cemiyeti kurulmuştur.Cemiyet-i Akvam
Gizli Antlaşmalar
(Osmanlı’yı Paylaşma Tasarıları)
1915 Boğazlar Antlaşması: Rusya’yı kendi
yanlarında tutabilmek için İngiltere ve Fransa
tarafından İstanbul, Boğazlar ve Marmara
kıyıları Rusya’ya vaat edilmiş.
1915 Londra Antlaşması: 12 Ada ve Güneybatı
Anadolu İtalyanlara vaat edilerek İtalya’nın İtilaf
devletleri’nin yanına geçtiği antlaşmadır.
1916 Sykes-Picot Antlaşması: İngiltere ve
Fransa’nın Osmanlı topraklarını paylaştıkları
antlaşmadır. Çukurova, G.Doğu Anadolu, Musul
ve Suriye çevresi Fransızlara, Irak İngilizlere
bırakılacak, diğer bölgelerde ise bir Arap devleti
kurulacaktır.
1916 Petrograt Antlaşması: D.Anadolu ve Trabzon’a
kadar olan Karadeniz kıyıları daha önceki bölgelere ek
olarak Rusya’ya bırakılmıştır.
1916 Mac-Mahon Antlaşması: İngilizlerin Mısır valisi
Mac-Mahon ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında
yapılmıştır. Arapların Osmanlı Devletine isyan
etmelerine karşılık bağımsız bir Arap devleti vaat
edilmiştir.
1917 Saint Jean de Maurienne Antlaşması: Rusya’nın
savaştan çekilme ihtimali üzerine İtalya’nın önemi
artmış ve önceki bölgelere ek olarak Batı Anadolu da
İtalyanlara vaat edilmiştir.
Not: Rusya’da Bolşevik ihtilali sonunda kurulan yeni
rejim tarafından gizli antlaşmalar dünya kamuoyuna
duyurulmuş, böylece uygulama alanı bulamamışlardır.
Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918):
ABD başkanı Wilson, barışı korumak için
14 maddelik ilkeleri yayınladı.
1. Boğazlar bütün devletlere açık olacaktır.
2. Savaş sonrası toprak işgali olmayacak.
3. Mağlup devletlerden savaş tazminatı alınmayacak.
4. Gizli antlaşmalar iptal edilecek.
5. Alsas-Loren, Fransa’ya verilecek.
6. Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulacak.
7. Sömürgecilik yapılmayacak.
8. Her millet geleceğini kendisi tayin edebilecek, Türkler
ve azınlıklar çoğunlukta oldukları yerlerde bağımsız
devlet kurabilecekler.
Trablusgarp Savaşı sonunda bölgede yaşayan
Müslümanların halifeye bağlılıklarının devam
etmesi.
- Balkan Savaşları sonunda bölgede yaşayan
Türklere Türkçe eğitim hakkı ve din adamlarını
seçme özgürlüğünün verilmesi.
Bu iki durum değerlendirildiğinde;
-
I. Osmanlı’nın bu bölgelerde siyasi varlığı sona ermiştir.
II. Osmanlı’nın bu bölgeler ile ilişkisi kültürel düzeydedir.
III. Osmanlı Devleti’nin sınırları daralmıştır.
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. I, II ve III
Trablusgarp Savaşı sonunda bölgede yaşayan
Müslümanların halifeye bağlılıklarının devam
etmesi.
- Balkan Savaşları sonunda bölgede yaşayan
Türklere Türkçe eğitim hakkı ve din adamlarını
seçme özgürlüğünün verilmesi.
Bu iki durum değerlendirildiğinde;
-
I. Osmanlı’nın bu bölgelerde siyasi varlığı sona ermiştir.
II. Osmanlı’nın bu bölgeler ile ilişkisi kültürel düzeydedir.
III. Osmanlı Devleti’nin sınırları daralmıştır.
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. I, II ve III
XX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde gerçekleşen
aşağıdaki gelişmelerden hangisinde I.de verilen
II.ye ortam ortam hazırladığı savunulamaz?
I
A. II.Meşrutiyetin ilanı
B. Balkan topraklarının
kaybedilmesi
C. II.Abdülhamit’in tahttan
indirilmesi
D. Orduda Subaylar arasında
fikir ayrılığı
E. Balkan topraklarının
kaybedilmesi
II
31 Mart isyanının çıkması
Türkçülük akımının
güçlenmesi
Saltanat rejiminin sona
ermesi
Balkan Savaşlarının
kaybedilmesi
Anadolu Türk nüfusunun
artması
XX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde gerçekleşen
aşağıdaki gelişmelerden hangisinde I.de verilen
II.ye ortam ortam hazırladığı savunulamaz?
I
A. II.Meşrutiyetin ilanı
B. Balkan topraklarının
kaybedilmesi
C. II.Abdülhamit’in tahttan
indirilmesi
D. Orduda Subaylar arasında
fikir ayrılığı
E. Balkan topraklarının
kaybedilmesi
II
31 Mart isyanının çıkması
Türkçülük akımının
güçlenmesi
Saltanat rejiminin sona
ermesi
Balkan Savaşlarının
kaybedilmesi
Anadolu Türk nüfusunun
artması
1908’de ilan edilen II.Meşrutiyet’e karşı
İstanbul’da 31 Mart İsyanı çıkmıştır.
Buna göre 31 Mart İsyanı ile ilgili;
I. Hakim olan siyasi yapılanmayı değiştirmeye yöneliktir.
II. Yenilik taraftarlarının çıkardığı bir isyandır.
III. Monarşik idarenin güçlenmesini amaçlamıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. II ve III
1908’de ilan edilen II.Meşrutiyet’e karşı
İstanbul’da 31 Mart İsyanı çıkmıştır.
Buna göre 31 Mart İsyanı ile ilgili;
I. Hakim olan siyasi yapılanmayı değiştirmeye yöneliktir.
II. Yenilik taraftarlarının çıkardığı bir isyandır.
III. Monarşik idarenin güçlenmesini amaçlamıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. II ve III
Aşağıdakilerden hangisi XIX. ve XX.
yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin Balkan
uluslarını Mebuslar Meclisine almasının
nedenleri arasında gösterilemez?
A. Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı fikirleri
yaymak
B. Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını
önlemek
C. Devletin dağılmasını önlemek
D. Panslavizm politikasına engel olmak
E. Balkan uluslarının isyanını önlemek
Aşağıdakilerden hangisi XIX. ve XX.
yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin Balkan
uluslarını Mebuslar Meclisine almasının
nedenleri arasında gösterilemez?
A. Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı fikirleri
yaymak
B. Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını
önlemek
C. Devletin dağılmasını önlemek
D. Panslavizm politikasına engel olmak
E. Balkan uluslarının isyanını önlemek
Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı
Devleti’nin bölge halkına yardım
gönderememesinde etkili olan;
I. Kara bağlantısının kesilmesi
II. Donanmanın yetersizliği
III. İngiltere ve Fransa’nın İtalya’yı
desteklemesi
gelişmelerden hangileri dış nedenlere bağlı
değildir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III
Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı
Devleti’nin bölge halkına yardım
gönderememesinde etkili olan;
I. Kara bağlantısının kesilmesi
II. Donanmanın yetersizliği
III. İngiltere ve Fransa’nın İtalya’yı
desteklemesi
gelişmelerden hangileri dış nedenlere bağlı
değildir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III
II.Balkan Savaşı sonunda;
I. Bulgaristan’ın Ege Denizi ile olan bağlantısı
azalmıştır.
II. Batı Trakya toprakları Yunanistan’a
bırakılmıştır.
III. Ege adaları hakkındaki kararı büyük
devletlerin vermesi kararlaştırılmıştır.
Bu gelişmelerden hangileri azınlık sorununun
çıkmasında doğrudan etkili olmuştur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III
II.Balkan Savaşı sonunda;
I. Bulgaristan’ın Ege Denizi ile olan bağlantısı
azalmıştır.
II. Batı Trakya toprakları Yunanistan’a
bırakılmıştır.
III. Ege adaları hakkındaki kararı büyük
devletlerin vermesi kararlaştırılmıştır.
Bu gelişmelerden hangileri azınlık sorununun
çıkmasında doğrudan etkili olmuştur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III
Wilson İlkelerinde geçen;
I. Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak
almayacak
II. Azınlıklara nüfusça çoğunlukta bulundukları
bölgelerde kendilerini yönetme hakkı
verilecektir
III. Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yolu ile
çözülecek
maddelerinden hangileri yeni devletlerin
kurulmasına olanak sağlamıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. II ve III
Wilson İlkelerinde geçen;
I. Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak
almayacak
II. Azınlıklara nüfusça çoğunlukta bulundukları
bölgelerde kendilerini yönetme hakkı
verilecektir
III. Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yolu ile
çözülecek
maddelerinden hangileri yeni devletlerin
kurulmasına olanak sağlamıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. II ve III
I. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıda verilenlerden
hangisinde I.de verilen II.ye ortam
hazırladığı savunulamaz?
I
II
A. Osmanlı savaşa
Savaş alanı genişledi
girdi
B. Rusya’da Bolşevik
Rusya savaştan çekildi
İhtilali çıktı
C. Manda yönetimleri Savaşın zararları giderildi
kuruldu
D. Bulgaristan
Almanya ile Osmanlı
savaştan çekildi
arası bağlantı kesildi
I. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıda verilenlerden
hangisinde I.de verilen II.ye ortam
hazırladığı savunulamaz?
I
II
A. Osmanlı savaşa
Savaş alanı genişledi
girdi
B. Rusya’da Bolşevik
Rusya savaştan çekildi
İhtilali çıktı
C. Manda yönetimleri Savaşın zararları giderildi
kuruldu
D. Bulgaristan
Almanya ile Osmanlı
savaştan çekildi
arası bağlantı kesildi

similar documents