Document

Report
‫به نام خدا‬
‫‪3‬‬
‫طراحی‬
‫کامپایلرها‬
‫‪40-414‬‬
‫گرامرهای مستقل از متن‬
‫‪ o‬پایانه‌ها (‪)Terminal‬‬
‫‪ o‬غیرپایانه‌ها (‪)Non-Terminal‬‬
‫‪ o‬نماد شروع‬
‫‪ o‬قواعد‬
‫‪E → E+T‬‬
‫‪E → E-T‬‬
‫‪E → T‬‬
‫‪T → T*F‬‬
‫‪T → T/F‬‬
‫‪T → F‬‬
‫)‪F → (F‬‬
‫‪F → id‬‬
‫‪1‬‬
‫انبساط‬
‫‪ o‬از قواعد برای تولید رشته‌ها استفاده می‌شود (انبساط)‬
‫‪ o‬انبساط راست‌ و انبساط چپ‌‬
‫‪E → E+E‬‬
‫‪E → E*E‬‬
‫‪E → -E‬‬
‫)‪E → (E‬‬
‫‪E → id‬‬
‫) ‪- ( id + id‬‬
‫) ‪- ( id + id‬‬
‫‪2‬‬
‫) ‪- ( id + E‬‬
‫)‪-(E+E‬‬
‫)‪-(E‬‬
‫‪-E‬‬
‫‪E‬‬
‫درخت تجزیه‬
- ( id + id )
E
-E
-(E)
-(E+E)
- ( id + E )
- ( id + id )
E
-
E
(
E
)
E
+
E
id
id
3
‫ابهام‬
‫‪ o‬برای بعض ی از رشته‌ها‪ ،‬بیش از یک درخت تجزیه وجود دارد‪،‬‬
‫‪ o‬یا بیش از یک انبساط راست‪،‬‬
‫‪ o‬یا بیش از یک انبساط چپ‌‬
‫‪ o‬مثال‪:‬‬
‫‪id + id * id‬‬
‫‪E‬‬
‫‪4‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫*‬
‫‪E‬‬
‫‪id‬‬
‫‪E‬‬
‫‪+‬‬
‫‪id‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪id‬‬
‫‪id‬‬
‫‪E‬‬
‫‪+‬‬
‫‪E‬‬
‫*‬
‫‪E‬‬
‫‪id‬‬
‫‪id‬‬
‫مقدمات‬
‫‪ o‬تحلیلگر نحوی «باال به پایین» درخت‬
‫’‪→ T E‬‬
‫تجزیه را با خواندن ورودی از چپ به‬
‫‪E‬‬
‫‪E’ → + T E’ | ε‬‬
‫’‪→ F T‬‬
‫راست‪ ،‬از ریشه به سمت برگ‌ها‬
‫‪T‬‬
‫‪T’ → * F T’ | ε‬‬
‫می‌سازد‪،‬‬
‫‪→ ( E ) | id‬‬
‫‪F‬‬
‫‪ o‬یا با یک انبساط چپ‪ ،‬رشته ای مشابه‬
‫ورودی می‌یابد‬
‫‪E‬‬
‫’‪E‬‬
‫’‪E‬‬
‫‪5‬‬
‫‪T‬‬
‫‪+‬‬
‫‪E‬‬
‫’‪E‬‬
‫‪T‬‬
‫‪E‬‬
‫’‪E‬‬
‫‪T‬‬
‫’‪T‬‬
‫‪F‬‬
‫’‪T‬‬
‫‪F‬‬
‫‪ε‬‬
‫‪id‬‬
‫‪ε‬‬
‫‪id‬‬
‫‪E‬‬
‫‪T‬‬
‫’‪T‬‬
‫’‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪id‬‬
‫‪E‬‬
‫‪T‬‬
‫’‪T‬‬
‫’‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪T‬‬
‫‪F‬‬
‫‪id + id * id‬‬
‫تحلیل نحوی باال به پایین‬
‫‪ o‬انتخاب قاعده بر اساس ورودی‬
‫‪ o‬ممکن است در صورت انتخاب اشتباه‪،‬‬
‫‪→ cAd‬‬
‫‪S‬‬
‫‪→ ab|a‬‬
‫‪A‬‬
‫نیاز به عقب‌گرد وجود داشته باشد‬
‫‪cad‬‬
‫‪S‬‬
‫‪d‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪a‬‬
‫‪d‬‬
‫‪6‬‬
‫‪a‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S‬‬
‫‪c‬‬
‫‪a‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪a‬‬
‫‪d‬‬
‫‪A‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪S‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪a‬‬
‫‪c a d‬‬
‫خطا‪ :‬عقب‌گرد‬
‫‪A‬‬
‫‪b‬‬
‫‪d‬‬
‫‪S‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪A‬‬
‫‪c‬‬
‫‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪a‬‬
‫‪c‬‬
‫ی‪ :‬باال به پایین و پیش‌گو‬
‫تحلیل نحو ‌‬
‫‪ o‬تحلیل نحوی باال به پایین‪ ،‬ساخت درخت تجزیه‪ ،‬یا یافتن انبساط‬
‫رشته‌ای از نشانه‌ها به صورت باال به پایین است‬
‫‪ o‬مثال‪:‬‬
‫‪type‬‬
‫‪→ simple‬‬
‫‪| ↑ id‬‬
‫‪| array [ simple ] of type‬‬
‫‪→ integer‬‬
‫‪simple‬‬
‫‪| char‬‬
‫‪| num dotdot num‬‬
‫‪ o‬اگر ورودی‬
‫‪ o‬تحلیل نحوی با‬
‫‪7‬‬
‫‪array [ num dotdot num ] of integer‬باشد‪،‬‬
‫?? → ‪type‬‬
‫شروع می‌شود‬
‫نماد‬
‫شروع‬
)1( ‫تحلیل نحوی باال به پایین‬
type
simple
‫نماد‬
‫شروع‬
→ simple
|
↑ id
|
array [ simple ] of type
→ integer
|
char
|
num dotdot num
type
array [ num dotdot num ] of integer
‫توکن‬
‫ی‬
‌ ‫جار‬
array
[
array [ num dotdot num ] of integer
‫توکن‬
‌‫جاری‬
array
simple
]
of
type
simple
]
of
type
dotdot
num
type
[
num
8
)2( ‫تحلیل نحوی باال به پایین‬
type
simple
‫نماد‬
‫شروع‬
→ simple
|
↑ id
|
array [ simple ] of type
→ integer
|
char
|
num dotdot num
array [ num dotdot num ] of integer
type
array
[
num
‫توکن‬
‌‫جاری‬
simple
]
dotdot
num
of
type
array
type
[
num
simple
]
dotdot
num
of
type
simple
integer
9
)1( ‫ پارس پایین‌گرد‬:‫تحلیل نحوی باال به پایین‬
‫ تحلیلگر نحوی پایین‌گرد می‌کوشد که نشانه‌های ورودی را با قاعده‌ها‬o
array [ num dotdot num ] of integer
type
simple
‫منطبق کند‬
→ simple
|
↑ id
|
array [ simple ] of type
→ integer
|
char
|
num dotdot num
procedure
begin
if
match ( t : token );
lookahead = t then
lookahead := nexttoken
else error
end;
10
)2( ‫ پارس پایین‌گرد‬:‫تحلیل نحوی باال به پایین‬
type
simple
→ simple
|
↑ id
|
array [ simple ] of type
→ integer
|
char
|
num dotdot num
procedure simple ;
begin
if lookahead = integer then
match ( integer );
else if lookahead = char then
match ( char );
else if lookahead = num then
begin
match ( num ); match ( dotdot );
match ( num )
end
else error;
end;
11
)3( ‫ پارس پایین‌گرد‬:‫تحلیل نحوی باال به پایین‬
type
simple
→ simple
|
↑ id
|
array [ simple ] of type
→ integer
|
char
|
num dotdot num
procedure type ;
begin
if lookahead is in { integer, char, num }
then simple
else if lookahead = ‘’ then
begin
match ( ‘’ ); match( id );
end
else if lookahead = array then
begin
match( array ); match(‘[‘); simple;
match(‘]’); match( of ); type;
end
else error;
end;
12
‫انتخاب قاعده‌ی مناسب‬
‫‪ o‬به کمک دو مجموعه‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ :First‬اگر ‪ α‬رشته‌ای از نمادهای (پایانه‌ها و غیرپایانه‌های) گرامر باشد‪ ،‬آن‌گاه‬
‫)‪ First(α‬مجموعه‌ی همه‌ی پایانه‌هایی است که در انتهای چپ ‪ α‬یا هر رشته‌ای که از‬
‫‪ α‬قابل اشتقاق باشد دیده می‌شود‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫اگر ‪ α * ε‬آن‌گاه ‪ ε‬عضو )‪ First(α‬است‬
‫‪ :Follow‬اگر ‪ A‬یک غیرپایانه باشد‪ Follow(A) ،‬مجموعه‌ی همه‌ی پایانه‌هایی‬
‫ً‬
‫است که در یک فرم جمله‌ای‪ ،‬دقیقا سمت راست ‪ A‬ظاهر شوند (به عبارت دیگر اگر‬
‫‪ S * αAaβ‬به ازای یک ‪ α‬و ‪ β‬درست باشد‪ ،‬آن‌گاه ‪ a‬عضو )‪Follow(A‬‬
‫خواهد بود)‬
‫•‬
‫‪13‬‬
‫اگر ‪( S * αA‬که ‪ S‬نماد شروع است)‪ ،‬آن‌گاه ‪ $‬عضو )‪ Follow(A‬است‬
‫محاسبه‌ی )‪)1( First(X‬‬
‫‪1‬‬
‫اگر ‪ X‬پایانه باشد‪ ،‬آن‌گاه }‪First(X) = {X‬‬
‫‪2‬‬
‫اگر ‪ X → ε‬یکی از قاعده‌ها باشد‪ ،‬آن‌گاه ‪ ε‬عضو )‪First(X‬‬
‫خواهد بود‬
‫اگر ‪ X‬غیرپایانه‪ ،‬و ‪ X → Y1Y2…Yk‬یکی از قاعده‌ها باشد‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪ First(Y1) – ε‬را به )‪ First(X‬اضافه می‌کنیم‬
‫‪‬‬
‫اگر ‪ Y1 * ε‬آن‌گاه ‪ First(Y2) – ε‬را به )‪ First(X‬اضافه می‌کنیم‬
‫‪‬‬
‫‪...‬‬
‫‪‬‬
‫اگر ‪ Yk-1 * ε‬آن‌گاه )‪ First(Yk‬را به )‪ First(X‬اضافه می‌کنیم‬
‫(به محض این که ‪ )i<k( Yi * ε‬دیگر ادامه نمی‌دهیم)‬
‫‪ o‬گام‌های باال را تا جایی ادامه می‌دهیم که دیگر هیچ عضوی به‬
‫هیچ‌کدام از مجموعه‌های ‪ First‬اضافه نشود‬
‫‪14‬‬
‫‪ Yi * ε o‬معادل عضویت ‪ ε‬در )‪ First(Yi‬است‬
)2( First(X) ‫محاسبه‌ی‬
:‫ زیر را حساب کنیم‬First ‫ فرض کنید می‌‌خواهیم‬o
First(X1X2…Xn) = First(X1) – ε 
First(X2) – ε (ε  First(X1) ‫ )اگر‬
First(X3) – ε (ε  First(X2)  First(X1) ‫ )اگر‬
…
First(Xn) (ε  First(X2)  First(X1)  …  First(Xn-1) ‫)اگر‬
i ‫ قرار می‌گیرد که برای هر‬First(X1X2…Xn) ‫ تنها در صورتی در‬ε o
‫ باشد‬First(Xi) ‫ عضو‬ε ،)1≤i≤n(
‫ باید‬،X→Z1Z2…Zm ‫ که‬First(X1) ‫ برای محاسبه‌ی‬o
‫ را حساب کنیم‬First(Z1Z2…Zm)
15
)3( First(X) ‫محاسبه‌ی‬
:‫ مثال‬o
S
→ i E t S S’ | a
S’
→ eS|ε
E
→ b
First(S) = { i, a }
First(S’) = { e, ε }
First(E) = { b }
16
)4( First(X) ‫محاسبه‌ی‬
E
→ T E’
E’
→ + T E’ | ε
T
→ F T’
T’
→ * F T’ | ε
F
→ ( E ) | id
:‫ مثال‬o
First(E)
First(T E’)

First(T)
First(E’)
First(E) = { (, id }
First(F) = { (, id }
First(T) = { (, id }
First(F)
First(E’) = { +, ε }

First(T’) = { *, ε }

T * ε ‫زیرا‬
First(( E ))
First(T’)
F * ε ‫زیرا‬
First(id)
17
‫محاسبه‌ی )‪)1( Follow(A‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ $‬را که به معنی انتهای ورودی است در )‪( Follow(S‬که ‪ S‬نماد‬
‫شروع است) قرار می‌دهیم‬
‫‪2‬‬
‫اگر ‪ B → αAβ‬یکی از قاعده‌ها باشد‪ ،‬آن‌گاه همه‌ی اعضای‬
‫)‪( First(β‬جز ‪ )ε‬را در )‪ Follow(A‬قرار می‌دهیم‬
‫‪3‬‬
‫‪18‬‬
‫اگر قاعده‌ای به شکل ‪( B → αA‬یا ‪ B → αAβ‬که ‪ ε‬عضو‬
‫)‪ First(β‬باشد) داشته باشیم‪ ،‬همه‌ی اعضای )‪ Follow(B‬را‬
‫در )‪ Follow(A‬قرار می‌دهیم‬
‫(به عبارت دیگر‪ ،‬هرچه به دنبال ‪ B‬می‌آید به دنبال ‪ A‬نیز خواهد‬
‫ً‬
‫آمد‪ ،‬زیرا در قاعده‌ای به شکل باال‪ ،‬هیچ‌چیزی مستقیما به دنبال‬
‫‪ A‬نمی‌آید)‬
‫محاسبه‌ی )‪)2( Follow(A‬‬
‫‪ o‬الگوریتم‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪ Follow(X‬را (که ‪ X‬یک غیرپایانه است) به ازای همه‌ی غیرپایانه‌ها‪ ،‬در ابتدا‬
‫مجموعه‌ی تهی در نظر می‌گیریم‪ $ .‬را در )‪( Follow(S‬که ‪ S‬نماد شروع است) قرار‬
‫می‌دهیم‬
‫‪2‬‬
‫مراحل زیر را تا جایی که با انجام آن‌ها دیگر هیچ تغییری در هیچ‌کدام از مجموعه‌های‬
‫‪ Follow‬به وجود نیاید‪ ،‬انجام می‌دهیم‪:‬‬
‫برای هر قاعده به شکل ‪X → X1X2…Xm‬‬
‫برای ‪ j‬از ‪ 1‬تا ‪m‬‬
‫اگر ‪ Xj‬یک غیرپایانه بود‪ ،‬آن‌گاه‪:‬‬
‫‪Follow(Xj) = Follow(Xj)  ((First(Xj)  …  First(Xm)) – {ε}) ‬‬
‫‪ ‬اگر ‪ ε‬عضو )‪ First(Xj+1)  …  First(Xm‬یا همه‌ی ‪ Xj+1‬تا ‪ Xm‬برابر ‪ε‬‬
‫باشند‪ ،‬آن‌گاه )‪Follow(Xj) = Follow(Xj)  Follow(X‬‬
‫‪19‬‬
)4( Follow(A) ‫محاسبه‌ی‬
:‫ مثال‬o
S
→ i E t S S’ | a
First(S) = { i, a }
S’
→ eS|ε
First(S’) = { e, ε }
E
→ b
First(E) = { b }

Follow(S) = { e, $ }
‫ نماد شروع است‬S ‫ زیرا‬،‫ قرار می‌دهیم‬Follow(S) ‫ را در‬$
•
‫) را در‬ε ‫ (به جز‬First(S’) ،‫ را داریم‬First(S) ،S → i E t S S’ ‫چون قاعده‌ی‬
•
‫ قرار می‌دهیم‬Follow(S)
‫ می‌گذاریم‬Follow(S) ‫ را در‬Follow(S’) ،‫ را داریم‬S’ → e S ‫چون قاعده‌ی‬
•
)‫ (چگونه؟‬Follow(S’) = Follow(S)
Follow(E) =
{t}


20
)5( Follow(X) ‫محاسبه‌ی‬
E
→ T E’
E’
→ + T E’ | ε
T
→ F T’
T’
→ * F T’ | ε
F
→ ( E ) | id
:‫ مثال‬o
First(E) = { (, id }
Follow(E) = { $, ) }
First(F) = { (, id }
Follow(F) = { +, *, $, ) }
First(T) = { (, id }
Follow(T) = { +, $, ) }
First(E’) = { +, ε }
Follow(E’) = { $, ) }
First(T’) = { *, ε }
Follow(T’) = { +, $, ) }
21

similar documents