android

Report
Tworzenie aplikacji mobilnych
Android
Widgety
• Widget = kontrolka
• Dziedziczą od klasy View
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
>
<TextView
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/hello"
/>
</LinearLayout>
Przycisk
<Button
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@+id/button"
android:text=""
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"/>
Identyfikator obiektu
• android:id="@+id/button"
• android:text="@string/hello"
Inicjalizacja
@Override
public void onCreate(Bundle icicle) {
super.onCreate(icicle);
setContentView(R.layout.main);
btn=(Button)findViewById(R.id.button);
btn.setOnClickListener(this);
updateTime();
}
Przypisanie zdarzenia w xml
<Button
android:onClick="someMethod"
...
/>
W pliku .java
public void someMethod(View theButton) {
// kod funkcji
}
TextView
<TextView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Text wyswietlany przez obiekt TextView"
/>
Inne atrybuty dla TextView
• android:typeface:
ustawia typeface etykiety (np.,monospace)
• android:textStyle: Styl textu pogrubienie
(bold), pochylenie (italic), lub pogurbione i
pochylone (bold_italic)
• android:textColor: Ustawiw kolor textu w
formacie RGB (np., #FF0000 - czerwony)
ImageView, ImageButton
<ImageView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@+id/icon"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:adjustViewBounds="true"
android:src="@drawable/molecule"
/>
EditText
• android:autoText: Ustawia automatyczną
kontrolę poprawności pisania
• android:capitalize: Ustawienie pisania
pierwszej litery jako Kapitalika
• android:digits: Ustawia pole w tryb liczbowy
(akceptuje tylko liczby)
• android:singleLine: Ustwienie trybu
pojedynczej linii tekstu
(true/false)
EditText
<EditText xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@+id/field"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:singleLine="false"
/>
public class FieldDemo extends Activity {
@Override
public void onCreate(Bundle icicle) {
super.onCreate(icicle);
setContentView(R.layout.main);
EditText fld=(EditText)findViewById(R.id.field);\
fld.setText("Licensed under the Apache License, Version 2.0 " +
"(the \"License\"); you may not use this file " +
"except in compliance with the License. You may " +
"obtain a copy of the License at " +
"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0");
}
}
CheckBox
• <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
• <CheckBox
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/re
s/android"
• android:id="@+id/check"
• android:layout_width="wrap_content"
• android:layout_height="wrap_content"
• android:text="Ten checkbox jest niezaznaczony" />
CheckBox Obsluga zdarzeń
public class CheckBoxDemo extends Activity
implements CompoundButton.OnCheckedChangeListener {
CheckBox cb;
@Override
public void onCreate(Bundle icicle) {
super.onCreate(icicle);
setContentView(R.layout.main);
cb=(CheckBox)findViewById(R.id.check);
cb.setOnCheckedChangeListener(this);
}
public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
if (isChecked) {
cb.setText("This checkbox is: checked");
}
else {
cb.setText("This checkbox is: unchecked");
}
}
}
RadioButton, RadioGroup
• check(): Sprawdza wybrany radio button z
wykorzystaniem jego id
(np. group.check(R.id.radio1))
• clearCheck(): „czyści” wszystkie radiobuttony
w grupie
• getCheckedRadioButtonId(): Pobiera id
zaznaczonego radio buttona (-1 jeśli żaden nie
został wybrany)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RadioGroup
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
>
<RadioButton android:id="@+id/radio1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Rock" />
<RadioButton android:id="@+id/radio2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Scissors" />
<RadioButton android:id="@+id/radio3"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Paper" />
</RadioGroup>
Inne właściwości widgetów
• android: visibility: Kontroluje widoczność
widgetu
• android:nextFocusDown, android:nextFocusLeft,
• android:nextFocusRight, android:nextFocusUp:
Kontrilują kolejność uzyskiwania fokusa w
przypadku użycia D-Pada, trackaball itp.
• android:contentDescription: Może być
wykorzystywane przez narzędzia dla osób
niewidomych odpowiednik atrybutu alt w
znaczniki <img> w html
Metody Widgetów
• setEnabled(), isEnabled()
• requestFocus(), isFocused()
Nawigacja po drzewie widgetów
• getParent(): Odnajduje rodzica widgetu lub
kontener w którym się on znajduje
• findViewById(): Znajduje widget potomny
(umieszczony w danym kotenerze) dla
zadanego ID
• getRootView(): Znajduje główny kontener
całego activity ustawiony przez
setContentView()

similar documents