Çocuklarda Kas - *skelet Sistemi A*r*lar* Ay*r*c* Tan*

Report
PEDİATRİK ROMATOLOJİ’DE
KLİNİK DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Erbil Ünsal
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı
4 yaşında
Topallama
Travma yok
Sol kalçada artrit
Sol bacak daha uzun
Gece terlemesi
Kilo kaybı
Amcasında aktif tbc.
PPD
Akc. grafisi
PPD
17 x 17 mm
LANGHANS
Avasküler nekroz/mekanik ve
dejeneratif bozukluklar
Perthes’ hastalığı
Overuse sendromları (Osgood
Schlatter, Scheuermann’s,
chondromalacia patellae)
Femur başı epifiz kayması
Hipermobilite
Reaktif artrit
Poststreptokoksik
Postenteritik
Postviral
Travma
Kaza ve kaza dışı yaralanma
Hematolojik
Lösemi
Lenfoma
Hemoglobinopati
Endokrin ve metabolik nedenler
IDDM , Rikets
Hipo/hipertiroidi
Doğuştan metabolik hastalıklar
Infeksiyon
Septik artrit
Osteomyelit
Tümör
Nöroblastoma
Lenfoma
Lokalize
Kıkırdak, kemik, kas tm.
Idiopatik Ağrı Sendromları
Diffüz,lokalize,nokturnal
Algodistrofi (RSD)
Sistemik konnektif doku hastalıkları
SLE
Juvenil Dermatomyozit
Vaskülit, FMF
Önemsiz mi ?
Önemli mi ?
Ağrı dinlenmeyle azalır, aktiviteyle
artar
Ağrı aktivite ve dinlenmede vardır
Ağrı, yoğun bir günün sonundadır
Ağrı her zaman olabilir, sabah sertliği
görülebilir
Gece ağrısı basit analjezik ve masajla
geçer
Gece ağrısı uykudan uyandırır, masaj
ağrıyı artırır
Objektif eklem şişliği yoktur
Objektif eklem şişliği vardır
Hipermobil eklemler
Hipermobil olmayan eklemler
Kemik duyarlılığı yok
Kemik duyarlılığı var
Kas gücü normal
Kas güçsüzlüğü
Büyüme-gelişme normal
Büyüme geriliği, malnutrisyon
Kan sayımı, sedimentasyon normal
Lökopeni/lökositoz, anemi, yüksek
sedimentasyon, atipik hücreler
Normal radyografik bulgular
Periost reaksiyonu, radyolusent alan,
osteoporoz
Lokalize ağrı
Genel durum
iyi
Diffüz ağrı
Genel durum
iyi değil
Genel durum
iyi
Genel durum iyi
değil
Büyüme ağrısı
Septik artrit
Hipermobilite
Lösemi
Mekanik diz
ağrısı
Osteomyelit
Diffüz idiopatik
ağrı sendromu
Nöroblastoma
Strain ve
sprainler
Sistemik
başlangıçlı JIA
Kemik tümörleri
Poliartiküler JIA
Oligoartiküler
başlangıçlı JIA
Sistemik Lupus
Eritematozus
Spondiloartrit
Juvenil
Dermatomyozit
SEPTİK ARTRİT
• Akut monoartrit (Son 72 saat içinde)
• Tek ve büyük eklem.
• Eklem şiş, kızarık ve çok duyarlı.
(psödoparalizi)
• Sistemik bulgular (Yüksek ateş, septik
görünüm)
• Geç kalınırsa 4-6 saatte geri dönüşümsüz
eklem destrüksiyonu
SEPTİK ARTRİT – BAKTERİ ULAŞIM YOLLARI
1.HEMATOJEN
YAYILIM
2.OSTEOMYELİT
3.YUMUŞAK
DOKU ENF.
4.İYATROJENİK
5.AÇIK TRAVMA
SEPTİK ARTRİT - ASPİRASYON
•
•
•
•
3 yaşında erkek
Topallama, yüksek ateş (390 C)
Sol kalça ekleminde akut artrit
BK: 16.000/mm3, ESH: 110 mm/sa.
TANI ??
NEOPLAZİ
• AKUT LÖSEMİ
• NÖROBLASTOMA
• KEMİK TÜMÖRLERİ
NORMAL KEMİK İLİĞİ
ALL (L1)
NÖROBLASTOM
OSTEOSARKOM
ÇOCUK İSTİSMARI
Tüberküloz
•
•
•
•
•
•
Aile öyküsü
Büyüme-gelişme geriliği
Kronik öksürük, hemoptizi
Gece terlemesi
Vertebra, kalça, diz
Topallama, bel ağrısı
• PPD
• Akciğer grafisi
Bruselloz
• Pastörize edilmemiş süt ve
süt ürünleri
• Endemik bölge
• Ondülan ateş, kilo kaybı
• Hepatosplenomegali
• Vertebra, kalça
• Brucella aglutinasyon
testleri
HEMOFİLİ
Erythema chronicum migrans
LYME HASTALIĞI
AKUT ARTRİT
ERİZİPEL BENZERİ ERİTEM
FMF
Rekürren akut skrotum
Uzamış febril myalji
Rekürren ateş atakları
AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ
• TEL – HASHOMER KRİTERLERİ
– Major
– Tekrarlayan ateşli ataklar + peritonit,
plörit veya sinovit
– AA tipi amiloidoz
– Kolşisin iyi yanıt
– Minör
– Tekrarlayan ateşli ataklar
– Erizipel benzeri eritem
– 1. derece akrabada AAA öyküsü
Mekanik Kökenli bozukluklar
• Legg-Calve-Perthes
• Osgood-Schlatter
• Tibial-femoral
anteversiyon
• Scheurmann’s hast.
• Hipermobilite
• Anterior diz ağrısı
• Femur başı epifiz kayması
Tibial – femoral anteversiyon
Osgood Schlatter
BENİGN HİPERMOBİLİTE
İdiopatik-Strese Bağlı Bozukluklar
• Yorgunluk
• Okul başarısında düşme
• Belirgin ekstremite disfonksiyonu
• Uyku bozukluğu
İdiopatik-Strese Bağlı Bozukluklar
• Lokalize İdiopatik Ağrı Sendromları
– Refleks Sempatik Distrofi
– Nokturnal İdiopatik Ağrı Sendromu
(Büyüme ağrıları)
• Jeneralize İdiopatik Ağrı Sendromları
(Fibromyalji)
İnflamatuar Artritler
• Reaktif Artrit (ReA)
• Poststreptokoksik ReA
• Kalçanın transient
sinoviti (Irritable hip)
• Lyme Artriti
• Diskitis
• Viral Artritler
• Mycoplasma artriti
TOKSİK SİNOVİT
(KALÇANIN TRANSİENT SİNOVİTİ)
• Başlangıç yaşı: 3-10
• Cinsiyet: Erkek çocuk > Kız çocuğu
• Belirtiler: Öncesinde ÜSYE, aksama, uyluk
ağrısı
• Bulgular: Kalça hareketlerinde kısıtlılık, hafif
ateş
• Lab: ESH normal/hafif artmış
• Radyoloji: Eklem aralığında artma, kapsül
distansiyonu
• Tedavi: Dinlenme, NSAID, 1-2 haftada
düzelme
TOKSİK SİNOVİT Mİ ??
• 4 yaşındaki olgu tekrarlayan toksik sinovit
atakları geçiriyor,
• Çoğunlukla aynı kalça ekleminde,
• Aynı yaşlarda görülebilen başka hastalık ?
• PERTHES
• Femur başı avasküler (aseptik) nekrozu
FEMUR BAŞI EPİFİZ KAYMASI
•
•
•
•
•
Femur büyüme plağı hasarı
10 – 15 yaş, % 20 – 40 bilateral, E > K
Akut veya kronik gelişebilir
Obez çocuk + travma
akut
Kronik olguda neden ?
– Hipotiroidi
– Poliartiküler tip JIA + HLA DR4
– TANI ? TEDAVİ ?

similar documents