ÖYP Süreç ve İşleyiş

Report
ÖYP SÜREÇ
AMAÇ
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme
imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan
diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim
yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri
düzenlemektir.
KONTENJANLAR
Yükseköğretim Kurulu üniversitelerimizden, öğretim elemanına ihtiyaç
duydukları anabilim dalları itibariyle araştırma görevlisi sayılarını ve mezuniyet
alanlarına ilişkin özel şartları belirlemelerini ister.
KONTENJANLAR
YÖK Yürütme Kurulu ilgili talepleri değerlendirir ve ÖYP araştırma görevlisi
kontenjanları belirler. Kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir.
BAŞVURU
Belirlenen koşulları sağlayan adaylar başvurularını YÖK’ün resmi internet
sitesinden beyan usulüne göre yapar.
Yerleştirmeler ÖYP puanlarına göre YÖK Başkanlığınca yapılır.
Yerleştirilenlerin atama işlemlerini 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi
uyarınca ilgili Üniversiteler yapar.
ATAMA
Söz konusu kadrolara ÖYP puanı esas alınarak atama yapılır.
ÖYP PUANI:
ALES Puanı x 0.60
Not Ortalaması x 0.25
Dil Puanı x 0.15
ATAMA
Örnek ÖYP Puanı Hesaplaması:
ALES: 80 x 0.60 = 48
Not Ortalaması: 70 x 0.25 = 17.5
Dil Puanı: 60 x 0.15 = 9
ÖYP PUANI = 74.5
DİL EĞİTİMİ
EVET
Doğrudan ÖYP lisansüstü programlarına
başvuru yapılabilir.
HAYIR
YURTİÇİNDE
6 AY DİL EĞİTİMİ
65 ve üstü puan alabilenler
istekleri halinde
YURTDIŞINDA
3 AY DİL EĞİTİMİ
DİL EĞİTİMİ
EVET
Doğrudan ÖYP lisansüstü programlarına
başvuru yapılabilir.
HAYIR
YURTİÇİNDE
6 AY DİL EĞİTİMİ
65 ve üstü puan alabilenler
istekleri halinde
YURTDIŞINDA
3 AY DİL EĞİTİMİ
ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Programa öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim
kurumları, lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim
dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma
altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları
öğrenci sayılarını ve bu öğrencilerde arayacakları asgari şartları YÖK’e
bildirir.
ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Yürütme Kurulu tarafından YÖK-ÖYP Komisyonunun görüşü de alınarak bu
talepler arasından ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ve
öğrenci kontenjanları YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir.
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas
alınarak Yürütme Kurulu tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir.
35.Maddeyle görevlendirme
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
ÖĞRENİM SÜRESİ
Süre
Ek Süre
Yüksek lisans
4 yarıyıl
2 yarıyıl
Doktora
8 yarıyıl
4 yarıyıl
Bütünleştirilmiş doktora
10 yarıyıl
4 yarıyıl
Kendilerine ek süre verilen araştırma görevlileri, ek süre
boyunca, bu program kapsamında verilen desteklerden
yararlanamazlar.
MECBURİ HİZMET
Eğitim programına başlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrosunun
bulunduğu üniversiteye karşı sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun
35 nci maddesi hükmü çerçevesinde bir mecburi hizmet sözleşmesi
imzalar.
Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çalışmalarını tamamlayamayan
veya programa devam etmek istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine
mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri uygulanır.
DANIŞMAN ATAMA
ÖYP araştırma görevlilerine lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü
tarafından bir danışman görevlendirilir.
Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında hazırlayacağı
değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak
öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir.
Dersleri başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin tez
çalışmalarını değerlendirmek üzere, enstitü tarafından, varsa mecburi
hizmet yükümlüsü olduğu üniversitede görev yapan bir öğretim üyesinin
de katılımıyla en az üç öğretim üyesinden meydana gelen bir tez izleme
komitesi oluşturulur.
YURTDIŞI ÇALIŞMALAR
ÖYP araştırma görevlileri, bu amaçla Yükseköğretim Kurumlarına kendileri
için tahsis edilen miktarı aşmamak kaydıyla, gerektiğinde danışmanları ile
birlikte kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılabilirler. Söz
konusu yurtdışı bilimsel toplantılara katılma giderleri de proje kapsamında
desteklenir.
Ayrıca ÖYP araştırma görevlileri, yüksek lisans eğitimleri süresince en çok
üç ay, doktora eğitimleri süresince de en çok 12 ay yurt dışında bir
üniversitede eğitim-öğretimlerini veya araştırmalarını sürdürebilirler.
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
Doktora programından başarı ile mezun olan ÖYP araştırma görevlileri; en
geç bir ay içinde mecburi hizmetle yükümlü olduğu üniversitedeki
görevlerine dönerler.

similar documents