Gazi Teknopark Performans Kriterleri Sunumu

Report
GAZİ TEKNOPARK
PERFORMANS KRİTERLERİ
BİLGİLENDİRME SUNUMU
Haziran 2013
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
(TEKNOPARK)
Ar-Ge ve inovasyon temelli firmaları, üniversite ve araştırma kurumları ile
bir araya getiren; bilginin ticarileşmesi ve katma değeri yüksek ürünler elde
edilmesi suretiyle ülke kalkınmasına katkı sağlama amacıyla bu kuruluşlara
uygun bir ekosistem sunan; A.Ş. statüsünde ve üniversite ortaklı bir Yönetici
Şirket tarafından yönetilen ve mevzuatında öngörülen bir takım teşvik ve
destek mekanizmalarına sahip olan ortamlardır.
GAZİ TEKNOPARK
BÖLGEDEKİ YASAL TEŞVİKLER
TGB’de Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar:
 Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,
bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri
kazançları için 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar
vergisinden muafiyet
 Bölgede çalışan AR-GE ve %10 destek personeli ücretlerine ilişkin
2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden muafiyet ve 5 yıl süre ile
%50 SSK İşveren Payı istisnası
 Bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti
GAZİ TEKNOPARK
BÖLGEDEKİ YASAL TEŞVİKLER
Üniversite ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli İstihdamı ile İlgili
Sağlanan Avantajlar:
Çalıştıkları kuruluşların izni ile teknopark firmalarında sürekli veya
yarı-zamanlı olarak çalışabilme imkanı
Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner
Sermaye kapsamı dışında tutulması
Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını
ticarileştirmek amacı ile bölgelerde şirket kurabilmesi, kurulu bir
şirkete ortak olabilmesi ve/veya bu şirketlerin yönetiminde
görev alabilmesi
YASAL MEVZUAT
 Teknopark faaliyetleri, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve
Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.
 2011 yılında yapılan Kanun değişikliği ile 2013 yılında bitecek olan teşvikler 2023
yılı sonuna kadar uzatılmış ve uygulamada karşılaşılan bazı sorunları gidermeye
yönelik adımlar atılmıştır.
Yeni Uygulama Yönetmeliği’nin 2013 yılı sonuna kadar çıkarılması beklenmektedir.
 Fakat teknoparklardan beklentiler de artmakta,
denetime yönelik uygulamalar sıkılaşmakta,
daha etkin, hesap verebilir, takip edilebilir teknopark
yapıları oluşturulmaya çalışılmaktadır.
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ
YÖNETMELİK İLE
GETİRİLEN/GETİRİLECEK
UYGULAMALAR
Ar-Ge personeli sayısının %10’u kadar destek personelinin muafiyet kapsamına
alınması (Yönetmelik taslağında “brüt ücreti en az olandan başlayarak” ifadesi var)
 Teknoparkta yürütülen proje kapsamında Teknopark dışında geçirilen sürenin
Maliye Bakanlığınca belirlenecek olan kısmının muafiyet kapsamına alınması
(Yönetmelik taslağında bölge dışındaki zamanın %50’si, üniversite içindeyse %80’i)
 Muafiyet kapsamındaki çalışma sürelerinin saatlik bazda hesaplanması (160 saat,
192 saat ?)
 Bölgede başlayıp sonuçlanan Ar-Ge pojesine yönelik teknolojik ürün yatırımının
(üretim
tesislerinin)
beklenmektedir.)
bölgede
kurulabilmesi
(Yatırıma
yönelik
ek
teşvikler
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ
YÖNETMELİK İLE
GETİRİLEN/GETİRİLECEK
UYGULAMALAR
Firmanın teknopark bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her
türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin, doğru, eksiksiz ve zamanında temin
edilmesi, Bakanlık Ar-Ge portalına aktarılması (Teknopark bilgi sisteminin ektin
kullanımı)
 Mali verilerin mali müşavir / yeminli mali müşavir onayı ile Yönetici Şirket’e
ulaştırılması (dönemleri yeni yönetmelik ile belirlenecektir, tahminen 3’er aylık
dönemlerde)
 Mevzuata uygun hareket etmeyen, bilgi ve belgelerini zamanında ve eksiksiz
vermeyen firmalara aylık muafiyet belgelerinin verilmemesi ve faaliyetlerini
düzeltmeyen girişimcilerin bölgeden ihracı
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ
YÖNETMELİK İLE
GETİRİLEN/GETİRİLECEK
UYGULAMALAR
 Tüm teknoparklarda proje kabul süreçleri standart hale getirilmesi (Teknoparka
ilk başvuruda ve teknoparkta yürütülecek her proje için en az 2 akademisyenin yer
aldığı değerlendirme kurulu onayı)
Proje süresinin en fazla 36 ay olması (en fazla 6 ay uzatma)
Projesi biten ve yeni Ar-Ge projesi sunmayan firmanın bölgeden ihracı (2
proje arasındaki süre ile ilgili görüşler bildirilmiştir.)
 Etki Değerlendirme Analizi (Portal üzerinden firmalar tarafından dolduracak!)
 Maliye Bakanlığı ile entegrasyon (e-beyanname BSTB Proje kodu zorunluluğu)
 Artması öngörülen mali denetimler
GAZİ TEKNOPARK YENİ DÖNEM
PERFORMANS KRİTERLERİ
ÇIKTILAR
GİRDİLER
FİRMA AR-GE FAALİYETLERİ
Firma Yaşı
Teknoparkta faaliyette bulunduğu süre
Kanun kapsamında girişimciye sağlanan
muafiyetler (Kurumlar, Gelir, SGK,KDV)
İşbirliği Performansı
Ekonomik Katkı Performansı
Rekabeti Güçlendirici Performansı
Proje Performansı
Etkinlik Katılım – Bilgi Paylaşımı
GAZİ TEKNOPARK YENİ DÖNEM
PERFORMANS KRİTERLERİ
A) İşbirliği Performans Ölçütleri
1-Üniversite ile İşbirliği
a-Üniversite ile Ar-Ge projesi yürütülmesi
Üniversiteyle ortak Ar-Ge projesi var mı
Üniversiteden yürütülen Ar-Ge projeleri için akademik danışmanlık alınıyor mu
b) Öğrenci
Öğrencilere staj olanağı sağlanıyor mu
Öğrencilere yarı zamanlı iş olanağı sağlanıyor mu
Firma, çalışan personelinin yüksek lisans ve doktora çalışmalarını destekliyor
mu
Ortak bilimsel yayın çıkarılıyor mu
GAZİ TEKNOPARK YENİ DÖNEM
PERFORMANS KRİTERLERİ
A) İşbirliği Performans Ölçütleri
2- TGB Şirketleriyle İşbirliği
Bölge içerisinde firmalar arası ortak Ar-Ge projesi (kamu/özel) var mı
Firmaların beraber aldığı fikri mülkiyet hakkı var mı
İşbirliği yapılan ülkeler
3-Kamu Kurumlarıyla İşbirliği
Kamu destekli Ar-Ge projeleri var mı
GAZİ TEKNOPARK YENİ DÖNEM
PERFORMANS KRİTERLERİ
B) Ekonomik Katkı Performans Ölçütleri
1-İstihdama Katkı
Yeni yaratılan istihdam (Ar-Ge ve destek personeli)
Yeni yaratılan istihdam oranı
2-İhracata Katkı
Firmanın ihracat tutarları
İhracat artış oranı
3-Mali Performans
•Yasa kapsamında yapılan ciro tutarı
•Ciro artış oranı
•Bölgede üretilen ürün ve hizmetler sonucu elde edilen ithalat ikamesi,
GAZİ TEKNOPARK YENİ DÖNEM
PERFORMANS KRİTERLERİ
C) Rekabeti Güçlendirici Performans Ölçütleri
1-Teknolojik Üstünlük
Öncelikli alanlarda yapılan projeler
Uluslararası fonlarınca desteklenen projeler
Ulusal fonlarca desteklenen projeler
2-Fikri Mülkiyet Hakları
Alınan ulusal fikri mülkiyet hakkı (Patent, Faydalı Model, Marka Tescil)
Alınan uluslararası fikri mülkiyet hakkı (Patent, Faydalı Model, Marka Tescil)
3-Sertifikasyon
Uluslararası akreditasyonlar
Alınan uluslararası standartlar
Alınan ulusal standartlar
GAZİ TEKNOPARK YENİ DÖNEM
PERFORMANS KRİTERLERİ
D) Proje Performans Ölçütleri
Projelerin zamanında ve bütçesinde tamamlanması
Sürekli aktif bir Ar-Ge projesinin olması
E) Etkinlik Katılım – Bilgi Paylaşımı
Yönetici Şirkette gerçekleştirilen etkinliklere katılım
Yönetici Şirkete Talep edilen bilgilerin zamanında ve doğru sunulması
Teknopark Yönetim Bilgi Sistemi kullanımı
TEŞEKKÜRLER …

similar documents