Eesti Riiklik Arengukava Ülevaade RAK meede 3.3 (Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas) muudatustest Kristine Hindriks Meede 3.3 taotlemine aastal    103 taotlust Taotleti 106,6 miljonit krooni toetust. 2004-2006 eelarve 136,1 miljonit krooni Eelarve aastal.

Report
Eesti Riiklik Arengukava
Ülevaade RAK meede 3.3
(Majandustegevuse
mitmekesistamine
maapiirkonnas)
muudatustest
Kristine Hindriks
1
Meede 3.3 taotlemine aastal
2004




103 taotlust
Taotleti 106,6 miljonit krooni toetust.
2004-2006 eelarve
136,1 miljonit krooni
Eelarve aastal 2004 - 87 miljonit krooni
– Kavandatud aastateks 2004 ja 2005

Eelarve kavandataval taotlusperioodil 49
miljonit krooni
2
RAK meetme 3.3 raames
taotletud
Põllumajand
usvaldkonnale
lähedaste
tegevuste
arendamine
0%
teeninduslik
ettevõtlus
44%
ettevalmista
vad tööd
1%
maaturism
47%
käsitöö
8%
3
Kõige rohkem taotleti




turistide teenindamiseks vajalike ehitiste
ehitamiseks (28%);
turistide teenindamiseks vajalike ehitiste
rekonstrueerimiseks (17%);
laohoonete, kuivatite ja hoidlate seadmete
ostmiseks ja paigaldamiseks (14%);
puidu
töötlemise
seadmete
ostmiseks/puiduhakke seadmete, saepuru ja
hakke
briketeerimisseadmete
ostmiseks
(12%).
4
Kiideti heaks praeguse seisuga
75 taotlust
 Toetus heakskiidetud investeeringutele
78 806 645 krooni

5
Maakond
Tartu
Valga
Viljandi
Harju
Ida-Viru
Lääne-Viru
Võru
Järva
Rapla
Saare
Jõgeva
Pärnu
Põlva
Hiiu
Lääne
Toetus taotletud investeeringutele (kr)
12 490 629
11 233 898
7 836 592
7 142 820
5 851 031
5 320 718
5 031 925
4 713 852
4 534 320
3 700 354
3 564 328
3 041 700
2 793 478
1 551 000
0
6
Probleemid
Senine suur nõudlus võrreldes olemasoleva
ressursiga. Paljud, kes olid ette valmistanud taotluse,
ei saanud seda esitada, kuna taotlusvoor lõpetati
eelarveliste vahendite lõppemise tõttu varem kui
kavandatud.
 Indikatsioonid nii Euroopa Komisjoni kui avalikkuse
poolt, et hakata kasutama muud süsteemi
Seega tuleb efektiivsemalt suunata toetust
projektidele, kus mõju tööhõivele on suurim
ning muuta toetuse andmise põhimõtteid

7
Põhimõtteline muudatus
üleminek valikukriteeriumitele
Eesmärk järelejäänud programmiperioodil
 Laiendada toetuse saajate ringi
 Toetada investeeringuid maapiirkonnas,
mis loovad uusi töökohti.
8
Valikukriteerium 1

eelistada neid taotlejaid, kes 2004.
aastal
RAK
majandustegevuse
mitmekesistamise investeeringutoetuse
taotluse rahuldamise otsust ei saanud.
Eelistus reguleeritakse hindepunktide
andmise süsteemiga.
9
Valikukriteerium 2

Võrreldakse seda, kui palju töökohti
loob antud projekt ning kui suure
investeeringu tulemuseks uus loodav
töökoht on.
10
Valikukriteerium 3

Kui taotluste paremusjärjestuse piiril,
kus avaliku sektori toetuse eelarve
lõpeb otsa, on võrdse töökoha
maksumusega objektid, eelistatakse
seda
taotlejat,
mille
eelmise
majandusaasta
aruande
põhjal
arvutatud
võlakordaja
(kohustuste
suurus võrreldes omakapitaliga) on
väiksem.
11

Lisaks eelpool nimetatud muudatustele
kavandatakse
vähendada
toetusmäärasid
10
protsendipunkti
võrra.

Kavandatav taotluste vastuvõtmise aeg
võiks jääda 2005. aasta teise poolde
12
Veel kriteeriume?
13

similar documents