PowerPoint Sunusu - İçişleri Bakanlığı

Report
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
e-İçişleri Projesi Yerel Yönetim Modülleri Anketi
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
SUNUMU
Yerel Yönetim Modülleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden il
özel idarelerinin bütün iş ve işlemlerini kapsayan Mali Yaşam
Döngüsü unsurlarının entegre bir şekilde çalışması amacıyla
geliştirilen modüller setidir.
İl özel idarelerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 5018 sayılı Kanuna
istinaden kurulması planlanan Mali Yaşam Döngüsü planlama,
uygulama, izleme ve denetim süreçlerini kapsar;
Planlama
• Stratejik
Plan
• Projeler
Uygulama
• Bütçe
• Gelir
İzleme ve
Denetim
Faaliyet
Raporu
UYGULAMADA OLAN MODÜLLER
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
TAŞINMAZ MAL YÖNETMELİĞİ
ANALİTİK BÜTÇE
ANALİTİK MUHASEBE
GELİŞTİRİLMEKTE OLAN MODÜLLER
KARAR ORGANLARI
BORDRO
RUHSAT
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI
MAKİNE İKMAL
PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME
HARCAMA
ALTYAPI MODÜLLERİ
FAALİYET RAPORU
STRATEJİK PLAN
e-TÜRKİYE
VARLIK MUHASEBESİ
ÜSTYAPI MODÜLLERİ
İl Özel İdareleri için 11 adet modül geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır, 6 adet modülün
geliştirilmesine devam edilmektedir.
UYGULAMADA OLAN MODÜLLERİN
KULLANICI SAYILARI
• Taşınır (İl)-1114
• Taşınır (İlçe/Birim)-2059
• Taşınmaz-369
• Taşınmaz Yönetici-248
• Analitik Bütçe-1042
• Analitik Muhasebe-4702
• Karar Organı Encümen-707
• Karar Organları Meclis-401
• Karar Organları Komisyon-402
• Karar Organları Encümen Yönetici-359
• Karar Organları Meclis Yönetici-361
• Ruhsat-894
• Ruhsat Yönetici-596
• Makine İkmal-477
• Harcama-367
• Stratejik Plan-130
• Varlık Muhasebesi-275
• ÜstYapı-İmar Tespit-31
• ÜstYapı-Köy Yerleşim-28
Anketin Amacı
e-İçişleri Projesi kapsamında ; veri tabanı ve sistem kayıtları üzerinden
aşağıdaki bilgiler alınmaktadır.
Kullanıcı Durumu
Kayıtlı, Aktif , Günlük, Online Kullanıcı
Aktif Birimler ilk 10
Kullanım Durumu
İşlem Sayıları
Elektronik İmza ve paraf kullanımı oranları
işlem gören, gelen ve giden “evrak sayıları”
Mayıs 2013
GENEL Toplam e-imza oranı
İmzalanmayan,
21,007, 6%
İmzalanmayan
İmzalanan
İmzalanan, 352,393,
94%
bu bilgiler, haftalık, aylık, yıllık gibi periyotlar halinde raporlanmakta,
yayınlanmakta ve izlenmektedir.
Anketin Amacı
Bunlar gibi sayısal olarak ulaşılamayan;
• Kullanıcı memnuniyeti
• Eğilimler
• Eksiklikler
• Beklentiler
• İhtiyaçlar,
gibi konularda tespitler yapmak üzere belirli periyotlarla anket çalışmaları
yapılmaktadır. Bu çerçevede modül kullanıcılarına yönelik 23 Mayıs-08
Haziran tarihleri arasında bir anket çalışması yapılmış ve 11.081
personelden 2.760 personelin katılımı sağlanmıştır. Anket sorularına
verilen cevaplar analiz edilip bundan sonra yapılacak çalışmalara sonuçlar
doğrultusunda yön verilecektir.
Ankete Katılanların Unvanlara Göre Dağılımı
Ankete katılanların unvanlarına göre dağılımı şekilde gösterilmiştir.
Unvanlara Göre Katılım Sayısı
1200
1030
1000
795
692
800
600
400
160
200
0
14
69
ANKET SORULARI
Bu modülleri ne kadar süredir kullanıyorsunuz?
296, 11%
228, 8%
492, 18%
539, 20%
777, 28%
428, 15%
1 ay
3 ay
6 ay
1 yıl
3 yıl
5 yıl ve daha fazla
Anketimize katılan kullanıcıların %11’i 1 ay, %8’i 3 ay, %20’si 6 ay, %15’i 1
yıl, %28’i 3 yıl, % 18’i ise 5 yıl ve daha fazla süredir modülleri
kullanmaktadır.
Kullandığınız modüller ihtiyaçlarınızı ve işinizi karşılıyor mu?
241, 9%
1186, 43%
1333, 48%
Karşılıyor
Kısmen karşılıyor
Karşılamıyor
Bir önceki soruda cevabınız karşılamıyor ise nedenini veya
nedenlerini yazınız.
• Kullanıcılar e-İçişleri projesi ile elektronik ortamda yapılan işlemlerin
kağıt israfını önlediğini belirtmektedirler.
• Genel olarak sonuçları incelediğimizde Yerel Yönetim Modülleri
kullanıcıların ihtiyacını karşılamaktadır, fakat modüllerin özellikle yeni
açılan Analitik Muhasebe Modülünün çok yavaş çalışması kullanıcıları
zor durumda bırakmaktadır.
• Kullanıcılar Analitik Muhasebe Modülünün daha önce kullanılan
modüle kıyasla çok fazla ayrıntı içerdiğini belirtmişlerdir. Bu
karmaşıklığın nedeni, yeni modülün eski modüle göre kullanıcılara
yetki sınırlandırması getirmesinden kaynaklanmaktadır.
• Kullanıcılar modüllerle ilgili yeterli eğitim alamadıklarından dolayı aktif
olarak kullanma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmektedirler.
Kullandığınız modüller; iş akışı,zaman ve maliyet açısından
faydalı buluyor musunuz?
745, 27%
441, 16%
1574, 57%
Evet (6.soruyu cevaplamayınız.)
Hayır (5. soruyu cevaplamayınız.)
Kısmen
Kullanıcıların %57’si kullandıkları modülü iş akışı, zaman ve maliyet
açısından faydalı bulmaktadır. %27’si kısmen faydalı olduğunu, %16’sı ise
faydasız olduğunu belirtmişlerdir.
Modüllerin faydalı olma nedenleri nelerdir?(Birden fazla seçenek
işaretleyebilirsiniz.)
640, 24%
1294, 48%
756, 28%
İşlerimizi kolaylaştırdı
İşlerimizi hızlandırdı
İş yükümüzü azalttı
Modülün faydalı olduğunu düşünen kullanıcıların %76’sı modülün işlerini
kolaylaştırdığı ve hızlandırdığını belirtmektedirler. %24’i ise iş yükünü
azalttığını düşünmektedir.
Modüllerin faydasız olma nedenleri nelerdir?(Birden fazla seçenek
işaretleyebilirsiniz.)
359, 28%
269, 21%
638, 51%
İşlerimizi zorlaştırdı
İşlerimizi yavaşlattı
İş yükümüzü arttırdı
Modülün faydasız olduğunu düşünen kullanıcıların %72’si modülün işlerini
zorlaştırdığı ve yavaşlattığını belirtmektedirler. %28’i ise iş yükünü
arttırdığını düşünmektedir.
Kendinizi kullandığınız
musunuz?
modüller açısından yeterli görüyor
1127, 41%
1277, 46%
356, 13%
Yeterli görüyorum
Yetersiz görüyorum
Kısmen yeterli görüyorum
Kullanıcıların
%41’i
kendisini
kullandığı
modül
açısından
yeterli
görmektedir. %46’sı kısmen yeterli görmekte, %13’ü ise yetersiz
görmektedir.
Kullandığınız modüldeki yetersizliğinize neden olan faktörler
nelerdir?
24%
6%
66%
4%
Modülü kullanışsız buluyorum.
İşe yeni başladım.
Yeni tayin oldum.
Yeterli eğitim alamadım.
Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu yetersiz eğitim alamadıklarını için
kullandıkları modülde yetersiz olduklarını belirtmişlerdir.
Modülünüz hakkında bir sınava girseniz 100 üzerinden kaç
alırdınız?
700
635
601
600
539
500
400
296
300
239
200
171
113
100
47
30
38
51
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Modülü kullanabilmeniz için hangisi veya
yeterlidir?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
1340, 32%
hangileri
1130, 27%
1756, 41%
Eğitim dökümanları, videolar ve kullanım kılavuzları
yeterlidir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından programlı
eğitimlerin yapılması yeterlidir.
Daha önce kullanan birisinin tarif etmesi yeterlidir.
Modül hakkında eğitim aldınız mı?
784, 28%
901, 33%
1075, 39%
Evet
Hayır
Kısmen
Kullanıcıların %28’i kullandıkları modül hakkında eğitim almışlardır. %33’ü
kısmen, %39’u ise hayır cevabını vermişlerdir.
e-İçişleri eğitimlerine kaç kez katıldınız?
934, 34%
964, 35%
336, 12%
1
2
526, 19%
3 ve daha fazla
Hiç katılmadım
Ankete katılanların %34’ü 1 defa, %19’u 2 defa, %12’si 3 ve daha fazla
e-İçişleri eğitimlerine katılmışlardır. %35’i ise e-İçişleri eğitimlerine hiç
katılmamıştır.
Modülü kullanabilmeniz için aldığınız eğitim sizin için yeterli mi?
513, 23%
964, 43%
770, 34%
Evet
Hayır
Kısmen
Kullanıcıların %23’ü aldıkları eğitimin yeterli olduğunu, %43’ü kısmen
yeterli olduğunu, %34’ü ise yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.
Aldığınız eğitimi biriminizdeki çalışma arkadaşlarınızla nasıl
paylaştınız?
182, 8%
431, 20%
1580, 72%
Ders şeklinde anlattım.
İhtiyaç anında sorulara cevap veriyorum.
Paylaşmadım.
Kullanım kılavuzlarını anlamanız için seçeneklerden hangisi veya
hangilerini tercih edersiniz?(Birden fazla seçenek
işaretleyebilirsiniz.)
778, 16%
1047, 22%
1532, 32%
1482, 30%
Sadece yazılı doküman yeterlidir.
Ekranları adım adım resimlerle göstermesi yeterlidir.
Ekranlardaki işlemleri interaktif olarak adım adım
göstermesi yeterlidir.
İşlemlerin hepsini video olarak göstermesi yeterlidir.
Sizce modül yeniden yapılmalı mı?
464, 17%
Evet
1488, 54%
808, 29%
Hayır
Küçük düzeltmeler yeterli olur.
Kullanıcıların %54’ü kullandıkları modülde küçük düzeltmelerin yeterli
olacağını düşünmektedir. % 29’u modülün yeniden yapılmasına gerek
olmadığını, %17’si ise modülün yeniden yapılmasını düşünmektedir.
Bu modül ile ilgili, modüle eklenmesini istediğiniz bir parça,
bölüm veya olsa iyi olacağını düşündüğünüz bir eklenti var mı?
620, 22%
2140, 78%
Evet
Hayır
Bir önceki soruda cevabınız evet ise isteğinizi yazınız.
• Taşınır Mal Yönetmeliği Modülünde hazırlanan giriş fişlerin Muhasebe
Modülünde çıkış fişlerini yapabilmeleri için yeni düzenleme yapılması
istenmektedir.
• İlgili seçimlerinin sadece T.C. Kimlik numarası ile değil aynı zamanda
isimle de aranmasına izin verilmesi istenmektedir.
• Analitik Muhasebe Modülü kesin kayıt işleminde güncelleme işlemi
yapılmasına izin verilmesi istenmektedir.
• Karar Organları Modülünde İl Genel Meclis Üyelerinin sisteme
tanıtılması ve bu kişilerin sisteme giriş yetkisinin olması istenmektedir.
• Ruhsat Modülünde onay işlemleri için Evrak Modülünde olduğu gibi
İmza Rotası oluşturularak işlem yapılması istenmektedir.
• Analitik Muhasebe ve Taşınır Mal Yönetmeliği modüllerinin entegreli
olarak çalışması istenmektedir.
Bir önceki soruda cevabınız evet ise isteğinizi yazınız.
• Excel tablolarını sisteme atmak için çalışma yapılması istenmektedir.
Tahakkuk evrakı hazırlarken daha basit şekle getirilmesi veya excel
olarak hazırlanan evrakın sistem kendi içinde dönüştürebilmesi
istenmektedir.
• Kiralanan taşınmazlara ilişkin kira takip sistemi isteği.
• Gayrimenkullerle ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce
oluşturulmuş TAKBİS ve KVK adı verilen sistemlerden gayrimenkul
bilgilerini otomatik olarak alınması istenmektedir.
• Analitik Muhasebe programında olan raporlar menüsünün Analitik
Bütçe programında da görülmesi istenmektedir.
• Taşınmaz Mal Yönetmeliği modülünün Google Earth ile entegre
edilmesi istenmektedir.
e-İçişleri modülleri dışında farklı bir program veya excel, word
gibi yardımcı yazılımlar kullanıyorsanız, elde edilen ve kaydedilen
verilerin güvenli bir ortamda tutulduğunu düşünüyor musunuz?
1030, 37%
1730, 63%
Evet
Hayır
Kullandığınız modül İçişleri Bakanlığı'nın diğer birimlerinden
modül için gereken bilgileri (Personel Bilgileri, Araç Bilgileri vb.)
otomatik olarak alabiliyor mu?
770, 28%
546, 20%
663, 24%
781, 28%
Alıyor.
Alamıyor.
Kısmen alıyor.
Bilgi almamız gerekmiyor.
Kullandığınız modül İçişleri Bakanlığı dışındaki Kamu
Kurumlarından modül için gereken bilgileri (Nüfus Bilgileri, Araç
Bilgileri vb.) otomatik olarak alabiliyor mu?
512, 18%
940, 34%
681, 25%
627, 23%
Alıyor.
Alamıyor.
Kısmen alıyor.
Bilgi almamız gerekmiyor.
Elektronik ortamda yapılmasının daha kolay olacağını
düşündüğünüz bir işiniz var mı?
300, 11%
2460, 89%
Evet
Hayır
Bir önceki soruda cevabınız evet ise düşüncelerinizi yazınız.
• Personel maaşlarının e-İçişleri sistemi üzerinden yapılabilmesi isteği.
(Bordro modülü isteği)
• Bakanlığımız tarafından verilen bazı yetkilerin taşrada proje
sorumlularına devredilmesi isteği.
• İlgililerin SGK ve vergi borçlarının sistem üzerinde görülmesinin
sağlanması. (Mükellef işlemleri- Gelir Modülü isteği)
• Banka ödeme ve havale işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi
isteği.
• Muhasebe Modülüne “Borç Defteri ve Arşivler Defteri” eklenmesi
isteği.
• Vergiler ve Beyannamelerinin sistem üzerinden otomatik olarak vergi
dairelerine gönderilebilmesi için entegrasyon isteği.
• Yaklaşık Maliyetle ilgili modül isteği.

similar documents