Nettopalkan_laskeminen - webd.savonia

Report
Bruttopalkasta
nettopalkkaan
Ennakonpidätys
• Työnantaja perii työntekijän bruttopalkasta jokaisen palkanmaksun
yhteydessä prosenttimääräisen ennakonpidätyksen ja tilittää sen
verottajalle
• Ennakonpidätyksen määrä tarkistetaan työntekijän toimittamasta
verokortista
– Verokorttiin on merkitty tulorajat kuukaudessa, kahdessa viikossa, viikossa
ja päivässä saadulle ansiolle
– Ennakonpidätyksessä käytetään tulorajaa, joka vastaa työnantajan
palkanmaksukautta
– Tulorajaan saakka ennakonpidätys toimitetaan verokortilla ilmoitetun
perusprosentin mukaisena ja tulorajan ylittävältä osuudelta pidätys on
lisäprosentin mukainen
Kausikohtainen tai kumulatiivinen
ennakonpidätys
• Palkkalaskentaohjelmistoja käyttävät yritykset
noudattavat yleensä kumulatiivista ennakonpidätystä
– Seurataan kumulatiivista tuloa ja verrataan sitä kumulatiiviseen
ennakonpidätykseen
• Manuaalisessa laskennassa käytetään kausikohtaista
ennakonpidätystä
– Ennakonpidätys toimitetaan verokortin rajojen mukaisena
jokaiselta palkanmaksukaudelta
– Näin toimitaan Oivallassa!
Verokortilla valinta A tai B
• Palkansaaja voi itse valita tehdäänkö hänen
ennakonpidätyksensä palkkakauden tulorajan mukaisesti (A)
vai ennakonpidätys yhden tulorajan mukaisesti (B)
• Vaihtoehdon B tuloraja on yksi summa ajalle
1.2.-31.12.xxxx
• B kannattaa valita, jos tuloraja ei tule ylittymään ja ansiot
vaihtelevat paljon eri palkkakausilla
• Lisäprosenttia käytetään vasta, kun tuloraja on ylittynyt ja sen
jälkeen kaikkiin ansioihin kohdistuu lisäprosentin mukainen
ennakonpidätys
Palkansaajalta perittävä
työeläkevakuutusmaksu 1/2
• Peritään työsuhteessa tehtävästä työstä maksetusta
palkasta
• 18-68-vuotiaat työntekijät
– Alle 53-vuotialta perittävä maksu
• 5,55 % v. 2014
• 5,70 % v. 2015
– 53 v. täyttäneiltä peritään 7,05 % v. 2014 ja 7,20 % v. 2015
• Eläketyöansio on käytännössä sama kuin
ennakonpidätyksen alainen ansio
– Peruspalkka (kk-palkka, tuntipalkka)
– Bonus, provisiot
– Luontoisedut
Palkansaajalta perittävä
työeläkevakuutusmaksu 2/2
–
–
–
–
–
–
–
Lomaraha, lomakorvaus
Olosuhdelisät, vuorotyölisät, iltalisät, ylityökorvaukset
Varallaolokorvaus, pekkaskorvaus, tuotantopalkkio
Yrityksen työntekijälleen maksama rekrytointipalkkio
Irtisanomisajan palkka lakisääteiseltä ajalta
Ylimääräiset palkkaerät esim. jouluraha
EI TyEL:in alaista, jos maksetaan vahingonkorvauksena
ylimääräistä korvausta
Palkansaajalta perittävä
työttömyysvakuutusmaksu
• Lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta
bruttopalkasta ja vähennetään nettopalkasta
ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen
• Peritään 17-64-vuotiailta työntekijöiltä
• Maksu on 0,5 % v. 2014 ja 0,65 % v. 2015
AY-maksut
• Yleensä työnantaja perii maksun työntekijän
palkasta
• Useimmilla liitoilla prosenttiperusteinen maksu,
esim. 1,4 %
• Maksu perustuu ennakonpidätyksen alaiseen
bruttopalkkaan
– Palkansaajalle henkilökohtaisessa verotuksessa
vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno
Esimerkki 1
Bruttopalkka / kk
Ennakonpidätys 15,0 %
Vuosituloraja 22 000
Kk-tuloraja 1 833,33
Työntekijän TyEL 5,55 %
Työntekijän tyött.vak. 0,5 %
AY-maksu 1,4 %
Nettopalkka
1 800,00
-270,00
-99,90
-9,00
-25,20
1 395,90
Esimerkki 2
Bruttopalkka sis. ylityöt / kk
Ennakonpidätys 15,0 % (1 833,33)
Lisäprosentti 32,5 % (116,67)
Vuosituloraja 22 000
Kk-tuloraja 1 833,33
Työntekijän TyEL 5,55 %
Työntekijän tyött.vak. 0,5 %
AY-maksu 1,4 %
Nettopalkka
1 950,00
-275,00
-37,92
-108,23
-9,75
-27,30
1 491,80
Verokarhun
sosiaaliturvamaksu
Sv-maksu
• Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 2,14 % v.
2014 ja 2,08 % vuodelta 2015
• Työnantaja tilittää maksun valtiolle omaaloitteisesti kuukauden bruttopalkkasumman
perusteella seuraavan kuukauden 12. päivä
(verotilimenettely)
• Maksuprosentti pitää tarkistaa aina
vuodenvaihteessa
12
Palkkaan
perustuvat
lakisääteiset
vakuutukset
Työeläkevakuutus (TyEL)
• Yleislaki, jota sovelletaan kaikkiin työsuhteessa oleviin
työntekijöihin, joista ei ole olemassa erillisiä, heitä
koskevia työeläkesäännöksiä
• Eläkevakuutus työeläkeyhtiöstä on otettava kuukauden
kuluessa ensimmäisen työsuhteen alkamisesta
• Eläketurvakeskus valvoo (pakkovakuutus)
• Työnantaja maksaa bruttosumman ja perii
palkanmaksun yhteydessä työntekijältä hänen osuutensa
14
Työttömyysvakuutus
• Maksetaan työttömyysvakuutusrahastolle
• Työnantaja maksaa bruttosumman ja perii
palkanmaksun yhteydessä työntekijältä hänen osuutensa
15
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
• Vakuutus tapaturman tai ammattitaudin varalta
• Vakuutusmaksu vaihtelee työn tapaturmariskin
ja vakuutusyhtiön tariffin mukaan
• Maksu on käytännössä useimmiten 0,3 % - 4,0 %
(mutta voi olla jopa 8 %)
• Keskimääräinen maksutaso on ollut 0,9 % v.
2014
16
Ryhmähenkivakuutus
• Työnantajan on otettava vakuutus, kun alalla on tätä
edellyttävä valtakunnallinen työehtosopimus
• Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana
ja sen perusteella maksetaan työntekijän kuoleman
johdosta korvausta edunsaajille
17

similar documents