Slide 1 - Foursix

Report
Napakakahalaga ng wika sa
atin bilang mga
mamamayan, sa atin bilang
bahagi ng lipunan at sa atin
bilang mga Pilipino
 Mangyari pa, wika ang siyang
nagbubuklod sa sambayanan, wika ang
nagsisilbing susi sa pagkakaisa ng
sandaigdigan, wika ang bumubuhay sa
sangkatauhan subalit kung minsan wika
rin ang nagiging dahilan ng hindi natin
pagkakasundo, ang ating pagkakawatakwatak, na nagiging hantungan ng ating
pagkakawasak hanggang sa sukdulan ng
ating pagkayurak.
Kung pagbabatayan natin ang Banal
na Aklat bago pa man nagkaroon ng
sangkatauhan ay may wika ng
umiiral. Sapagkat naniniwala tayong
may Diyos, naniniwala rin tayong
may wikang ginagamit ang Diyos,
sapagkat may salita ang Diyos.
Ang ating mga damdamin ay
maaari ring mailarawan sa
pamamagitan ng wika.
Maging ang kalagayan ng
panahon ay nailalarawan din ng
wika.
Ang realidad ng wika ay may
hiwagang bumabalot na
mahirap maipaliwanag ngunit
nararamdaman, nalalasahan,
nahahawakan, nariringgan.
1. Ang buong daigdig ay may isang
wika at isang paraan ng
pagsasalita.
2. Galing sa silangan ang mga tao at
nakatagpo sila ng isang kapatagan
sa lupain ng Sinear at doon
nanirahan.
3. At sinabi nila sa isa’t- isa,
“Gumawa tayo ng mga tisa at lutuin
sa apoy”. Tisa ang ginamit nilang
pinakabato at alkitran naman ang
simento.
4. Sinabi rin nila
“Halikayo, magtayo tayo ng isang
siyudad para sa atin at ng isang
toreng abot hanggang langit ang
tuktok upang tumanyag tayo at
hindi kakalat- kalat sa balat ng
lupa!”
5. Bumaba si Yawe upang tignan ang
siyudad at ang toreng itinatayo ng
mga tao.
6. At sinabi ni Yawe, “ Iisang bayan
lamang silang may iisang wika .
Simula lamang ito at ngayo’y
nagagawa na nila ang anumang
planuhin nila.
7. Halikayo manaog tayo at guluhin
ang kanilang wika upang hindi sila
magkaunawaan.”
8. Kay ikinalat sila ni Yawe sa daigdig
at itinigil nila ang pagtatayo sa
siyudad.
9. Ito ang dahilan kung bakit tinawag
iyong Babel, sapagkat doon nabulol
ang mga tao dahil kay Yawe at
ikinalat nila ang mga tao sa buong
daigdig.
∞ Kung pagbabatayan natin ang
pagkakalimbag ng Banal na
Kasulatan, Hebreo marahil ang
unang wika ng sandaigdigan.


similar documents