teşvikler

Report
ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞVİKLER 2012
Bir şeyler öğrenelim
5510
6111
4857
25510
5225
5746
16322
ŞAHİN LTD.ŞTİ.
MALÇUK A.Ş.
ŞAHİN BEY
ORHAN BEY
KOZAN HOLDİNG
SALİH BEY
ADANA
SOSYAL
GÜVENLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
5510
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi (2008/93 ve 2009/139 sayılı genelge)
01.10.2008 tarihi itibari ile geçerlidir.
Hazineden karşılanır.
Bilmekte Fayda Var
ADANA SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
İşveren bir sigortalı için aynı dönemde
- 4447 sayılı Kanunun geç 7 nci, geç 9 uncu ve geç 10 uncu maddesinde,
- 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında,
- 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde,
- 5225 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde,
- 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,
öngörülen prim desteklerinden iki ayrı destekten yararlanmak isterse, öncelikli
olarak %5 (5510) destekten, ardından diğer destekten faydalanabilir.
İşvereninin yasal süresi geçmiş borcu bulunmamakla birlikte, APHB ni sehven
5510 sayılı Kanun türü seçmeden Kuruma göndermiş, bahse konu dönemin
tahakkukunu yasal süresi içinde Kuruma ödenmiş olması halinde, kanunsuz
iptal APHB asıl/ek 5510 Kanun türü seçilerek düzenlenecek APHB leri ile
Kuruma
müracaat
etmeleri
halinde
%5
puanlık
indirimden
faydalanabileceklerdir.
İşveren yasal süresi içinde 5510 Kanun türü seçerek Kuruma gönderdiği asıl
APHB sine ek olarak yasal süresi dışında vereceği ek APHB si yine 5510 Kanun
türü seçilerek tahakkuk ettirilecek ve işvereni 1/5 asgari ücret değil, 1/8 asgari
ücret İPC uygulanacaktır.
6111
4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi (2011-45 sayılı genelge)
01.03.2011-31.12.2015
Hazineden karşılanır.
ya
kayıtlı ise
ttiyseniz
18-29 yaş arasında bir erkek işçi ile , 18 yaşından büyük bir bayan işçi
düşünün. Bu işçilerin elinde mesleki yeterlilik belgesi varsa, İş-Kur a
kaydı varsa 54 ay yoksa 48 ay, ya da bu işçiler mesleki ve teknik
eğitim veren bir okul ve ya İş-Kur dan kurs bitirmiş olsun üstüne bir
de İş-Kur a kayıt yaptırırsa 42 ay yoksa 36 ay süreyle teşvikten
faydalandırabilirsiniz.
İŞYERİ
OKUL
İŞKUR
KAYDI
İŞKUR
KAYDI
İŞKUR
KAYDI
MESLEKİ
YETERLİK
BELGESİ
OKUL
VEYA
İŞKUR
KURSU
İŞYERİ
OKUL
İŞKUR
KAYDI
İŞKUR
KAYDI
İŞKUR
KAYDI
MESLEKİ
YETERLİK
BELGESİ
OKUL
VEYA
İŞKUR
KURSU
OKUL
İŞYERİ
Zzz
Zzz
Bilmekte Fayda Var
Toplu iş Sözleşmesi ve İşe iade davaları ile geriye yönelik düzenlenecek olan Ek APHB leri takip
eden ayın 23 ü (kamu için 7 si) ne kadar verilirse süresinde verilmiş sayılacağından bu belgeler
içinde teşvikten faydalanabilir. Ancak işverenin daha önceki dönemler için süresinde 6111 kanun
seçilerek APHB si vermiş olması gerekmektedir.
ADANA SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bahse konu destekten
her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir. Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun
geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılmış olan bir sigortalının destekten
yararlanma süresini tamamladıktan sonra veya destekten yararlanma süresi sona ermeden işsiz
kalması halinde, sonradan işe girdiği işyeri işverenince 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu
maddesinde öngörülen destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır. Bu ibare sadece 4447
sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında uygulanmakta olan teşvikten yararlanmakta iken askerlik veya
doğum nedeniyle işten ayrılan sigortalıların, ilgili kanun gereğince teşvikten yararlanmakta iken,
askerlik/doğum nedeniyle işten ayrılmaları halinde, önceden yararlandıkları teşvik süresi ile (anılan kanunun
fiili çalışma öngörmesi nedeniyle) askerlik/doğum nedeniyle çalışılmadan geçen sürenin toplamının, bu
sigortalılar için tanınan toplam teşvik süresinden tenzil edilmek, askerliğin/doğum izninin bitimini müteakip
bir ay içinde aynı işyerinde askere gitmeden önce işe başladığı tarihteki ortalama sigortalı sayısının aynı
kalması (işyerine yeni sigortalı başlatılmaması) veya askerlik/doğum izni nedeniyle aradan geçen sürede yeni
işçi alınmış olması halinde; işe başlatılmadan önceki altı aylık ortalama sigortalı sayısına ilaveten işe alınmış
olmaları kaydıyla ilgili sigortalılar ile işverenlerin söz konusu kanun kapsamında aranan diğer şartlara da
haiz olunması ve hiçbir durumda bu sigortalılar için tanınan toplam teşvik süresinin bitim tarihini
aşılmaması şartı ile arta kalan süreler için teşvikten yararlandırılmaları gerekmektedir. Şeklinde
değiştirilmiştir.
Ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate
alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir
Kapsama giren sigortalılardan dolayı anılan maddede öngörülen destekten yararlanılması sırasın da,
bu sigortalıların kazançlarının prime esas kazanç alt sınırını aşıp aşmadığı üzerinde durulmayacaktır.
Örneğin ; Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı %2 olan bir işyerinde kapsama giren 5 sigortalı için 06111
kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim hizmet belgesinde; prim ödeme gün sayısı
toplamı 140 ve prime esas kazanç tutarı toplamı 8879,50-TL olduğu varsayıldığında , 4447 sayılı Kanunun
geçici 10 uncu maddesine göre ( 5 puanlık indirimde dahil olmak üzere) İşveren Toplamda 1820,30-TL
indirimden faydalanmış olacaktır.
4857
4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi (2008-77 sayılı genelge)
01.07.2008 tarihi itibari ile geçerlidir.
Hazineden karşılanır.
Bilmekte Fayda Var
ADANA SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla sigortalı çalıştıran işyeri
işverenlerince, kontenjan dahilinde çalıştırdıkları özürlü sigortalılar için 14857
sayılı Kanun türü, kontenjan fazlası olarak çalıştırdıkları özürlü sigortalılar için
54857 sayılı Kanun türü şeçilmekte iken 2014 03. aydan itibaren özürlü
çalıştırılan sigortalıların tamamı % 100 olarak değiştirilmiştir. Kanun maddesi
özürlüler için 4857 olarak değiştirilmiştir.
Korumalı işyeri(Çalışan sayısının büyükşehir sınırları içinde 30, büyükşehir
sınırları dışında 15 olduğu ve çalışanlarının %75 i özürlü olan işyerleri)
işverenlerince, 14857 sayılı Kanun türü,
Özürlü sigortalı çalıştırmakla yükümlü olmayan işverenlerce ise, 54857 sayılı
Kanun türü seçilmek suretiyle, Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.
Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile işveren tarafından
ödenmesi gereken (Hazinece karşılanmayan) tutarının, yasal süresi içinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından
ödenmesi gereken kısma, gerekse Hazine tarafından karşılanması gereken
kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı, işverenden tahsil
edilecektir. Ancak geç ödem prim teşvikini bozmaz.
4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, aynı il
sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin, çalıştırmakla yükümlü
olduğu özürlü işçi sayısının tespitinde toplam işçi sayısı dikkate alındığından,
kontenjan dahilinde özürlü sigortalı çalıştırılmasının söz konusu olduğu
durumlarda özürlü sigortalı hangi işyerinde fiilen çalıştırılıyor ise o işyerinden
Kuruma bildirimi yapılacaktır.
25510
5510 Kan. Ek-2 . Mad. (2011-54 genelge)
Hazineden karşılanır.
Bilmekte Fayda Var (25510)
ADANA SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Kapsama giren işverenlerce, söz konusu destekten yanlış veya yersiz
yararlanılmamasını sağlamak amacıyla, Hazine Müsteşarlığınca ilgili Merkez
birimimize intikal ettirilen bilgiler, bu birimimizce ilgili Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine intikal ettirilecek ve ilgili İl
Müdürlüğümüzce/Merkezimizce de söz konusu sigorta primi işveren hissesi
desteğinden yararlanılabilecek sigortalı sayısına ilişkin yukarıda yer alan bilgiler
işverenlere resmi bir yazı ile bildirilecektir.
Bilmekte Fayda Var
4447 sayılı Kanun uyarınca sigortalı sayılanlar,
ADANA SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
 Hizmet akitlerinin anılan Kanunda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak
sona ermesi,
 Süresi içinde şahsen veya elektronik ortamda İŞ-KUR’a başvurarak yeni bir iş
almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri,
 Hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün
sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan
önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları,
kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.
İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalıyı ortalama sigortalı sayısına
ilave olarak işe alan işverenlerin, işe aldığı sigortalının işsizlik ödeneği almaya
hak kazandığı tarihi, işsizlik ödeneği alma süresini ve kalan işsizlik ödeneğinden
yararlanılmaya hak kazanılmış gün sayısını, Türkiye İş Kurumu İl/Şube
Müdürlüğüne müracaat ederek, alacakları yazı ile belgelemeleri gerekmektedir.
İşsizlik ödeneğinden yararlanmakta iken kapsama giren bir işyerinde çalışmaya
başlayan sigortalıların, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi içindeki
çalışmaları sırasında çeşitli nedenlerle (istirahat raporu, kısmi zamanlı çalışma,
ücretsiz izin gibi) ay içinde bazı iş günlerinde çalışmamış ve çalışmadığı günler
için de ücret almamış olmaları durumunda, maddede öngörülen teşvikten
yararlanılacak sürelerin tespiti sırasında, eksik çalışılmış süreler dikkate
alınmayacaktır.
5225
5225 sayılı Kanun 25. maddesi, 5510 sayılı Kanunun 90. maddesi
Hazineden karşılanır.
Bilmekte Fayda Var
ADANA SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yararlanabilecek Azami Sigortalı Sayısı
a) Kültür Merkezlerinde:
1. A Sınıfı Kültür Merkezleri
2. B Sınıfı Kültür Merkezleri
3. C Sınıfı Kültür Merkezleri
b) Çok Amaçlı Salonlarda:
1. A Sınıfı Çok Amaçlı Salonlar
2. B Sınıfı Çok Amaçlı Salonlar
3. C Sınıfı Çok Amaçlı Salonlar
c) Müzelerde:
1. 250 m²’den küçük
2. 250 m²-500 m² arası
3. 501 m²-1000 m² arası
: 100 kişi,
: 60 kişi,
: 50 kişi,
: 50 kişi,
: 30 kişi,
: 20 kişi,
: 4 kişi,
: 8 kişi,
: 20 kişi,
Yararlanma Süresi ve Oranı
- (55225) ‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan işverenler, söz konusu belgenin
alındığı tarihten itibaren yatırım aşamasında üç yılı, (işveren hissesinin bildirilen
SPEK üzerinden %50 si)
- (25225) ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler ise, söz konusu belgenin
alındığı tarihten işletme aşamasında yedi yılı, (İşveren hissesinin bildirilen SPEK
üzerinden %25 i)
aşmamak şartıyla yararlanabileceklerdir.
5746
5746 sayılı Kanun (2008-85 ve 2009-21 genelge)
01.04.2008-31.12.2023 tarihleri arası geçerlidir.
Maliye Bakanlığı
Bilmekte Fayda Var
ADANA SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yararlanabilecek İşverenler
 Teknoloji merkezi işletmeleri,
 Ar-Ge merkezleri,
 Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu
faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya
uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler,
 Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,
 Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler,
 Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler,
 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir
vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler,
İşyerinin Ar-Ge Merkezi Olabilmesi İçin
Tam zaman eşdeğer ArGe personeli sayısı = ArGe personelinin üç aylık
dönemdeki ArGe faaliyetleri ile ilgili ( Prim ödeme gün sayısı / 90 ) formülü
üzerinden hesaplanacaktır.
Üçer aylık dönemler, geçici vergilendirme dönemleri olup,
Birinci üç aylık dönem;
Ocak, Şubat, Mart,
İkinci üç aylık dönem;
Nisan, Mayıs, Haziran,
Üçüncü üç aylık dönem;
Temmuz, Ağustos, Eylül,
Dördüncü üç aylık dönem;
Ekim , Kasım, Aralık,
olarak dikkate alınacaktır.
Bilmekte Fayda Var
ADANA SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Başvuru Şekli ve Yeri
 TeknTeknoloji merkezi işletmelerinin; TEKMER müdürlüğünden,
 ArGe ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, sözkonusu
faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından
desteklenen işletmelerin; desteği veren kamu kurum veya kuruluşundan ya
da kanunla kurulan vakıftan,
 ArGe ve yenilik projeleri uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK
tarafından yürütülen işletmelerin; TÜBİTAK’tan,
 ArGe merkezlerinin ve rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmelerin;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından,
 Teknogirişim sermaye desteği alan işletmelerin; merkezi yönetim r.
Yararlanabilecek Sigortalılar
 ArGe personelinin tamamı ile ArGe personel sayısının % 10 unu aşmamak
kaydıyla ArGe faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili
yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel (destek
personeli),
Bilmekte Fayda Var
Yararlanılabilecek Süre
Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından, 1/4/2008 den 31/12/2023
tarihine kadar uygulanmak üzere, kapsama giren her bir sigortalı için en fazla beş
yıl süreyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
ADANA SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
16322
(2012-30 sayılı genelge)
01.04.2008-31.12.2023 tarihleri arası geçerlidir.
Ekonomi Bakanlığı
Kapsama giren işverenlerce, bahse konu destekten yararlanmak amacıyla sosyal güvenlik il
müdürlüklerimize / sosyal güvenlik merkezlerimize müracaat edilmesine gerek
bulunmamaktadır.
Ekonomi Bakanlığınca İşverenler Prim Daire Başkanlığımıza intikal ettirilen bilgiler, anılan
Başkanlığımızca Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecek ve anılan Genel
Müdürlüğümüzce de söz konusu bilgiler Kurumumuz veri tabanına kaydedilecek ve ilgili
sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilecektir.
APHB süresinde kuruma verilmelidir.
Prim borcu süresinde ödenmelidir.
Türkiye genelinde asgari ücret tutarından fazla borç olamamalı
veya varsa tecil ve taksitlendirilmiş olmalıdır.
Vergi borcu da olmamalıdır.
Alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.
Teşviklerden yersiz yaralananların tespiti için ilgili dosya memuru her ay düzenli olarak
kontrol edecektir. Yersiz yararlananlar işverenlere bildirilecek ve tahsili gerçekleştirilecektir.
Kayıt Dışı Sigortalı Çalıştırdığı veya Sahte Sigortalı Bildiriminde Bulunduğu Tespit Edilen
İşverenler 1 yıl süreyle yasaklıdır.
5510 sayılı Kanununda öngörülen beş puanlık prim indiriminden, ardından 2012/1 sayılı
Tebliğde öngörülen destekten birlikte yararlanılabilir.
Bilmekte Fayda Var
Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları
kapsamında teşvik belgesi düzenlenerek desteklenen işletmeler sigorta primi işveren
hissesi desteğinden,
ADANA SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomi Bakanlığınca düzenlenmiş teşvik belgelerinin 1/1/2012 tarihinden sonra
alınmış olması gerekmektedir. Teşvik belgesi üzerinde ”sigorta primi işveren hissesi
desteği” veya “sigorta primi desteği” nin destek unsurları arasında yer alması ve aynı
zamanda bu belgelerin yine Ekonomi Bakanlığınca tamamlama vizesinin de yapılmış
olması gerekmektedir. Teşvikten yararlanacak olan işyerlerine ilişkin bilgilerin
Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirildiği tarihi
takip eden ay başından itibaren faydalınabilir.
Teşvik belgesinin 1/1/2012 tarihinden önce alınmış olması durumunda ise
tamamlama vizesi 1/1/2012 tarihinden sonra yapılmış olsa dahi, sigorta prim
desteğinden 2012/1 sayılı Tebliğ hükümleri doğrultusunda değil, 2009/1 sayılı Tebliğ
hükümleri doğrultusunda yararlanılabilecektir.
Bilmekte Fayda Var
1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
Ankara
Adana
Balıkesir
Afyonkarahisar
Adıyaman
Ağrı
Antalya
Aydın
Bilecik
Amasya
Aksaray
Ardahan
Bursa
Bolu
Burdur
Artvin
Bayburt
Batman
Eskişehir
Çanakkale (Bozcaada
ve Gökçeada İlçeleri
Hariç)
Gaziantep
Bartın
Çankırı
Bingöl
İstanbul
Denizli
Karabük
Çorum
Erzurum
Bitlis
İzmir
Edirne
Karaman
Düzce
Giresun
Diyarbakır
Kocaeli
Isparta
ADANA
Elazığ
Gümüşhane
Hakkari
Muğla
Kayseri
Mersin
Erzincan
Kahramanmaraş
Iğdır
Kırklareli
Samsun
Hatay
Kilis
Kars
Konya
Trabzon
Kastamonu
Niğde
Mardin
Sakarya
Uşak
Kırıkkale
Ordu
Muş
Tekirdağ
Zonguldak
Kırşehir
Osmaniye
Siirt
Kütahya
Sinop
Şanlıurfa
Malatya
Tokat
Şırnak
Nevşehir
Tunceli
Van
Rize
Yozgat
Bozcaada ve
Gökçeada İlçeleri
Yalova
Sivas
ADANA SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Bilmekte Fayda Var
ADANA SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgeler
31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih
dahil) başlanılan yatırımlar
1/1/2014 tarihinden itibaren
başlanılan yatırımlar
1
2 yıl
-
2
3 yıl
-
3
5 yıl
3 yıl
4
6 yıl
5 yıl
5
7 yıl
6 yıl
6
10 yıl
7 yıl
Yararlanılacak olan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik
uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda
sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemeyecektir.
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler
Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına
Oranı (%)
Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı
(%)
1
10
3
2
15
5
3
20
8
4
25
10
5
35
11
6
50
15
Stratejik yatırımlarda ise yararlanılabilecek azami sigorta primi işveren
hissesi desteğinin miktarı, bölge ayrımı yapılmaksızın sabit yatırım
tutarının yüzde onbeşini geçemeyecektir.
Gemi inşa yatırımlarından dolayı da destekten yararlanılması mümkündür. İşyerinin
hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın işveren hissesi desteğinden
faydalanabilecektir.
Teşvik belgesinin alınmış olması yeterlidir, tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına
bakılmayacaktır. Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek kaydıyla
teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren inşa edilen her bir
gemi için ayrı ayrı faydalanabilir, faydalanma süresi 18 ayı geçemez. 18 aydan fazla
yararlanılmasının önüne geçilmesi amacıyla, her bir gemi için işyeri dosyası tescil
edilecektir. İşyeri bildirgelerinin yasal süresi dışında Kuruma verilmesi halinde işveren
aleyhine İPC uygulanmayacaktır.
ADANA
SOSYAL
GÜVENLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Teşekkürler
ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ

similar documents