Zehra Aşiran

Report
DR. ZEHRA AŞİRAN SERDAR

Kullanılan cihazın tipi
 Tek iğne, multiponksiyon yapan iğneler, mekanik veya pnömatik tabancalar

Enjekte edilecek maddeler
 Hidrosolubl olmalı ve çoğunlukla 5’ten fazla ilaç kullanılmamalıdır

Enjeksiyon lokalizasyonu

Kullanılan teknik ve doğru uygulama

Enjekte edilen madde miktarı ve enjeksiyon derinliği
A.
I.
Lokal reaksiyonlar
İnjeksiyon noktalarında eritem ve/veya ödem, kaşıntı
 İlaçların geç absorpsiyonu, sık seanslar
 Her noktaya aşırı miktarda kokteyl verilmesi
II.
Lokal flushing
 Prokainden dolayı gelişir, Lidokain veya mezokainle değiştirilebilir
III. Vagal semptomlara neden olabilen ağrı
 Kötü teknik, hastanın ağrı eşiğinin düşük olması etkendir
 Topikal analjezikler kullanılabilir
 İnjeksiyonu yavaş yapmak ve kokteyle lidokain katmak faydalı olabilir
IV. Hematom ve ekimoz
 Kötü teknik, dokunun tipi
ve aşırı derin injeksiyon
 Uygulamadan beş gün
önce aspirin, nonsteroid
antienflamatuar ilaçlar,
dipiridamol kesilmeli
 Seans sıklığı azaltılmalı
V.
Kontakt dermatit
Sistemik alerjik reaksiyonlar
B.
I.
Ürtiker
 Nadir görülür
 Özellikle atopik öyküsü olan hastalarda görülebilir
 Uygulamadan birkaç gün önce oral antihistaminik başlanması önerilir
II.
Generalize flushing
 Yüksek doz vazodilatör kullanıma bağlı gelişebilir
III. Bulantı
 Kalsitoninin yüksek dozda veya derine injeksiyonu sonucu gelişir
 Anti-emetik verilebilir
Hipo ve hiperpigmente sikatrisler, lokal atrofi
 Kalıcı olarak ortaya çıkabilir
 Kötü teknik ve aşırı künt iğne kullanılması etkendir
Likenoid erüpsiyon
I.

Piroksikam enjeksiyonundan bir ay sonra likenoid papüller gelişen bir olgu
bildirilmiştir
II.
Psoriasis köbnerizasyonu
III.
İnfeksiyonlar:

Bazı vakalarda stafilokok enfeksiyonu tespit edilmiştir

Viral enfeksiyon ; HIV, B ve C hepatiti hiç bildirilmemiştir
Granülomatöz lezyonlar
IV.

Literatürde yaklaşık 30 olgu bildirilmiştir

Seyri uzun, nekrozlarla veya fistüllerle komplikedir

Cerrahi eksizyon gerekebilir

Atrofik ve/veya pigmente sikatrisler kalmaktadır

Olguların yarısında bakteriyolojik tetkik mikobakteri varlığını ortaya çıkarmıştır

Bir olguda M. fortuitum , ondört olguda ise M.chelonae saptanmıştır
Kütanöz nekroz:
V.

Kafeinin çok yüzeyel injeksiyonu sonucu gelişebilir
Adenopati:
VI.


Tek bir noktaya aşırı yüksek doz verilirse gelişir.
Lipodistrofi için tek bir alana 10 cc’den fazla madde injekte edilmemelidir:
Kolombiya’da yapılan bir çalışmada 6 aylık
süre içinde mezoterapiden kaynaklanan 15
atipik mikobakteri olgusu bildirilmiştir.
 İşlemden 1-12 hafta sonra nodül ve abseler
görülmüştür
 Mycobacterium chelonae tespit edilmiştir
 Klaritromisin, amikasin, moksifloksasin ve
cerrahi drenaj uygulanmıştır
 1993 yılında Kolombiya’da mezoterapi
sonrası Mycobacterium abscessus
patlaması bildirilmiştir
Sañudo A, Vallejo F, Sierra M. Nontuberculous mycobacteria infection
after mesotherapy: Preliminary report of 15 cases International Journal
of Dermatology 2007; 46: 649–653.
Carbonne A, Brossier F, Arnaud I, et al. Outbreak of nontuberculous mycobacterial subcutaneous
infections related to multiple mesotherapy injections. J Clin Microbiol. 2009; 47: 1961-4.

Aynı klinikte kozmetik işlem
gören 68 hastanın 5’inde eritemli,
pürülasyon gösteren nodüller
gelişmiştir

Beş hastada da kültürde M.
abscessus saptanmıştır.
Da Mata Jardín O, Hernández-Pérez R, Corrales H, Cardoso-Leao S, De Waard JH.
[Follow-up of an outbreak of Mycobacterium abscessus soft-tissue infection
associated with mesotherapy in venezuela.] Enferm Infecc Microbiol Clin. 2010;
25:

Hastada mezoterapi sonrası sağ
kalçada gelişen 3x5 cm çapında
eritemli ortası ülsere plak

M. abscessus üretilmiştir.

Klaritromisin 500 mg 2x1 ve
siprofloksasin 500 mg 2x1 4 ay
süreyle kullanılmıştır.
Tam iyileşme saptanmıştır

Garcia-Navarro X, Barnadas MA, Dalmau J, Coll P, Gurguí M, Alomar
A. Mycobacterium abscessus infection secondary to mesotherapy.
Clin Exp Dermatol. 2008; 33: 658-9.

Lima’dan yapılan bir bildiride 2
aylık süre içinde mezoterapi
yaptıran 35 hastanın 4’ünde
Mycobacterium chelonae
saptanmıştır

Bir prokain şişesinden
Mycobacterium chelonae
üretilmiştir
Munayco CV, Grijalva CG, Culqui DR, et al. Outbreak of persistent
cutaneous abscesses due to Mycobacterium chelonae after mesotherapy
sessions, Lima, Peru. Rev Saude Publica. 2008; 42: 146-9.
Sağ kalçada ve bacakta nodül, abse ve
sinüsleri olan hasta
 Külturde M. fortuitum



Siprofloksasin 500 mg 2x1 3 hafta,
Daha sonra 250 mg 2x1 bir 3 hafta.
Difonzo EM, Campanile GL, Vanzi L, Lotti L. Mesotherapy and
cutaneous Mycobacterium fortuitum infection. Int J Dermatol.
2009; 48: 645-7.

Hastanın her iki dizine artroz tedavisi için
mezoterapi yapılıyor

5 seans triamsinolon asetonid + prokain +
distile sudan oluşan kokteyl injekte
ediliyor

Kültürde Sporothrix schenckii

8 ay günlük 900 mg potasyum iyodür
tedavisi alıyor
Gamo R, Aguilar A, Cuétara M, et al. Sporotrichosis following
mesotherapy for arthrosis. Acta Derm Venereol. 2007; 87: 430-1.
Quiñones C, Ramalle-Gómara E, Perucha M, et al. An outbreak of
Mycobacterium fortuitum cutaneous infection associated with
mesotherapy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 ; 24: 604-6.
 Sol siyatik nevraljisi için
 aminofilin + nikotinat ve
lidokainden oluşan kokteyl
injeksiyonu ve
 2 hafta sonra hastada köbner yanıtı
gelişiyor ve diğer bölgelerdeki
lezyonlar da şiddetleniyor
 Hastaya 4 mg/kg / gün siklosporin,
14 hafta alıyor ve iyileşiyor
Rosina P, Chieregato C, Miccolis D, D'Onghia FS. Psoriasis and
side-effects of mesotherapy. Int J Dermatol. 2001; 40: 5813.

Karın ve bacaklarında multipl lividi
renkte yaklaşık 0.5 cm çapında noduler
lezyonları olan hasta

Histopatolojisi kütanöz granulomatöz
reaksiyon
4 ay günlük 60 mg deflazakort
kullanmış,yanıt alınamamış


1 ay günlük 100 mg dapson tedavisine
yanıt alınmış
Gokdemir G, Küçükünal A, Sakiz D. Cutaneous
granulomatous reaction from mesotherapy. Dermatol
Surg. 2009; 35: 291-3.

6 ay önce hastaya bir hemşire
tarafından deoksikolat içeren bir
karışım injekte ediliyor

İnjeksiyondan bir ay sonra ağrılı,
hassas, kırmızı nodüller gelişiyor

Biyopsi sonucu fibrozla giden
granülomatöz inflamasyon

Kültür negatif


Oral prednizona yanıt yok
Günlük 100 mg dapsona yanıt iyi

Sikatrisle iyileşme
Davis MD, Wright TI, Shehan JM. A complication of mesotherapy:
noninfectious granulomatous panniculitis. Arch Dermatol. 2008;
144: 808-9.

Bir hastanın sadece sol yanağına vitamin karışımı injekte edildikten 2
hafta sonra ülsere nodüller gelişiyor

Kültür negatif

Doksisiklin 100 mg/gün, lokal olarak %2’lik fusidik asit ve %1’lik
hidrokortizon asetat uygulanmış

3 hafta sonra hipertrofik skar bırakarak iyileşmiş
Al-Khenaizan S. Facial cutaneous ulcers following mesotherapy.
Dermatol Surg. 2008; 34: 832-4.

Tip I DM’u olan hasta

Zayıflaması için yapılan mezoterapiden
2-3 hafta sonra karnında kırmızı plaklar
gelişiyor

Biyopsi sonucu granüloma annulare
tanısı konuyor.
Strahan JE, Cohen JL, Chorny JA. Granuloma annulare
as a complication of mesotherapy: a case report.
Dermatol Surg. 2008; 34: 836-8.

Ludwig Tip II AGA’si olan hastaya mezoterapi yapılmış

İşlemden birkaç gün sonra sağ parietal alanda alopesi gelişmiş

Biyopsi sonucu sikatrisyel alopesi ve anagen kıl kaybı saptanmış

Heparinoid bir vazodilatör olan “mesoglycan” içeren bir kokteyl kullanılmış
Duque-Estrada B, Vincenzi C, Misciali C, Tosti A. Alopecia
secondary to mesotherapy. J Am Acad Dermatol. 2009;
61: 707-9.

18 aydır kırmızı kahverengi döküntüleri
ve pruritusu olan hasta

Prokain + hamamelis + melilot
karışımında 2-3 hafta sonra yakınmalar
oluşmaya başlamış

Darier belirtisi pozitif

Biyopsi sonucu “ürtikarya pigmentosa”
olarak sonuçlandı
Bessis D, Guilhou JJ, Guillot B. Localized urticaria pigmentosa
triggered by mesotherapy. Dermatology. 2004; 209: 343-4.
7 aydır gittikçe artan bulantı, kusma,
epigastrik ağrıları olan ve batında şişlikten
yakınan hastaya
11 seans mezoterapi uygulandığı öğrenildi
Epigastrik alanda 10 cm çapında ağrılı kitle
Abdominal hematom
Cerrahi olarak hematom boşaltılıyor.
Brandão C, Fernandes N, Mesquita N, et al. Abdominal haematoma a mesotherapy
complication. Acta Derm Venereol. 2005; 85: 446.
I.
İyi bir anamnez ve fiziksel muayene yapılmalıdır.
II.
Kokteyle katılacak ilaçların birbirleriyle geçimine dikkat edilmelidir
III.
Uygun hastalarda doğru endikasyonlar seçilmelidir
IV.
Vazovagal reaksiyonları önlemek açısından hastalar sırt üstü yatar
pozisyonda tedavi edilmelidir
V.
Tedaviden en az 1 hafta önce aspirin ve NSAID ilaçlar kesilmelidir
VI.
Tedavi sonrası temiz giysiler tercih edilmelidir
VII.
Tedavi edilecek alan tercihen %70’lik alkol ile dezenfekte
edilmelidir ve injeksiyondan önce 3 dakika beklenmelidir
VIII.
Steril ve tek kullanımlık iğne ve injektörler tercih edilmelidir
IX.
İnjeksiyon tekniği ve derinliği açısından yeterli bilgiye sahip
olmalıdır

İlaçlar; FDA onaylı olmalarına rağmen, mezoterapi amaçlı
kullanımları için onayları bulunmamaktadır

Son zamanlarda mezoterapi populer olmasına rağmen birçok
dermatolog günlük pratiklerine mezoterapiyi katmak için daha çok
tıbbi çalışmaya gereksinim duymaktadır

Mezoterapinin güvenilirlik ve etkinliğinin kabul edilmesi için ilave
klinik ve deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır

Hastalar mezoterapide kullanılacak ilaçların etkinliği, güvenilirliği ve
yan etkileri konusunda bilgilendirilmelidir

Mezoterapi uygun şartlar altında, uygun dozlarda, doğru
endikasyonlarda yapılırsa faydalı olabilir

similar documents