Harcırah Eğitimi

Report
1
HARCIRAH
Ercan SONGUR
İç Denetçi
Mayıs 2014
2
MEVZUAT

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim
Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar (BKK)
3
MEVZUAT

Öğretim Üyesi Ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla
Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak
Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar

Yurtiçinde Ve Yurtdışında
Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere
Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda
Verilecek Gündeliklere Dair Karar
Görevlendirmelerde Uyulacak
Ödenecek
4
MEVZUAT

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve
Genel Tebliği

Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve
Genel Tebliği

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı
5
KAPSAM

Genel Bütçeli İdareler

Özel Bütçeli İdareler

Mahalli İdareler (Köy Hariç)

Ve bunlara bağlı döner sermayeler

Özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller (Denizcilik
Bankası, Vakıflar bankası, THY hariç)

Yukarıda sayılanların sermayesinin yarısından fazlasına
sahip oldukları kuruluşlar
Cumhurbaşkanının seyahatleri 6245 sayılı Kanuna tabi değildir.
6
TANIMLAR
Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı,
gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini,
birkaçını veya tamamını,
 Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan
kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç);
 Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler
sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili
çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini
ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;

7
TANIMLAR

Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini
gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi
ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve
kız kardeşlerini

Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma
veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek
eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi
eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları
8
TANIMLAR

Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli
olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve
kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile
bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim
özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı
niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü
veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip
gelinebilen yerleri;

Başka yer: Memuriyet mahalli dışındaki yerleri
Büyükşehir Belediyesi Bulunan Yerlerde
Memuriyet Mahalli Kavramı
9

6245 Sayılı Kanunun geçici 4. maddesi «Yeni bir düzenleme
yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca
büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3
üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate
alınmaz.» demektedir.

5216 Sayılı kanunun geçici 2 nci maddesi gereği 23.07.2004
tarihinden önceki durum dikkate alınacaktır.
10
HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER



Kanunun 4. maddesinde
1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve
hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak
çalışanlara;
2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca
geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve
bunların aile fertlerine;
11
HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER

4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine
son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine,
çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
12
HARCIRAHIN UNSURLARI
Gündelik (yevmiye)
 Yol masrafı

Aile masrafı
 Yer değiştirme masrafı

bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak
olunabilir.
HARCIRAH HESABINDA ESAS
TUTULACAK YOL
13

Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça,
gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan
yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan
bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli
taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen
tarifeli taşıt esas alınır.
HARCIRAH HESABINDA ESAS
TUTULACAK YOL
14

Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile
ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate
alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit
olunur.

Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması
gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin
gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin
masrafların kabulü kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya
mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir
emri bulunmasına bağlıdır.
HARCIRAH HESABINDA ESAS
TUTULACAK AYLIK
15

Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık
(Kurumların 1-4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan
kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte
oldukları kadro) derecesi esas alınır.

Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik
ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur
aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili
çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki
memurlara verilen miktarı geçemez.

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi
üzerinden ödenir.
MEMUR VEYA HİZMETLİ OLMAYANIN
HARCIRAHI
16

Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi
kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek
yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet
sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye
kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı
ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.

Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu
görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 ncü
dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol
masrafı ve gündelik verilebilir.
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
(Kimlere ödenir)
17

Kanun kapsamında yer alan kurumlara ait bir
vazifenin ifası amacıyla geçici olarak yurt içinde
veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

Memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı
kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya
davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın)
başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl
olanlara;
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
(Kimlere ödenir)
18

Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki
bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan
vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri
için);

Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere;
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
(Yol Gideri ve Gündelik)






19
Memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak
Yol gideri
Gündelik,
İkametgâh veya görev mahalli ile istasyon, iskele, terminal veya
durak arasındaki mutat taşıt gideri,
Hamal gideri,
Bagaj gideri
Konaklama gideri
ödenir.
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
(Yol Gideri ve Gündelik)
20

Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya
kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere,
gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla
gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik
ödenir.

Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa
edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri
günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede
yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi
halinde bu günler için yevmiye verilmez.
21
HARCIRAHIN UNSURLARI
YOL MASRAFI
(Yurtiçinde Yol Masrafı)

22
Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları
ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci
sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya
ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda
yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen
tarifeli olmayan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3
numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre
ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder.
23
I Sayılı Cetvel
I inci Sütun
II nci Sütun
Görev unvanları veya aylık dereceleri
Muayyen tarifeli taşıt ile seyahat
(Vapur-Tren) (Ekspres ve kuşet
ücretleri dahil)
Gayrimuayyen tarifeli taşıtlarla seyahat
1. Yurtdışı seyahatlerde, uçaklarda birinci sınıf
üzerinden seyahat giderleri ödenenler.
Yataklı vagon farkı dahil olduğu halde
birinci mevki bilet ücreti
Yapılan hakiki yol masrafı.
2. Aylık dereceleri 1 olan memur ve hizmetliler
ile 33 üncü maddenin (b) bendine dahil olanlar.
Yataklı vagon farkı dahil olduğu halde
birinci mevki bilet ücreti
Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait yol
masrafı ve icap ve zaruret halinde
kullanılacak diğer taşıtlara göre hakiki yol
masrafı.
3. Yukarıda yazılı olanların dışında kalan aylık
dereceleri 2-4 olan memur ve hizmetliler.
Birinci mevki bilet ücreti.
Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki
yol masrafı.
4. Aylık dereceleri 5 ve daha aşağı derece olan
İkinci mevki bilet ücreti.
Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki
yol masrafı.
memur ve hizmetliler.
III üncü Sütun
24
AÇIKLAMALAR
1. Cetvelin 1, 2 ve 3 üncü sıralarında gösterilenler uçakla seyahat
edebilirler. Diğerlerinin uçakla seyahati zorunlu hallere münhasır
olmak ve dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip olunması ile
mümkündür.
2. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, “Mutat ve
ekonomik olan taşıt” dan maksat, iki mahal arasında mutat olarak
otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır.
3. Yukarıdaki cetvele göre müstehak bulundukları mevki ücretinden
fazla bir şey ödenmemek şartıyla, daha pahalı mevki ile seyahat
edilebilir.
4. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti; yemeksiz biletin
temini mümkün olmadığı hallerde ise yemekli bilet ücreti ödenir.
5. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt
ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken
gündelikten fazla ödeme yapılmaz.
YOL MASRAFI
25
(Memuriyet Mahalleri İçinde Yol Masrafı)

Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir
yere görev ile gönderilenlerin (48 nci madde kapsamına
girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre
yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir.

Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile,
mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt
için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.
YOL MASRAFI
(Yurtdışında Yol Masrafı)
26

Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres
ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya
uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna
istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt
ve hamal ücreti ilave olunur.

Yurtdışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında
da, bu Kanuna bağlı (1) Sayılı Cetvelin 5 sayılı açıklama
esasları uygulanır.
GÜNDELİK
(Yurtiçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı)
27

Yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile
tespit olunur. (H Cetveli)

Denetim elemanlarının teftiş, denetim, inceleme veya
soruşturma görevleriyle ilgili olarak verilecek gündelik
miktarı, birinci derece kadrolu memur için belirlenen
gündeliğin (Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar için
belirlenen)
-Türkiye düzeyinde 1,3 katı
-Bölge düzeyinde 1,1 katı
-İl düzeyinde 0,9 katıdır.
GÜNDELİK
28
(Yurtiçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı)
Konaklama Gideri

Yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri
belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her
defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin

Denetim elemanlarına yatacak yer temini için ödedikleri
ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak
üzere, gündeliklerinin
1,5 katı ayrıca ödenir.
GÜNDELİK
29
(Yurtdışında Verilecek Gündeliklerin Miktarı)

Yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur
ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin
mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur.

Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel
anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası
kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme
yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.
GÜNDELİK
30
(Yurtiçi ve Yurtdışında Kurslara Katılanlara
Verilecek Gündelik)

Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan
kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev
gündeliği verilir.

Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları
gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer
kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler
gündeliklerinden indirilir.

Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya
aylıkları transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına
gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun
hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır.
31
GÜNDELİK
(Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilenlerin
Gündeliği)

Resmi bir görevle memuriyet mahalli
gönderilenlere gündelik verilmez.
içinde
bir
yere

Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere
gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve
akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere
1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere
tam gündelik verilir.

Gece kavramı: Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve
doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,
GÜNDELİK
32
(Geçici Görev Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre)
Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline
varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa
180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için
2/3 oranında ödenir.

Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında
ödenir.

Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu
müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.

Bazı personel bu hükme tabi değildir.
GÜNDELİK
33
(Memleket İç ve Dışında Seyahat Günlerinin Hesabı)

Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen
vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat
saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu
süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur.

Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün
sayılır.
34
AİLE MASRAFI

Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya
hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt
ücreti ile gündeliklerinden oluşur.

Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi
zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte
seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti
ödenmez.
YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
35
(Yurtiçinden Yer Değiştirme Masrafı)
Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi
gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk
katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için
yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,
Olarak hesaplanır.
YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
36
(Yurtiçinden Yer Değiştirme Masrafı)

Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya
hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev
mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi
uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.
YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
37
(Yurtdışı Yer Değiştirme Masrafı)
Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin
sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı
gündeliğinin binde yedisi,
Olarak hesaplanır.

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c)
bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de
memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.
YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
38
(Hesaba Esas Tutulacak Kilometre)
Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak
kilometre veya denizmili,

a. Yurtiçinde, iki mahal arasında mutat olan, gidip
gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu,

b. Yurtdışında, ülkeler ve bölgelerine göre, Dışişleri ve
Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenecek mesafeler,
Esas tutularak bulunur.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
39
(Harcırahın Sureti Tediyesi)

Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir.

Bir dava ve ihtilafın tetkiki sırasında, gerek alakalılardan birinin
talebi ile olsun gerekse kurumun göstereceği lüzuma müstenit
bulunsun, tahkik, tetkik, keşif, tebliğ gibi bir muamele için
belediye hudutları iç ve dışında bir mahalle gönderilen 52 nci
maddede yazılı olanlardan gayrı Adalet memurları ile diğer
kimselere verilecek harcırah, bilahara haksız çıkan taraftan
istirdat olunmak üzere evvel emirde alakalılardan talepte
bulunan veya bunu ödemeye razı olandan alınır.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
40
(Harcırahın Sureti Tediye ve Mahsubu)

Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli
sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının
önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde
yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını
kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler
yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15
gün içinde hareket etmeyenler (...) aldıkları parayı derhal
iade etmeye mecburdurlar.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
41
(Harcırahın Sureti Tediye ve Mahsubu)

Aile için harcırah itasında ilgililerin verecekleri beyan kağıtları
esas tutulur. Bu beyan kağıdında harcırahın tahakkuk
ettirilebilmesi için lüzumlu malümat gösterilir.

Daimi memuriyetle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle
varış tarihinden ve muvakkat vazife ile gönderilenler de
memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay
zarfında harcırah beyannamelerini, evrakı müspiteleri ile birlikte
dairesi amirine tevdi ederler.

Harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit
oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
42
(Hilafı Hakikat Beyanname Verenler)

Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekildemaddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup
oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli
heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre
rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve
bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve
belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna
tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur.

Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani
olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni
takibat icra olunur.
43
YURTDIŞI GÜNDELİK

Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya
geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve
dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek
gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları
«YURTDIŞI
GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR» a ekli cetvelde belirtilmiştir.
Bu karara göre;

Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve
ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik
miktarı esas alınır.
44
YURTDIŞI GÜNDELİK

Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası
cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans
miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla
çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası
cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise
ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.
45
YURTDIŞI GÜNDELİK

Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk
Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik
miktarının
beyanname
düzenleme
tarihindeki
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla
çarpılması suretiyle bulunur.

Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının
avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için,
beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.
46
YURTDIŞI GÜNDELİK

Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel
anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya
resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu
ödemeler gündeliklerinden indirilir.

İdareler ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı
miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek
gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden
ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
47
YURTDIŞI GÜNDELİK

Yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka
ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den
veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her
çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü
için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların
%50 artırılması suretiyle hesaplanır.
48
YURTDIŞI GÜNDELİK

Konaklama Gideri : Türkiye’den yurtdışına geçici görevle
gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü
ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini
için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere,
faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada
belirtildiği
şekilde
artırımlı
olarak
hesaplanan
gündeliklerinin %40’ına kadar olan miktar için bir ödeme
yapılmaz, %40’mı aşması halinde ise aşan kısmın sadece
%70’i ayrıca ödenir.
49
YURTDIŞI GÜNDELİK

Konaklama Gideri :
Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave
miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli
cetvelin;

I-III no lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar
için % 100'ünden.

IV-VIII no’lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar
için %70’inden,
fazla olamaz.
50
YURTDIŞI GÜNDELİK

Kararın 5 inci maddesinde belirtilenlere konaklama bedelinin
ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı
ödenebilir. Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan
görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare
bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare
bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici
görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30’unu aşamaz.
İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek
tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
51
2547 SAYILI YASA
ÖYP

35. madde- Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin
araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları
yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca
geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta
uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda
kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler.

Bu kişilerin sürekli görev yolluklarının kadrolarının bulunduğu
üniversite tarafından ödeneceği hakkında BUMKO görüşü vardır.
52
2547 SAYILI YASA

38. madde- Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin
muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün
onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca
yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir. Bu
şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim
kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder.

Bir yıldan daha uzun süreli olarak görevlendirilenlere, geçici
görevlendirmenin ilk yılı için geçici görev harcırahı ödenmesi, takip
eden yıllar için her hangi bir ödeme yapılmaması gerekmektedir.
53
2547 SAYILI YASA
08/10/2008 tarih ve 15675 sayılı BUMKO görüşü

“Daimi nitelikteki görevlerin, başka yerdeki kadrolarda istihdam
edilen personelin süresiz veya uzun süreli olarak geçici
görevlendirilmeleri suretiyle yürütülmesinin, bu şekildeki
görevlendirilmelerin ise bir yılı aşacak şekilde uzun bir süreyi
kapsaması karşısında bu görevlendirmelerin, 6245 sayılı
Kanunun
14.
maddesinde
düzenlenmiş
olan
"geçici
görevlendirme" ile bir ilgisinin bulunmadığı ve bu şekilde
görevlendirilenlerin
yukarıda
belirtilen
ek
giderlere
katlanmalarının da sözkonusu olmadığı değerlendirilmektedir.
54
2547 SAYILI YASA

08/10/2008 tarih ve 15675 sayılı BUMKO görüşü

Daimi nitelikteki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla süresiz veya
uzun süreli olarak geçici görevlendirilenlere, görevlendirme
yerlerine gidişte ve görevlendirme süresinin bitiminde 6245
sayılı Kanun hükümlerine göre sadece sürekli görev yolluğu
verilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.”
Not;13-b kapsamındaki görevlendirmelerde de sürekli görev
yolluğu verilmesi gerektiğine dair mahkeme kararları mevcuttur.
55
2547 SAYILI YASA

39.madde- Yolluk verilmesini gerektiren veya
araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların
üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya
döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden
durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve
rektörün onayı gereklidir.
56
2547 SAYILI YASA

40. maddeBaşka şehirlerdeki yüksek öğretim
kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen
öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa
göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki
esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.
57
2547 SAYILI YASA

41. madde- Bu madde veya bu Kanunun 40 ıncı
maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre yapılan
görevlendirmelerde, görevlendirme kararında görev
süreleri belirtilir. Bunlara özlük hakları kurumlarında
devam etmek kaydıyla görev yapacağı kurumun
bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum
kadrolarında çalışanların yararlandıkları ödenek ve
diğer haklar ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre
geçici görev yolluğu, görev yapacağı üniversite
bütçesinden ödenir.
58
YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK
DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
uyarınca, öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi
amacıyla yüksek lisans, doktora, doktora sonrası
araştırma için yurtdışına gönderilecek öğretim
elemanları için yükseköğretim kurumlarına ödenen
tutarların kullanımı, bütçeleştirilmesi ile diğer hususları
belirlemek üzere hazırlanmıştır.
59
YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK
DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER
Görevlendirme Süreleri

Yükseköğretim kurumlarına aktarılan kaynağın kullanımı;

a-Yüksek lisans dönemi için en fazla 3 ay,

b- Doktora araştırma süresi en fazla 1 yıl,

c- Doktora sonrası araştırma süresi için en fazla 1 yıl,

d- Öğretim üyeleri için en az 1 ay en fazla 3 ay
ile sınırlıdır.
60
YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK
DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Yüksek lisans, doktora tez araştırma destekleri ile doktora
sonrası
araştırma
desteği
kapsamında
yurtdışına
gönderilecek öğretim elemanlarına ilgili mevzuatı, 6245
sayılı Harcırah Kanunu ile zorunlu sağlık sigortası ödemeleri
yapılır. Bu ödemeler dışında herhangi bir ad altında ödeme
yapılmaz.

Ödenecek miktarlar yevmiye, uçak bileti ve aylık sağlık
sigortası olarak esaslara ekli cetvelde gösterilmiştir.
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim
Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

61
MADDE 6. Sözleşme ile çalıştırılacak personele
sözleşme ücreti ile görevlendirme süresi, bir yarıyıl ise
yalnız kendisi için, görevlendirme süresi iki yarı yıl veya
daha fazla süreli olduğu takdirde kendisi ve eşi için
ülkesinden gelme ve gitme masrafları dışında herhangi
bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu
yolda hüküm konulamaz.
62
ÖRNEK
UYGULAMALAR
63
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

Prof. A, (1-15 Nisan Yol dahil ) Arasında Ankara’da
yapılacak YÖK yasa tasarısı çalışmalarına katılmak
üzere görevlendirilmiştir.

Gündelik : 37,50-TL

Yol ücreti : 40-TL

Bursa taksi : 30-TL

Ankara taksi : 20-TL

Konaklama : 14*100=1.400-TL
64
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
1.4.2014
İkametgah (BRS)Term
Gidiş
Dönüş
YTL / Yabancı
Para
Tutarı
YTL /
Yabancı
Para
ANK-BURSA
TERM (BRS)İKAMETGAH
(01-14).04.2014 KONAKLAMA
GENEL TOPLAM
TAŞIT VE ZORUNLU
GİDERLER
Tutarı
Çeşidi ve
Mevkii YTL / Yabancı
Para
Taksi
1
BRS-ANK
TERM (ANK)1.4.2014
İKAMETGAH
GÖREV YERİ
(02-14).04.2014
İKAMET
İKAMETGAH (ANK)15.4.2014
TERM
15.4.2014
Bir Günlüğü
08:00
1.4.2014
15.4.2014
GÜNDELİKLER
Gün Sayısı
Yolculuk ve
Oturma
Tarihleri
Nereden Nereye
Yolculuk Edildiği
veya Nerede
Oturduğu
Hareket
Saatleri
37,50
37,50OTOBÜS
0,00TAKSİ
13
00:00
37,50
Dövizin
Toplam Tutar
Kuru
Cinsi
YTL
YTL
30,00
30,00
40,00
77,50
20,00
20,00
487,50
487,50
0,00TAKSİ
20,00
20,00
0,00OTOBÜS
40,00
40,00
30,00
67,50
1
37,50
37,50TAKSİ
10
56,25
562,50
168,75
1.125,00
562,50
180,00
0,00
1.305,00
65
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

01.04.2014-İkametgah (BRS)- Terminal
TAKSİ
:
30-TL

01.04.2014-
Bursa-Ank
OTOBÜS
:
40-TL

01.04.2014
YOL gündeliği
:
37,50-TL

01.04.2014
Term (ANK)-İkametgah
:
20-TL

(02-14).04.14 İKAMET ANKARA
:
13 X 37,50= 487,50-TL

15.04.2014
İkamet (ank)-TERM
TAKSİ
:
20-TL

15.04.2014
ANK-BURSA
OTOBÜS
:
40-TL

15.04.2014
YOL GÜNDELİĞİ
:
37,50-TL

15.04.2014
Term (BRS)-ikametgah (BRS)
:
30-TL

(01-14).04.2014
:
56,25 x 10= 562,50-TL
:
1.305-TL
KONAKLAMA

TOPLAM
TAKSİ
TAKSİ
66
YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

A fakültesinde görevli 5. dereceli Memur B Gemlik’e 4. dereceli
Şef Kadrosuna sürekli görevle atanıyor. 4 Çocuklu, Eşi
çalışmıyor.

5. dereceli gündelik: 30-TL

4. dereceli gündelik : 31-TL

Bursa-Gemlik Dolmuş : 3-TL

Bursa-Gemlik mesafe :34-km
67
YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

KENDİSİ İÇİN
1- GÜNDELİK
:
31-TL
2- TAŞIT
:
3-TL
3-SABİT UNSUR
DEĞİŞKEN UNSUR

:
31-TL*20=
620-TL
:
31*34*0,05=
52,70-TL
EŞ VE ÇOCUK İÇİN
1- GÜNDELİK
:
5*31-TL=
155-TL
2- TAŞIT
:
5* 3-TL=
15-TL
:
=
3-SABİT UNSUR
4*31-TL*10
TOPLAM:
1.240-TL
2.116,70-TL
68
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

Prof. A 1-15 Nisan (yol dahil) tarihleri arasında Paris’e Yurtdışı gündeliklerine dair
kararın 4. maddesine göre görevlendirilmiştir.

GÜNDELİK
:96 EURO (% 50 ARTIRIMLI 144€)

İKAMET (BRS)-TERM (BRS) TAKSİ
:20-TL

BURSA-İSTANBUL OTOBÜS
:30-TL

TERM (İST)-HAVAALANI HAVAŞ
:20-TL

UÇAK BİLETİ (GİD-DÖNÜŞ)
:1000 EURO

KONAKLAMA (15 GÜN * 100)
:1500 EURO
69
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

01.04.14
İKAMET (BRS)- TERM (BRS)
TAKSİ :
20 ₺

01.04.14
BURSA-İST
OTOBÜS :
30 ₺

01.04.14
TERM (İST)-HAVAALANI

(01-10).4.14 PARİS (İKAMET)
GÜNDELİK: 144€*10= 1440€

(11-15).4.14 PARİS (İKAMET)
GÜNDELİK: 96€*5 = 480€

UÇAK BİLETİ
= 1000€

DÖNÜŞ TAŞIT GİDERİ
= 70 ₺
OTOBÜS:
20 ₺
70
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

KONAKLAMA GİDERİ

Günlük Ödenebilecek Konaklama Gideri Hesaplanırken artırımlı
gündeliğin % 40 ını aşan kısmın % 70 i ödeneceğinden

144 € * % 40 = 57,60€

Günlük ödenen tutarın % 40 ını aşan kısım (100€-57,60= 42,40€)

Aşan kısmın % 70 i ödeneceğinden günlük (42,40 * % 70 = 29,68 €)
olmak üzere

29,68 * 10 = 296,8 € konaklama bedeli olarak ödenir.

TOPLAM ÖDENECEK TUTAR: 2920 €+ 296,8 €+140₺
71
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

Konaklamada artırımlı gündeliğin % 70 inden fazlası hiçbir şekilde
ödenememektedir.
Yani örneğimizde ödenebilecek maksimum konaklama
bedeli (144 € * % 70 = 100,8 €) geçemez.

Örneğimizde görevli eğer günlük
hesaplamamız şu şekilde olacaktı.

144 € * % 40 = 57,60€

Günlük ödenen tutarın % 40 ını aşan kısım (300€-57,60= 242,40€)

Aşan kısmın % 70 i (242,40€ * % 70 = 169,68€)

Artırımlı gündeliğin % 70 i aşılamayacağından biz bu kişiye konaklama bedeli
olarak günlük 169,68€ yerine 100,8€ ödemek zorunda kalacaktık.
300€
luk
konaklama
yapmış
olsaydı
72
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

Aynı kişi kararın 5. maddesine göre görevlendirilmiş olsaydı artırımlı
gündeliğin % 40 ını aşan kısım konaklama bedeli olarak ödenecekti.
73
YOLLUK ÖDEMELERİNDE HARCAMA BELGELERİ
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,
YOLLUK ÖDEMELERİNDE HARCAMA BELGELERİ
74
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,

Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi

Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili
mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli,
Emekli olanlara verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili
makamın onayı ödeme belgesine bağlanır.
75
YOLLUK ÖDEMELERİNDE HARCAMA BELGELERİ
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura,
(faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de
ödeme belgesine bağlanması gerekir.)
76
YOLLUK ÖDEMELERİNDE HARCAMA BELGELERİ
Çeşitli Hükümler

Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması
gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu
olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onayın veya raporun,

Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin

Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi
ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici
cihazlara ait satış fişinin,

Sınav ve kurs için gönderilenlerin sınav veya kursa katıldığını gösteren
belgenin,
Ödeme belgesine eklenmesi gerekir.
77
TEŞEKKÜR EDERİM.
Tlf:40164
[email protected]

similar documents