Slayt 1

Report
SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI
(SAN-TEZ)
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
14.11.2015
San-Tez Programı
• Program; 635 sayılı K.H.K ve 27 Şubat 2014 tarihli “Sanayi
Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik”
kapsamında yürütülmektedir.
• San-Tez Programı ile üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülen
Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenmektedir.
San-Tez Programının Hedefi
• Sanayiye Yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının
Artırılması,
• Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin
Kurumsallaştırılması,
• Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi,
• Akademik Bilginin Ticarileşmesi,
• Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Oluşturulması.
San-Tez Programına Başvurular
• Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm
işletmeler San-Tez programından istifade edebilirler.
• Proje başvurularında zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Yıl
içerisinde sürekli olarak başvuru yapılabilir.
San-Tez Projeleri Destek Oranları
• San-Tez kapsamında sağlanan destekler geri dönüşümsüz ve hibe
olarak verilmektedir.
İşletme Büyüklüğü
Bakanlık Katkısı
Firma Katkısı
Mikro İşletme
% 85
% 15
Küçük İşletme
% 80
% 20
Orta Büyüklükte İşletme
% 75
% 25
Büyük İşletme
% 65
% 35
Proje Kurum Hissesi
• Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun
imkânlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan
proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen tutar, toplam proje
bütçesine eklenir.
• Kurum hissesi, kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere
harcanır.
Kısmi Destek
• Seri üretimde de kullanılabilecek özellikte olan, proje için alınması
veya yaptırılması zorunlu olan makine/donanım alımları kısmi olarak
desteklenmektedir.
• Kısmi destek oranı, bütçe ödenek miktarı da dikkate alınmak
kaydıyla en fazla % 40 olarak uygulanacaktır, kalan tutar firma katkı
payına eklenmektedir.
San-Tez Projeleri Bütçe Kalemleri
MakineDonanım
Hizmet
Alımı
Bütçe
Kalemleri
Seyahat
Giderleri
Sarf
Malzemeleri
Personel
Giderleri
Proje Personel Ödemeleri (Brüt)
Proje Yürütücüsü
1.150,00 TL/ay
Yardımcı Araştırmacı
950,00 TL/ay
Yardımcı Personel
600,00 TL/ay
Herhangi Bir Kurumda
Çalışmayan
Herhangi Bir
Kurumda Çalışan
Doktora
1.750,00 TL/ay
750,00 TL/ay
Yüksek Lisans
1.500,00 TL/ay
600,00 TL/ay
TEZ ÖĞRENCİSİ
Proje Personel Ödemeleri Üst Sınırları
Bir projede;
• Birden fazla tez öğrencisinin görevlendirilmesi durumunda;
 Tez öğrencilerine ödenecek aylık toplam tutar 3.500,00 TL’yi,
• Birden fazla yardımcı araştırmacı çalışması durumunda;
 Bu personellere ödenecek aylık toplam tutar 2.300,00 TL’yi,
• Birden fazla yardımcı personel çalışması durumunda;
 Bu personellere ödenecek aylık toplam tutar 2.300,00 TL’yi,
•
Projenin belirli bir bölümü için danışmanlık hizmeti alınması gerekmesi
halinde;
 Danışmanlık alınacak kişiye ödenecek aylık ücret 2.300,00 TL’yi
geçemez.
San-Tez Proje Hazırlama Süreci
1
• Sanayici tarafından Ar-Ge ve teknoloji tabanlı bir
ürüne yönelik sorununun belirlenmesi
2
• Bu konunun, üniversite ile işbirliği içinde San-Tez
Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde
hazırlanması
3
• Ar-Ge Web Portal (biltek.sanayi.gov.tr) üzerinden
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne başvurunun
yapılması
www.biltek.sanayi.gov.tr
San-Tez Proje Aşamaları
Başvuru
Ön
Değerlendirme
Değerlendirme
Sözleşme
Ödemeler
İzleme
Tamamlama
San-Tez Projelerinin Ön Değerlendirme ve
Değerlendirme Süreci
Ön Değerlendirme
• Teknoloji alanlarına göre oluşturulan San-Tez proje değerlendirme
komisyonları tarafından yapılır.
• San-Tez proje değerlendirme komisyonları, ilgili teknoloji alanında
uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri arasından iki yıl süre ile
görevlendirilen 5 üyeden oluşmaktadır.
Değerlendirme
• San-Tez proje değerlendirme komisyonlarınca seçilen en az üç ve en
fazla beş kişiden oluşan hakemler tarafından yapılır.
• San-Tez projelerinin reddine veya kabulüne, proje değerlendirme
toplantılarında hakemlerce karar verilir.
San-Tez Proje Sözleşmesi
Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen
Proje Sözleşmesi
projeler için Bakanlık, Üniversite, Firma,
Proje
Yürütücüsü
arasında
…………………..
…………………..
………………….
“Proje
Sözleşmesi” imzalanmaktadır.
1.
2.
3.
4.
Bakanlık
Firma
Üniversite
Proje Yürütücüsü
San-Tez Projeleri Fikrî ve Sınai
Mülkiyet Hakları
Proje sonunda ortaya çıkabilecek fikrî ve
sınai mülkiyet haklarının paylaşımı
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Hakları Paylaşım
Protokolü
için proje yürütücüsü ile firma arasında
protokol yapılmaktadır.
…………………..
…………………..
………………….
1. Firma
2. Proje Yürütücüsü
San-Tez Projesi Kapsamında
Satın Alınan Makine-Donanımın Mülkiyeti
Satın alınan makine-donanımlar;
Makine-Donanım
Paylaşım Protokolü
Proje sonunda üniversite-firma arasında
düzenlenen makine-donanım paylaşım
protokolüne uygun olarak firma ve/veya
üniversiteye devredilmektedir.
…………………..
…………………..
………………….
1. Firma Yetkilisi
2. Üniversite Yetkilisi
San-Tez Proje Ödemeleri ve Harcamalar
• Bakanlık ve proje ortağı firma; proje ödemelerini
6 aylık
dilimler halinde, üniversite tarafından açılan proje özel hesabına
yapmakta ve proje harcamaları bu hesaptan yapılmaktadır.
• Bakanlık ve firma tarafından proje özel hesabına yatırılan proje
ödemeleri üniversitelerin döner sermayesi dışında olup, proje
gideri dışında herhangi bir harcama için kullanılamamaktadır.
Projenin İzlenmesi ve Raporlama Aşaması
 Raporlama (Proje Yürütücüsü Tarafından)
 6 ayda bir Gerçekleşme Raporu
 İzleme ve Denetim (Proje İzleyicisi Tarafından)
 6 ayda bir İzleme Raporu
hazırlanarak Bakanlığa iletilir.
San-Tez Projeleri İle İlgili İstatistikî Bilgiler
700
614
600
495
500
415
400
300
246
183
200
176
0
42
68
17
231
157
118
100
214
192
111
76
72
45
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
proje başvuru Sayısı
42
183
118
176
246
415
495
614
231
desteklenen Proje Sayısı
17
68
45
76
111
192
157
214
72
proje başvuru Sayısı
desteklenen Proje Sayısı
Başvuran ve Desteklenen Proje Sayısı
Projelerin Üniversitelere Göre Dağılımı (2006-2014)
100
86
90
80
80
63
70
60
49
43 41 39
50
34
40
28 27 26 24
23 20
30
18 17 17 16 15
13 12 12 12 12 11 10 9
20
10
0
Desteklenen San-Tez Projelerinin Teknoloji Sınıfına
Göre Dağılımı
SEKTÖRLER
İLERİ TEKNOLOJİ
ORAN
Eczacılıkta ve Tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
% 9,82
Hava ve uzay taşıtları imalatı
% 1,82
Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ve saat imalatı
% 5,82
Radyo, televizyon,haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
% 4,91
Büro,muhasebe ve bilgi işleme makineleri imalatı
% 4,18
ORTA-İLERİ TEKNOLOJİ
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı
% 11,82
Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı
% 10,00
Demiryolu & Ulaşım Araçları İmalatı
% 4,91
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
% 20,36
Makine & Aksamları İmalatı
% 26,36

similar documents