แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน พ.ศ.2553 – 2556 ( สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล )

Report
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน
พ.ศ.2553 – 2556
( สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล )
1
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT) กลุ่มจังหวัด
• จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็ นแหล่งศูนย์ กลางอาหารฮาลาลของภูมิภาค ศูนย์ รวมการคมนาคมขนส่ งของภาคและ
เชื่อมโยงสู่ ระดับภูมิภาค เนื่องจากมีเส้ นทางที่เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออก-ตะวันตกของ
ภูมิภาค รวมถึงท่ าเรือนา้ ลึกที่สามารถเชื่อมโยงนานาชาติได้
2. มีชายแดนติดต่ อกับประเทศมาเลเซีย เหมาะกับการค้าการลงทุน
3. เป็ นศูนย์ กลางการเพาะปลูกและแปรรูปยางพาราและไม้ ยางพารา ซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจ
4. มีวฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย โดยเน้ นภูมิปัญญาท้ องถิน่
5. มีบุคลากร องค์กร โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการกีฬา ที่สามารถรองรับการจัดการแข่ งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ และการพัฒนาด้ านการท่ องเที่ยวได้
6. มีสถาบันและบุคลากรทางการศึกษาพร้ อมที่จะพัฒนาไปสู่ ระดับภูมิภาคและสากล
7. มีเขตพืน้ ที่ตดิ ต่ อทะเล เหมาะกับการประมงและยังพบนา้ มันและก๊าชธรรมชาติแถบจังหวัดสงขลา
8. มีสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และหลากหลาย มีป่าเขตร้ อนชื้นบาลาฮาลา
ป่ าพรุสิรินธรที่อุดมสมบูรณ์ และป่ าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
2
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT) กลุ่มจังหวัด
• จุดอ่ อน (Weaknesses)
1.
2.
3.
4.
5.
ขาดการพัฒนาด้ านการผลิต การตลาดและการเพิม่ มูลค่าในสินค้าภาคการเกษตรอย่ างต่ อเนื่อง
การสนับสนุนและส่ งเสริมภาคบริการการท่ องเที่ยวจากภาครัฐยังมีข้อจากัด
ต้ นทุนทางเศรษฐกิจสู งทาให้ ขดี ความสามารถในการแข่ งขันตา่
สภาพชีวติ ความเป็ นอยู่อยู่ในระดับตา่
ระดับการศึกษาของประชาชนในกลุ่มจังหวัดอยู่ในระดับตา่ กว่าค่าเฉลีย่ ในด้ านอัตราประชากรที่ไม่ ได้
รับการศึกษา อัตราการเข้ าเรียน และการบริการทางการศึกษา
6. ประชาชนในพืน้ ที่ขาดโอกาสและความมั่นคงในการทางาน
7. การคมนาคมและการสื่อสารในท้ องถิน่ ไม่ สะดวกและทั่วถึง
8. ประชาชนบางส่ วนยังไม่ รู้และไม่ นิยมใช้ ภาษาไทยสาหรับการสื่อสารในชุมชน
9. ประชาชนยังมีปัญหาสุ ขภาพอนามัย อีกทั้งเป็ นพืน้ ที่ไกลจากศูนย์ กลางของประเทศมากที่สุด ทาให้
โอกาสการเข้ าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐยากขึน้
10. ทรัพยากรที่ดนิ บางส่ วนเสื่อมโทรมไม่ เหมาะต่ อการเพาะปลูก มีดนิ เปรี้ยว
11. มีการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบางพืน้ ที่
3
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT) กลุ่มจังหวัด
• โอกาส (Opportunities)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
การเข้ าร่ วมโครงการ IMT-GT สามารถเป็ นศูนย์ กลางการค้า การลงทุน การส่ งออกสินค้าสู่ ประเทศเพือ่ นบ้ าน
สร้ างฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม
ประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยวที่หลากหลายวัฒนธรรม
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่ องเที่ยว
ความสามารถในการเชื่อมโยงการท่ องเที่ยวกับประเทศเพือ่ นบ้ าน
เป็ นศูนย์ กลางการเชื่อมโยงโลกมุสลิมในภูมิภาค เป็ นศูนย์ กลางการศึกษาศาสนาอิสลามและศูนย์ กลางการผลิต
เครื่องแต่ งกายมุสลิม
7. สนับสนุนและส่ งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
4
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT) กลุ่มจังหวัด
• ภัยคุกคาม (Threats)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ระเบียบ กฎหมาย ข้ อตกลงบางประเด็นไม่ เอือ้ ต่ อการค้า การท่ องเที่ยว การลงทุน ทั้งในและนอกประเทศ
การลักลอบขนสินค้าหนีภาษีตามแนวชายแดน ซึ่งส่ งผลต่ อราคาสินค้าในพืน้ ที่ ทาให้ สินค้าในพืน้ ที่เสียราคา
ภาวะเศรษฐกิจตกตา่ ทั่วโลก
สภาพความไม่ สงบในพืน้ ที่ มีปัญหาการก่อการร้ าย ส่ งผลกระทบทั้งในเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มผู้ก่อความไม่ สงบใช้ จุดอ่อนทางการศึกษาเป็ น
การเกิดภัยธรรมชาติ
5
วิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัด
“ศูนย์ กลางการผลิตและส่ งออก ยางพารา
ผลิตภัณฑ์ ฮาลาล การศึกษา การค้ าชายแดน
การท่ องเทีย่ วของภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่ างสั นติสุข”
6
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
พัฒนาและส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ยางพารา,ไม้ยางพารา แรงงาน
และการวิจยั (R&D)
ส่ งเสริ มและพัฒนามาตรฐานการผลิตและการวิจยั ผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ส่ งเสริ มและพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรการเรี ยนการสอนโดยไม่แบ่งแยก
สร้างความเข็มแข็งด้านการบริ หารจัดการด้านการค้าชายแดน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
สร้างความปลอดภัยเป็ นดินแดนแห่งโอกาสและคุณธรรม
7
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคุ้มครองความปลอดภัย การอานวยความเป็ นธรรมเพือ่
เสริมสร้ างความเชื่อมั่นใน อานาจรัฐ และสร้ างภูมิคุ้มกัน
แก่ คนกลุ่มเสี่ ยง
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเสริมสร้ างความมั่นคงทางอาชีพ และรายได้ แก่ ผู้มีรายได้ น้อย
ให้ พงึ่ ตนเองได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนเพือ่ สร้ างโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างความเข้ มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืน้ ที่ และการพัฒนา
ความร่ วมมือกับต่ างประเทศ
8
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคุ้มครองความปลอดภัย การอานวยความเป็ นธรรม
เพือ่ เสริมสร้ างความเชื่อมัน่ ในอานาจรัฐ และสร้ างภูมคิ ุ้มกันแก่ คนกลุ่มเสี่ ยง
เป้ าประสงค์
1. กลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบ จากเหตุการณ์
ความไม่ สงบ ได้ รับการช่ วยเหลือ
และพัฒนาให้ สามารถพึง่ ตนเองได้
2. กลุ่มคนทีม่ คี วามเสี่ ยงต่ อการถูกชักจูง
ให้ เข้ าไปเกีย่ วข้ องกับปัญหาความ
ไม่ สงบได้ รับการดูแลป้ องกันและ
มีกระบวนการพัฒนาให้ ปลอดจาก
ภาวะเสี่ ยงได้ อย่ างถาวร
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
1.
ผู้ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่ สงบ ได้ รับการเยียวยา
ตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดอย่ างครบถ้ วน
100%
2.กลุ่มเสี่ ยงในระดับหมู่บ้าน/ตาบลได้ รับ
การดูแลและมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการพัฒนาให้ ปลอดภัย
จากความเสี่ ยงไม่ น้อยกว่ าละ 50
กลยุทธ์
1. เพิม่ ความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยให้
คนในพืน้ ที่ โดยการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปรับ
ทัศนคติ ฟื้ นฟูและพัฒนาความสั มพันธ์
ของคนในพืน้ ที่
3. แก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มอี ทิ ธิพล
ทีม่ ผี ลกระทบกับความมัน่ คง
4. ส่ งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ีของ
ประชาชนในพืน้ ที่
9
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเสริมสร้ างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ แก่ ผ้ มู ี
รายได้ น้อยให้ พงึ่ ตนเองได้
เป้ าประสงค์
คนในพืน้ ทีไ่ ด้ รับการพัฒนาอย่ าง
เต็มศักยภาพทั้งทางร่ างกาย จิตใจ
ความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพ
และ มีความมัน่ คงในการ
ดารงชีวติ ทีจ่ ะนาไปสู่ ความ
เข้ มแข็งของครอบครัว ชุมชน
และเกิดความสมานฉันท์ ของ
สั งคม
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
1.
ร้ อยละอัตราการมีงานทาเพิม่ ขึน้
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
2. ร้ อยละจานวนครัวเรือนทีม่ รี ายได้
เฉลีย่ ต่ากว่ าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง
ร้ อยละ 25 ต่ อปี
กลยุทธ์
1.
ส่ งเสริมการผลิตแบบครบวงจร
เพือ่ สร้ างมูลค่ าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
2. ขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายไปยัง
ตลาดใหม่ ๆ ทั้งภายในและ
ต่ างประเทศ
3. ส่ งเสริมเกษตรกร และผู้ผลิต ในการ
ผลิตวัตถุดิบ และแปรรู ปอาหารฮา
ลาล ตามมาตรฐานสากลให้
เป็ นทีย่ อมรับในกลุ่มผู้บริโภคทัว่
โลก
4. สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั บุคลากร
ภาครัฐ และผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน
ในการ
ลงทุนและพัฒนาการแปรรู ป 10
อาหารฮาลาลในพืน้ ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนเพือ่ สร้ างโอกาสและยกระดับ
คุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์
1. สถาบันครอบครัวและชุมชน
มีความเข้ มแข็ง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
3. การเป็ นศู นย์ กลางการศึกษา
ของภาคใต้
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
1. ร้ อยละของประชากรทีไ่ ด้ รับการ
ศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา
เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 5 ต่ อปี
2. ได้ โรงเรียนตาดีกาแกนนา 5 จังหวัด
เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 2 ต่ อปี
3. ครัวเรือนมีคุณภาพชีวติ ตามเกณฑ์
จปฐ. ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 90
กลยุทธ์
1. สร้ างเครือข่ ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ด้ านวิชาการและการบริหารสถานศึกษา
2. ส่ งเสริมการพัฒนาคุณภาพชี วติ ความ
สมานฉันท์และการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
3. เพิม่ โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ
4. สนับสนุนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาให้ มีงานทา
และนาความรู้ ไปปรับใช้ เพือ่ พัฒนาท้ องถิ่น
5. ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนได้ รับการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพเหมาะสมตามศักยภาพต่ อเนื่อง
11
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างความเข้ มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืน้ ที่และ
การพัฒนาความร่ วมมือกับต่ างประเทศ
เป้ าประสงค์
1. พัฒนาเศรษฐกิจให้ มีฐานที่
เข้ มแข็งมีความสมดุลเป็ นธรรม
สามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระดับที่
เหมาะสม เพือ่ เพิม่ โอกาสการพัฒนา
อาชีพ การมีงานทา และรายได้ สร้ าง
ความหวังแก่ประชาชนให้ มีความ
มั่นใจทีจ่ ะอยู่ในพืน้ ที่ ทีจ่ ะนาไปสู่ สันติ
สุ ขของสั งคม
2. การเพิม่ มูลค่ าผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม
3. ภาคธุรกิจ การค้ า การท่ องเทีย่ ว และ
การบริการ มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้
4. เพิม่ มูลค่ าผลิตภัณฑ์ ฮาลาล
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
1. ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของมูลค่ ายางพารา
ทีผ่ ลิตได้ เทียบกับราคาคงทีร่ ้ อยละ 3
2. ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผลิตภัณฑ์ มวล
รวมภาคเกษตร ร้ อยละ 2
3. ร้ อยละรายได้ ทเี่ พิม่ ขึน้ ของรายได้
จากการท่องเทีย่ ว ร้ อยละ 2
4. มูลค่ าการค้ าระหว่ างประเทศเพิม่ ขึน้
ร้ อยละ 2
5. ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของมูลค่ าสิ นค้ าอาหาร
ฮาลาล ร้ อยละ 3
6. ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผลิตภัณฑ์ ฮาลาล
ร้ อยละ 5
กลยุทธ์
1. ส่ งเสริมกิจกรรม และอานวยความสะดวก ใน
การขยายโอกาสทางการตลาดในทุกๆ ด้ าน
2. ส่ งเสริมการผลิตแบบครบวงจรเพือ่ สร้ าง
มูลค่ าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
3.ส่ งเสริมเกษตรกรและผู้ผลิตในการผลิตตาม
มาตรฐานและกระบวนการ การผลิตอาหาร
ฮาลาลให้ เป็ นทีย่ อมรับในกลุ่มผู้บริโภค
มุสลิมทัว่ โลก
4. สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั บุคลากรภาครัฐและ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการลงทุนและ
พัฒนาการแปรรู ปอาหารฮาลาลในพืน้ ที่
5. สนับสนุนโครงสร้ างพืน้ ฐานในการรองรับการ
ขยายตัวทางการท่ องเทีย่ วในกลุ่มจังหวัด
12
แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2553
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน
แบ่ งตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
จานวน 42 โครงการ งบประมาณ 304,631,290 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคุ้มครองความปลอดภัย การอานวยความเป็ นธรรมเพือ่ เสริมสร้ างความเชื่อมัน่ ในอานาจรัฐ และสร้ าง
ภูมคิ ุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ ยง
จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 60,000,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเสริมสร้ างความมัน่ คงทางอาชีพและรายได้ แก่ผู้มรี ายได้ น้อยให้ พงึ่ ตนเองได้
จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,011,400 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนเพือ่ สร้ างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวติ
จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 54,573,700 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างความเข้ มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืน้ ทีแ่ ละการพัฒนาความร่ วมมือกับต่ างประเทศ
จานวน 24 โครงการ งบประมาณ 183,046,190 บาท
13
โครงการทีม่ คี วามสาคัญตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน พ.ศ. 2553
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การคุ้มครองความปลอดภัย การอานวยความเป็ นธรรมเพือ่ เสริมสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ในอานาจรัฐ และสร้ างภูมคิ ุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ ยง
จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 60,000,000 บาท
ลาดับที่
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1
โครงการมหกรรมเยาวชนรักบ้านเกิด
2
โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริ มสร้างสันติสุข
3
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมงานบริ การ การแพทย์ฉุกเฉิ น
ในพื้นที่เสี่ ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4
โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการป้ องกันวัตถุระเบิดและ
ยาเสพติด
5
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนของคณะกรรมการ
อิสลามประจาจังหวัด
6,000,000 ที่ทาการปกครอง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
6
โครงการวิจยั ปัญหาการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
1,000,000 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รวมงบประมาณ
2,500,000 สนง.ประชาสัมพันธ์จงั หวัด 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
37,780,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 5 จังหวัดภาคใต้
720,000 วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร
จังหวัดยะลา
12,000,000 ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา/สตูล/ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส
60,000,000
14
โครงการทีม่ คี วามสาคัญตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน พ.ศ. 2553
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การเสริมสร้ างความมัน่ คงทางอาชีพและรายได้ แก่ผู้มรี ายได้ น้อยให้ พงึ่ ตนเองได้
จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,011,400 บาท
ลาดับที่
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1
โครงการส่งเสริ มพัฒนาทักษะและคุณภาพให้กบั
แรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้
2,011,400 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสงขลา
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับตลาด
การท่องเที่ยว
5,000,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล และ
สงขลา
รวมงบประมาณ
7,011,400
15
โครงการทีม่ คี วามสาคัญตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน พ.ศ. 2553
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพคนเพือ่ สร้ างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวติ
จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 54,573,700 บาท
ลาดับที่
โครงการ
1
ชุดโครงการการพัฒนาคุณภาพครู ในพื้นที่พิเศษเขตภาคใต้
สู่ ความเป็ นมืออาชีพในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
2
โครงการฝึ กอบรมผูฝ้ ึ กสอนกีฬาฟุตบอลในโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3
โครงการบริ หารจัดการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
1,105,000 สานักบริ หารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน(OSM)
4
โครงการต้นกล้าเยาวชนชายแดนใต้เสริ มสร้างครอบครัว
อบอุ่น
4,038,700 สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5
โครงการสร้างผูป้ ระกอบการเยาวชน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
7,650,000 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
รวมงบประมาณ
งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5,520,000 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
480,000 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
54,573,700
16
โครงการทีม่ คี วามสาคัญตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน พ.ศ. 2553
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพคนเพือ่ สร้ างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวติ
จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 54,573,700 บาท
ลาดับ
ที่
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6
โครงการส่งเสริ มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ อง
แต่งกายมุสลิม
5,280,000 สนง.พัฒนาชุมชน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
7
โครงการศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดเศรษฐกิจ
บริ เวณชายฝั่งทะเล เพื่อเรี ยนรู้สู่เยาวชนชายแดนใต้
2,500,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.สงขลานคริ นทร์วิทยาเขตปัตตานี
8
โครงการปรับปรุ งหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
9
โครงการพัฒนาโรงเรี ยนต้นแบบ
10
โครงการชุด การส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเชิงรุ ก
รวมงบประมาณ
11,000,000 คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานคริ นทร์
2,000,000 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
15,000,000 คณะศึกษาศาสตร์
ม.สงขลานคริ นทร์วิทยาเขตปัตตานี
54,573,700
17
โครงการทีม่ คี วามสาคัญตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน พ.ศ. 2553
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : เสริมสร้ างความเข้ มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืน้ ทีแ่ ละการพัฒนาความร่ วมมือกับต่ างประเทศ
จานวน 24 โครงการ งบประมาณ 183,046,190 บาท
ลาดับที่
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการกลุ่มจังหวัด
รองรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่ าย ไทย-มาเลเซียอินโดนีเซีย (IMT-GT)
5,000,000 สานักบริ หารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน
2
โครงการศึกษาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปัญหาราคายาง
2,000,000 สศก.เขต 9
3
โครงการการสารวจและขยายลู่ทางตลาดยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยาง
3,668,500 สนง.พาณิ ชย์จงั หวัดสงขลา
4
โครงการบริ หารจัดการด้านยางพารา
5
โครงการจัดทาฉลากคาร์บอนสาหรับอุตสาหกรรมยาพารา
และอุตสาหกรรมอาหาร
3,000,000 สนง.พาณิ ชย์จงั หวัดสงขลา ร่ วมกับสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
6
โครงการพัฒนาทักษะเชื่อมโยงธุรกิจการค้าชายแดนและ
โลกมุสลิม (เน้นคลัสเตอร์และพืชเศรษฐกิจ)
10,000,000 คณะวิทยาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
926,280 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสงขลา
รวมงบประมาณ
18
โครงการทีม่ คี วามสาคัญตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน พ.ศ. 2553
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : เสริมสร้ างความเข้ มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืน้ ทีแ่ ละการพัฒนาความร่ วมมือกับต่ างประเทศ
จานวน 24 โครงการ งบประมาณ 183,046,190 บาท
ลาดับที่
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
7
โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศการค้าชายแดนเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ระกอบการและประชาชน
9,500,000 ด่านศุลกากรสุ ไหงโก-ลก
8
โครงการจัดงานแสดงสิ นค้าเพื่อขยายช่องทางการตลาดและ
เชื่อมโยงธุ รกิจในต่างประเทศ
2,800,000 สนง.พาณิ ชย์ จังหวัดนราธิวาส
9
โครงการพัฒนาการค้าเพื่อการส่ งออก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
6,000,000 สนง.พาณิ ชย์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
10
โครงการผลักดันให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่ งเสริ มให้เกิด One Stop Service ที่บริ เวณด่านชายแดนในกลุ่ม
จังหวัดเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถเดินพิธีการส่ งออกและนาเข้า
ได้สะดวกมากขึ้น
500,000 ด่านศุลกากรสุ ไหงโก-ลก
11
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรของรัฐและผูป้ ระกอบการตาม
แนวชายแดนในเรื่ องกฎ ระเบียบ ผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ ดา้ น
นาเข้า-ส่ งออกประกอบธุ รกิจ
630,000 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
12
โครงการศึกษาแนวโน้มการส่ งออกสิ นค้าของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ส่ งออกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
570,000 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
รวมงบประมาณ
19
โครงการที่มีความสาคัญตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน พ.ศ. 2553
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : เสริมสร้ างความเข้ มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืน้ ที่และการพัฒนาความร่ วมมือกับต่ างประเทศ
จานวน 24 โครงการ งบประมาณ 183,046,190 บาท
ลาดับที่
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
13
โครงการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิม่ จากยางพาราและการ
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ มาตรฐานสากลในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3,000,000 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา/ยะลา
14
โครงการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
3,100,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
15
โครงการต้นแบบการจัดตั้งโรงงานแปรรู ปน้ ายางข้นใน
สถาบันเกษตรกร
16
โครงการส่ งเสริ มการปลูกยางพันธุ์ดีในพื้นที่วา่ งเปล่า
9,473,360 สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
ทั้ง 5 จชต.
17
โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุนผูป้ ระกอบการให้ได้รับ
มาตรฐาน GMP ฮาลาล
9,670,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด
18
โครงการฝึ กอบรมให้ความรู ้มาตรฐานอาหารฮาลาล
2,820,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
45,550,000 สนง.สหกรณ์จงั หวัดสตูล
รวมงบประมาณ
20
โครงการที่มีความสาคัญตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน พ.ศ. 2553
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : เสริมสร้ างความเข้ มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืน้ ที่และการพัฒนาความร่ วมมือกับต่ างประเทศ
จานวน 24 โครงการ งบประมาณ 183,046,190 บาท
ลาดับที่
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
19
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ปฮาลาล
15,600,000 ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที่ 11
20
โครงการเลี้ยงแกะรองรับอาหารฮาลาล เพื่อการส่ งออกในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
16,238,050 สนง.สุ ขศาสตร์สัตว์และสุ ขอนามัยที่ 9
21
โครงการสร้างผูป้ ระกอบการเยาวชนธุ รกิจฮาลาล 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
5,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
22
โครงการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการตลาด
ท่องเที่ยวเชิงรุ ก ปี งบประมาณ 2553
8,000,000 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
23
โครงการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสงขลา
สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ปี งบประมาณ 2553
8,000,000 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
24
โครงการพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกและปลอดภัยในเส้นทางเข้า
สู่ แหล่งท่องเที่ยว
รวมงบประมาณ
12,000,000 สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
183,046,190
21
จบการนาเสนอ
สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน(OSM)
E-mail : [email protected]
22

similar documents