dosyayı indir - Urfamemarge.gov.tr

Report
ERASMUS PLUS KA2
a bright future lies
ahead only when
you take your step!
ANA EYLEM 2: YENİLİK VE İYİ UYGULAMA DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
STRATEJİK ORTAKLIKLAR
Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar
Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği ana eylemi (KA2)
altında yer alan bu faaliyet ile kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya
uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer
edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin
eğitim, öğretim faaliyetlerinde kurumlar ve kuruluşlar arasında
stratejik işbirliği ve ortaklık projeleri desteklenmektedir
Bu faaliyet altındaki okul eğitimine
yönelik ortaklık imkanları şunlardır:

Okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli
işbirliği projeleri

Eğitim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük
ölçekli ortaklık projeleri

Öğrencilerin Program üyesi ülkedeki proje ortağı bir okulda eğitim
almasına imkan veren ortaklıklar

Uzun dönemli personel hareketliliği projeleri
Kimler Katılabilir?

Erasmus+ Programına katılımcı ülkelerde yerleşik
yanı sıra, okul eğitimi alanında
stratejik ortaklıklarda yer alabilirler.

Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program
Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır. En fazla 10 ortak olabilir

Ancak yalnızca okulları içeren ortaklıklarda istisnai
olarak sadece iki okul arasında ortaklık kurulabilir.
Proje kapsamında gerçekleştirilebilecek ulusötesi eğitim,
öğretme ve öğrenme faaliyetleri:
- Kısa dönemli öğrenci grupları değişimi (5 gün – 2 ay)
- Uzun dönemli öğrenci hareketliliği (2 ay – 12 ay)
- Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay)
- Uzun dönemli öğretme görevlendirmesi (2 ay – 12 ay)
Başvurular, en geç 31 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00
(Türkiye saati ile 13:00)'e kadar sisteme yüklenmek zorundadır.
Projeler, 2 veya 3 yıl sürelidir
2 yıl süreli projelerde ilk ödeme %80 olarak gerçekleşecek olup kalan tutar ise nihai
rapor değerlendirmesi sonrasında tespit edilecektir.
3 yıl süreli projeler için ise ödeme düzenlemesi %40+ %40 + %20 şeklinde olup ikinci ve
üçüncü ödemeler proje sahibi tarafından sunulacak olan ara (teknik) ve nihai raporlara
göre olacaktır
Proje kapsamında yıllık maksimum 150.000 € talep edilebilir.
Online
Formun
İndirilip
Doldurulması
(PIC KODU
ALDIKTAN
SONRA)Proje
konusunun
belirlenmesi
Ortaklık Yetki
Belgesinin
Eklenmesi
Ortakların
bulunması
GanntŞemasının
Eklenmesi
Online olarak
gönder
(submit the
form) ve
turnaya yükle
Doğruluk
Beyanı Ekle
Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?
 Proje Yönetimi ve Uygulaması ( Projenin genele yönetimi, aylık 500 avro ve 250 avro)
 Ulusötesi Proje Toplantıları (Minimum 1 gün olan yurtdışı/içi koordinasyon toplantıları )
 Fikri Çıktılar (çok fikri çıktılar)
 Çoğaltıcı Etkinlikler (Katılımcı başına 100 avronun verildiği seminer vb etkinlikler)
 Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri (Öğretmen ve öğrencilerin yurtdışı/içi yaptığı
genelde 5 günlük etkinlikler)
 İstisnai Masraflar (Bir projede kurumun sahip olmadığı bir şeyi almak isterseniz… )
 Özel İhtiyaç Desteği (Engellilerimiz için tam destek)
 Bütçeyi görünce korkmayın zaten forma projenizi girdikten sonra tek yapmanız
giden gelen sayısını ve etkinlik adını girmek form «çok akıllı» olduğu için otomatik
olarak hesaplıyor….
Bütçe
Eğer
koordinatör
kurumsan aylık
500 avro alırsın
Ulusötesi
proje
toplantıları
http://ec.europa.eu/progr
ammes/erasmusplus/tools/distance_en.ht
m
adresinden gideceğiniz
yere bakınız
Ulusötesi
Eğitim,
Öğretme ve
Öğrenme
Faaliyetleri
Bu kapsamda 3 ilgili
destek vardır
Seyahat :
100 ila 1,999 km arasındaki mesafeler için: katılımcı başına 275 AVRO
2000 km veya daha fazla seyahat mesafeleri için: katılımcı başına 360 AVRO
Bireysel destek
Örneğin ; «kısa dönem ortak personel eğitim etkinlikleri» faaliyetin 14.
gününe kadar: katılımcı başına günlük 100 EURO.
Dil Desteği
Eğitim veya çalışma dili bilgisini iyileştirmek amacıyla katılımcılara sunulan
destek . Yalnızca 2 ila 12 ay süren faaliyetler için: Dil desteği ihtiyacı olan
katılımcı başına 150 EURO
Bireysel Destek: Gün sayısı X Ev sahibi ülke için gün başına
geçerli birim katkı / katılımcıların faaliyeti esnasındaki
harcırahı.
Bireysel
destek (14.
günden sonra
% 70)
Fikri çıktılar
Projenize ilişkin
bilimselliği veya
orjinalliği olan ürün
veya sonuçlar
Bu masraflara
dikkat!!!!
 http://www.etwinning.net/
 Facebook Gruplar
 Linkedin
 Google Arama
 Bireysel Bağlantılar
 Ar-Ge
 http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/comenius-program%C4%B1/okul-
e%C4%9Fitimi-alan%C4%B1nda-stratejik-ortakl%C4%B1klar-ba%C5%9Fvururehberi.pdf?sfvrsn=0
 http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/comenius-
program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar/ba%C5%9Fvurus%C3%BCreci/nas%C4%B1l-ba%C5%9Fvurulur-
 http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/comenius-program%C4%B1/2014-
y%C4%B1l%C4%B1-karma-okul-e%C4%9Fitimi-stratejik-ortakl%C4%B1klarprojeleri-kabul-listesi.pdf?sfvrsn=0
 http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ortakl%C4%B1k-projeleri/2014-
okullar-aras%C4%B1-okul-e%C4%9Fitimi-stratejik-ortakl%C4%B1klar-projelerikabul-listesi.pdf?sfvrsn=0
Değerlendirme Ölçütleri
• Projenin uygunluğu (30 puan)
**Bir başvurunun hibe tahsisi
açısından dikkate alınabilmesi için en
az 60 puan ve aynı zamanda
yukarıdaki ölçütlerden her birinin en
az %50’si kadar puan almalıdır.
Teklifin aşağıdaki hususlarla uygunluğu:
- Eğitim, öğretim ve gençliğin bir veya daha fazla alanı ile
ilgili Avrupa politikalarının hedefleri
- Eylemin hedefleri ve öncelikleri (Lütfen "Stratejik
Ortaklık Amaçları Nelerdir" bölümüne bakınız)
Ne ölçüde:
- Teklif gerçek ve doğru bir ihtiyaç analizine dayanıyor
- Hedefler açıkça tanımlanmış, gerçekçi ve katılımcı
kuruluşlar ile hedef grupların sorunlarını ele alıyor
- Teklif eğitim, öğretim ve gençliğin farklı alanları
arasında sinerji yaratmaya uygun
- Teklif yenilikçi ve/veya daha önce katılımcılar
tarafından yürütülmüş diğer girişimleri tamamlayıcı
nitelikte
- Teklif tek bir ülkede yürütülen faaliyetlerle elde
edilemeyecek sonuçlar aracılığıyla AB seviyesinde
katma değer getiriyor
Proje tasarımının ve
uygulamasının kalitesi (20 puan)
• Hazırlık, uygulama, izleme, değerlendirme ve yaygınlaştırma ile ilgili uygun
aşamalar da dâhil, çalışma
programının açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi
• Proje hedefleri ve teklif edilen faaliyetler arasında tutarlılık
• Teklif edilen metodolojinin kalitesi ve fizibilitesi
• Proje uygulamasının yüksek kalitede olmasını, zamanında ve bütçesine
uygun tamamlanmasını
sağlamak için, kalite kontrol tedbirlerinin mevcudiyeti ve uygunluğu
• Projenin maliyet açısından ne ölçüde etkin ve her bir faaliyete uygun kaynak
tahsis ediyor oluşu
• Eğer proje eğitim, öğretme veya öğrenme faaliyetleri planlıyorsa:
• Bu faaliyetlerin proje amaçlarına ne ölçüde uygun ve uygun sayıda katılımcıyı
kapsıyor oluşu
• Katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanmasına ilişkin
düzenlemelerin kalitesi,
Avrupa şeffaflık ve tanınma araçları ve ilkeleri ile uyumu
PROJE EKİBİNİN
VE İŞBİRLİĞİ
DÜZENLEMELERİNİN
KALİTESİ
(maksimum 20 puan)
Ne ölçüde:
- Proje, projenin tüm boyutlarını başarılı bir şekilde ortaya koyacak gerekli
profile, deneyime ve
uzmanlığa sahip tamamlayıcı katılımcı kuruluşların uygun bir karışımını
içerdiği
- Sorumluluk ve görevlerin dağıtımı, tüm katılımcı kuruluşların bağlılığını ve
aktif katkısını ortaya
koyduğu
-Proje türü ile ilgili ise, proje eğitim, öğretim, gençlik alanlarından ve diğer
sosyo-ekonomik
sektörlerden kuruluşları içerdiği
• Katılımcı kuruluşların kendi aralarında ve diğer ilgili paydaşlarla etkin
koordinasyon ve iletişim
mekanizmalarının varlığı
• Eğer varsa, bir Ortak Ülkeden katılımcı kuruluşun devreye girmesi projeye ne
ölçüde önemli bir
katma değer sağlıyor (bu şart karşılanmazsa, proje seçim için dikkate
alınmayacaktır)
• Etki ve yaygınlaştırma (30 puan)
• Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin kalitesi
• Projenin potansiyel etkisi:
- Projenin yaşam döngüsü içinde ve sonrasında katılımcılar ve
katılımcı kuruluşlar üzerinde
-Yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve/veya Avrupa seviyesinde
projeye doğrudan katılan kuruluş ve
bireylerin dışında
• Yaygınlaştırma planının kalitesi: katılımcı kuruluşların içinde ve
dışında proje çıktılarını paylaşmaya
yönelik tedbirlerin uygunluğu ve kalitesi
• İlgili olması halinde, teklifte, üretilen malzemelerin, belgelerin
ve yayınların nasıl ücretsiz
sunulacağının ve orantısız kısıtlamalar olmaksızın açık lisanslar
aracılığıyla nasıl tanıtılacağının teklifte
ne ölçüde açıklandığı
• Planların, projenin sürdürülebilirliğini sağlama kalitesi: AB hibesi
kullanıldıktan sonra bir etkiye sahip
olma ve sonuçlar üretme kapasitesi

similar documents