Sort, grå eller Lilla pædagogik

Report
Lasse T. Jensen og Bente V. Steffensen
Nørresundby Gymnasium og HF



HF – NGHF-style
Det lilla – anerkendende pædagogik
Det sorte eller grå




Hverdagssprog til fagsprog
LP
Stilladsering fx SSO
Hvor er vi så selv?



Aalborg gymnasium - oplandsgymnasium
Antal elever: Ca. 930
Antal– HF elever: 4+5 klasser ( ca.225)

2-3 retninger:
 Pædagogisk-social klasse
alle har Ps B
 Idræt-erhverv
alle har Id B og eø C
 Standard HF




Et stigende antal unge fra hjem uden tradition
for videreuddannelse tager en eksamen fra
vores skole
Frafaldet mindskes, og en stigende andel går i
gang med en videregående uddannelse
Udbygning af skolens gode ry som et sted,
hvor der foregår meget spændende fagligt og
pædagogisk udviklingsarbejde
Både elever og medarbejdere skal opleve
skolen som et godt sted at arbejde


Lærere der talte grimt om HF-elever
Elever der italesatte sig selv som mindre værd
end stx-eleverne.
Noget måtte gøres….






Lærere markerer, at de ønsker HF
Pædagogiske arrangementer
Små teams om hver klasse
Klar fraværspolitik
Håndfæstninger
Indsats med særlige lektieværksteder i
matematik og tid til arbejde med enkelt elever

SE eleverne ( det personlige><det faglige)





Vedkendelse af fagligt niveau – det er ønsket om at
blive dygtigere der anerkendes.
Differentieret undervisning
Autentiske lærere
Tæt lærersamarbejde – hurtig opfølgning
Fra hverdagssprog til fagsprog
Markante problemer med én bestemt
studieretning (Idræt/Erhverv), som har et stort
antal drenge i klassen.
Problemer var:
- Fravær
- Ligegyldighed ift. lektier og skole; skolen var
mere et ’værested’ end ’lærested’.
- Meget forstyrrende adfærd
- Fagligt meget svage
Indsatsen blev tydelighed i form af klare regler:
- For sent fremmøde = fravær.
- Manglende lektielæsning = Læsning udenfor
klasselokalet.
- Mobiltelefoner i vinduet.
- Streng kontrol af brugen af bærbare.
- Manglende fremmøde/afleveringer. Eleven
blev bliver indkaldt til møde med
Studievejleder og Tovholder.





Stilladsering i forhold til SSO
Projekt Uddannelsesløft
Regionsprojekt om LP (Læringsmiljø og
Pædagogisk analyse)
Klar organisation og opbakning omkring
problemer med fravær og skoleparathed.
Synlig og tilgængelig ledelse





Vi arbejder med NF
Vi arbejder med motivation
og elevtyper
Vi har stadig frustrerede lærere,
men…
Vi har elever der er glade for
at gå i skole
Vi skal fortsætte indsatsen og arbejder henimod…



Klare og explicite rammer og krav
Rummelighed og anerkendelse
Konsekvens
Nørresundby Gymnasium og HF
Hjemmeside: www.nghf.dk
Lasse: [email protected]
Bente: [email protected]
”Faglighed og fællesskab i klare rammer”

similar documents