PowerPoint-esitys

Report
Tässä viimeisin versio nähtäväksenne.
YTN ry | Kampanja 2013
Korvauksettomalle ylityölle nollatoleranssi
 Ylityöllä on henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä vaikutus
työyhteisön toimintaan.
 Korvaukseton ylityö on kestämätön tapa tehdä työtä kaikkien kannalta.
 YTN kampanjoi vuonna 2013 monikanavaisesti, kentällä, TV:ssä,
sosiaalisessa mediassa ja perinteisissä kanavissa.
 Tarkoituksena on kiinnittää huomiota ylityön tekemiseen kiistattomiin
huonoihin vaikutuksiin kaikkia osallisia kohtaan.
Näin toteutetaan:
 Aikataulu





kick-off viikolla 11 (13.3.)
päätös YTN Summit ja lehdistötilaisuus 19.4.
suurin medianäkyvyys 18.3.–12.4. (sähköiset 18.3.–31.3.)
Printtimainonta (akavalaiset lehdet) 18.2. -14.4.
Verkkosivut (avattu 4.3.)
 Videoita lisätään 11.3.–14.4.






MTV3, Fox 18.–31.3.
KL Optio 14.3. ja 28.3.
Blue Wings 28.3.
T&T 22.3. ja 12.4.
Talouselämä 22.3.
Facebook alkaen 4.3.
Kampanjakiertue (kenttäkierros)
18.3. klo 18
21.3. klo 18
26.3. klo 18
26.3. klo 18
Helsinki, Hotelli Presidentti
Pertti Porokari, Riikka Sipilä, Veli Vähämäki
Oulu, Sokos Hotelli Arina
Heikki Kauppi, Jukka Orava
Vaasa, Merenkurkun Insinöörien toimitilat
Timo Ruoko
Kuopio, Sokos Hotelli Puijonsarvi
Marjo Nykänen
4.4. klo 18
4.4. klo 17
9.4. klo 18
11.4. klo 18
19.4.
Jyväskylä, Sokos Hotelli Alexandra
Olli Backman
Lappeenranta, Lappeenrannan kasino
Saku Laapio
Turku, Sokos Hotel Caribia
Mika Varjonen, Mia Adolfsson
Tampere, Scandic Tampere City
Lotta Savinko, Tapio Soltin
Kampanjan päätös YTN-summitin yhteydessä
 Erillinen kampanjasivusto www.8tuntia.fi



linkitys näyttävästi YTN:n ja liittojen sivuilta
työaika – harmaat ylityöt
työuupumus, työurat, kestävyysvaje
 Videot, artikkelit, kenttäkierros, taustamateriaalit)
 Kampanjavideot: You Tube, MTV3, Fox
 Facebook-sivu http://www.facebook.com/8tuntia.fi
 Hallinnointi Mainostoimisto Halo
 Sisältö Anu Väätäjä, TRAL
 Mainonta printtimediassa:





KL Optio
Blue Wings
T&T
Talouselämä
Liittojen omat lehdet
 Oheistuotteita






Rintanappeja, 5000 kpl
Roll-upit, 8 kpl (lainattavissa toimistolta)
Lakana, 2 kpl (500x150cm, lainattavissa toimistolta)
Älä kaada –mukeja, 400 kpl
Julisteet A3, 5000 kpl
Flyerit, 1500 kpl
 Tuetaan seuraavaa sopimuskierrosta
 Muut kampanjan aikana pidettävät tilaisuudet
 ICT-Expo Messut 20.-21.3.
Todellinen työaika asematason mukaan
Lähde: YTN-data 2011
Ylin johto
44,9
Johto
43,7
Ylempi keskijohto
41,8
Alempi keskijohto
41
Asiantuntija
39,7
Toimihenkilö
39,7
0
10
h/vko
20
30
40
37,5 h
50
Nykyinen työmäärä
Lähde: YTN-data 2011
Liian pieni 3 %
Sopiva 42 %
Eos 0,5 %
Jatkuvasti liian suuri 11 %
Ajoittain liian suuri
44 %
Matkustavien osuus, %
Lähde: YTN-data 2011
Metsäteollisuus
88
Energia-ala
88
Elintarviketeollisuus
87
Kemianteoll.
87
Teknologiateollisuus
85
Järjestösektori
83
78
Kauppa
76
ICT-ala
KOKO YTN
74
Rakennusala
72
Suunnitteluala
72
70
Tilintark.+konsultt.
67
Tietojenkäsitt.palvelut
Rahoitus
64
Vakuutus
58
0
10
20
30
40
50
%
60
70
80
90
100
Matkapäivien keskiarvo sopimusaloittain
Lähde: YTN-data 2011
Kemianteollisuus
Kauppa
Metsäteollisuus
Rakennusala
Elintarviketeollisuus
Suunnitteluala
Teknologiateollisuus
KOKO YTN
Energia-ala
Tilintark.+konsultt.
ICT-ala
Vakuutus
Tietojenkäsitt.palv.
Järjestösektori
Rahoitus
38
38
35
34
33
31
30
29
29
28
25
23
21
21
16
0
5
10
15
20
25
Matkapäivien lukumäärä
30
35
40
Matkapäivien lukumäärä
asematasoittain (keskiarvo)
Lähde: YTN-data 2011
Ylin johto
35
Johto
36
Ylempi keskijohto
31
Alempi keskijohto
32
Asiantuntija
25
0
10
20
Lkm
30
40
Työajan seuranta
Lähde: YTN-data 2010
ei seurata
37
kellokortti tms.
40
henkilökoht. kirjanpito
21
muu tapa
3
0
10
20
%
30
40
50
Työhön sidonnainen aika
Tuleeko olla tavoitettavissa päivittäisen työajan ulkopuolella
Lähde: YTN-data 2010
ei koskaan
42
kyllä, työsopimuksessa on sovittu niin
3
kyllä, sitä edellytetään muuten
15
kyllä, töiden sujumisen takia
40
0
10
20
30
%
40
50
Milloin saat työhösi liittyviä yhteydenottoja
Lähde: YTN-data 2010
lomilla
12
iltaisin
7
viikonloppuisin 3
63
65
28
40
57
öisin 1 8
0%
25
91
20%
säännöllisesti
40%
60%
silloin tällöin
80%
100%
en saa
Kirjataanko ylityöt
Lähde: YTN-data 2010
kaikki kirjataan
35
osa kirjataan
14
ei kirjata lainkaan
46
en tiedä
6
0
10
20
30
%
40
50
Ylitöiden korvaaminen ylemmillä
toimihenkilöillä 2011
Lähde: YTN-data 2011
Rahana/TAL
19,0
Vapaana/TAL
6,4
Rahana 1:1
4,0
Vapaana 1:1
39,4
Osittain rahana
1,0
Osittain vapaana
7,4
Erill. rahakorvaus
3,0
Muu korvaus
2,6
Sis. peruspalkkaan
32,1
En tiedä
2,0
0
10
20
30
40
50
%
Jakauma laskettu ylitöitä tekevistä. Ylitöitä teki 84 % vastaajista.
Vaihtoehtoja voi valita useita.
(Lakimiesliitto vain osin mukana)
Matka-ajan korvaaminen ylemmillä
toimihenkilöillä 2011
Lähde: YTN-data 2011
Korotettuna tuntipalkkana
2,2
Korotettuna vapaa-aikana
1,5
Rahana 1:1
6,1
Vapaana 1:1
12,8
Osittain rahana
3,7
Osittain vapaana
5,9
Erill. rahakorvaus
0,7
Muu korvaus
5,9
Sis. peruspalkkaan
54,4
En tiedä
6,5
0
10
20
30
%
40
50
Jakauma on laskettu työasioissa työajan ulkopuolella
matkustavista, joiden osuus vastaajista oli 86 %.
60
Johtopäätöksiä
 Ylitöiden määrä riippuu asematasosta, mutta niitä tehdään
kaikilla tasoilla, myös toimihenkilötehtävissä
 55 % kokee työmääränsä joko ajoittain tai jatkuvasti liian
suuriksi
 ¾ ylemmistä joutuu matkustamaan työasioissa (ka 29 pvää)
 Matka-aikaa ei useinkaan korvata (54 % ei saa mitään
korvausta, korvaustaso on parempi, mikäli asiasta sovittu
TESissä




37 % osalta ei työaikaa seurata
58 % tulee olla tavoitettavissa työajan ulkopuolella
46 % osalta ylitöitä ei kirjata lainkaan
Ylitöiden ja matka-ajan korvaaminen ei ole tyydyttävällä
tasolla
Yhteiskunnallisia vaikutuksia
 Huonon työhyvinvoinnin lasku 34 miljardia, mistä 18 mrd
menee ennenaikaiseen eläköitymiseen (yli 20 000 jää
vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle) (Työterveyslaitos)
 Ylityöt lisäävät terveysriskejä (esim. yli 10-tuntista työpäivää
tekevillä 1,5-kertainen sydäntautiriski 8-tuntista päivää tekeviin
verrattuna) (Työterveyslaitos, Lontoon yliopisto)
 Työajan hallinnalla ja kohtuullistamisella voidaan merkittävästi
vaikuttaa työurien pidentämiseen
 Valtiolta jää vuosittain saamatta 115 milj.euron verotulot
pelkästään akavalaisten tekemien harmaiden ylitöiden takia
(Akava)
YTN:n tavoitteita
 Työaikalakia ryhdytään noudattamaan työpaikoilla
 Työsuojeluhallinnon valvontaresursseja lisätään ja lakia rikkovat
työnantajat saatetaan oikeuteen vastaamaan teoistaan (esim.
Lassila&Tikanoja)
 Järjestöjen kanneoikeus toteutetaan
 Korvaamattomat ylityöt ovat osa harmaata taloutta.
Korvaamattomalla ajalla tehdyistä työtunneista syntyvä lisäarvo
siirtyy yrityksen tuloksi, joka on verotuksellisesti keveämmin
kohdeltua kuin ansiotyö. Asiallisesti korvaukset maksavat yritykset
joutuvat kärsimään vääristyneestä kilpailutilanteesta suhteessa
korvaamattomia ylitöitä teettäviin yrityksiin.
 Tilin- ja verotarkastusten yhteydessä on otettava selvityksen
kohteeksi myös ylitöiden korvaamisen asiallisuus.
 Harmaan talouden määrittelyä ei ole lain tasolla laajemmin tehty.
Harmaan talouden selvitysyksikköä koskevaan lakiin on kuitenkin
otettu ensimmäistä kertaa harmaan talouden määritelmä
tarkentamaan selvitysyksikön toimivaltuuksia ja
tiedonsaantioikeuksia.
 Laissa harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010) harmaalla
taloudella tarkoitetaan organisaation sellaista toimintaa, josta
aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen,
lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen
taikka tullin perimien maksujen välttämiseksi. Harmaa talous on
tässä laissa tarkoituksella määritelty koskemaan yritystoimintaan
liittyvää harmaata taloutta.
 Palkattomat ylityöt liitetään mukaan hallituksen harmaan
talouden torjuntaohjelmaan
 Oman jäsenkunnan valveutuneisuutta lisätään. Laki ei koske
pelkästään työnantajia, vaan sen noudattaminen on myös
ylempien toimihenkilöiden asia
 Matka-ajan korvaaminen saadaan mukaan kaikkiin YTN:n
työehtosopimuksiin
 Työajan hallinta liitetään olennaiseksi osaksi eri
työhyvinvointiohjelmia

similar documents