Vznik a zánik zemské k*ry

Report
Planeta Země
Litosféra
Stavba Země
• Země se skládá ze tří základních vrstev:
a) zemské jádro
b) zemský plášť
c) zemská kůra
a) Jádro
• Dělíme jej na dvě části:
–vnější jádro
je v polotekutém stavu
–vnitřní jádro
je pevné
• Jádro je velice těžké, protože je tvořeno
téměř celé z kovů, a má vysokou teplotu
(3000C).
b) Zemský plášť
• Je vrstva mezi zemskou kůrou a zemským
jádrem.
• Sahá do hloubky kolem 2 900 km.
• Skládá se ze dvou částí:
– svrchní pevná část
 část, která leží blíže zemskému povrchu, je pevná
stejně jako zemská kůra
– roztavená plastická část
 obal, který není tuhý, ale polotekutý (jako těsto
na bábovku)
c) Zemská kůra
• Tvoří svrchní obal Země.
• Je tvořena horninami (horniny a minerály jsou
neživé přírodniny).
• Není všude stejně silná.
• Dělení:
- pevninská – asi 40 km silná (pod horami i 80
km)
- oceánská – jen asi 6 km
– dno oceánu
Zemská kůra
Litosféra
Litosféra
Pevný, kamenný obal Země
Neustále se mění, je v pohybu
Je popraskaná na litosferické desky
– různě velké pevné plochy zaujímající
kontinenty i oceány a pohybující se
všemi směry
Pohyb litosférických desek
• Způsoben přítomností plastické vrstvy hornin
= astenosféry v hlubších vrstvách pláště
Obr.1
Způsoby pohybu litosférických desek
1.
2.
3.
4.
Obr.2
Způsoby pohybu litosf.desek
• PODSOUVÁNÍ
- Slabší (oceánská) se
podsouvá pod
mohutnější
(kontinentální)
- zánik částí desek,
roztavení hornin,
doprovázeno
= vznik oceánských příkopů
sopečnou činností
a následně sopečných
ostrovů a pohoří
Sopečný ostrov – vznik při podsouvání
Obr.3
Obr.4
Způsoby pohybu litosf.desek
• ODSOUVÁNÍ
- vzdalování
litosférických desek
stejného typu (hlavně
oceánské)
- vznik nové zem. kůry
= způsobeno stoupáním
roztaveného magmatu
(odtlačování desek)
- vznik oceánských
hřbetů
Oceánské hřbety – vznik při odsouvání
Obr.5
Vznik středooceánského hřbetu u Islandu
Obr.6
http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY
1dmE&feature=player_detailpage
Způsoby pohybu litosf.desek
• SRÁŽKA
- U litosférických
desek stejného typu
(především
kontinentální)
- horotvorná činnost
(tektonická) –vrásnění
- vznikají pohoří
Obr.7
Vrásové pohoří - Himálaj
Způsoby pohybu litosf.desek
• POSUN
- vodorovným posunem
desek vznikají
zlomové oblasti
(propadliny, hrástě)
- horotvorná činnost
(tektonická) - zlomy
Příkopová propadlina
Zlom San Andreas u Kalifornie
Obr.9
Obr.8
http://www.youtube.com/watch?v=cQVoSy
Vu9rk&feature=player_embedded
• V místech, kde se litosférické desky stýkají,
dochází k častým zemětřesením a sopečným
erupcím.
• Podmořská zemětřesení mohou způsobit
vznik obrovských ničivých vln, které se
nazývají tsunami.
zemětřesení
• Zemětřesením se nazývají krátkodobé otřesy
zemského povrchu.
• Je způsobeno uvolňujícím se tlakem v
horninách, který je způsoben pohybem
lit.desek a jejich střetem.
• Síla otřesů je porovnávána na tzv. Richterově
stupnici (12)
(nakreslit viz učebnice str. 12)
• http://www.youtube.com/watch?v=SFC_qJ_8LnM
sopečná činnost
• Jako sopku označujeme vyvýšeninu na
zemském povrchu vzniklou sopečnou činností.
• Vzniká posunutím jedné desky pod druhou
(zánik zemské kůry) nebo při pohybu 2
lit.desek od sebe (vznik hor a pohoří)
•
Obr. viz učebnice str. 14 (vznik sopky)
• http://www.youtube.com/watch?v=qPnH7OZPK7k
Geologie
• Geologie je věda, která se zabývá složením,
stavbou a historickým vývojem Země.
opakování
•
•
•
•
•
•
•
Co je příroda?
Z kterých částí se skládá krajinná sféra?
Popiš stavbu země.
Co je litosféra?
Co jsou litosférické desky?
Jaké důsledky má pohyb litosférických desek?
Která věda zkoumá složení a stavbu Země?
DOPLŇ
DĚKUJI ZA POZORNOST 
Zdroje a použité materiály
:
Obr.1 - http://files.energetik-vv.webnode.cz/200000307-446c345663/Litos_desky.jpg
Obr.2 – ŠVECOVÁ, Milada a Dobroslav MATĚJKA. Přírodopis 9: učebnice pro ZŠ a víceletá G. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 128 s. ISBN 978-807238-587-4. Dostupné z: www.fraus.cz - ze str.40
Obr.3 – http://sopky.eu/wp-content/uploads/fotky-28-sopka-krakatoa.jpg
Obr.4 - http://geografickerevue.bloguje.cz/img/konvergentni%20hranice.jpg
Obr.5 – http://planety.astro.cz/obr/planety/zeme/tektonika04.jpg
Obr.6 – http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps06/2722682/petro/soubory/kapitola_10/kap_10_soubory/image013.jpg
Obr.7 – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Himalayas.jpg/350px-Himalayas.jpg
Obr.8 – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Greatrift.jpg/220px-Greatrift.jpg
Obr.9 - http://www.sci.muni.cz/~herber/quake/sanandreas.gif
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.planety-seminarka.wz.cz/zemevnitrek.jpg
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1_Ejio0ml81g-rDM5h9wI_BeDBT54oNkj3j_c2GES_fIhvwSiA
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzKEACV1lTZsGoX7dfzW-mBfyXQ5SeSAoIqvKzkl763a4gpACXQ
http://www.kids-fun-science.com/images/pe7-earths-crust-usgs.jpg
http://geologie.vsb.cz/loziska/exkurze/exkurze%202006/index.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobit_5.jpg
http://ecoki.com/study-finds-high-risk-earthquake-locations/
http://www.hafnet.cz/tag/tsunami
http://www.gify.nou.cz/deti5.htm
Zeměpis 6, Fraus 2003
Zeměpis pro 5. ročník ZŠ, Fortuna 1995
Pracovní listy do zeměpisu, Holubec
Všechno o Zemi, Reader‘s Digest Výběr 1998

similar documents