MLLTampereenOsasto_AvoinVarhaiskasvatussuunnitelma

Report
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Tampereen osasto
Avoimen varhaiskasvatuksen
suunnitelma
Sisällys
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
MLL Organisaatio
MLL Tampereen osaston toimintamuodot
Tavoitetila ja toiminta-ajatus
Arvot
Avoin varhaiskasvatus osana MLL Tampereen osaston lapsi- ja perhetyötä
MLL Tampereen osaston avoin varhaiskasvatus
Avoimen varhaiskasvatuksensuunnitelma
Lasten osallisuus
Terveyskasvatus
Ympäristökasvatus
Kerhopäivään sisältyy
MLL Tampereen osaston kerhoille ominaista
Yhteistyö ja vanhempien osallisuus on meille tärkeää
Näin tavoitat meidät
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin,
vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten
järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja
lapsiperheiden oikeuksien ja etujen hyväksi.
MLL Organisaatio
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yhteisö, joka muodostuu
keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 566 paikallisyhdistyksestä.
Henkilöjäsenet ovat jäseninä paikallisyhdistyksissä.
Paikallisyhdistyksissä on jäseniä yli 92 000.
• MLL Tampereen osasto ry kuuluu jäsenenä Mannerheimin
Lastensuojeluliittoon ja MLL Hämeen piiriin käyttäen äänioikeutta
liittokokouksissa ja piirin kokouksissa.
• Jokainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistys tai
osasto, piiri ja keskustoimisto ovat itsenäisiä rekisteröityjä
yhdistyksiä, joilla on oma hallinto ja talous.
• MLL Tampereen osasto ry on perustettu 1921.
MLL Tampereen osaston toimintamuodot
MLL Tampereen osaston
varsinainen toiminta
Lapsi ja perhetyö
Avoin varhaiskasvatus
Perhekahvilat (7 kpl)
Kahvila Messi
Eroperheiden palvelut
ja eroperheiden
tapaamispaikka
Tanssitan vauvaa
Mummola -toiminta
Laivapuiston Löytölä
Ryhmähoitopalvelu
Vertaistuki
Keskosperheiden
ryhmät /Nuput (Tays)
Sururyhmä
Isätunnit neuvoloissa
Eroperheiden palvelut/
Eroperheiden
kohtaamispaikka
Naisystävätoiminta
Nuorisotyö
Tukioppilaskoulutukset
Tutorkoulutukset
Mediakasvatus
Ennaltaehkäisevä
päihdetyö
Nuorten eroryhmä ja
kahvila
Opiskelu ja
työharjoittelu
Tapahtumat,
tilaisuudet,
koulutukset
Tapahtumat
Yleisötilaisuudet
Ammattilaisten
koulutukset
Sisäinen koulutus
Vapaaehtoisten
ammatillinen
ohjaus
Työn / harjoittelun ohjaus
Juhlat ja retket
Vaikuttaminen ja
viestintä
Sisäinen ja
ulkoinen viestintä
Sosiaalinen media
Esitteet ja
materiaalit
Toiminnan
esittelyt
Työryhmät
Tavoitetila ja toiminta-ajatus
Olemme toiminnallisesti vahva, haasteisiin
tarttuva ja uutta luova MLL:n yhdistys.
MLL: n Tampereen osasto toimii aktiivisesti
yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa
tukemalla arkea laadukkailla palveluilla. Osasto
tunnistaa asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja on
edelläkävijä uusien toimintojen kehittäjänä.
Arvot
Ihmisläheisyys
Lapsen ja lapsuuden arvostus
Osallisuuden edistäminen
MLL Tampereen osaston toimintaa kantavat keskeiset arvot
voidaan tiivistää ihmisläheisyyteen, lapsen ja lapsuuden
arvostukseen sekä osallisuuden edistämiseen. Näitä kaikkia
leikkaa vielä neljäs arvo, ILO.
Avoin varhaiskasvatus osana MLL Tampereen
osaston lapsi – ja perhetyötä
• Avoin varhaiskasvatus on muun päivähoidon ohella toteutettua
palvelua lapsiperheille.
• Avoin varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista
toimintaa, jonka yleisenä tavoitteena on tarjota kotihoidossa
oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen monipuolista toimintaa
yhdessä muiden lasten ja vanhempien kanssa.
• Avoimet varhaiskasvatuspalvelut lisäävät lasten ja perheiden
hyvinvointia. Toiminnalla tuetaan vanhempia lasten
kasvatustehtävässä.
• MLL Tampereen osaston kerhojen avoin
varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu perheiden, henkilöstön ja
muiden toimijoiden tueksi ja tietopaketiksi ilmentämään kerhojen
toiminnan tavoitteita ja sisältöjä.
MLL Tampereen osaston avoin
varhaiskasvatus
• Syksystä 2012 MLL Tampereen osasto on yksi
Tampereen kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen
kerhopalveluja tuottava toimija.
• Laivapuiston perhetalon päiväkerhot täyttävät
kerhotoiminnalle asetetut kelpoisuus- ja
laatukriteerit.
• Avoimen varhaiskasvatuksen kerhopalvelut ovat
palvelusetelillä asiakkaalle maksuttomia.
Avoimen varhaiskasvatuksensuunnitelma
MLL Tampereen osaston strategiassa 2012-2014 toiminnan
painopisteitä ovat:
• Osallisuus
• Terveyskasvatus
• Ympäristökasvatus
Kerhotoiminnassa painopisteitä ilmennetään monipuolisesti
liikuntaa, musiikkia, sanataidetta ja kädentaitoja hyödyntäen
Kerhotoiminnalle on laadittu erikseen liikunta - , musiikki - ja
ympäristökasvatussuunnitelma
Lasten osallisuus
Osallisuus on sitä, että lapsi voi vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä.
Osallisuus on yhteisöllistä ja vastavuoroista ja vaatii aina kuuntelua.
Osallisuus toteutuu mm. :
• Kysymme lasten toiveita
siitä, mitä he haluavat
kerhossa tehdä
• Sadutamme lapsia
säännöllisesti
• Kirjaamme ylös lasten
mielipiteitä ja ajatuksia
• Keräämme lapsilta
palautetta säännöllisesti
• Keräämme lasten
tuotoksia kerhovihkoihin
Terveyskasvatus
Lapsuudessa ja nuoruudessa omaksutaan elin- ja elämäntavat,
jotka vaikuttavat loppuelämän terveyteen ja hyvinvointiin.
• Innostamme liikuntaan ja liikkumisen
iloon.
• Huolehdimme hyvästä perushoidosta,
johon kuuluu muun muassa ulkoilu,
puhtaus ja ravitsemus.
• Kiinnitämme huomiota kiusaamisen
ehkäisyyn ja sosiaalisten taitojen
oppimiseen.
• Ravinto on meille tärkeä ja käytämme
soveltuvin osin Sapere –
ravitsemuskasvatusmenetelmää, jossa
lapsi tutustuu ruokaan eri aistiensa
kautta.
• Hyödynnämme Nuoren Suomen
Vauhtivarpaat –ohjelman
materiaaleja.
Ympäristökasvatus
Kerhojen toiminnassa ympäristökasvatukseen
kuuluvat luonnon ympäristö, rakennettu
ympäristö ja sosiaalinen ympäristö
Kerhojen arjessa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tutustumme lähiympäristöön ja seuraamme luonnon
kulkua vuoden ympäri
Huolehdimme omista tavaroistamme
Huolehdimme toimintaympäristömme siisteydestä ja
viihtyisyydestä
Lajittelemme roskat ja jätteet
Kierrätämme materiaalia
Annamme siisteyslupauksen
• ”Minä lupaan ja vannon, kautta kiven ja kannon,
että roskia maahan heitä en ja luontoa siten
suojelen.”
Tarkkailemme ja tutustumme lähiluontoon ja
rakennettuun ympäristöön ja opimme arvostamaan sitä
Emme kiusaa muita, opettelemme hyviä käytöstapoja
Nautimme lähiruokaa
Kerhopäivään sisältyy
•
•
•
•
•
•
•
•
Eräänä päivänä:
Ulkoilu
Ulkoilun jälkeen riisuuduttuamme siirryimme saliin.
Alkupiiri
Istuimme tyynyille rinkiin.
Alkulaulu sujui niin hyvin, että taputimme
Pieni välipala
itsellemme.
Ohjattu toiminta
Laskimme, montako lasta ja aikuista on paikalla ja
tutustuimme uuteen TET –harjoittelijaan.
Musiikkituokio
Apulainen kiinnitti kalenteriin oikean päivän.
Sadutus
Luettelimme viikonpäivät: mato maanantai, tipu
tiistai . Sujuipa hyvin - taputusten paikka.
Loppupiirissä sadun kuunteleminen ja
Keskustelimme säästä ja puhalsimme sääkalenterin
palautteen kerääminen
nuolen pilvien kohdalle.
Hyvä perustarpeista huolehtiminen
Kerhojen teemat ja päiväohjelmat on
luettavissa Laivapuiston perhetalon
ilmoitustaululla.
”Onko jollain vielä jotain sanottavaa?” Kipparit
saivat vuorollaan kertoa, mitä haluavat.
Anna haluaa näyttää kaikille uutta mekkoaan, Mikko
kertoo, että tuli bussilla kerhoon, Millalla on oma
joulukalenteri kotona…
Kaikilla oli paljon asiaa, joten päätimme jatkaa
jutustelua välipalalla.
Vatsat kurnivat jo siihen malliin, että päätimme
avata aarrearkun välipalan jälkeen.
Lausuimme ruokalorun ja menemme välipalalle.
”Rauhassa mennään eikä juosta” muistaa yksi
lapsista muistuttaa.
MLL Tampereen osaston kerhoille
ominaista
• Yli sukupolvien välinen
toiminta
• Kerhokaveri – siili
• Ympäristökasvatus
suunnitelmamme on palkittu
lapsiasianvaltuutetun
toimesta
• MLL järjestötoimijana on
joustava ja kykenee
reagoimaan erilaisiin nopeasti
muuttuviin tarpeisiin
• Vapaaehtoistyö voimavarana
Yhteistyö ja vanhempien osallisuus on
meille tärkeää
Tavat, joilla toteutamme kasvatuskumppanuutta:
•
Kerhosopimuskeskustelut, jossa
tutustumme lapseen ja perheeseen
•
Kirjalliset kerhotiedotteet jokaisen
lukukauden alkaessa
•
Vanhempainvartit kaikille vanhemmille
joka lukukausi
•
Kirjallinen asiakaspalaute kerran vuodessa
•
Kerhopäivän aikana käytävä
keskustelu/kuulumisten vaihto
•
Sähköinen yhteydenpito (Muistutamme
esim. retkistä, ohjelmamuutoksista tai
tapahtumista)
•
Kerran kuukaudessa järjestettävät
vanhempaintilaisuudet / lasten
kerhotoiminnan esittelyt
•
Kevät/joulujuhlat
•
Muut MLL Tampereen osaston
tapahtumat ja tilaisuudet, joihin perheillä
on mahdollisuus osallistua halutessaan
•
Kasvunkansiot, joihin keräämme lasten
tuotoksia ja muistoja kerhoajalta
Näin tavoitat meidät
•
MLL Tampereen osasto ry
Tiiliruukinkatu 1
33200 Tampere
http://tampere.mll.fi
•
Toimisto on avoinna arkisin ma - pe klo 9-15
•
Kaija Reiman-Salminen, Toiminnanjohtaja
050 566 9917 tai (03) 2130 720
[email protected]
•
Essi Pakarinen , Lapsi- ja perhetyön ohjaaja
Riina Ruotsalainen , Perhetaloavustaja
[email protected]
(03) 2130721
•
Kipparit –kerhoissa toimii henkilökunnan lisäksi
vapaaehtoinen kerhomummo tai –vaari ja
avustaja/harjoittelija.
•
Lisäksi kerhotoimintaan osallistuu vuosittain
useita opiskelijoita.

similar documents