Helsingin Alzheimer-yhdityksen materiaali

Report
Helsingin
Alzheimer-yhdistys ry
Topeliuksenkatu 17 C
00250 Helsinki
p. 09 454 2750
www.alzheimer-hki.com
www.muistineuvola.fi
Helsingin Alzheimer- yhdistys ry
• Suomen ensimmäinen potilas ja omaisjärjestö
muistihäiriö ja muistisairauksiin liittyen
• Perustettu vuonna 1986
• Toiminnan tarkoitus on edesauttaa ja kehittää
muistihäiriöitä kokevien ja muistisairautta sairastavien
asiakkaiden sekä heidän läheistensä palveluja,
edunvalvontaa ja näihin liittyvää tiedottamista, neuvontaa ja
ennaltaehkäisyä
YHDISTYSTOIMINTA NEUVONTA JA
TIEDONVÄLITYS
• Jäsenistö ~ 1400
• Jäsenkokoukset x 2/vuosi
• Jäsenmaksu 25e/vuosi
• Hallitus
• Jäsenlehti SYNAPSI 4krt/v
ja MUISTI - lehti 4krt/v
• Vapaaehtoistoiminta
• Kotisivut
www.alzheimer-hki.com
TOIMINTAKESKUS
• Muistineuvonta
• Muistineuvoja
• Muistineuvola
• Ensitietoillat
• Yleisötilaisuudet mm. MUISTI-ip.
• Luennointi ja tilauskoulutukset
• Kirjallisuuden ja materiaalin välitys
• SYNAPSI- lehti
• Kotisivut
• Päivätoiminta (ma - pe)
KEHITTÄMISTOIMINTA
• Viikonlopputoiminta (la)
• Projektitoiminta ( RAY )
• Erilaiset ryhmät
HJK, ILONA JA MUVE
• Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa
•Yhteistyö muiden yhdistysten ja
oppilaitosten kanssa
•Yhteistyö yksityissektorin kanssa
- Vertaistukiryhmät
- Omaishoitajien ryhmät
MUISTINEUVOLA
Kampin palvelukeskus
Syystien palvelukeskus Malmi, Myllypuron vanhustenkeskus
•
•
•
•
•
yksilöllinen neuvonta ja ohjaus muistiasiakkaille ja läheisille
muistiasiakkaan haastattelu ja muistitestit
luentoja muistista ja muistisairauksista
yhteistyötä: terveysasemat, muistipoliklinikat ja muut tahot
tukipiste:neuvontaa ja ohjausta ammattihenkilöstölle ja
opiskelijoille
Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse
ma– to klo 15-16 numerosta 09 310 44521
MA
viron- ja venäjänkieliset / Kamppi
TI – PE
suomenkieliset / Kamppi
TO
ruotsinkieliset / Kamppi
TI, TO
suomenkieliset / Myllypuro
KE
suomenkieliset/ Malmi
Palvelu on maksutonta
www.muistineuvola.fi
Asiakkaan muistipolku yhdistyksen muistineuvonnassa
Asiakkaan tilanteen
arviointi
Muistin tilanteen
arviointi
Muistipolun
jatkosuunnitelma
• yhteydenotto
muistineuvolaan /
muistineuvojalle
• CERAD
• Jatkohoito
omalääkärin
vastaanotolla
• vastaanottokäynti
/asiakastietolomake
• muistiongelman
kartoitus
•elämäntilanteen
arviointi
Laatukriteerit
Muistihoitajan
ammattitaidon
ylläpitäminen, riittävä
aika, laaja-alainen
havainnointi
• MMSE
• Muistikysely
asiakkaalle
• Muistikysely läheiselle
• GDS-15, 30
• masennus/depressio
• Uusinta/
seurantakäynti
• tukiasioiden selvittely
• ohjaus yhdistyksen
palvelujen piiriin
• toimintakykymittarit
Laatukriteerit
Laatukriteerit
Oikea testi, luotettava
testitulos ja oikeat
johtopäätökset
Oikea jatkohoitopaikka /
palvelut / tuet
MUISTINEUVONTA
Muistineuvoja Jari Jokiluhta
Ajanvaraus ja neuvonta ma-pe klo 8- 17 p.040 902 2250
•
•
•
•
•
•
•
Edunvalvontaan liittyvät asiat
puhelinneuvonta
henkilökohtaiset tapaamiset ja kotikäynnit
muistitestit
muistisairaiden ja omaisten oikeuksista tiedottaminen
yhteistyö eri sosiaali- ja terveydenhoitoalan laitosten ja
järjestöjen kanssa
Luennointi, tiedottamista ja ennaltaehkäisyä
PÄIVÄTOIMINTA
Topeliuksenkatu 17 C
Asiakas koordinointi Anitta Rytilahti ma-pe klo 8-16
p. 09 454 27533 p. 040 902 2253
•
•
•
•
•
•
•
kotona asuville helsinkiläisille muistisairautta sairastaville
henkilöille
yksilöllistä kuntouttavaa toimintaa arjen tueksi
tukee asiakkaan toimintakykyä
hoitopäivän hinta asiakkaalle 16,10 €/ päivä, sisältää
kuljetuksen ja ruokailut
Myös palveluseteliasiakkaat (16,10 €/ pv, ei sis. kuljetusta)
lyhytaikaista hoitoa itse maksaville asiakkaille10€/tunti,
paikkoja rajoitetusti
Hakeutuminen
hakeudutaan oman asuinalueen päivätoiminnan
koordinaattorin tai sosiaalityöntekijän kautta
VIIKONLOPPUTOIMINTA
Topeliuksenkatu 17 C
Lauantaisin klo 12 – 18
Muistineuvoja klo 8-17 p. 040 902 2250
•
•
•
kotona asuville muistisairautta sairastaville henkilöille
yksilöllistä kuntouttavaa toimintaa ja virkistystä arjen tueksi
antaa omaishoitajalle mahdollisuuden vapaa-aikaan
hoitopäivän hinta asiakkaalle 25€/ päivä, sisältää ruokailut, ei
kuljetusta
Hakeutuminen
• vapaita paikkoja voi tiedustella muistineuvojalta viimeistään
edellisenä päivänä
OMAISTEN
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Topeliuksenkatu 17 C
Ryhmät joka toinen ma klo 13.30-15.30
p. 09 454 2750
•
•
•
•
•
avoin ryhmä omaishoitajille
ohjattua toimintaa vertaisvetäjien johdolla
vertaistukea ja keskustelua muiden omaishoitajien kanssa
asiantuntijaluentoja
vierailuja lähialueen eri kohteisiin
•
ILTARYHMÄ klo 18-20; kerran kuukaudessa
VARHAISVAIHEEN
RYHMÄTOIMINTA
•
•
Topeliuksenkatu 17 (SIRKKALA)
Ryhmät keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10-15
Ryhmistä vastaa Kirsti Salin,
ke ja to klo 10-15 välillä p. 040 902 2254,
tiedustelut Anitta Rytilahti ma-pe p. 040 90 222 53
ohjattua toimintaa ja vertaistukea muistisairautta sairastaville
vierailuja lähialueen eri kohteisiin
PAIKALLISEN MUISTIPKLN
TEHTÄVIÄ
• Muistioireisten potilaiden diagnostinen selvittely
• Yksilöllisten hoito-, kuntoutus- ja
palvelusuunnitelmien teko
• Hoidon seuranta
• Omaisten tukeminen
• Käytösoireiden ennakointi, tunnistaminen ja hoito
• Konsultaatiokeskuksena toimiminen
• Muistipotilaiden hoidon alueellinen kehittäminen
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
LÄÄKÄRIN TEHTÄVIÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diagnostiset selvittelyt
Diagnoosin kertominen
Kohdennettu muistisairauden lääkehoito
Tarvittavat lääkärinlausunnot
Lähetteet (kuntoutus, apuvälineet ym.)
Oheissairauksien tunnistaminen ja hoito
Kokonaislääkityksen hoito
Käytösoireiden lääkkeellinen hoito
Konsultaatiot ammattilaisille
MUISTIHOITAJAN TEHTÄVIÄ
• Toimintakyvyn arviointi erilaisten
haastattelumittareiden avulla
• Tukipalveluiden kartoitus
• Toimii lääkärin työparina
• Potilaan ja omaisten ohjaus ja neuvonta sekä tiedon
jakaminen
• Ensitietokurssien järjestäminen
• Konsultaatiot ammattilaisille
MUISTIKOORDINAATTORIEN
TEHTÄVIÄ
• Dg:n jälkeinen säännöllinen seuranta ja yhteistyö
potilaiden ja perheiden kanssa
• Kokonaisvastuu kotona asumisen tukemisesta
sairauden eri vaiheissa
• Palveluiden kartoittaminen ja räätälöityjen
tukitoimien koordinointi
• Ongelmatilanteiden ennakointi, tunnistaminen ja
ratkaisujen koordinointi
• Dementiahoitotyön koulutus
• Konsultaatiot ammattilaisille
KUNTOUTUS
• Tavoitteet ja keinot vaihtelevat sairauden eri vaiheissa
• Lievässä vaiheessa PT tarvitsee sosiaalistavaa toimintaa,
haasteellinen tehtävä, ja sen toteuttaminen edellyttää laajaalaista omais- ja potilasjärjestöjen ja julkisen sektorin välistä
yhteistyötä
• Virikkeellinen toiminta  parantaa henkistä suorituskykyä,
mielialaa, vähentää käytösoireita ja parantaa elämänlaatua
• Aktiivinen liikunta sen muodosta riippumatta kaikissa
vaiheissa
• Toimintaterapeuttinen ohjaus parantaa arkiselviytymistä ja
vähentää käytösoireita
• Ravitsemussuunnitelma kaikille
HOITO- KUNTOUTUS- JA
PALVELUSUUNNITELMAN KESKEINEN
SISÄLTÖ
• Kokonaistilanteen säännöllinen seuranta ja arviointi
12 kk:n välein
• Lääkehoidon tarkistus
• Oheissairauksien hoito
• Muistisairauksien vaaratekijöiden hoito
• Yksilölliset räätälöidyt palvelut
• Käytösoireiden hoito
• Liikunnallisen, sosiaalisen ja psyykkisen
kuntoutuksen arvio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Muistiapuväline arvio
Ravitsemustilan arvio
Sosiaalietuuksien päivitys
Edunvalvonta
Hoitotahto
Ohjaus ja neuvonta
Omaisten kuuleminen ja tukeminen
Seuraavasta seurantakäynnistä sopiminen
Yhteystiedot (esim. muistikoordinaattorille,
muistipoliklinikalle, muistineuvojalle)

similar documents