P. Gudynas, Mokyklos sėkmė ir ugdymo kokybė

Report
KAIP GERINTI UGDYMO
KOKYBĘ PASINAUDOJANT KITŲ
ŠALIŲ PATIRTIMI IR NMPT
REZULTATAIS
DR. PRANAS GUDYNAS
Nacionalinis egzaminų centras
Pranešimo turinys
2



Kokią mokyklą galima vadinti gera?
Matuoti ar nematuoti mokinių pasiekimus?
Ugdymo kokybės gerinimo aktualijos, remiantis
NMPT duomenimis
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Efektyvi mokykla
(Kanada, Ontario)
3




Padeda mokiniams tobulėti greičiau, nei galima būtų
prognozuoti
Sudaro sąlygas, kad kiekvienas mokinys galėtų
pasiekti savo galimybių ribas
Sudaro galimybes mokiniams ugdytis visapusiškai
Pati nuolat tobulėja
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Efektyvios mokyklos atributai
(Pagal Ruth C. Calman, 2010)
4








Stipri ir efektyvi vadovų lyderystė
Ypatingas dėmesys mokymui ir mokymuisi (ugdymo turinio
lyderystė)
Saugus ir pozityvus mokyklos klimatas
Aukšti iššūkiai visiems (mokiniams, mokytojams,
vadovams, tėvams)
Mokinių pasiekimų duomenų naudojimas mokyklos darbo
stebėsenai ir vadybai.
Efektyvūs mokymo procesai
Produktyvus ir tinkamas tėvų įtraukimas
Personalo kompetencijų ugdymas mokykloje, darbo
procese
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Efektyvios mokyklos atributai
(Pagal Will Dobbie, Roland G. Fryer, 2011, Harvard University )
5
Dažnas mokytojo grįžtamasis ryšys
 Duomenimis grįstas mokymas
 Daug mokymosi pagalbos mokiniams
 Prailgintas mokymo laikas
 Dėmesys akademiniams pasiekimas
Bet ne
 Mažesnės klasės
 Daugiau pinigų vienam mokiniui
 Mokytojų dalis su/be pedagoginės kvalifikacijos
 Aukštas kvalifikacines kategorijas turinčių mokytojų dalis

P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Gera mokykla Lietuvoje
(Pranešėjo asmeninė patirtis)
6









Mokykla sukuria akademinę pridėtinę vertę
Mokiniai mokosi aktyviai
Gera mokinių savijauta, konstruktyvi emocinė aplinka ir nėra patyčių
Vyrauja draugiškumas
Turtinga ir tikslinga mokyklos nepamokinė veikla
Vertinamas profesionalumas
Mokyklos bendruomenė – besimokanti (besiremianti duomenimis ir
tyrinėjanti)
Mokykloje aktualizuotos ir liberaliosios pilietinės , ir tautinės
vertybės, pasiekiamas “dalyvavimas”
Tikras, nuoširdus rūpinimasis vaikais, tėvais, bendruomene (Klientų
poreikių tenkinimas? Gerų paslaugų teikimas? Sava niša švietimo
paslaugų sektoriuje?)
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Ar galima būti lyderiu ir nepasiekti
rezultatų?
7
“Veiksminga lyderystė neturi nieko bendro nei su
kalbų sakymu, nei su populiarumu. Lyderystė
apibrėžiama rezultatais, bet ne pareigomis.”
Peter Drucker
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Ar lyderystė suderinama su darbo
rezultatų matavimu?
8
“Jei kažko negalima išmatuoti, tai to negalima ir
valdyti”
Peter Drucker
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Robert Marzano:
9
Konkrečių tikslų mokinių pasiekimams išsikėlimas ir
reguliarus pažangos stebėjimas, vadovaujantis šiais
tikslais, yra viena iš efektyviausių veiklų, kurią gali
pasirinkti mokytojas mokykla ar savivaldybė.
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
10
Kelios NMPT išvados, patvirtinančios kitų šalių patirtį
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Mokinių savijauta
11

Būtina sumažinti patyčias mokykloje, nes patyčios
negatyviai koreliuoja su savijauta mokykloje ir
mokymosi rezultatais.

Siekiant didinti mokinių atsparumą patyčioms ir
gerinti savijautą svarbu ugdyti mokinių bendrąsias
kompetencijas, skatinti komunikuoti, palaikyti
draugiškus santykius, bendrauti, padėti kitiems
įveikti sunkumus, spręsti problemas.
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Pasiekimai, savijauta ir patyčios, 4 kl.
12
Pirsono koreliacija, 4 kl.
Apibendrintas
pasiekimų
rodiklis
Patyčių būklės
rodiklis
Savijautos
mokykloje
rodiklis
1
,206**
,211**
Patyčių būklės
rodiklis
,206**
1
,425**
Savijautos
mokykloje rodiklis
,211**
,425**
1
Apibendrintas
pasiekimų rodiklis
**. Koreliacijos reikšmingumo lygmuo 0.01.
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Pasiekimai, savijauta ir patyčios, 8 kl.
13
Pirsono koreliacija, 8 kl.
Apibendrintas
Patyčių būklės
pasiekimų
rodiklis
rodiklis
Apibendrintas
pasiekimų rodiklis
Savijautos
mokykloje
rodiklis
1
,120**
,107**
Patyčių būklės
rodiklis
,120**
1
,394**
Savijautos
mokykloje rodiklis
,107**
,394**
1
**. Koreliacijos reikšmingumo lygmuo 0.01.
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Socialinių ekonominių faktorių įtaka
mokinių pasiekimams
14

Didelės dalies žemų pasiekimų mokinių mokymosi
sunkumai nėra tinkamai diagnozuoti ir todėl
mokiniai negali gauti jiems reikalingos pagalbos.

Mokinių pasiekimai ir savijauta yra statistiškai
reikšmingai susiję su socialiniais kultūriniais
faktoriais. Švietimo sistema turėtų aktyviau
kompensuoti galimą neigiamą kai kurių faktorių
įtaką ir blogiau, ir geriau besimokantiems
mokiniams.
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Žemi pasiekimai, 4 kl., skaitymas
15
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Ugdymo kokybės gerinimo aktualija – pagalbos teikimas
tiems mokiniams, kuriems jos labiausiai reikia
16
Aštuntokų, kurių matematikos mokymosi pasiekimai
nepatenkinami, atsakymai (NMPT, 2012 m.)
60.0%
50.3%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
5.9%
10.1%
0.0%
Mokytis dažnai padeda Mokytis dažnai padeda Mokytis dažnai padeda
repetitorius
mokytojai
namiškiai
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dienų
skaičiaus ryšys su mokinių pasiekimais
17
Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius teigiamai koreliuoja su mokinių pasiekimais
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Mokytojo kvalifikacinė kategorija ir
mokinių pasiekimai – 4 kl.
18
Pirsono koreliacija, 4 kl.
Mokytojo
kvalifikacinė
kategorija
Matematikos
lygiai
Skaitymo lygiai
Rašymo lygiai
**
**
,067
**
,078
**
,095
Reikšmingumo lygmuo 0,01
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Mokytojo kvalifikacinė kategorija ir
mokinių pasiekimai – 8 kl.
19
Pirsono koreliacija, 8 kl.
Lietuvių k. mok.
kvalifik. kategorija
Skaitymo lygiai
Matematikos lygiai
Rašymo lygiai
,081
,099
,102
**
**
**
Matematikos
mok. kvalifik.
kategorija
,044
,069
,097
*
**
**
** Reikšmingumo lygmuo 0,01.
* Reikšmingumo lygmuo 0,05.
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Mokyklos kultūra ir mokymosi
rezultatai
20



Galima kelti hipotezę, kad dažnai ugdymo proceso inovacijos
ne tiek įgyvendinamos, kiek imituojamos, nes nėra tinkamo
grįžtamojo ryšio.
Gera mokykla turėtų būti draugiška (bendradarbiaujanti,
besimokanti).
Galima kelti hipotezę, kad gera mokyklos kultūra pasižymi
pasiryžimu rimtai ir nelengvai dirbti ir reguliariai mokinių
pasiekimų stebėsena.
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Mokymasis mokytis
21

4 ir 8 klasėse prasminga tikslingai ugdyti mokinių
metakognityvinius gebėjimus, informacinius gebėjimus,
motyvaciją ir pasitikėjimą savo jėgomis.

Reikia tobulinti mokymo mokytis metodikas (apimančias
mokymosi planavimą, organizavimą, įsivertinimą ir mokymosi
metodų įvairovę) ir mokyti mokytojus jas taikyti.
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
22
Mokyklos aplinkos faktorių ryšio su mokinių
pasiekimais regresinės analizės rezultatai (4 kl.
mokinio klausimynas)
Formuojamojo vertinimo ir
individualizavimo elementai
Saugi, maloni aplinka mokykloje
0,00
0,06
0,113
Patyčios (mokiniai ir mokytojai)
- 0,21
Standartizuotas
apibendrintas pasiekimų
rodiklis
0,13
Draugiškas klimatas klasėje
- 0,20
Prasta fizinė mokymosi aplinka
0,08
Tvarkos trūkumas klasėje
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
23
Mokyklos klimato faktorių ryšio su mokinių
pasiekimais regresinės analizės rezultatai (8 kl.
mokinio klausimynas)
Pagarba ir dėmesys mokiniui
Gera nuomonė apie mokyklą
0,17
0,06
0,122
Formuojamasis vertinimas ir
individualizavimas
- 0,18
Standartizuotas
apibendrintas pasiekimų
rodiklis
0,22
Didelis krūvis, daug kontrolinių
0,10
Geri, draugiški santykiai
- 0,04
Dalyvavimas mokyklos renginiuose
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
24
Mokyklos klimato faktorių ryšio su mokinių savijauta
regresinės analizės rezultatai (8 kl. mokinio
klausimynas)
Pagarba ir dėmesys mokiniui
Gera nuomonė apie mokyklą
0,37
0,41
0,471
Formuojamasis vertinimas ir
individualizavimas
0,08
Standartizuotas savijautos
mokykloje rodiklis
0,08
Didelis krūvis, daug kontrolinių
0,37
Geri, draugiški santykiai
0,12
Dalyvavimas mokyklos renginiuose
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
25
Matematikos mokymo ir mokymosi faktorių ryšio su
mokinių pasiekimais regresinės analizės rezultatai (8
kl. mokinio klausimynas)
Mokymosi tikslų, būdų ir kriterijų
žinojimas
0,23
Motyvavimas ir mokytojo pagalba
- 0,11
Individualizavimo, formuojamojo
vertinimo ir pagalbos stoka
0,304
Standartizuotas
apibendrintas pasiekimų
rodiklis
- 0,46
Vidinė motyvacija
0,17
Kompiuteriai ir internetas mokymuisi
0,08
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
26
Mokėjimo mokytis faktorių ryšio su mokinių
pasiekimais regresinės analizės rezultatai (4 kl.
mokinio klausimynas)
Baziniai mokymosi gebėjimai
0,04
0,261
Motyvacija ir pasitikėjimas
0,18
Standartizuotas
apibendrintas pasiekimų
rodiklis
0,05
Gebėjimai bendradarbiauti
- 0,48
Prasti metakognityviniai ir informaciniai
gebėjimai
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
27
Mokėjimo mokytis faktorių ryšio su mokinių
savijauta regresinės analizės rezultatai (4 kl. mokinio
klausimynas)
Baziniai mokymosi gebėjimai
0,29
0,345
Motyvacija ir pasitikėjimas
0,30
Standartizuotas savijautos
mokykloje rodiklis
0,31
Gebėjimai bendradarbiauti
- 0,27
Prasti metakognityviniai ir informaciniai
gebėjimai
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
28
Mokėjimo mokytis faktorių ryšio su mokinių
pasiekimais regresinės analizės rezultatai (8 kl.
mokinio klausimynas)
Mokymosi planavimas ir organizavimas
0,12
Motyvacija ir pasitikėjimas savimi
0,20
Bendradarbiavimas ir grupinis darbas
Nepakankamas savireguliavimas,
informacijos radimas, įsivertinimas
Gebėjimai mokytis mokytis
0,145
Standartizuotas
apibendrintas pasiekimų
rodiklis
0,19
- 0,30
0,06
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
29
Mokėjimo mokytis faktorių ryšio su mokinių
savijauta regresinės analizės rezultatai (8 kl. mokinio
klausimynas)
Mokymosi planavimas ir organizavimas
0,04
Motyvacija ir pasitikėjimas savimi
0,20
Bendradarbiavimas ir grupinis darbas
0,19
Nepakankamas savireguliavimas,
informacijos radimas, įsivertinimas
Gebėjimai mokytis mokytis
0,168
Standartizuotas savijautos
mokykloje rodiklis
- 0,27
0,15
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
Tai kas aktualu kitoms šalims, tikriausiai
aktualu ir Lietuvai
30





Dažnas mokytojo grįžtamasis ryšys
Duomenimis grįstas mokymas
Daug mokymosi pagalbos mokiniams
Prailgintas mokymo laikas
Dėmesys akademiniams pasiekimas
Tik ar mes tai darome pakankamai profesionaliai?
P. Gudynas, NEC
2014.02.18
31
Ačiū
P. Gudynas, NEC
2014.02.18

similar documents