Opetussuunnitelmatyö 2012 - 2017

Report
Opetussuunnitelman perusteiden
uudistaminen ja muu kehittämistyö
KOHTI OPPIVAA KOULUA
Hanketyön seminaari
Kuusankoskitalo 22.3.2013
Opetusneuvos Irmeli Halinen
Opetussuunnitelmatyön päällikkö
OPETUSHALLITUS
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
1
Yleissivistävä
koulutus uudistuu
2
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Yleissivistävä koulutus uudistuu
•
•
•
•
•
Yleissivistävän koulutuksen kaikki osa-alueet ovat
tarkasteltavana
Uudistamisen vuodet 2012 – 2017
Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnonalalle tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa
kasvun ja oppimisen jatkumoa varhaisvuosista toisen
asteen koulutuksen loppuun
Jatkuva vuorovaikutus ammatillisen koulutuksen
kanssa edistää koulutuksen koherenssia
Opetussuunnitelman perusteiden laadinta ja paikallinen
opetussuunnitelmatyö ovat uudistuksen
vuorovaikutteisin osuus
3
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS
ja sen varaan rakentuva
vuosisuunnitelma
PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA (2016)
Paikalliset
tarpeet
Laatukriteerit
ja
linjaukset
Opetussuunnitelman perusteet 2014
Valtioneuvoston asetus tavoitteista ja tuntijaosta
422/2012 (28.6.2012)
Perusopetuslaki ja -asetus
4
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Yleissivistävä koulutus uudistuu:
Opetussuunnitelmatyö 2012 - 2017
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Esi-, perus- ja lisäPaikallinen ops
opetuksen opsin perusteet
Lukion opsin
perusteet Paikallinen ops
Lukioon
valmistava
Paikallinen
ops
Aikuisten perusopetuksen
perusteet ja aikuisten
Paikalliset
lukiokoulutuksen perusteet
opsit
Taiteen
perusopetuksen
perusteet
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Paikallinen ops
5
Opetussuunnitelmatyön merkitys
•
•
•
Opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisten
opetussuunnitelmien uudistaminen tarjoaa
mahdollisuuden - yhteisen viitekehyksen, ajan ja
rakenteet - ympäröivän maailman muutoksen
pohdintaan sekä koulun ja opetuksen
kehittämiseen.
Koulutus sekä rakentaa tulevaisuutta että vastaa
tulevaisuuden haasteisiin.
Muutoksessa tarvitaan hyvää johtajuutta ja paljon
yhteistä ajattelua.
6
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Uudistuksessa keskeisiä kysymyksiä
•
•
•
•
Mitä on tulevaisuuden sivistys? Millaista osaamista
tarvitaan? Miten työskennellen voitaisiin parhaiten
edistää oppimista ja osaamisen kehittymistä? SUUNTA
Miten muutos toteutuu kuntien ja koulujen
toimintakulttuurissa sekä jokaisella oppitunnilla?
Oman näkemyksen ja tahtotilan merkitys. TOIMINTA
Millaisia taitoja opettajat ja koulun muu henkilöstö
tarvitsee? OSAAMINEN
Mikä on opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen
opetussuunnitelman merkitys opettajan ja
kouluyhteisön työn ohjaajana ja tukijana? NORMIT
7
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Opetussuunnitelmatyön lähtökohdat

Tietoperustaisuus
 Normiperustaisuus
 Tulevaisuussuuntautuneisuus
Perustetyön lähtökohtina ovat
•
•
•
•
•
Yhteinen näkemys
arvio toimintaympäristössä tapahtuvasta muutoksesta
nykytilan analyysi
tutkimuksen, arviointien ja kehittämistyön tulokset
kansainväliset aineistot
työtä ohjaavat kansalliset linjaukset
Kansallisia linjauksia ovat
•
•
•
Perusopetus/lukiolaki ja –asetus
valtioneuvoston asetus
hallitusohjelma ja KESU
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
8
Miksi uudistusta
tarvitaan?
9
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Miksi uudistusta tarvitaan?
•
•
•
Koulua ympäröivä maailma muuttunut olennaisesti 2000luvun alun jälkeen - globalisoitumisen vaikutus ja
kestävän tulevaisuuden haasteet ovat kasvaneet
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen on
muuttunut - tarvitaan kestävän tulevaisuuden
rakentamisen taitoja
Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja koulujen
työkäytänteitä on tarpeen tarkastella ja uudistaa
suhteessa toimintaympäristön ja osaamisen muutoksiin
10
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Muutoksen ytimessä
•
Maailmassa tekemisen, tietämisen ja olemisen
rakenteet ja haasteet ovat muuttuneet (Ståhle,
2009)
• Tekeminen – kaikki tärkeät ja vaikuttavimmat
tulokset syntyvät yhteistyössä ja verkostoissa
• Tietäminen – entistä enemmän hajautettu
teknisesti ja sosiaalisesti
• Oleminen – identiteettimme on koetuksella
jatkuvan muutoksen ja globaalien
informaatiovirtojen maailmassa
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Yhteiskunnallinen murros ja
henkinen hyvinvointi
Epävarmuuden kasvu
Ymmärrettävyys
Valintojen
ongelmat
Hallittavuus
Individualismi,
normittomuus,
kulutusyhteiskunta, materialismi & instrumentalismi
Koherenssin tunne
Terveys,
subjektiivinen
hyvinvointi (QoL)
Merkityksellisyys
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Lähde: Timo Hämäläinen, 2009
(Aaron Antonovsky;
Monica Ericsson & Bengt Lindström)
Uudistumisen tärkeys ja onnistumisen
edellytykset
•
•
Koulun keskeinen rooli - oma vastuu tulevaisuutta
muovaavista valinnoista ja teoista
Tulevaisuustyön hyvät lähtökohdat
•
•
•
•
Selkeä normisto, toimivat perusteet ja opetussuunnitelmat
Yhteistyön ja luottamuksen kulttuuri
Henkilöstön osaaminen, eettinen orientaatio ja sitoutuneisuus
Sisäisten haasteiden tunnistaminen
•
•
•
•
•
Kasvatustyön ja toimintakulttuurin merkitys
Lasten/Oppilaiden/Opiskelijoiden rooli
Pedagogiikka
TVT, verkkoympäristöt – digitaalinen oppimisympäristö
Oppimisen ja osaamisen taso
13
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteet
14
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
http://www.oph.fi/ops2016
•
•
•
•
•
•
•
Etusivun
uutiset
Tavoitteet
Aikataulu
Työryhmät
Paikallisen
työn tuki
Luonnokset
Blogi
15
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Työn eteneminen
VN: asetus
28.6.2012
Yleisten
työryhmien
asettaminen
14.8.2012
Ohjausryhmän
asettaminen
15.8.2012
Yleisten
linjausten
valmistelu
PALAUTE
19.11.5.12.2012
Esiopetuksen
työn aloitus
12.12.2012
Oppiainetyön
aloitus
16.1.2013
Lukion
tavoitteiden ja
tuntijaon
valmistelu
aloitus
OKM:ssä
Valmistelu
jatkuu
16
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Esi-, perus- ja lisäopetuksen perusteprosessit
2012
2013
2014
2015
Esi-, perus- ja lisäopetuksen yleiset linjaukset
Esiopetuksen perusteiden kokonaisuus
Lisäopetuksen perusteet
Aikuisten perusopetus
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Paikallinen ops-työ
Oppiaine/sisältöaluetyö
Perustetyön ohjausryhmä 2012 - 2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Finlands Svenska Lärarförbund FSL
Suomen Kuntaliitto
Suomen Rehtorit SURE ry
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit
HARRE ry
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat
OPSIA ry
Suomen Vanhempainliitto
Suomen Kustannusyhdistys
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK
Romaniasiain neuvottelukunta
Saamelaiskäräjien Koulutus- ja
oppimateriaalilautakunta
Etnisten suhteiden
neuvottelukunta
OPH: pj Jorma Kauppinen, vpj Bob Karlsson, esittelijät Irmeli Halinen ja
Christina Anderssén, sihteeri Arja-Sisko Holappa
18
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Esi-, perus- ja lisäopetuksen
perustetyön aikataulu
(valtioneuvoston asetuksen mukaan)
•
•
Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden tulee olla
valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä
Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla
hyväksyttyinä ennen 1.8.2016 siten, että
syyslukukauden 2016 alusta voidaan siirtyä
uusien opetussuunnitelmien mukaiseen
opetukseen kaikkien vuosiluokkien osalta
19
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Yhteistyöhön perustuva ja avoin
valmisteluprosessi
•
•
Perusteita laativat monialaiset työryhmät, joista
jokaisella on tukenaan sähköiset kommentointiryhmät
Opetuksen järjestäjiltä pyydetään palaute ja
Opetushallituksen verkkosivuilla on avoin kommentointimahdollisuus kolmesti valmisteluprosessin aikana
•
•
•
•
Marraskuu 2012 - yleiset linjaukset
Syyskuun alku 2013 - esiopetus
Huhtikuu 2014 - perusopetus ja lisäopetus
Keskeisiltä sidosryhmiltä pyydetään viralliset
lausunnot uusista opetussuunnitelman perusteista
syksyn 2014 aikana
20
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Perustetyön toteuttaminen –
tukea paikalliseen työhön
• Perusteasiakirjat tuotetaan sähköisessä ja
rakenteistetussa muodossa, jolloin niiden
palvelevuus ja käyttöjoustavuus kasvaa
• Teksti jaetaan kahteen osaan
•
•
tiiviiseen normiosaan, johon voidaan sijoittaa linkit
asianomaiseen lainsäädäntöön sekä
ns. tukiosaan, jossa voidaan avata normitekstiä,
antaa esimerkkejä toteutuksesta sekä rakentaa
linkkejä relevanttiin ja opettajien työtä tukevaan
aineistoon
21
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Valtioneuvoston asetus 422/2012
lähtökohtana
•
•
Koskee esiopetusta, perusopetusta, lisäopetusta,
perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä
aikuisten perusopetusta
Tavoitepykälät:
2 § Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
3 § Tarpeelliset tiedot ja taidot
4 § Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen
oppimisen edistäminen
Osallistuvampi, liikkuvampi, luovempi ja
kielellisesti rikkaampi koulu
22
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Uudistuksen keskeinen tavoite
Luodaan yhdessä paremmat edellytykset
koulun kasvatustyölle
kaikkien oppilaiden mielekkäälle
oppimiselle
kestävälle tulevaisuudelle
23
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Uudistuksen ydin
Mitä?
Miten?
Millaiset kasvun ja oppimisen mahdollisuudet
koulu kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä
tarjoaa?
24
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Mitä?
•
•
•
•
•
Miten?
Jos haluat vahvistaa uteliaisuutta, salli kyseleminen
Jos haluat kehittää ongelmanratkaisutaitoa, kytke asiat
tosielämän ongelmiin ja kannusta oppilaita etsimään
ratkaisuja yhdessä
Jos haluat edistää ymmärrystä, liitä eri oppiaineisiin
kuuluvia asioita toisiinsa
Jos haluat kasvattaa yhteiskuntaa rakentavia kansalaisia,
edistä kaikkien mukanaoloa ja osallistumista, anna
tilaisuuksia vaikuttaa ja edistä myönteistä - ei kielteistä kriittistä ajattelua
Jos haluat vahvistaa oppijan itsetuntoa ja
oppimismotivaatiota, anna rakentavaa ja rehellistä
palautetta. Älä koskaan nolaa oppijaa.
KYSE ON SIIS TOIMINTAKULTTUURIN JA PEDAGOGIIKAN MUUTOKSESTA
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Perusteiden valmistelua ja kirjoittamista
ohjaavat periaatteet
Opetussuunnitelman perusteita laadittaessa perusteiden
kaikilla osa-alueilla (tavoitteissa, sisällöissä ja käytännöissä)
otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:
• rakentaminen vahvuuksille
• kestävä tulevaisuus tavoitteena
• tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
• oppilaiden tarpeiden huomioonottaminen, hyvinvoinnin ja
muiden oppimisen edellytysten tukeminen
• perusopetuksen yhtenäisyys ja eheys, työn jatkumot
• kansainvälisyys, globaali vastuu
• kieli- ja kulttuuritietoisuus
• teknologinen muutos, tiedon kanssa työskentely
26
• laaja-alaisen luku- ja kirjoitustaidon haasteet
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Millaisena uusi
perusopetus
hahmottuu?
27
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Koulun ja opetuksen suhde
muuttuvaan yhteiskuntaan
Arvoperusta vahvistuu
•
•
Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus
Suhde muuttuvaan yhteiskuntaan
Tehtävä kuvataan yksityiskohtaisemmin
•
Johdetaan VN asetuksessa määritellyistä tavoitteista;
suhde muuttuvaan yhteiskuntaan ja koulutukselliseen
jatkumoon
Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon mm.
•
•
•
•
Lisääntyvä yhteistyön tarve
Oppilaiden rooli ja osallistuminen
Koulun kaiken toiminnan kasvattava ja ohjaava vaikutus
Monipuolisten oppimisympäristöjen tärkeys ja
etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen mahdollisuudet
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppimisen ja osaamisen tarkastelu
Oppimiskäsityksen kuvaus ottaa huomioon uusimman
tutkimuksen ja konkretisoituu erityisesti
•
•
Oppimisympäristön, työtapojen ja opetuksen eheyttämisen,
oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja ohjauksen sekä
oppilaan arvioinnin määrittelyssä
Oppiaineiden tavoitteissa, joissa korostuu miten? –
näkökulma
Tavoitteiden vahvistamisena sekä oppiainerajat
ylittävät laaja-alaisen osaamisen määrittelynä
•
•
Laaja-alainen osaamisen tavoitteet opetuksen eheyttämistä
tukemassa
Osaaminen kuvataan koulun ja opettajan toiminnalle
asettuvina tavoitteina, ei suoraan oppilaiden
osaamisvaatimuksina
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Laaja-alainen osaaminen
perusteluonnoksessa (1)
•
•
•
•
•
Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,
arvojen, asenteiden, toimintakyvyn ja tahdon
muodostamaa kokonaisuutta
Osaaminen tukee oppilaan identiteetin muotoutumista ja
luo valmiuksia kestävään elämäntapaan
Osaamisen kehittäminen edellyttää oppiainerajat ylittävää
yhteistyötä ja oppilaille merkityksellisten kysymysten
käsittelyä
Osaamisen kuvaukset on johdettu valtioneuvoston
asetuksesta ja määritelty suhteessa toimintaympäristön
muutoksiin
Osaaminen kuvataan koulutyölle ja opetukselle asettuvina
haasteina
30
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Laaja-alainen osaaminen
perusteluonnoksessa (2)
Tarvittavan laaja-alaisen osaamisen alueet (7)
•
Ajattelu ja oppiminen
•
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
•
Itsestä huolehtiminen, arjenhallinta ja turvallisuus
•
Monilukutaito
•
Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen
•
Työskentelyssä, opiskelussa ja työelämässä
tarvittava osaaminen
•
Osallistuminen, vaikuttaminen ja vastuullisuus
31
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tapa toimia
Oppilaan arvioinnin merkitystä oppimisprosessissa
avataan selkeämmin
•
•
•
Oppilaan arvioinnista oppimista tukevaan arviointiin ja
arvioinnin näkemiseen osana oppimista
Monipuolisen näytön ja palautteenannon merkitys
Päättöarvioinnin kriteerien selkeyttäminen
Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat linjaukset
määritellään ja kuvataan niiden sisältö
•
•
Linjaukset korostavat toimintakulttuurin kehittyvää
luonnetta sekä merkitystä oppilaiden kasvun ja oppimisen
kannalta
Linjaukset tukevat arvoperustan ja tehtävän toteutumista
sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Koulu oppivana yhteisönä
Koulu toimii oppivana, oppilaan kasvua tukevana
yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen
•
•
•
•
Vahvistaa oppilaan myönteistä ja realistista käsitystä itsestä
oppijana – palautteen antaminen, yhdessä tekeminen
Virittäytyminen ja aktiivisuus – kiireettömyys ja rauha –
syventyminen ja tehtävien loppuun saattaminen
Reflektiivisyys – pysähtyminen aika ajoin oman työn,
tavoitteiden ja toimintatapojen pohdintaan
Oppiminen koulun pedagogisen johtamisen fokuksena
Oppivalle yhteisölle ominaisia ovat
•
•
•
•
•
Monipuoliset työskentelytavat
Vuorovaikutus ja osallisuus
Hyvinvointi ja turvallinen arki
Kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus
Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppimisen ilo syntyy ihmettelystä
Kaunein ja syvin tunne minkä voimme kokea on
salaperäisyyden tunne. Se on kaiken todellisen taiteen
ja tieteen lähtökohta. Se jolle tämä tunne on vieras on
kuin kuollut.
Albert Einstein
34
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tapa toimia, oppimisympäristö
Kestävä elämäntapa
Osaaminen
Käsitys itsestä ja
suhde muihin
Muuttuva
toimintaympäristö Arvot ja oppimiskäsitys
Tapa toimia, oppimisympäristö
Kestävä kehitys – kestävä hyvinvointi
Muuttuva
Muuttuva
Tavoitteet, tehtävä
toimintaympäristö
toimintaympäristö
Muuttuva
toimintaympäristö
35
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
MITÄ OPPILAAT SANOIVAT?
• Huomatkaa että kaikki lapset ovat erilaisia ja että kaikilla on oikeus oppia
elämään tarvittavat asiat.
• Tulevaisuuden taidoista tärkeimpiä ovat itsestä huolehtiminen,
työskentelytaidot sekä vaikuttaminen, vastuullisuus ja osallistuminen ihmissuhteita ja toisista huolehtimista voisi korostaa enemmän.
• On hyvä, jos eri-ikäiset oppilaat oppivat työskentelemään yhdessä;
muilta oppilailta oppiminen voisi olla näkyvämmin esillä.
• Oppilaiden vapaa-ajalla ja koulun ulkopuolella opittuja taitoja voisi
hyödyntää koulussa esimerkiksi niin, että oppilaat opettaisivat niitä
toisilleen.
• Asioita pitää katsoa eri näkökulmista; on hyvä että oppilaat pystyvät
oppimaan kaikenlaisten ihmisten kanssa.
• Tärkeää koulussa on hyvä ilmapiiri, kannustaminen ja monipuolinen
tekeminen erilaisissa ympäristöissä.
• Kuunnelkaa meitä ihan oikeasti. Me haluamme vaikuttaa omiin
asioihimme. Oppilaiden on tosi hyvä saada vaikuttaa asioihin, joita he
tulevat itse tekemään.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kehittämishankkeiden
hyödyntäminen ja
uudet haasteet
37
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kehittämishankkeiden tuloksia hyödynnetään 1
Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen kehittäminen


Vaikutus oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin
Oppilashuoltoa, turvallisuutta ja tiedonsiirtoa koskevat luvut
tarkistetaan ja uudistetaan lakimuutoksen vaatimalla tavalla
KELPO




Oppimisen ja koulunkäynnin tuen luvut opetussuunnitelman
perusteissa tarkistetaan
Vaikutus perusteiden yleisiin linjauksiin
Vaikutus oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin
Hyvät käytänteet –sivuille tapauskuvauksia
Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta



Vaikutus perusteiden yleisiin linjauksiin
Vaikutus oppilaan ohjausta koskevaan osuuteen
opetussuunnitelman perusteissa
OPH:n julkaisu: Ohjauksen polkuja
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kehittämishankkeiden tuloksia hyödynnetään 2
TVT opetuksessa


Edistetään tvt:n hyödyntämistä opetuksessa ja opiskelussa sekä
oppimisympäristöjen laadun parantamisessa
Tuotetaan uudentyyppistä digitaalista oppimateriaalia
Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä



Kulttuurinen monimuotoisuus opsin perusteissa
Itsearviointimalli ja muuta arviointiaineistoa
Monikulttuurinen kouluyhteisö - julkaisu
Romanioppilaiden perusopetuksen tukeminen


Vaikutus opetussuunnitelman perusteisiin sekä romanioppilaiden
perusopetuksen kehittämiseen
Romanioppilaiden ohjauksen tehostaminen sekä
kielipesätoiminnan edistäminen
Kieltenopetuksen kehittäminen - Kielitivoli
Vaikutus opetussuunnitelman perusteisiin – kielikasvatus,
kielitietoisuus, kielten rinnakkaisuus, oppiaineosuudet
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lakimuutokset ja uudet
kehittämistehtävät otetaan huomioon 1
Varhaiskasvatuslaki, esiopetuksen mahdollinen
muuttaminen velvoittavaksi

vaikutus esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä
vuosiluokkien 1-2 osuuteen perusopetuksen perusteissa
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä työrauhaa ja
kurinpitoa koskevien pykälien uudistaminen

vaikutus opetussuunnitelman perusteiden useaan eri osaalueeseen
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen,
erityisesti sukupuolten tasa-arvo

vaikutus opetussuunnitelman perusteiden useaan eri osaalueeseen
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Lakimuutokset ja uudet
kehittämistehtävät otetaan huomioon 2
Yrittäjyys ja työelämätaidot

Vaikutus opetussuunnitelman perusteiden eri osa-alueisiin,
erityisesti laaja-alainen osaaminen, toimintakulttuuri,
oppiaineosuudet
Demokratiakasvatus, osallisuus ja vaikuttaminen



vaikutus opetussuunnitelman perusteiden useaan eri osaalueeseen
oppilaskuntatoiminta perusopetuksessa
yhteistyö eri tahojen kanssa
Tapakasvatus



vaikutus opetussuunnitelman perusteiden useaan eri osaalueeseen
tapakasvatuksen sivusto
tapakasvatusviikko
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Paikallisen
opetussuunnitelmatyön merkitys ja
johtaminen
42
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Opetussuunnitelma on
tulevaisuusnavigoinnin hyvä apuväline
Suunnan
määrittely
Nykytilan analyysi
Eettisen ja käytännöllisen
orientaation rakentaminen
Tahtotilan luominen
43
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Jos pelkästään tyytyy
lukemaan karttaa, eksyy.
•
•
Ilman vuorovaikutusta ja yhteistä pohdintaa ei
päästä parhaaseen mahdolliseen tulokseen
Uudistuksen onnistuminen riippuu paikallisen
opetussuunnitelmatyön toteutumista – miten
prosessia johdetaan ja miten siinä ovat mukana
•
•
•
•
koulujen henkilöstö
oppilaat
huoltajat
muut yhteistyökumppanit
44
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Opetussuunnitelmaprosessin vastuut
Koulujen taso
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
• Pedagoginen johtaminen
• Tulevaisuuden tavoitteet osaksi
koulun toimintakulttuuria
• Opsin toteutuminen
Opetuksen
järjestäjän taso
• Strateginen johto, pedagoginen
linjavastuu, ops -päätökset
• Paikallisen työn organisointi,
resursointi, seuranta, kehittäminen
Kansallinen
taso
• Opetuksen kehittämisen strategiset
ja pedagogiset linjaukset
• OPH perusteet
• Opetuslaki ja asetus, VN asetus,
hallituksen linjaukset, KESU
Johtamista tarvitaan 1
•
Aloittakaa riittävän ajoissa keskustelu pohjaa luova
keskustelu
•
•
•
Miettikää, miten voitte luoda työlle alusta lähtien
myönteisen ilmapiirin ja turvata eri tahojen
osallistumista tukevat rakenteet ja käytännöt
•
•
Tutkikaa erilaiset yhteistyömahdollisuudet
Kuunnelkaa oppilaita ja huoltajia sekä ihmisiä
koulumaailman ulkopuolelta
Erityinen huomio oppilaiden osallistumiseen
Pyrkikää hahmottamaan kokonaiskuva
uudistuksen merkityksestä ja tavoitteista ennen
varsinaiseen opsin laadintaan lähtemistä
46
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Johtamista tarvitaan 2
•
•
•
Pyrkikää pitämään huolta paikallisen laadintaprosessin hyvästä organisoinnista ja toteutuksesta
•
pedagogisen johtamisen vahvistaminen
•
yhteistyön rakentaminen
•
työn rytmittäminen
•
työn resursointi
•
fokuksen pitäminen tavoitteissa
•
ops-työn yhteys muuhun kehittämiseen
Miettikää, mitkä ovat ihmisten sitoutumiseen ja
prosessin onnistumiseen eniten vaikuttavia tekijöitä ja
miten voitte itse vaikuttaa niihin?
Hyödyntäkää valtakunnallisia lähteitä, mm. oph.fi –
sivujen materiaalia ja Oppimisen tulevaisuus 2030 47
barometriä
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Esimerkkejä työjaosta ja osallisuudesta kuntien
yhteisessä opetussuunnitelmaprosessissa
Kuntien yhteinen työskentely
- opetustoimen johdon yhteistyö
- yhteiset työryhmät
Kunnan tason työskentely
-
kunnanvaltuusto
sivistyslautakunta
hallintokuntien yhteistyö
OPS työn johtoryhmä
Koulun tason työskentely
-
hlökunta, huoltajat, oppilaat
lähiyhteisö
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
T
U
L
E
V
A
I
S
U
U
S
K
E
S
K
U
S
T
E
L
U
A
R
V
O
K
E
S
K
U
S
T
E
L
U
KOULUTUS
TUNTIJAKO
OPPIAINETYÖ
PÄÄTÖKSET
RESURSSIT
OPPILASHUOLTO
TOIMINTAKULTTUURI,
TYÖTAVAT …
Keskusteluteemoja
opetussuunnitelmatyön pohjaksi
•
•
•
•
•
Miten maailma koulun ympärillä muuttuu ja mikä siinä on
olennaista koulun ja oppimisen kannalta?
Millaista osaamista oppilaamme tulevat tarvitsemaan
opinnoissaan, työelämässä ja kansalaisina?
Arvokeskustelu -> mistä lähtökohdista ja millä eettisellä
orientaatiolla kohti tavoitteita?
Oppimiskäsitystä ja oppimista koskeva pohdinta -> mistä
syntyy hyvä oppiminen? Toimimmeko me niin?
Mitä meille merkitsevät perusteuudistuksen keskeiset
tavoitteet? Mikä meille itsellemme on tärkeätä?
49
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
http://www.oph.fi/ops2016
•
•
•
•
•
•
•
Etusivun
uutiset
Tavoitteet
Aikataulu
Työryhmät
Paikallisen
työn tuki
Luonnokset
Blogi
50
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
KIITOS!
51
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

similar documents