Taloushallinnon koodisto, opetusneuvos Eija Somervuori, OKM

Report
Taloushallinnon koodiston kehittäminen
Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 30.10.2013
Opetusneuvos Eija Somervuori
Yleistä lausuntokierroksesta
•
•
•
•
•
•
Lausunto pyydettiin yhteensä 34 taholta, joista 25 oli ammattikorkeakouluja.
Lausunnon antoi 25 tahoa, joista 18 oli ammattikorkeakouluja. Rovaniemen
ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu antoivat yhteisen
lausunnon.
Kuusi ammattikorkeakoulua ei antanut lausuntoa.
Muut lausunnonantajatahot (7) olivat Arene ry, Valtiovarainministeriö,
Suomen Kuntaliitto ry, Tekes, VTV, Verohallinto ja kirjanpitolautakunta (TEM).
Lähes kaikissa lausunnoissa pidettiin yhtenäisten käytäntöjen luomista
tietojen vertailukelpoisuuden varmistamisen kannalta tärkeänä. Useissa
ammattikorkeakoulujen antamissa lausunnoissa pidettiin erityisen hyvänä
sitä, että koodistoa oli valmisteltu ammattikorkeakoulujen ja ministeriön
välisenä yhteistyönä.
Ennen koodiston vahvistamista opetus- ja kulttuuriministeriö tapaa
ammattikorkeakoulujen tilintarkastajat. Näin toimittiin myös yliopistojen
kanssa.
Lausuntojen keskeinen sisältö
• Lausunnot olivat perusteellisia, ja niissä tehtiin
konkreettisia kehittämisehdotuksia ja hyviä yksittäisiä
täsmennysehdotuksia.
• Useissa lausunnoissa tuotiin esille samoja teemoja alla
olevan mukaisesti:
• Muiden kulujen yhtenäinen erittely on tärkeä!
• Liiketoiminnan määrittelyn täsmentäminen
• Tk-toiminnan suhde liiketoimintaan
• Verotukseen liittyvät kysymykset (alv, elinkeinotoiminta)
• Oman pääoman erittely taseen kaavassa
• Omakatteisten rahastojen käsittely
– asiakasvarojen käsittely
Lausuntojen keskeinen sisältö, jatkuu
• Tilikauden yli-/alijäämän kirjaaminen rahastoihin ON
mahdollista. Kirjataan ensin taseeseen yli-/alijäämäksi ja
sen jälkeen mahdolliseen rahastoon.
• Toiminnoittainen tuloslaskelma edellyttää toimintojen
edelleen täsmentämistä
• Yksikköhintarahoitus toiminnoittaiseen tuloslaskelmaan
tuottoihin, tarkistus tuloslaskelman liikevoittoon/-tappioon
• Liiketoiminnan tuotot ja kulut kulut toimintokohtaisen
laskelmaan
• Koodiston mukaisen raportoinnin aikataulu ja sisältö
Lausuntojen keskeinen sisältö, jatkuu
• Investointien alvien kirjaamisen ohje, mistä lukien
syntyneet investoinnit?
Miten kehittämistä jatketaan?
• Yhteenveto kehittämisen kohteista
– toiminnot ja toimintokohtaiset määrittelyt
– kustannuslaskennan yhtenäistäminen
– liiketoiminta vs. tk-toiminta
– muiden kulujen tilikartta
– liiketoiminnan määrittely
– verotukselliset linjaukset
– tarkennuksia alv-kompensaatioihin
– esimerkkejä rahastoihin
– tiedonkeruun aikataulu
– hankkeiden kirjausmenettelyt
Jatkotyön organisointi ja aikataulu
• Työskentelyn organisointi, ammattikorkeakoulujen
keskinäinen yhteistyö moottorina
• Työryhmä enintään 8 jäsentä
• OKM mukana
• Tarvittaessa konsultointia, kuka maksaa
• Aikataulu
• työryhmien työskentely
• koodiston 0.1 vahvistaminen ------ mennessä

similar documents