Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Report
Podstawowe akty prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa
medycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 3, poz. 6)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013
r., poz.1176) – ma zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1.01.2014 r.
Rozporządzenie to powtarza przepisy dotychczas obowiązującego
rozporządzenia z dnia 29.08.2009 r. (Dz.U z 2009 r. Nr 139, poz.1137)
Jedyna zmiana odnosi się do posiadania łącza radiowego umożliwiającego
przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach z CPR/WCPR . Jest to wynik
modyfikacji przyjmowania i dystrybucji zgłoszeń o stanach nagłych na bardziej
zaawansowany poziom pod względem technicznym i logistycznym, w zakresie
łączności informatycznej, radiowej i telefonicznej oraz wejścia w życie nowej
ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
Podstawowe akty prawne – c.d.:
zarządzenie Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ z dnia 17 października 2013 w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (z
późn.zm.)
Ostatnie zmiany miały jedynie charakter porządkujący - dostosowanie treści zarządzenia do
znowelizowanej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozporządzenia Ministra
Zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, w tym m.in.
–
–
Zmieniono listę procedur medycznych stosowaną pomocniczo przez zespoły ratownictwa medycznego
Dodano zapis dotyczący możliwość przesłania przez świadczeniodawcę rachunków z tytułu realizacji umowy
w formie papierowej lub elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z formatem
ustalonym przez Prezesa NFZ, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i
czytelności rachunku.
Warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
•
Zarządzenie Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r. w
sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, które stosuje się do umów na rok 2014 i lata następne
Kryteria oceny ofert:
•
Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie
określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej
Wojewódzkie Plany Działania Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne
Zatwierdzona w dniu 10 lutego 2014 r. przez Ministra Zdrowia aktualizacja
Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla
województwa małopolskiego określa min. in.
•
•
•
•
•
2 rejony operacyjne, w tym:
65 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego
24 czasowe podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
36 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego
3 czasowe specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego
Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:
•
•
zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania
medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik
medyczny;
zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania
medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.
W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów
ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 ze zm.),
Art. 106. 1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
1) ukończyła 21 lat;
2) posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
3) uzyskała orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym;
4) ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
5) posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy
(wydane przez starostę)
Wymogi w zakresie kwalifikacji personelu
Określone są w :
1. Art. 3, 10, 57 i 58 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.757 ze zm.),
2. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013 r., poz.1176) –
odesłanie do ustawy o PRM
3. Załączniku Nr 3 do zarządzenia Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ z dnia 17
października 2013 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (z
późn.zm.)
Wymogi w zakresie kwalifikacji personelu
Kwalifikacje personelu lekarskiego:
lekarz systemu:
- lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo
lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny
ratunkowej
Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający:
1) specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej
drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób
wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii
narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo
2) 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale
ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa
medycznego lub izbie przyjęć szpitala.
Lekarz, o którym mowa w pkt 2, jest obowiązany rozpocząć szkolenie
specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2015 r.
Wymogi w zakresie kwalifikacji personelu
i sprzętu medycznego
Kwalifikacje personelu:
Pielęgniarka systemu:
pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii,
kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i
intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co
najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy
doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym
Wymogi w zakresie kwalifikacji personelu
i sprzętu medycznego
Kwalifikacje personelu:
Ratownikiem medycznym może być osoba, która posiada:
•
•
•
•
ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
ukończoną publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach
szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik
medyczny", lub
posiada dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej,
Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w
Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej
Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, lub
posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
Wymogi w zakresie środków transportu sanitarnego
Warunki ogólne:
1. Konieczność przeprowadzenia postępowania wg maksymalnie
rygorystycznych zasad przy wyeliminowaniu wszystkich
zidentyfikowanych czynników stwarzających niepewność co do
oferowanych warunków świadczeń RTM
2. Specyfika RTM – gotowość do wykonywania zadań - pojazd odpowiednio
wyposażony + zespół ludzki
3. Zgłaszając do oferty określony pojazd oferent oświadcza, że posiada tytuł
prawny do korzystania z tego sprzętu i będzie wykonywał świadczenia
przy pomocy sprzętu, którego cechy techniczne i jakościowe podlegają
kontroli komisji konkursowej
Wymogi w zakresie środków transportu sanitarnego
cd.
6. Oferent chcąc wykonywać świadczenia określonym ambulansem musi
zapewniać spełnienie przez ten pojazd warunków technicznych i jakościowych
jak również pełną dyspozycyjność pojazdu bez żadnych ograniczeń (np. ew.
przyszłe wypowiedzenie innej umowy dotyczącej tego pojazdu).
7. Jako nieprawdziwe zostanie ocenione oświadczenie, w którym zaoferowany
zostanie pojazd formalnie zaangażowany w innej umowie o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
8. Oferta jest oświadczeniem woli co do realizowania świadczeń objętych
konkursem przy użyciu zadeklarowanego potencjału i musi opierać się na
wiedzy oferenta dotyczącej możliwości jego późniejszego wykorzystania.
9. Istotne jest, aby w przypadku wybrania oferty oferent zapewnił wykonanie
umowy zgodnie z treścią oferty, dlatego oferta nie może być jedynie
spełnieniem warunków formalnych – ma być zapewnieniem realizacji
przyszłej umowy.
Wymogi w zakresie środków transportu sanitarnego
Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek
transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w
Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (obecnie
Norma PN-EN 1789+a1:2011 Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie).
Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że zgodność z powyższą normą
potwierdzają certyfikaty wystawione przez którąkolwiek uprawnioną jednostkę
notyfikowaną (w zakresie dyrektywy medycznej) oraz jest weryfikowane w toku
badań homologacyjnych.
Z dniem 31.12.2013 r. upłynął termin dostosowania oznakowania
jednostek systemu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 18 października 2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków
zespołów ratownictwa medycznego.
KRYTERIA OCENY OFERT
Oceny ofert dokonuje się wg następujących kryteriów:
1.
JAKOŚĆ – jako ocena oferowanego potencjału wykonawczego, w szczególności:
a) kwalifikacji i czasu pracy personelu, poprzez ustalenie:
- procentowego udziału czasu pracy lekarzy wykazanych w ofercie w łącznym czasie
pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, oddzielnie dla:
- specjalistów z medycyny ratunkowej,
- lekarzy którzy ukończyli co najmniej 2 rok specjalizacji z medycyny
ratunkowej ORAZ posiadają specjalizację o której mowa w art. 57 ustawy
o PRM
- lekarzy którzy ukończyli co najmniej 2 rok specjalizacji z medycyny
ratunkowej LUB posiadają specjalizację o której mowa w art. 57 ustawy o
PRM
- procentowego udziału łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy i personelu
nielekarskiego, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale
od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem
zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie
pracy wszystkich lekarzy i odpowiednio personelu nielekarskiego wykazanych w
ofercie (w skali miesiąca)
KRYTERIA OCENY OFERT
Oferent przedstawia odpowiednie zabezpieczenie godzinowe wszystkich ZRM przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, co jest szczegółowo sprawdzane przez Komisję
podczas prowadzonego postępowania.
Komisja konkursowa dokonuje weryfikacji czasu pracy personelu pod kątem przekroczenia
dopuszczalnych godzin pracy oraz pod względem powtarzalności personelu w relacji z innymi
podmiotami/umowami
Deklaracja w ofercie danego potencjału jest dla stron wiążąca, bowiem
przyporządkowuje warunki zgłoszone w ofercie do przyszłej umowy - jest równoczesnym
zobowiązaniem do realizowania świadczeń z wykorzystaniem personelu i ilości godzin przez cały
okres obowiązywania umowy, zgodnie z potencjałem deklarowanym w ofercie.
Informacje przedstawione w ofercie muszą być aktualne i prawdziwe w dacie składania oferty.
KRYTERIA OCENY OFERT
Oceny ofert – c.d. kryterium jakość:
b) wyposażenia w sprzęt – w trakcie kontroli oferenta, oprócz skontrolowania
wyposażenia ambulansów wymagane będzie potwierdzenie, że na dzień złożenia oferty i
trwania umowy przedstawione Kontrolującym pojazdy nie są wykazane jako ambulanse
transportu medycznego lub nie są karetkami systemu innego podmiotu/dysponenta ZRM,
c) zewnętrzną ocenę potwierdzoną certyfikatem (OCENA RANKINGUJĄCA),
Kryterium certyfikatu systemu zarządzania jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania:
1) ma zastosowanie w przedmiocie, na który złożono ofertę;
2) obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie;
3) jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy;
4) jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania
W rodzaju RTM dominuje certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, w zakresie usług
medycznych ratownictwa medycznego, realizowanych przez podmiot leczniczy i podwykonawcę,
d) wyniki ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Fundusz
KRYTERIA OCENY OFERT
2. KOMPLEKSOWOŚĆ –
posiadanie systemu wspomagania dowodzenia (SWD – DODATKOWO OCENIANE)
obejmującego wszystkie oferowane zespoły ratownictwa medycznego, który zapewnia funkcje
określone w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia Nr 65/2012/DSM ze zm.
W trakcie kontroli oferenci mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentów
potwierdzających istnienie i działanie SWD np. poprzez otrzymanie potwierdzenia wysłania
zlecenia do ambulansu i do miejsca stacjonowania karetki i umożliwienie jego odbioru w ww.
miejscu lub wskazanie właściwego zestawienia w formie elektronicznej lub w formie wydruku.
3. CIĄGŁOŚĆ – rozumiana jako gwarancja realizacji świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy i ich
nieprzerwane świadczenie.
Ważną i nową częścią kryterium ciągłości jest dodatkowa punktacja oferenta (ELEMENT
RANKINGUJĄCY), który w dacie złożenia oferty kontynuuje udzielanie świadczeń na podstawie
posiadanej umowy z Funduszem, w ramach danego zakresu świadczeń na całym terytorium rejonu
operacyjnego, którego dotyczy postępowanie, zdefiniowanym zgodnie z krajowym rejestrem
urzędowym podziału terytorialnego kraju (TERYT).
Oferenci zostali o tej punktacji uprzedzeni przed przystąpieniem do konkursu - zapisami
zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r.
W RAMACH TEGO KRYTERIUM DODATKOWO OCENIANE jest również dysponowanie we wszystkich
zespołach ratownictwa (bez względy na zakres) medycznego działającym systemem transmisji
zapisu EKG (12 odprowadzeń) – DODATKOWO OCENIANE, w ramach współpracy
odpowiednio do oddziałów wykonujących przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie
trombolityczne i/lub SOR – powyższa współpraca powinna zostać potwierdzona stosowną umową.
Warunkiem koniecznym jest kompatybilność urządzeń oferenta z systemami odbierającymi dane.
Do udokumentowania tej współpracy wystarczającym będzie posiadanie stosownego
urządzenia, opisanej procedury wymiany danych oraz umowy z najbliższą jednostką
KRYTERIA OCENY OFERT
4. CENA –
porównanie poprzez odniesienie ceny zaproponowanej przez oferenta (lub
wynikającej z końcowych negocjacji) w stosunku do ceny oczekiwanej przez MOW NFZ
Sposób dokonywania oceny ofert pod względem kryterium ceny, dla wszystkich
rodzajów
i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 3/2014
Ocena punktowa poszczególnych kryteriów dokonywana jest automatycznie
przez system informatyczny, w oparciu o w/w kryteria, na podstawie odpowiedzi
udzielonych przez oferenta na pytania zawarte w formularzach ofertowych i wynika z
zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
Zgodnie z § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu ogłaszania (…) Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2719, w toku postępowania
komisja konkursowa może żądać od świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie
umowy złożenia wyjaśnień dotyczących przeprowadzanego postępowania.
Wymagane dokumenty wynikające z
Zarządzenia nr 65/2012/ DSM Prezesa NFZ z dnia 17.10.2012 r. w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo
medyczne
Wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty wynikające z
zarządzenia :
1.
2.
3.
Umowa lub promesa w sprawie warunków wykorzystywania radiowych kanałów częstotliwości z
operatorem sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego o jednolitej strukturze
w skali kraju w zakresie częstotliwości zarezerwowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
W przypadku, zlecenia wykonywania części umowy podwykonawcom – oświadczenie zgodnie
ze
wzorem określonym w załączniku nr 4 do ww. zarządzenia wraz z kompletem dokumentów
podwykonawcy określonych ww. załączniku
Posiadanie łącza radiowego umożliwiającego przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach zgodnie z
wojewódzkim planem działania systemu, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.".
WAŻNE !
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie
właściwego terytorialnie wojewody oraz dyrektora Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli
podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
zawartej z Funduszem , na zasadach określonych w ww. umowie,
Wymagane dokumenty wynikające z
Zarządzenia nr 65/2012/ DSM Prezesa NFZ z dnia 17.10.2012 r. w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo
medyczne ze zmianami
Wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty wynikające z
zarządzenia cd:
3. Oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do ww. zarządzenia
potwierdzające zabezpieczenie łączności umożliwiającej powiadomienie zespołów ratownictwa
medycznego o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne,
4. Oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do ww. zarządzenia, w przypadku
gdy wykazany w ofercie personel spełnia wymagania o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym
5. W przypadku oferentów deklarujących posiadanie działającego systemu transmisji zapisu EKG
(12 odprowadzeń), w ramach współpracy odpowiednio do oddziałów wykonujących przezskórne
interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR we wszystkich zespołach
ratownictwa medycznego – umowę potwierdzającą powyższą współpracę
6. Dokument potwierdzający posiadanie systemu wspomagania dowodzenia obejmującego
wszystkie zespoły ratownictwa medycznego, który zapewnia funkcje określone w załączniku nr 3
do ww. zarządzenia
Wymagane dokumenty wynikające z
Zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 02.10.2013 r. w sprawie
warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej
Wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty wynikające z
zarządzenia:
1. Wydrukowany formularz ofertowy zgodny z wersją elektroniczną zawierający kolejne części: dane
indentyfikacyjne oferenta, wykaz podwykonawców, wykaz miejsc udzielania świadczeń, wykaz
personelu, wykaz sprzętu, wykaz pojazdów, szczegóły oferty (zgodnie z pkt. 6 ww. zarządzenia),
podsumowanie, ankiety;
2. Oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do w/w
zarządzenia;
3. Kopia dokumentów rejestracyjnych ambulansów przedstawionych w ofercie oraz kopię świadectw
homologacji typu pojazdu (nowe);
4. Kopię umowy w sprawie warunków wykorzystania radiowych kanałów częstotliwości z operatorem
sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego o jednolitej strukturze w skali kraju w
zakresie zarezerwowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne lub dokumentów potwierdzających wszczęcie procedury zawarcia takiej
umowy;
5. W przypadku oferentów deklarujących posiadanie działającego systemu transmisji zapisu EKG (12
odprowadzeń), w ramach współpracy odpowiednio do oddziałów wykonujących przezskórne
interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR we wszystkich zespołach ratownictwa
medycznego – umowę potwierdzającą powyższą współpracę,
Wymagane dokumenty wynikające z
Zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 02.10.2013 r. w sprawie
warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej
Wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty wynikające z
zarządzenia cd:
6. Kopię certyfikatu ISO w zakresie ratownictwa medycznego - w przypadku posiadania przez oferenta takiego
certyfikatu lub oferenta i jego podwykonawcę w przypadku korzystania z podwykonawstwa;
7. Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie
przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną
lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy;
Ważne!
Polisa na okres nie krótszy niż od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. musi spełniać warunki określone w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011, Nr 293 poz.1729);
Oferent, może także złożyć inny niż polisa dokument potwierdzający zawarcie przez oferenta umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej albo umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym oświadczenie
stwierdzające, że umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na okres nie krótszy niż od 01.04.2014 r. do
31.12.2014 r.; umowa przedwstępna, oświadczenie lub inny w/w dokument musi spełniać wszystkie ww.
wymagania określone dla polisy (tj.: określać minimalną sumę gwarancyjną w odniesieniu do jednego zdarzenia
oraz do wszystkich zdarzeń, zakres ubezpieczenia).
Wymagane dokumenty wynikające z
Zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 02.10.2013 r. w sprawie
warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej
Wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty wynikające z zarządzenia:
8. W przypadku, zlecenia wykonywania części umowy podwykonawcom - kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez
postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające
zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z
umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu;
9. W przypadku, gdy oferent nie przedstawi dokumentów, o których mowa w pkt 8 - oświadczenie, że będzie wykonywał umowę
samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy;
10. Oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. zarządzenia;
11. W przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika -pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika
z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą;
12. Dokumenty potwierdzające gotowość udzielania świadczeń przez osoby wymienione w wykazie personelu w ofercie tj.
zawarte z oferentem lub podwykonawcą umowy cywilnoprawne, w szczególności umowy o pracę lub pisemne zobowiązanie do
zawarcia jednej ww. umów;
13. Oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia;
14. Załącznik nr 5 do w/w zarządzenia – „Wzór podpisu i parafy” osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę.
Wyżej wymienione dokumenty, winny pozostawać w zgodności ze stanem faktycznym i prawnym.
Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

similar documents