Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n STRATEGIA 2020

Report
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n
STRATEGIA 2020
1 . Mihin Keplinä haluamme päästä ja mitä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä?
Keplin toiminta suuntautuu kuuteen painopistealueeseen, jotka ovat:
1) seuroille ja jäsenistölle suunnatut palvelut,
2) lasten ja nuorten liikunta,
3) aikuis- ja työpaikkaliikunta,
4) kuntayhteistyö,
5) tapahtumatoiminta sekä
6) nuoren urheilijan urapolkuun liittyvät toimenpiteet.
Yhteistä kaikille ovat markkinointiviestintä, varainhankinta sekä projekti- ja
hanketoiminta.
* Onnistumme liikunnallisen hyvinvoinnin edistäjänä Keski-Pohjanmaalla mm. kasvavan hanke- ja
projektitoiminnan sekä tapahtumatoiminnan avulla.
* Haluamme olla luotettava ja osaava kumppani jäsenistölle, kunnille ja yrityksille laaja-alaisessa
liikunnan ja urheilun alueellisessa kehittämistyössä.
* Pidämme huolta ydinosaamisestamme ja sen kehittämisestä. Suuntaudumme ja toimimme
aktiivisena verkostokumppanina Valon koordinoimissa alueellisissa osaamis- ja
palveluverkostoissa. Hyödynnämme verkoston kautta saatavaa osaamista jäsentemme hyväksi.
* Luomme toimintamme ja tapahtumiemme kautta liikunnallisia ja iloisia elämyksiä osallistujille,
seuroille ja alueen asukkaille.
* Tavoitteenamme olla alueen työhyvinvoinnin ensisijainen kumppani liikunnan asiantuntijana.
2. Mitä valintoja Keplinä
teemme ja mitä erillisstrategioita tarvitsemme?
Haluamme osallistua aktiivisesti kokeilukulttuurin edistämiseen Keski-Pohjanmaalla.
Tarvitsemme Keplille erillisstrategiat:
* 1) Yleinen resurssistrategia mm. toimitilakysymykseen, isoihin keskeisiin
toiminnan kehittämishankkeisiin sekä tapahtumien kehittämiseen.
* 2) Projektit/kehittämishankkeet kuntayhteistyöhön ja kunnille suunnattujen
palvelujen kehittämiseen ja kokeilemiseen.
* 3) Liikunnan ja urheilun tapahtumatuotantoon => alueen vetovoimaisten
kärkitapahtumien kehittämisprojekti.
* 4) Aikuis- ja työpaikkaliikunnan toimintamallin palvelutuotantoon:
organisoituminen/eriyttäminen.
* 5) Urheiluakatemioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja palveluiden
tuottamiseen.
3. Mikä tekee Keplistä erityisen?
* Olemme yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, liikunnallista
hyvinvointia toimintansa ja palveluiden kautta edistävä
maakunnallinen kehittäjäyhteisö.
* Verkostojemme kautta pystymme tarjoamaan yhteistyökumppaneillemme ja eri sidosryhmille ainutlaatuisen sekä
laadukkaan toimintakonseptin.
* Ydinosaamistamme ovat tapahtumaosaaminen, seuratoiminnan
palvelut ja asiantuntemus, lasten ja nuorten liikunta sekä aikuis- ja
työpaikkaliikunta.
4. VAIHEISTUS/ Mitkä ovat toimenpiteidemme ajoitus ja kuka niistä vastaa?
* 4.1 ASIAKASMARKKINAT: Keplin brändityössä, mm. logon ja visuaalisen ilmeen uudistus,
määritellään selkeästi ydinlupaus, jonka kaikki ydintoimijat voivat lunastaa ja viestiä
eteenpäin syksystä 2014 alkaen. Keplin markkinointisuunnitelma päivitetään vuoden 2015
aikana vuosille 2016-20.
Vastuu: hallitus/aluejohtaja + toimisto
* 4.2. KEHITTÄMINEN: Kuudelle toiminnan painopisteille määritellään tavoitetilat,
seuranta- ja arviointimittaristot. Keplin ydinosaamiseen perustuvat palvelut ja
osaamistarpeiden kehittämistoimet. Toimistolta ja hallituksesta nimetään painopisteille
vastuuhenkilö ja hallituksesta sparraaja/työpari.
* 4.3. TOIMINTATAPA: Yhteismarkkinoinnissa kehitetään uusia toimintatapoja: liite-lehti,
sähköiset markkinointikanavat, videotuotanto ja sosiaalinen media.
Markkinointiyhteistyö ja tapahtumailmoittelu Keplillä ja kärkitapahtumilla omat fb-sivut
sekä mahdollisuuksien mukaan twitter-tilit.
Vastuu: aluejohtaja + toimisto
Toiminnan laajentamisessa eri painopistealuilla hyödynnetään asiantuntijaverkostoja kuten
oto-mentoreita, -kouluttajia sekä yrittäjiä. Toimialakohtaisesti päivitetyt tavoitteet, osaamisverkoston
sopimukset ja yhteystietorekisterit.
Vastuu: toimialavastaavat + ”strategiasparrarit”
Alueelliset osaamis- ja palvelukeskukset/-verkostot syntyneet sekä alueiden yhteinen
strategia sekä alueiden tuloskriteerit päivitetty.
Vastuu: Valo+aluejohtoryhmä+OKM
* 4.4. TAPAHTUMATUOTANTO: Keplin tapahtumabrändiin kuuluvat menestyvät ja
laadukkaasti eri kumppanien kanssa toteutettavat vetovoimaiset tapahtumat: kuten KeskiPohjanmaan Urheilugaala, Kokkola City Run, JukuJuku-leiri sekä S2B-Sports to Business seminaari. Tapahtumien tuotantotavat linjataan vuoden 2015 aikana.
Vastuu: aluej. + toimisto
5. Mitkä ovat taloudelliset realiteetit ja miten toimimme niiden suhteen?
* Keplin talous pohjautuu monipuoliseen rahoituspohjaan: omaan varsinaiseen toimintaan (40 %),
hanketoimintaan (15%), yritysyhteistyöhön ja aktiiviseen varainhankintaan (15 %) sekä toimintaavustuksiin (30 %).
* Toimintabudjettia on mahdollisuus kasvattaa lähivuosina erityisesti aktiivisella projekti- ja
hanketoiminnalla, tapahtumiin liittyvällä yritysyhteistyöllä sekä jonkin verran jäsenistöltä
perittäviltä jäsen- ja palvelumaksuilta.
* Keplin budjetti on nykymuotoisella toiminnalla asettunut vuositasolla on noin 600 000 euron tasolle.
* Strategisten valintojen ja painopisteiden johdosta jäsen- ja palvelumaksujen osuutta budjetista
pitäisi maltillisesti kasvattaa lähivuosina nykyisestä noin neljän prosentin tasosta
kymmeneen prosenttiin kokonaisbudjetista.
* Kiinteiden kustannustekijöiden osuutta budjetista voidaan pienentää esim. edullisemman toimitilan
osalta. Vaihtoehtona ovat oman toimitilan hankinta tai siirtyminen edullisempaan vuokrattavaan
toimitilaan. Päätökset tehdään syksyn 2014 aikana.
* Strategiakaudella oman pääoman osuutta pyritään kasvattamaan 100 000 euron tasolle.
Tavoitteeseen pääseminen edellyttää Keplin tilinpäätöksissä vuosittain noin 5000 euron
ylijäämää. Riittävä kassavarat ovat edellytykset hanketoiminnan laajentamiselle.
1) SEURA- JA JÄSENTOIMINTA:
Tavoite: Seurojen elinvoimaisuus vahvistuu
- Menestystä kilpaurheilussa
- Lisää harrastajia seuroihin
- Seurojen imago ja arvostus kunnossa
Toimintaidea
Laadukkaiden VOK- ja seurajohdon koulutusten järjestäminen, seurojen
kehittämisprosessit sekä seurojen ja seurajärjestäjien huomioiminen.
Jäsenpalvelujen ja –etujen tarjoaminen.
Palvelut:
- seurajohdon koulutus ja neuvonta sekä seurojen kiitosillat
- valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK)
- seuratoiminnan kehittäminen ja koordinointi
- seuratuen hankekonsultointi
2) LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA:
Tavoitteet: Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus lisääntyy
- seurojen jäsen- ja harrastajamäärät kasvavat
- kouluissa ja päivähoidossa liikunnan asema vahvistuu
- lapset ja nuoret pidempään mukana seuratoiminnassa
Toimintaidea
Toteutetaan valtakunnallista Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa yhteistyössä Valo ry:n
ja muiden aluejärjestöjen kanssa. Aktivoidaan alueen lasten ja nuorten
liikuntatoimintaa leiritoiminnan, koulutuksen ja paikallistason yhteistyön avulla.
Yhteistyökumppaneina urheiluseurat ja lajiliitot, liikuntaa järjestävät muut järjestöt,
kunnan vapaa-aikasektori sekä koulutoimi ja varhaiskasvatus. Tuotetaan asiakkaiden
tarvitsemia koulutus-, kehittämis- ja valmennustoiminnan palveluja.
Palvelut:
- Liikkuva koulu –ohjelma: mentorointi, koulutus ja tapahtumat
- leiritoiminta
- lasten liikunnan koulutukset
- perheliikunnan kampanjat
3) TAPAHTUMATOIMINTA
Tavoitteet: Kepli järjestää vuosittain useita vetovoimaisia liikuntatapahtumia.
- Kepli ja seurat tunnetaan luotettavina liikuntatapahtumajärjestäjinä
- Tapahtumat innostavat osallistujia liikkumaan säännöllisesti
- Tapahtumat tuottavat osallistujilleen liikunnan iloa ja elämyksiä
Toimintaidea
Kepli järjestää ja tuottaa laadukkaita liikuntatapahtumia yhteistyössä seurojen ja
yritysten kanssa. Tapahtumat lisäävät alueen vetovoimaa ja seurojen tunnettuutta.
Tapahtumat ovat kiinteä osa Keplin perustoimintaa ja keskeinen osa varainhankintaa.
Palvelut:
- Seura- ja yritysyhteistyö tapahtumajärjestelyissä
- Keski-Pohjanmaan Urheilugaala 30.1.2015
- Kokkola City Run 8.5.2015
- JukuJuku-leiri 28.-31.7.2015
- S2B Sports to Business –seminaari 27.8.2015
- Kouluviestikarnevaali Kokkolassa 9/2015?
4) KUNTAYHTEISTYÖ
Tavoitteet: Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy
- Liikunnan strateginen asema kunnissa vahvistuu
- Kunnat panostavat liikunnan ja seuratoiminnan edellytyksiin
- Seurojen ja kuntien yhteistyömuodot laajenevat
Toimintaidea
Kepli edistää toiminnallaan kuntien välistä yhteistyötä ja alueellista liikuntaviestintää.
Liikunnan myönteiset vaikutukset tuodaan esille kuntien päättäjille. Kepli toimii
liikunnan puolestapuhujana ja edunvalvojana paikallistasolla.
Palvelut
- kuntien liikuntavastaavien tapaamiset
- tapahtumapäivät: kuntotestaukset, kuntokoulut, tapahtumat ja muut kokeilut
- vuoden liikuttajien palkitseminen Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa
5) AIKUIS- JA TYÖPAIKKALIIKUNTA
Tavoitteet: Aikuisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy
- Aikuisten ja työpaikkojen liikunta-aktiivisuus nousee
- Laadukkaita aikuisten liikuntaryhmiä ja kuntokouluja seuroihin
- Uutta aikuisten liikuntatapahtumatarjontaa
Toimintaidea
Aikuisten kunto-, harraste- ja terveysliikunnan edistäminen alueella asukkaiden
keskuudessa ja siellä
toimivissa seuroissa, työyhteisöissä, muissa yhdistyksissä sekä kunnissa. Tavoitteena
on liian vähän terveytensä kannalta liikkuvien aktivoituminen itse huolehtimaan
hyvinvoinnistaan terveysliikunnan avulla.
Palvelut:
- terveyskuntotestaukset ja –mittaukset, työyhteisöjen liikuntapäivät ja luennot
- liikuntakampanjat: mm. Hiihtokampanja 1.1.- 31.3.
- työpaikkaliikunnan kehittäminen ja organisointi: Aktiivisen työpaikan sertifikaatti
- aikuisliikunnan ohjaajakoulutus ja KKI- hankekonsultointi
6) NUOREN URHEILIJAN URA
Tavoitteet: Keski-Pohjanmaan urheilijat ja joukkueet menestyvät kansallisella
ja kansainvälisillä areenoilla
- Nuoren urheilijan urapolkua edistetään joustavilla opinto-ohjelmilla
- Tarjolla riittävästi laadukasta päivittäis- ja leirivalmennusta
- Lahjakkaimpia ja menestyneimpiä nuoria kannustetaan ja tuetaan eri muodoin
Toimintaidea
Nuoren urheilijan urapolkuun liittyviä asioita koordinoidaan yhteistyössä KeskiPohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Järjestetään nuorille urheilijoille heidän
vanhemmilleen sekä valmentajille yhteistä valmennuksen ja ohjaamisen perus- ja
täydennyskoulutusta. Urheilijoiden valmennuksen tukemiseen kehitetään erilaisia
testauspalveluja. Nuoria urheilijoita tuodaan esille Keplin julkaisuissa ja tapahtumissa.
Palvelut
- Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia-yhteistyö
- Eri lajien yhteiset valmentajien koulutustilaisuudet yhteistyössä Urheiluakatemian
kanssa
- Kenttätestaukset: kestävyyden tasotesti, ponnistusvoima, nopeus
- Stipendit: S2B-harrastestipendit, vuoden nuori urheilija ja vuoden urheilija
KEPLIN PÄÄTAPAHTUMAT 2015:
KEPLIN TALOUS 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
KULUT:
Vars.toiminta - 122 300
Hlöstökulut - 238 900
Poistot
- 7 700
Vuokrat
- 27 610
Muut kulut
- 91 850
Var.hank.kulut - 11 250
YHTEENSÄ: - 499 010
•
•
•
•
•
TULOT:
Vars.toiminta + 242 050
Varainhankinta + 64 460
Avustukset + 192 500
YHTEENSÄ + 499 010

similar documents