Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa

Report
Psyykkiset ja sosiaaliset
ominaisuudet valmennuksessa
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus taso 1
Kymenlaakson Liikunta ry. Antti Sihvonen
Ennakkotehtävä
 Pohdi, mitkä ovat omassa lajissasi vaadittavat
psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet ja miten ne
painottuvat.
PSYYKKINEN VALMENNUS
Määritelmiä:
- Urheilijan henkisten kykyjen kehittämistä
- Suoritusta parantavien psyykkisten tekniikoiden
soveltamista
- Mielen avulla tehtäviä harjoituksia
Psyykkinen valmennus Liukkosen ja
Jaakkolan (2003) mukaan
 Osa-alueet:







1. Itseluottamus
2. Pitkäjännitteisyys
3. Periksi antamattomuus
4. Rohkeus
5. Pettymysten sietokyky
6. Stressitilanteiden hallinta
7. Tavoitteiden asettelukyky
Psyykkinen valmennus Liukkosen ja
Jaakkolan (2003) mukaan





8. Rakentava ajattelutapa
9. Luovuus
10. Rentoutumiskyky
11. Rauhoittumiskyky
12. Keskittymiskyky
Koulutussisällöt





Rentoutuminen
Keskittyminen
Mielikuvaharjoittelu, itsepuhe
Itsetunto, itseluottamus
Urheilijoiden väliset suhteet
 Kokonaispersoonallisuuden kehittäminen
Rentoutusharjoittelu
 Yleisimmät tarkoitukset:
Keino säädellä vireystilaa
Keino säädellä jännittämistä
Käänteisen U:n malli
Rentoutusharjoittelu
 Suurin osa psyykkisen valmennuksen tekniikoista
alkaa rentoutusharjoittelusta
 A) Lihasten rentouttaminen esim.
hengitystekniikoiden tai progressiivisen rentoutuksen
avulla
 B) Rentoutuminen mentaalisten tekniikoiden avulla
Esim. positiivisten mielikuvien avulla
Keskittyminen
 Huomionkiinnittämistä siihen, mitä ollaan tekemässä
tai mitä aiotaan tehdä
 Ajatusten kohdistamista oikeisiin asioihin
 Tärkeintä on suunnata huomiokyky oikein ja olla
häiriintymättä epäoleellisesta informaatiosta
Huomiokyky
 Intensiteetti eli voimakkuus
 Laajuus (suppea / laaja, paljon ärsykkeitä / vähän
ärsykkeitä)
 Suunta (sisäisiin vai ulkoisiin tekijöihin)
Tehtävä
 Mieti, millaista keskittymisen tulisi olla.






100 m:n juoksussa
Koripallon vapaaheitossa
Jääkiekossa 5 VS.5 – pelissä
Painiottelussa
Jousiammuntakilpailussa
Rata-autokilpailussa
 Onko se laajaa vai suppeaa ?
 Suuntautuuko se sisäisiin vai ulkoisiin asioihin ?
LAAJA
Rata-auto
jääkiekko
paini
SISÄINEN
ULKOINEN
J-ammunta
vapaaheitto
100 m
SUPPEA
Mielikuvaharjoittelu
 Mielikuvaharjoittelulla tarkoitetaan liikkeiden ja
tunnelmien luomista aivoissa ja niiden toistamista
oppimistarkoituksessa
 Mielikuvaharjoittelussa luodaan siis kuvia, mutta
mielikuviin yritetään liittää myös tuntoon, kuuloon,
hajuun ja makuun liittyviä aistimuksia
Mielikuvien käyttötarkoitukset
 Taitojen oppiminen / tekniikan parantaminen
 Pidetään suoritusvalmiutta yllä vammautumisen
aikana
 Lisätään itseluottamusta ja motivaatiota
 Tutustutaan ennakolta uusiin olosuhteisiin esim.
tulevien kilpailu- ja ottelutilanteisiin
Miten mielikuvat vaikuttavat
 Luomalla mielikuvia aktivoimme samoja hermoston ja
lihaksiston osia, kuin tekemällä itse suoritusta
 Lihaksissa havaittu aktiivisuuden kasvua lepotilaan
verrattuna
 Oppimisvaikutus toistettaessa mielikuvaharjoittelua
säännöllisesti
Vinkkejä mielikuvaharjoitteluun
 Rauhallinen tilanne
 Mielikuvaharjoittelu mielellään fyysisen harjoituksen
yhteydessä
 Tekniikan /taktiikan läpikäynti videon avulla, jotta
urheilijalla realistinen kuva omasta suorituksesta
Positiivinen itsepuhe
 Yksinkertaiset ydinsanat suorituksen aikana esim.
pikajuoksussa: ponnista, rennosti, terävästi, kädet
 Jokainen ihminen ”puhuu itselleen” ajattelun aikana:
valtava merkitys sillä onko puhe positiivista vai
negatiivista
 Positiivinen itsepuhe esim. rohkaisua, luottamista
omaan taktiikkaan, itseluottamuksen hankkimista
onnistuneista suorituksista
Tehtävä
 Mieti VIISI lajiisi sopivaa ydinsanaa.
 Niiden tulee liittyä kilpailuun tai otteluun
 Sanojen tulee olla lyhyitä ja/tai positiivisia
Flow
 Csikszentmihalyin kehittämä termi
 Flowssa:





tunne voimakkaasta keskittymisestä
täydellisestä läsnäolosta
suorituksesta nauttimisesta
ajantaju häviää
suoritukset tapahtuvat itsestään
Itsetunto
 Ihmisen persoonallinen ominaisuus, tunne tai käsitys
omasta itsestä
 Itsetunto muodostuu kokemusten (hyvät / huonot)
perusteella, se ei ole peritty ominaisuus
 Käsitys siitä miten hyviä olemme tai miten hyviä
olemme muihin joukkueen jäseniin verrattuna
 Itsetunto kehittyy ihmissuhteiden kautta, se ei ole
koskaan valmis, sitä voi kehittää aina
Itseluottamus
 Usko omiin kykyihin erilaisissa tilanteissa




Ylpeys omasta osaamisesta
Näyttämisen halua
Taipumusta odottaa hyvää lopputulosta
Kyky käyttää epäonnistumiset hyödyksi
 Hyvä itseluottamus perustuu hyvään itsetuntoon
Tehtävä
 Miten valmentaja voi auttaa urheilijaa
itseluottamuksen parantamisessa?
Itseluottamuksen parantaminen
 Valmentaja voi




Auttaa urheilijaa löytämään omat vahvuudet
Opettaa urheilijalle positiivisten mielikuvien käyttöä
Opettaa positiivisen itsepuheen käyttöä
Kehittää urheilijan omatoimisuutta ja omaa
päätöksentekokykyä
 Valmentajan tulee olla aidosti kiinnostunut urheilijan
asioista ja hänen kehittämisestä
Urheilijoiden väliset suhteet
 Joukkueen dynamiikka:
 Erilaiset roolit joukkueessa (kapteeni, hiljainen
suorittaja, pelle, kannustaja, valmentajan apuri)
 Yhteiset vai erilaiset tavoitteet
 Yhteinen vai erilainen motivaatio
 Erilainen näkyvyys joukkueessa (maalintekijä, maalivahti,
näkymätön puurtaja)
 Joukkueen säännöt ja niiden noudattaminen
Urheilijoiden väliset suhteet
 Ristiriitojen ratkaiseminen (kuppikunnat /
nokkimisjärjestys)
 Valmentajan suhtautuminen eri urheilijoihin
 Harjoittelun eriyttäminen
 Urheilijoiden erilaiset tarpeet
 Erilaiset tavoitteet
 Tasoryhmät
Lähteitä
 Antti Sihvonen. Mentaalinen harjoittelu
pikajuoksussa. Pro Gradu –työ 1998.
 Liukkonen & Jaakkola. (2003). Psyykkinen valmennus
hiihtourheilussa.
 http://www.slu.fi/lum/numero-122011/jasenjarjestoille/vahva-itseluottamus-perustuuhyv/
Oppimistehtävä 18.2.2013
koulutuksesta
Mieti keinoja joilla tuet valmennettaviesi itsetuntoa.
Oppimistehtävä löytyy myös netistä
http://www.kymli.fi/koulutus/valmentaja-jaohjaajakoulutus/koulutussisallot/oppimistehtavat//
Oppimistehtävä palautetaan 17.3.2013 mennessä
[email protected]
Ennakkotehtävä 18.3.2013
koulutukseen
Pohdi millaisia tunteita valmennus-/ohjaustilanteessa voi
esiintyä ja kuinka nämä tunteet voidaan tunnistaa?
(ennakkotehtävää ei tarvitse palauttaa, vaan se käsitellään kouluttajavetoisesti koulutuksen aikana)
Ennakkotehtävä löytyy myös netistä
http://www.kymli.fi/koulutus/valmentaja-jaohjaajakoulutus/koulutussisallot/ennakkotehtavat/
Huom. myös 18.3. järjestetään jääkiekkovalmentajille jääkiekkoliiton
edellyttämä lajiopinto-osuus Kotkan jäähallilla klo 20:15-21:30.

similar documents