Sari Niinistön esitys - Harjulan Setlementti Ry

Report
Riippuvuus yksilöllä
ja yhteisöllä
Riippuvuuksien vaikutus työllistymiseen ja
työelämään
Myllyhoitoyhdistys ry
 Vuonna 1983 perustettu ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön
asiantuntijajärjestö
 Myllyhoidollinen työote on Yhdysvalloista lähtöisin olevan 12
askeleen ohjelman ammatillista soveltamista, jonka on tuonut
Suomeen Toivo Pöysä
 Maailmassa kaikkein eniten käytetty ja laajimmalle levinnyt
työote riippuvuussairauksiin
 Intensiivisen avohoidon klinikat: 2007 Tampereen
Myllyhoitoklinikka, 2009 Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka
Suhde päihteisiin on merkittävin yksittäinen
työkykyymme ja hyvinvointiimme vaikuttava tekijä.
 Suurin työkyvyttömyyttä, sairauksia ja
ennenaikaisia työikäisten kuolemia aiheuttava
tekijä on päihteiden väärinkäyttö sekä
pakonomainen pelaaminen. Päihdetilastollisen
vuosikirjan mukaan työikäisillä miehillä joka
kuudes ja naisilla joka kymmenes
kuolemantapaus on alkoholisairauksien
aiheuttama. Päihdehuollon
kokonaiskustannukset Suomessa vuonna 2010
olivat 169 miljoonaa euroa.
 (THL: Päihdetilastollinen vuosikirja 2012)
Työntekijät, joilla on ongelmia päihteiden tai vaikkapa
pelaamisen kanssa, eivät jätä ongelmiaan kotiin kun
tulevat työpaikalle.
 Suurin osa riippuvuusongelmaisista käy töissä. THL:n
arvion mukaan 63 % alkoholiriippuvuusdiagnoosin
kriteerit täyttävistä ihmisistä on työelämässä.
Kuitenkin vain kourallinen työntekijöistä ja heidän
perheenjäsenistään, joilla on riippuvuusongelmia,
saavat apua. Tutkimusten mukaan alle 10 % työtä
tekevistä ihmisistä, joilla on vakavia päihdeongelmia,
saavat tarvitsemaansa hoitoa.(George Washington
Medical Center: Workplace screening & Brief
Intervention, 2008) Kaiken kaikkiaan noin kahdeksalla
prosentilla koko populaatiosta on diagnosoitavissa
oleva alkoholiriippuvuus mutta vain alle prosentilla
tämä diagnoosi on tehty.
Riippuvuussairauksien kustannuksia
työnantajille:
 kaksinkertaiset työterveyskustannukset muihin
työntekijöihin verrattuna
 3,5 kertaa suurempi todennäköisyys loukkaantua työpaikalla
sattuneissa onnettomuuksissa, joista on aiheutunut
vammautumisia ja korvauksia
 tutkimusten mukaan joka viides työntekijä on joskus
joutunut vaaraan tai loukkaantunut työpaikalla, joutunut
työskentelemään enemmän, tekemään jo tehtyä työtä
uudelleen, tai peittelemään työn jälkeä jonkun työtoverinsa
riippuvuusongelman seurauksena (TTL)
 yli puolet riippuvuusongelmaisten perheenjäsenistä raportoi,
että heidän työkykynsä ja toimintakykynsä kotona on
alentunut perheenjäsenen juomisen tms. vuoksi
Paras varhaisen havahtumisen ja puheeksioton
resurssi on itse työyhteisö
 Riittävän varhain tehty kunnollinen väliintulo säästää työnantajaa ja
työyhteisöä jopa vuosien harmeilta ja taloudellisilta menetyksiltä. Samoin
itse riippuvuuteen sairastunut työntekijä saa ajoissa apua.
 Työntekijöiden liiallisella päihteidenkäytöllä on merkittävä vaikutus työn
tekemisen kustannuksiin. Esimerkiksi alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat
työpaikalla eivät rajoitu pelkästään juomiseen työaikana: liiallinen
alkoholinkäyttö aiheuttaa mm. hajamielisyyttä työssä, vähentää
tuottavuutta ja näkyy lisääntyneinä työterveyshoidon kustannuksina,
työtapaturmina, poissaoloina sekä ennenaikaisina eläkkeinä. Vuonna 2011
Kansaneläkelaitoksen myöntämiä eläkkeitä, joissa alkoholisairaus oli
osana diagnoosia, oli 12 008 kpl. Eläkkeistä, joissa alkoholi oli
pääsairautena, vastaava luku oli 2957 kpl. Yksityisen ja julkisen sektorin
työeläkkeistä alkoholisairaudet olivat mukana 10 180 myönnetyssä
eläkkeessä ja pääsairautena 4611 eläkkeessä (THL: Päihdetilastollinen
vuosikirja 2012). Näistä ihmisistä yli puolet eläköityivät työelämästä.
Eläkkeiden ja sairauspäivärahojen alkoholihaittakustannukset vuonna
2010 olivat 182 – 271 miljoonaa euroa (THL: Päihdehaittakustannukset
2010).
Mitä on riippuvuus?
 Jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta
käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista
 Koko perheen (tai yhteisön sairaus)
 Sairaus ei ole kenenkään syy
 Krooninen ja primääri sairaus
 Itsensä kieltävä sairaus
 Sairaudesta voi toipua ja päihteettömänä voi elää normaalia
elämää
 Vastuu toipumisesta on sairastuneella itsellään
 Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen sairaus
Säännöllisesti juovan riski alkoholisoitua:

13-vuotiaana aloittava, alkoholismia suvussa
60 %
13-vuotiaana aloittava, ei alkoholismia suvussa
30 %
18-vuotiaana aloittava
10 %
25-vuotiaana aloittava
1%
Lähde: American Medical Association 2002
Riippuvuuden kehittyminen
• Miten riippuvuus
kehittyy?
Mielihyvä
Tunneriippuvuus
Sietokyvyn kasvu
Riippuvuussairaus
Aivot on kommunikaatiokeskus
• aivot on kommunikaatiokeskus, joka sisältää miljardeja
(ihmisellä 100 000 000 000, sata miljardia) hermosoluja
(neuroneita)
 hermosolut keskustelevat hermovälittäjäaineiden kautta
 Sähköimpulssi
 alkoholi / huumeet tunkeutuvat aivojen
kommunikaatiosysteemiin ja häiritsevät normaalia
tiedonkulkua hermosolujen aineenvaihdunnassa
 esim. kannabis, heroiini, alkoholi > aktivoivat
hermosoluja ”matkimalla” luonnollisia välittäjäaineita
Miten riippuvuus syntyy?
 Riippuvuutta aiheuttavien aineiden addictoiva vaikutus
selittyy niiden kyvyllä vapauttaa dopamiinia aivojen
mielihyväkeskuksessa nucleus accumbensissa.
 -Päihteet voivat vapauttaa 2 – 10 krt määrän dopamiinia
 -Aivojen normaali dopamiinintuotanto vähenee –
vierotusoireet – masennus – väsymys . Lisää päihdettä –
suurempia annoksia – toleranssi
 Muita riippuvuuden kannalta keskeisiä välittäjäaineita:
 Endorfiinit, enkefaliinit ( opiaatit, alkoholi), adrenaliini ( mm.
amfetamiini) serotoniini ( kannabis, alkoholi)
 ( Jouni Lehto, luento Riippuvuus ja aivot, Myllyhoitoyhdistys)
Pitkäaikainen käyttö
 Mekanismit, jotka johtavat toleranssin kasvuun, saavat
pidemmässä käytössä aikaan pysyviä muutoksia
hermosoluissa ja aivokemiassa
 - ehdollistuminen – opittu refleksi – hallitsemattomia
mielitekoja
 - Kemiat muuttavat siis aivojen rakennetta ja toimintatapaa
 -Aivojen kuvantamismenetelmillä on osoitettu, että
ihmisillä, joilla on ollut paljon alkoholin ja huumeiden
käyttöä on muutoksia aivojen alueilla, jotka ovat kriittisiä
päätöksenteon, arvioinnin, oppimisen, muistin ja
käyttäytymisen kontrollin alueilla
 -Pidemmälle edenneenä puheen tuottamisen,
hahmottamisen, liikekontrollin jne. vaikeudet
 (Jouni Lehto: Riippuvuus ja aivot luento, Myllyhoitoyhdistys)
Alkoholi
Seksi
Huume
Riippuvuus
Peli/
Netti
Myötäriippuvuus
Lääke
Ruoka
Nikotiini
Riippuvuus yhteisöllisenä sairautena
 Riippuvuus vaikuttaa lähellä oleviin ihmisiin
= myötäriippuvuus
Mikä on sinun ympäristösi?
”Opettajan roolina”
- Oppilas
- Työkaveri
- Vanhemmat
”Minä”
- Perhe
- Harrastukset ja muu vapaa-aika
- Ystävät ja tuttavat jne.
Havahtuminen - Välittäminen
 Ilmiö on olemassa kaikkialla.
 Havahtuminen
- Läheiset avainasemassa
- Teen oman osuuteni
1. Kerron mitä näen
2. En moralisoi
3. Olen valmis tukemaan
4. Jätän vastuun hänelle
KUNNIOITUS, EMPATIA, AITOUS
Mitä voin tehdä?







Älä diagnosoi ongelmaa.
Älä puhu päihteen käytöstä, ellei ole selvästi päihtynyt.
Älä moralisoi, keskity henkilön (työ/koulu) käyttäytymiseen.
Älä sympatisoi.
Älä ”suojele” oppilasta/työkaveria.
Muista, että addiktio on etenevä sairaus.
Osoita, että terveydenhuollon / kolmannen sektorin apu on
saatavilla.
 Tee selväksi, että olet kiinnostunut henkilön hyvinvoinnista.
Riippuvuuden kehittyminen
• Miten riippuvuus
kehittyy?
Mielihyvä
Tunneriippuvuus
Sietokyvyn kasvu
Riippuvuussairaus

similar documents